Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion
Laitos - Institution
Yleisen kielitieteen laitos
Tekijä - Författare
Stude, Traute
Työn nimi - Arbetets titel
Heterogeenisen yhteiskunnan kielivalinnat: valinnat Tansaniassa ennen itsenäisyyttä
Oppiaine - Läroämne
Yleinen kielitiede
Työn laji - Arbetets art
sivuainetutkielma
Aika - Datum
elokuu 1991
Sivumäärä - Sidoantal
34
Tiivistelmä - Referat

Siirtomaiden itsenäistyessä, etenkin 1960-luvulta lähtien tutkijat pohtivat kielivalintoja ja kehitystä. Tutkielmani liittyy osittain tähän perinteeseen. Tutkin sosiaalista muutosta tarkastellen kielten taistelua nykyisen Tansanian alueella sekä niiden vaikutuksia yhteiskunnan ja yksilön mahdollisuuksiin. Tarkastelen diglossiaa ja kaksikielisyyttä, asenteita, valtaa ja vaikutuksia. Tutkin suahilia, paikalliskieliä ja eurooppalaisia kieliä. Bantukielet levisivät nopeasti eri puolille eteläistä Afrikkaa syrjäyttäen muut.

Suahili kehittyi ja levisi horisontaalisesti Intian valtameren rannikolla ensimmäisen vuosituhannen lopulta lähtien. Kehittyi murteita ja diglossiaa: suahili oli taloudellisen vallan kieli. 1800-luvulla suahili levisi sisämäähan horisontaalisesti, sitten myös vertikaalisesti afrikkalaisten ja eurooppalaisten mukana. Vuosisadan lopulta lähtien tutkimus ja kieltä koskevat toimet, saksalaisten hallinto ja opetus vahvistivat sen asemaa. Kahden bantukielen välinen diglossia yleistyi, suahilista tuli myös poliittisen vallan kieli. Aluksi suahili aiheutti eriarvoisuutta, mutta kaksikielisyyden yleistyttyä tasa-arvo kasvoi. Kieli yhtenäisti aluetta, syntyi omaa etnistä ryhmää laajempi viitekehys.

Eurooppalaisten kieli ei yleistynyt, sen estivät afrikkalaisten ja Itä-Afrikan saksalaisten asenteet. 1920-luvulla englantilaiset ryhtyivät hallinnoimaan maata saksalaisten hallintojärjestelmän pohjalta. He standardisoivat kieltä käyttääkseen sitä myös muiden Itä-Afrikan maiden hallinnossa. He aloittivat englannin opetuksen, mutta 1930-luvun laman aikana resurssit eivät riittäneet sen ylläpitämiseen, mikä vahvisti suahilin asemaa. Toisen maailmansodan jälkeen maan alkaessa valmistautua itsenäisyyteen huomio kiinnittyi suhteiden kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Englannin asema vahvistui koulussa. Syntyi uusi diglossia ja kaksikielisyys: afrikkalaiset kielet/eurooppalainen kieli. Se ei ollut yleistä, sillä englantia oppi vain koulussa.

Kielitaito ja koulutus toivat asiantuntijoille valtaa, johon liittyi usein myös taloudellista ja poliittista valtaa. Eriarvoisuus kasvoi modernisoituvassa yhteiskunnassa. Syntyi uusi laajempi viitekehys, kansainvälinen yhteisö. Vallasta kielpailevat maan itsenäistyttyä paikalliskielet suahili ja englanti. Kielet lisäävät tai vähentävät tasa-arvoa ja yhteiskunnan kiinteyttä. Suahili on jykevä voimavara, joka vähentää eriarvoisuutta ja lisää yhteiskunnan kiinteyttä. Etenkin tiukassa taloudellisessa tilanteessa valintojen vaikutus on tärkeä.

Avainsanat - Nyckelord
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Muita tietoja