Ctl 104 Morfofonologian harjoituksia

Morfologian harjoitus 3 - Mallivastaus

Termivisa

 1. Kieliä, joissa kokonainen lause voi olla fonologinen sana kutsutaan nimellä
  1. morfofonologinen ei tämä: tämä tarkoittaa fonologista ilmiötä (vaihtelua, sääntöä), jonka kontekstiehto on morfologinen (tai päinvastoin).

   Kyseessä on fonologian abstraktiudesta riippuva erottelu. Esimerkiksi suomen partitiivia ei voi ennustaa nominatiivista tietämättä, mistä sanasta on kyse viini:viintä vai viini:viiniä, Jos nominatiivi on perusmuoto, partitiivin vaihtelu näyttää morfofonologiselta. Mutta partitiivin voi (tässä) ennustaa essiivistä: viinenä:viintä / viininä:viiniä. Jos lähtökohdaksi (perusmuodoksi) otetaan essiivin vartalo, tämä partitiivin vaihtelu on kuvattavissa fonologisella säännöllä. (Tämä ei ole suositus, selitän vain termiä.)

  2. morfosyntaktinen ei tämä: tämä tarkoittaa morfologista ilmiötä (vaihtelua, sääntöä), jonka kontekstiehto on syntaktinen (tai päinvastoin). Esimerkiksi suomen yksikön substantiivin akkusatiivisijan muoto riippuu lausetyypistä: ota/otan hänet mutta ota tuo / otan tuon.
  3. polysyllabinen ei tämä: tämä tarkoittaa monitavuista, esimerkiksi mo-ni-ta-vui-nen.
  4. polysynteettinen vaan tämä: tämä tarkoittaa monesta leksikaalisesta morfeemista syntetisoitua fonologista sanaa, tai kielityyppiä jossa on sellaisia sanoja.

   Etenkin ajatellaan kieliä, joissa on polysynteettisiä lauseita (finiittiverbin ja sen määreiden muodostamia produktiivisia yhdyssanoja). Suomessa marginaalista, esimerkiksi kaksoisklikata, tönkkösuolata.

  5. inkorporoiva tai tämä: tämäkin tarkoittaa kieltä, joka inkorporoi (sisällyttää) useita lekseemejä yhteen fonologiseen sanaan.
  6. suffiksoiva ei tämä: tämä tarkoittaa kieltä, jonka affiksit tulevat kannan perään.

   Oppikirjamääritelmän mukaan affiksi on sidoksinen (ei vapaa) morfeemi joka liittyy vapaaseen (fonologisena sanana esiintyvään) morfeemiin, esimerkiksi sanan epä-miellyttä-vä alussa on prefiksi ja lopussa suffiksi. Tämä määritelmä vuotaa mm. suomessa, sillä verbivartalo miellyttä- ei oikeastaan esiinny vapaana (muodossa miellytä on lopussa kahdennuksen merkki). Keksitkö paremman määritelmän?

Mitäs muut termit taas tarkoittavatkaan? katso yllä.

Segmentaatio ja morfeemianalyysi

Kielitieteen pääsykokeissa käytetään usein tehtäviä Oregonin yliopiston koululaisille tarkoitetuista kielitieteen olympialaisista eli Linguistic Olympics. Tehtäväsi oli valita olympialaistehtävä jostakin elävästä (puhutusta) kielestä ja ratkaista se.

Jotta tehtävästä tulisi teoreettisesti haastavampi, nyt oli alkuperäisen tehtävänannon lisäksi tehtävä enemmän:

 1. Ratkaise tehtävä.
 2. Laadi aineistosta morfeemi- ja allomorfiluettelo
 3. Laske luettelon perusteella kielelle synteesin indeksi ja fuusion indeksi
 4. Päättele edellisen perusteella mitä morfologista tyyppiä kieli on
 5. Onko kieli pääsana-alkuinen (prefiksoiva) vai pääsanaloppuinen (suffiksoiva?)
 6. Ehdota aineistoon soveltuva morfologinen malli (IP, IA, WP).
 7. (Bonustehtävä): Esitä aineiston vaihtelu asianomaisella mallilla

