Kielitieteen termejä

Hakemisto Kieliteknologian verkoston (KIT) kielitieteen harjoituskursseilla (ctl104,ctl105,ctl106) käytettyyn kielitieteelliseen käsitteistöön

SIL Linguistics Glossary

Termin esiintymäEnglish termDokumenttiAlue
adjektiiviadjectivectl105le.shtmlLeksikon malleja
adjektiivilausekeadjective phrasectl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
adjunktiadjunctctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
adpositioidenadpositionctl105le.shtmlLeksikon malleja
adverbiaalilausekeprepositional phrasectl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
adverbitadverbctl105le.shtmlLeksikon malleja
affiksiaffixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
affrikaattaaffricatectl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
agenttiagentctl105le.shtmlLeksikon malleja
agglutinoivat kieletagglutinating languagectl104mo.shtmlMorfologian malleja
akkusatiivikieletaccusative languagectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
aktiiviactivectl105le.shtmlLeksikon malleja
akuuttiacutectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
alaextensionctl106se.shtmlSemantiikan malleja
alistussubordinationctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
allofonienallophonectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
allomorfejaallomorphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
alveolaaritalveolarctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
anaforaanaphoractl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
anaforianaphorctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
anaforisillaanaforisillactl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
apAPctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
apuverbeilleauxiliaryctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
arkkifoneemejaarchiphonemectl104mo.shtmlMorfologian malleja
arkkifoneemiksiarchiphonemectl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
artikkeliarticlectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
aspektiaspectctl105le.shtmlLeksikon malleja
assimilaatioassimilationctl104fo.shtmlFonologian teorioita
assosiaatioitaassociationctl105le.shtmlLeksikon malleja
assosiatiivisuusassociativectl106se.shtmlSemantiikan malleja
astevaihteluconsonant gradationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
attribuuttinoun modifierctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
automaattiautomatonctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
avotavuopen syllablectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
bahuvriihibahuvrihictl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
chomskyChomskyctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
chomsky-hierarkianChomsky hierarchyctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
deduktiivisestideductionctl106se.shtmlSemantiikan malleja
definiittidefinitectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
deiksisdeixisctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
deklinaatiodeclinationctl104mo.shtmlMorfologian malleja
denotaatiodenotationctl106se.shtmlSemantiikan malleja
denotationaalinendenotational semanticsctl106se.shtmlSemantiikan malleja
dentaalitdentalctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
dependenssidependencyctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
dependenssiverkkodependency graphctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
derivaatioderivationctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
deterministinendeterministicctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
dialektiikkadialecticsctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
dialogipeliteoriadialogue gamesctl106pr.shtmlPragmatiikan teorioita
digrafitdigraphctl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
diskurssidiscoursectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
dissimilaatiodissimilationctl104fo.shtmlFonologian teorioita
distinktiivisillä piirteillädistinctive featurectl104fo.shtmlFonologian malleja
distinktiivisiädistinctivectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
distribuutiodistributionctl104mo.shtmlMorfologian malleja
duaalidualctl105le.shtmlLeksikon malleja
dvandvadvandvactl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
esitys, edustusrepresentationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
eetosethosctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
egressiivisiäegressivectl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
eksosentrinenexocentricctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
ekstensiivinenextensive form of gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
ekstensionaalinenextensionalctl106se.shtmlSemantiikan malleja
elisioelisionctl104fo.shtmlFonologian teorioita
ellipsiellipsisctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
elliptinenellipticctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
endosentrinenendocentricctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
endosentrisessäendocentric compoundctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
epenteesiepenthesisctl104fo.shtmlFonologian teorioita
epsilonepsilonctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
ergatiivikieletergative languagectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
etuvokaalitfront vowelctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
etäriippuvuuslong distance dependencyctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
faryngaalitpharyngealctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
filosofinen logiikkaphilosophical logicctl106se.shtmlSemantiikan malleja
finiittifinitectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
flekteeraavaflexionalctl104mo.shtmlMorfologian malleja
foneemiphonemectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
foneemiperiaatephonemic principlectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
fonetiikkaphoneticsctl104fo.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
fonologiaphonologyctl104fo.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