Kurdish

 1. Ratkaisu
  1. Ez h'irç'ê dibînim = E.  I see Bear.
  
  2. Tu dir'evî = D. You run.
  
  3. Tu min dibînî = B. You see me.
  
  4. H'irç' dir'eve = C. Bear runs.
  
  5. Ez dir'evim = F.  I run.
  
  6. Tu h'irç'ê dibînî = A. You see Bear.
  
  G. Bear sees me = 7. H'irç' min dibîne.
  
 2. Morfeemi-ja allomorfiluettelo
 3. ezI+nom
  minI+acc
  tuyou
  h'irç'bear
  êacc
  dibînsee
  dir'evrun
  im1
  î2
  e3
 4. Synteesin ja fuusion indeksit
  synteesin indeksi: 1 morfi/sana 4 kpl, 2 morfia/sana 7 kpl, yht. 4+14 morfia/11 sanaa = 18/11 ~ 1.63
  fuusion indeksi: 1 morfeemi jolla 2 allomorfia (ez/min), 8 jolla 1 allomorfi = 10/9 ~ 1.11
  
 5. Tämän aineiston perusteella kurdi olisi isoloiva. Mutta aineisto ei ole kovin edustava!
 6. Konkatenatiivinen morfologia (IA) riittää tähän aineistoon. ez/min on suppleetiota.
 7. Kurdin morfologia esitettynä säännöllisinä relaatioyhtälöinä (reqular expression equations):
  Word = Pron | N | V
  N = NStem.Case?
  Pron = PronNom | PronAcc
  V = VStem.Pers
  
  Pron = ez:I | min:I.acc
  NStem = h'irç':bear
  VStem = dibîn:see | dir'ev:run
  Pers = im:1 | î:2 | e:3
  Case = ê:acc
  

  Suomen aspektijohtimet

  Suomessa tapahtumatyyppi eli aspekti (Aktionsart) ilmaistaan usein melko produktiivisilla frekventatiivi- ja momentaanijohtimilla. Tarkastele seuraavia ja muita samankaltaisia verbijohdoksia. Koeta muotoilla sääntöjä sille, miten toistuva ja äkillinen tekeminen ilmaistaan eri verbien yhteydessä. Luokita verbejä ja koeta selvittää, miksi joitakin johdoksia ei ole. (Luokat voivat olla morfologisia tai semanttisia.)

  Käypä lähestymistapa on se, että kannoilla on tietty tapahtumatyyppi, ja johtimet ovat funktioita, jotka johtavat tietyntyyppisistä tapahtumista uusia tietyntyyppisiä tapahtumia. Johtimen tyyppi on pari (kannan tyyppi,johdoksen tyyppi). Johtimia on kahta perustyyppiä, sulkeisia (johdoksen tapahtumatyyppi on pysyvä (palautumaton) tai palautuva muutos) ja avoimia (johdoksen tapahtumatyyppi on tila tai toiminta). Johtimia yhdistelemällä saadaan lisää tapahtumatyyppejä.

  Kantoja on monta tyyppiä. Tärkeitä tapahtumien tyyppejä ovat samat avoin (tila, toiminta) - sulkeinen (muutos, sykli). Muita piirteitä ovat yksinkertainen - rakenteinen, aiheutus (kausatiivi) ja itsekohtainen (refleksiivi).

  Tapahtuma on aiheuttamaton (satunnainen), kun tekijä ei aiheuta sitä. Se on tarkoituksellinen, kun tekijä aikoo tehdä sen, muuten tahaton. Teko on tavoitteellinen, kun tekijä aikoo aiheuttaa sillä muutoksen, muuten päämäärätön.

  Näillä termeillä kuvattuna ehdottaisin, että ele on yleinen toistin (iteraatio-operaattori), ahta on palautuviin muutoksiin (myös niillä aiheutettuihin tapahtumiin) erikoistunut johdin, ja ais on johtaa itsekohtaisista aiheutetuista muutoksista tapahtumia, missä syy on väliaikainen sellainen muutos. Esimerkiksi puraista tarkoittaa 'purra sulkemalla ja avaamalla leuat'. Lisää aiheesta: Jouko Vesikansa: Johdokset, Lauri Hakulinen: Suomen kielen rakenne ja kehitys.
  ajaa
  ajellaaja+eletoisto. toistuvaa, päämäärätöntä.
  ?ajahtaaaja+ahtaouto, koska ajaminen on tarkoituksellista (ei satunnaista) ks alla.
  ?ajaistaaja+aisouto, koska ajaminen ei ole itsekohtainen muutoksen aiheutus ks alla.
  ajelehtiaaja+ele+hta+itoisto + kerta + toisto, satunnaista, päämäärätöntä
  käydä
  käväistäkäy+aiskerta (momentaani), kanta itsekohtainen (refleksiivinen) muutoksen aiheutus
  ?kävähtääkäy+ahtaouto, koska käyminen on tahallista, kävähtäminen olisi tahatonta.
  kävelläkäy+eleok. 'käydä' tarkoittaa vanhastaan myös astumista.
  käyskennelläkäy+ks+ent+elekerta + toisto (momentaani-iteratiivi) johdin yksitavuisista verbeistä
  tavata
  tapaillatapa+eleok. joskus konatiivinen 'koettaa tavata (tavoittaa), hapuilla'.
  asua
  ?asuillaasu+elemahdollinen mutta ei tavallinen - yleensä asuminen on pysyväisluontoista.
  asuksiaasu+ks+itoisto. -i- on ehkä monikon johdin. (muna-munia, pyörä-pyöriä)
  asustellaasu+s+ta+eleaiheutus+toisto (asustaa = asua)
  leikkiä
  leikitelläleikki+tta+eleaiheutus + toisto, antipassiivi.
  leikata
  leikelläleikka+eletarkoituksellista, ehkä tavoitteellistakin. hienompi resoluutio kuin seuraavalla.
  leikkaillaleikka+t+eletarkoituksellista, päämäärätöntä. vertaa seuraava pari.
  arvata
  arvellaarpa+elemerkitys leksikaalistunut.
  arvaillaarpa+t+eleok
  ?arvaistaarpa+aisouto, koska arvaamisesta ei hevin saa väliaikaisen muutoksen itsekohtaista aiheutusta, vrt. naukaista.
  katsoakats+a+ijatkuvaa tarkoituksellista
  katsellakats+a+eletoistuvaa, tarkoituksellista, ehkä päämäärätöntä (katsoa/katsella tv-ohjelma?)
  katsahtaakats+a+k-takerta, ehkä tahaton, ainakin päämäärätön.
  katsahdellakats+ahta+eleedellisen toistoa
  nähdä
  ?näeskellänäke+sk+eleouto, koska näkeminen on aiheuttamaton tila.
  ?näeskennellänäke+sk+ent+elesama
  voida
  voiskennellavoi+sk+ent+eleouto, koska voiminen on aiheuttamaton tila.
  juosta
  ?juoksellajuoks+elevanhentunut. Tavurajoitus (yksitavuisilla mieluummin kaksitavuinen johdin).
  juoksennellajuoks+ent+eleks. yllä.
  ?juoksahtaajuoks+ahtaouto, koska juokseminen on itsekohtainen aiheutus.
  tuoksua
  tuoksahtaatuoks+ahtaok. Tuoksuminen on aiheuttamatonta.
  ?tuoksaistatuoks+aisouto samasta syystä.
  nuolla
  ?nuolellanuol+elevanhentunut. Tavurajoitus (yksitavuisilla mieluummin kaksitavuinen johdin).
  nuoleskellanuol+ks+eleok. ks. edellinen.