fonologianphonologyctl104fo.shtmlFonologian malleja
fonotaksiphonotaxctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
fonotaktisia rajoituksiaphonotactic constraintctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
fooneiksiphonectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
foonitphonectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
fraseologiaphraseologyctl105le.shtmlLeksikon malleja
frikatiivitfricativectl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
fuusioivat kieletfusional languagectl104mo.shtmlMorfologian malleja
fuusion indeksiindex of fusionctl104mo.shtmlMorfologian malleja
fuusiotafusionctl104mo.shtmlMorfologian malleja
generatiivinengenerativectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
generatiivinen fonologiagenerative phonologyctl104fo.shtmlFonologian malleja
generatiivinen semantiikkagenerative semanticsctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
genretgenrectl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
glottaaleiksiglottalctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
grafeemigraphemectl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
grammatikalisaationgrammaticalisationctl105le.shtmlLeksikon malleja
gravisgravisctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
heuristiikkaaheuristicsctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
homonymiaahomonymyctl105le.shtmlLeksikon malleja
hyperonyymihyperonymctl105le.shtmlLeksikon malleja
idempotenssiidempotencectl106se.shtmlSemantiikan malleja
idiomiidiomctl105le.shtmlLeksikon malleja
ikoniiconctl105le.shtmlLeksikon malleja
indeksiindexctl105le.shtmlLeksikon malleja
indeksoitu lausekekielioppiindexed grammarctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
induktiivineninductionctl106se.shtmlSemantiikan malleja
infiksiinfixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
inflektioinflectionctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
inkorporointiincorporationctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
instrumenttiinstrumentctl105le.shtmlLeksikon malleja
intensiointensionctl106se.shtmlSemantiikan malleja
intensionaalinenintensionalctl106se.shtmlSemantiikan malleja
interfiksiinterfixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
intonaationintonationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
ipaIPActl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
isoloivat kieletisolating languagectl104mo.shtmlMorfologian malleja
jakaasharectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
jalkojafootctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
jambiiambctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
jaollisuuscountctl105le.shtmlLeksikon malleja
johdinderivational affixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
johdosderivativectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
johtamisenderivationctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
juurirootctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
jälkiätracectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
jäsennysparsectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
jäsennyspuuconstituent treectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
jäsennyspuunparse treectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
jäsentäminenparsingctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
jäännösmorfiresidual morphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
kaaristaarcctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
kaksitasomorfologiatwo-level morphologyctl104mo.shtmlMorfologian malleja
kaksitasosäännöttwo level rulectl104mo.shtmlMorfologian malleja
kantabasectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
kataforacataphoractl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
kategoriakieliopincategorial grammarctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
kategoriateoriancategory theoryctl105le.shtmlLeksikon malleja
katkelmafragmentctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
kausatiivicausativectl105le.shtmlLeksikon malleja
kehityssyklicycle of grammaticalisationctl105le.shtmlLeksikon malleja
kehyksetframectl105le.shtmlLeksikon malleja
kehysframectl105le.shtmlLeksikon malleja
keskiupotuscenter embeddingctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
kestoquantityctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
kieliopilliset funktiotgrammatical functionctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
kieliopillistuminengrammaticalisationctl105le.shtmlLeksikon malleja
kielioppigrammarctl105le.shtmlLeksikon peruskäsitteitä
kielitypologiatypology of languagectl105le.shtmlLeksikon malleja
klassifikaattoreillaclassifierctl105le.shtmlLeksikon malleja
kliititcliticctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
klusiilistopctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
klustereitaclusterctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
koartikulaatiocoarticulationctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
kognitiivisen kielitieteencognitive linguisticsctl105le.shtmlLeksikon malleja
koheesiocohesionctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
koherenssicoherencectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
koherentticoherentctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
kohinanoisectl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
kollokaatiocollocationctl105le.shtmlLeksikon malleja
kombinatoriikkaacombinatoricsctl104fo.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
kommentticommentctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
kommutatiivisuuscommutativectl106se.shtmlSemantiikan malleja
kompetitiivinencompetitive gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
komplementticomplementctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
kompositionaalinencompositionalctl106se.shtmlSemantiikan malleja
kongruenssiagreementctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
konjugaatioconjugationctl104mo.shtmlMorfologian malleja
konkatenaatioconcatenationctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
konkreettisiaconcretectl105le.shtmlLeksikon malleja
konnektiivienconnectivectl106se.shtmlSemantiikan malleja
konnotaatioiksiconnotationctl105le.shtmlLeksikon malleja
konsonanttejaconsonantctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
konstituenttejaconstituentctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
konstruktiokonstruktioctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
konteksticontextctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
kontekstisensitiivisetcontext sensitivectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
kontingentticontingentctl106se.shtmlSemantiikan malleja
konventioconventionctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
konversioconversionctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
koodicodectl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
kooperatiivinencooperative gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
koordinaatiocoordinationctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
kopulacopulactl105le.shtmlLeksikon malleja
korvaussääntöjärewrite rulectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
koteksticotextctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
kulttuurirelativsmiacultural relativismctl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
kvantiteettikvantiteettictl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
kvotienttiquotientctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
käännöslainacalquectl105le.shtmlLeksikon malleja
laatuqualityctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
labiaalitlabialctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
laryngaalitlaryngalctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
lateraalitlateralctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
lauseclausectl105sy.shtmlLeksikon teorioita
lausekerakennephrase structurectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
lausekkeitaphrasectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
lauselogiikkapropositional logicctl106se.shtmlSemantiikan malleja
lausumautterancectl105sy.shtmlLeksikon teorioita
laveitaunroundedctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
lekseemeihinlexemectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
leksikaalisessa fonologiassalexical phonologyctl104mo.shtmlMorfologian malleja
leksikaalisina sääntöinälexical rulectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
leksikaalistuminenlexicalisationctl105le.shtmlLeksikon malleja
leksikkolexiconctl105le.shtmlLeksikon peruskäsitteitä
leksikkolähtöisiälexicalisedctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
likvidoitaliquidctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
loogisesti tosilogical truthctl106se.shtmlSemantiikan malleja
luentaareadingctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
lukunumberctl105le.shtmlLeksikon malleja
luokkien logiikanmonadic logicctl106se.shtmlSemantiikan malleja
luonnollinen morfologia natural morphologyctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
luonnollisia luokkianatural classctl104fo.shtmlFonologian malleja
luonnollisiin luokkiinnatural classctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
lyhennyscontractionctl104fo.shtmlFonologian teorioita
mahdollisten maailmojen semantiikassapossible worlds semanticsctl106se.shtmlSemantiikan malleja
mallimodelctl106se.shtmlSemantiikan malleja
mediaalimiddlectl105le.shtmlLeksikon malleja
merkityksenmeaningctl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
merkitysmeaningctl106se.shtmlSemantiikan malleja
meronymiameronymyctl105le.shtmlLeksikon malleja
metaforametaphorctl105le.shtmlLeksikon malleja
metateesimetathesisctl104fo.shtmlFonologian teorioita
metonymiametonymyctl105le.shtmlLeksikon malleja
minimipariminimal pairctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
modusmoodctl105le.shtmlLeksikon malleja
monitulkintainenambiguousctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
monitulkintaisuusambiguityctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
morfeemimorphemectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
morfismihomomorphismctl105le.shtmlLeksikon malleja
morfisminmorphismctl105le.shtmlLeksikon malleja
morfitmorphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
morfofoneemitmorphophonemectl104mo.shtmlMorfologian malleja
morfofonologianmorphophonologyctl104fo.shtmlFonologian malleja
morfofonologisilla säännöillämorphophonologyctl104mo.shtmlMorfologian malleja
morfologiamorphologyctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
morfotaksimorphotaxctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
määreidenmodifierctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
n-grammitn-gramctl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
nasaalisianasalctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
negaatiotanegationctl106se.shtmlSemantiikan malleja
neksusnexusctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
neutraalistuvatneutralisationctl104fo.shtmlFonologian malleja
neutralisaatioksineutralisationctl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
neuvotellaannegotiatectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
nilpotenssinilpotencectl106se.shtmlSemantiikan malleja
nimikoidaanlabelctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
nollamorfizero morphctl104mo.shtmlMorfologian malleja
nollasummapelizero sum gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
nonterminaalejanonterminalctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
normaalimuotonormal form of gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
noun phraseNPctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
npNPctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
nuorgrammaatikkojenJunggrammatikerctl105le.shtmlLeksikon malleja
objektiobjectctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
obligatorinenobligatoryctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
obstruenteiksiobstruentctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
obstruenttejaobstruentctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
opaakkiaopaquectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
oppositionoppositionctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
optimaalisuusteoriaoptimality theoryctl104fo.shtmlFonologian teorioita
optionaalinenoptionalctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
painostressctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
palataalitpalatalctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
paradigmaparadigmctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
paradigmaattistenparadigmaticctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
passiivipassivectl105le.shtmlLeksikon malleja
pelaajatplayerctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
pelingamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
peliteoriangame theoryctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
perifraaseiksiperiphrasisctl105le.shtmlLeksikon malleja
periiinheritctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
persoonapersonctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
pidennysdilatationctl104fo.shtmlFonologian teorioita
piirrefeaturectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
piirrerakenteillafeature structurectl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
pinonstackctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
pintarakenteitasurface structurectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
poetiikkapoeticsctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
polysemiapolysemyctl105le.shtmlLeksikon malleja
polysynteettinenpolysyntheticctl104mo.shtmlMorfologian malleja
polysynteettiset kieletpolysynthetic languagectl104mo.shtmlMorfologian malleja
postpositioidenpostpositionctl105le.shtmlLeksikon malleja
ppPPctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
pragmatiikkapragmaticsctl106pr.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
pre-emptioblockingctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
predikaattipredicatectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
preferensseistäpreferencectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
prefiksiprefixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
prepositioidenprepositionctl105le.shtmlLeksikon malleja
presuppositiopresuppositionctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
propositiopropositionctl106se.shtmlSemantiikan malleja
propositionaaliset asenteetpropositional attitudectl106se.shtmlSemantiikan malleja
prosodiaprosodyctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
prototyyppiprototypectl105le.shtmlLeksikon malleja
puheaktejaspeech actctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
puhetilanteeseenspeech situationctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
puolivokaalejasemiwovelctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
puurakennetreectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
pyöreitäroundedctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
pääjäsenestäheadctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
pääluokkaavoicectl105le.shtmlLeksikon malleja
päättelyinferencectl106se.shtmlSemantiikan malleja
rakennestructurectl106se.shtmlSemantiikan malleja
ratkaisunsolution of gamectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
ratkeavatdecidablectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
redundanssiredundancyctl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
reduplikaatioreduplicationctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
redusoitunutreduced syllablectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
reemareemactl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
refleksiivireflexivectl105le.shtmlLeksikon malleja
refleksiivistysreflexivectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
regentistäregentctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
rekisteriregisterctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
rektiogovernmentctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
rekursiorecursionctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
relevanssirelevancectl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
relevanssiteoriarelevance theoryctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
resonantitresonantctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
retoriikkarhetoricsctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
rinnasteisetcoordinatectl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
ripustuksiaattachmentctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
ripustusongelmienattachment ambiguityctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
roolejarolectl105le.shtmlLeksikon malleja
roolinrolectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
salkkumorfiportmanteau morphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
sanawordctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
sanajärjestysword orderctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
sanaluokatpart of speechctl105le.shtmlLeksikon malleja
segmentaaliseensegmental phonologyctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
segmentointisegmentationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
selektiorajoituksetselection restrictionctl105le.shtmlLeksikon malleja
semantiikkasemanticsctl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
semanttisia piirteitäsemantic featurectl105le.shtmlLeksikon malleja
semeemisememectl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
semiotiikassasemioticsctl105le.shtmlLeksikon malleja
sibilantitsibilantctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
sidoksisia morfeemejabound morphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
sidoksisuuscohesionctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
sidotunbound anaphoractl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
sijatcasectl105le.shtmlLeksikon malleja
simplifikaatiosimplificationctl104fo.shtmlFonologian teorioita
sirkumfiksicircumfixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
soinnillisissavoicedctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
soinnittomissavoicelessctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
solmunnodepctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
sonoranttejasonorantctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
sonorisuussonorityctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
sonorisuushierarkiasonority hierarchyctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
stereotyyppistereotypectl105le.shtmlLeksikon malleja
strategiastrategyctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
strukturaalistastructuralctl104fo.shtmlFonologian malleja
strukturalismistructuralismctl106se.shtmlSemantiikan malleja
subjektisubjectctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
substantiivinounctl105le.shtmlLeksikon malleja
suffiksisuffixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
sulutusbracketingctl105sy.shtmlSyntaksin peruskäsitteitä
superfiksisuperfixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
suppleetiosuppletionctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
suprasegmentaalinensuprasegmentalctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
suvuksigenderctl105le.shtmlLeksikon malleja
symbolisymbolctl105le.shtmlLeksikon malleja
synonymiaasynonymyctl105le.shtmlLeksikon malleja
syntagmasyntagmctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
syntagmaattistensyntagmaticctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
syntaksisyntaxctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
synteesin indeksiindex of synthesisctl104mo.shtmlMorfologian malleja
syvärakenteitadeep structurectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
säännöllisen ilmauksenregular expressionctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
taivutukseninflectionctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
takavokaalitback wovelctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
taksonomisentaxonomicctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
taksonomistataxonomicctl104fo.shtmlFonologian malleja
tarkoitereferentctl106se.shtmlSemantiikan malleja
tautologiatautologyctl106se.shtmlSemantiikan malleja
tavunsyllablectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
tavutuksessahyphenationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
teemathemectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
tekstitextctl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
tekstilajitext typectl106pr.shtmlPragmatiikan malleja
tempustensectl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
terminaalejaterminal symbolctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
tilanteistasituatedctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
tiloistastatectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
toonitonectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
toonikielissätone languagectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
topiikkitopicctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
topiikkikielissätopic languagectl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
toteutuarealisationctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
totuustaulustatruth tablectl106se.shtmlSemantiikan malleja
transfiksitransfixctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
transformaatiotransformationctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
transformaatiokielioppitransformational grammarctl105sy.shtmlSyntaksin teorioita
transitioissaformant transitionctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
tremulantittremulantctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
trokeetrochectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
tulkintainterpretationctl106se.shtmlSemantiikan malleja
tunnusmerkkinenmarkednessctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
täydellinen informaatioperfect informationctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
täydennysjakaumacomplementary distributionctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
umpitavujaclosed syllablectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
unifikaatiounificationctl106se.shtmlSemantiikan teorioita
unifikaatiokielioppiunification grammarctl106se.shtmlSemantiikan teorioita
universalismiuniversalismictl106se.shtmlSemantiikan peruskäsitteitä
utiliteetitutilityctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
uvulaarituvularctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
valenssivalencyctl105le.shtmlLeksikon malleja
vapaa vaihtelufree variationctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
vapaita morfeemejafree morphctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
varianttejavariantctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
vartalostemctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
velaaritvelarctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
verbienverbctl105le.shtmlLeksikon malleja
verbilausekeverb phrasectl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
verkkographctl105sy.shtmlSyntaksin malleja
virkesentencectl105sy.shtmlLeksikon teorioita
vokaalivowelctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
vpVPctl105ug.shtmlTietolaatikko: Lausekekieliopin laajennuksia
vuoroturnctl105sy.shtmlLeksikon teorioita
välikielenälingua francactl104tf.shtmlTietolaatikko: Taksonomista fonologiaa
wittgensteinwittgensteinctl106se.shtmlSemantiikan malleja
yhdyssanacompoundctl104mo.shtmlMorfologian peruskäsitteitä
yhteisymmärrysmutual informationctl106pr.shtmlPragmatiikan peruskäsitteitä
Äärellisen kielenfinite languagectl105sy.shtmlSyntaksin malleja
äänenkorkeuspitchctl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
äänteetphonectl104fo.shtmlFonologian peruskäsitteitä
ääntöpaikkojaplace of articulationctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
ääntötapamanner of articulationctl104fn.shtmlTietolaatikko: Fonetiikkaa
äärellinen automaattifinite automatonctl105sy.shtmlSyntaksin malleja