  nuoleksianuol+ks+iok. aika lailla samaa kuin edellinen.
  nuolaistanuol+aisok. itsekohtainen aiheutus.
  ?nuolahtaanuol+ahtaouto samasta syystä.
  vilkuavanhentunut.
  vilkuillavilk+u+eletoistoa.
  vilkaistavilk+aisok. itsekohtainen aiheutus. Vertaa ?katsaista, katsoa = olla silmät suunnattuina.
  vilkkuaeri kanta kuin edellinen, vaikka varmaan sukulainen.
  vilkahtaavilk+ahtaok. aiheuttamaton.
  astua
  astahtaaastu+ahtaei (välttämättä) itsekohtainen muutos. vertaa käväistä.
  astellaastu+ele. Vrt. kävellä, joka on pitemmälle eriytynyt kannasta. resoluutio eri.
  loikata
  loikkialoikka+ikerta+toisto = frekventatiivi.
  loikahdellaloikka+ahta+eleyllättäviä loikkia harvakseen.
  loikiskellaloikka+i+ks+eletahallisia mutta päämäärättömiä loikkia.
  toimia
  ?toimahtaatoim+ahtaouto, koska toimiminen on aiheutettu toiminta
  ?toimahdellatoim+ahta+elesama
  ?toimaistatoim+aisei aiheuta muutosta.
  syyttää
  syytelläsyyttä+elepäämäärätöntä.
  ?syytähtääsyyttä+ahtaouto, koska syyttäminen on tahallista
  nukkua
  ?nukkuillanukku+eleouto jos nukkuminen on aiheuttamaton tila. (ehkä ei kuitenkaan mahdoton.)
  nukahtaanukku+ahtaaiheuttamaton väliaikainen muutos
  nukahdellanukku+ahtaedellisen toisto
  ?nukkaistanukku+aisouto, koska nukkuminen ei ole itsekohtaista.
  temmata
  tempoatempa+itoisto
  tempaistatempa+aisväliaikaisen muutoksen itsekohtainen aiheutus par excellence.
  tempoillatempa+i+elehuomaa antipassiivinen itsekohtainen merkitys 'tempoa itseään'.
  heilua
  ?heiluillaheilu+eleouto sikäli kuin heiluminen on aiheuttamatonta.
  heilahtaaheilu+ahtaaiheuttamaton väliaikainen muutos
  heilahdellaheilu+ahta+eleedellisen toisto. Edestakaista koska heilahdus on puolelta toiselle.
  kasvaa
  ?kasvellakasva+eleouto, koska kasvu on monotonista (keskeytymätöntä¸ ei vähenevää).
  ?kasvaistakasva+aisouto, koska kasvu on aiheuttamatonta
  ?kasvahtaakasva+ahtaouto, koska kasvu monotonista (keskeytymätöntä¸ ei vähenevää). Mutta voi venähtää pituutta!
  olla
  oleillaole+eletarkoituksellista, päämäärätöntä. Onko tämä tavurajoituksen vastainen?
  oleskellaole+ks+eleTämä ainakin on tavallisempi. Leksikaalistunut myös virkakieleen.
  ?olahtaaole+ahtaolla on yksinkertainen tila. Niistä ei näemmä hevin tehdä momentaanijohdoksia. Tilat joista niitä tehdään kätkevät jonkinlaista muutosta tai toimintaa: nukahtaa, istahtaa, seisahtaa, pysähtyä, uuvahtaa, valahtaa, torkahtaa, liikahtaa.
  ?olaistaole+aisouto, koska oleminen ei ole aiheutus.

  Kirsi Pepponen Tampereelta teki vastauksessaan kiintoisan havainnon:

  -ista-päätteiset verbit taas ovat täysin "kertaluontoisia" eli niistä ei voida muodostaa toistuvaa tekemistä ilmaisevaa verbiä ainakaan yhtä helposti.

  Esimerkiksi karjahtaa - karjahdella mutta ei karjaista - karjaistella. Käänteissanakirjasta ei löydy yhtään esimerkkiä. Miksei?