Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion
Laitos - Institution
Yleisen kielitieteen laitos
Tekijä - Författare
Vuori, Jussi
Työn nimi - Arbetets titel
Vietnamin sanaston rakenteesta
Oppiaine - Läroämne
Yleinen kielitiede
Työn laji - Arbetets art
sivuainetutkielma
Aika - Datum
toukokuu 1991
Sivumäärä - Sidoantal
35 + 3
Tiivistelmä - Referat

Työ perustuu kahden syntyperäisen vietnamilaisen informantin avulla tapahtuneeseen vietnaminkielisen aineiston analyysiin. Vietnamilaisia pyydettiin arvioimaan kaksi- tai useampiosaisten sanaksi käsitettävien kokonaisuuksien sekä niiden muodostimien mahdollinen itsenäinen merkitys sanaluokkakäsitteistön avulla. Yksilölliseen kompetenssiin perustuvia luokituksia verrataan myös oletettavasti koko kieliyhteisöä edustavan sosiaalisen normin mukaiseen luokitukseen, jota edustavat työssä mainitut sanakirjat. Informanttien analysoima laajempi aineisto jakautuu sanaluokkayhdistelmien suhteen kahtia: sanojen konstituentit eli tavumorfeemit kuuluvat samaan kategoriaan tai ovat tässä suhteessa sekamuodosteita.

Vietnamin sanaston tarkastelun lähtökohdaksi ja samalla rajaavaksi tekijäksi otetaan intuitiivisesti naiivin houkuttelevalta tuntuva hypoteesi, joka olettaa vietnamissa vallitsevan sananmuodostussäännön, jonka mukaan samakategoriset tavumorfeemit muodostaisivat samaa luokkaa edustavan kaksimorfeemisen sanan. Aineisto kuitenkin osoittaa, että informanttien antamat arviot samaluokkaisten konstituenttien muodostamien suurempien kokonaisuuksien sanaluokasta eivät tue tätä oletusta. Vietnamilaisen puheyhteisön normia edustava sanakirja osoittaa myös muodostimien sanaluokkaa koskevan yksiluokkaisuuden tulkinnan näennäiseksi. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että vietnamin tavumorfeemeille on luonteenomaista pikemminkin monikategorisuus kuin yksitulkintaisuus sanaluokkien suhteen. Vietnamin sanastolle näyttää käsillä olevan aineiston perusteella olevan ominaista kahden itsenäisen merkityksen omaavan tavumorfeemin yhdistyminen sanaksi. Vaikka käsite 'itsenäinen merkitys' ilmenee tässä yhteydessä vietnamia äidinkielenään puhuvan ja sanaluokkakäsitteistöä tuntevan henkilön kykynä tunnistaa tavumorfeemien sanaluokkainen identiteetti, ei se kuitenkaan merkitse näiden kategorioiden ehdollistamaa suurempien kokonaisuuksien järjestelmää. Ratkaiseva tällaisten rakenteiden synnylle lienee kieliyhteisön kommunikatiivisista tarpeista lähtenyt, semanttisesti yhteensopivien tavumorfeemien yhdistäminen uusiksi kokonaisuuksiksi, jotka tietyin ehdoin konventionaalistuvat ja vakiintuvat. Vaikka aineisto rakenteeltaan onkin homogeeninen, eli kahdesta tavumorfeemista koostuneiden sanojen leksikko, on se kahden semanttisen käsitteen, läpinäkyvyyden ja emergenttiyden, sekä kunkin kaksimorfeemisen kokonaisuuden muodostamien keskenäisten suhteiden puitteissa analysoitavissa neljäksi ryhmäksi. Läpinäkyvyys ja emergenttiys ovat toistensa suhteen kääntäen verrannollisia suureita: edellinen viittaa siihen, kuinka tavumorfeemien itsenäinen merkitys on synonyyminen tai lähes synonyyminen muodostamansa kaksitavuisen kokonaisuuden merkityksen kanssa; jälkimmäinen käsite tarkoittaa kaksitavuisen sanan merkityksen etääntymistä sen muodostavien tavumorfeemien merkityksestä. Tavumorfeemien keskinäisten suhteiden laatu puolestaan jakaa analysoitavan materiaalin kahtia: tavumorfeemien rinnaisteiseen suhteeseen perustuviksi sekä lauseketyyppisiksi kokonaisuuksiksi.

Laajemmassa aineistossa ilmeni myös kokonaisuuksien muodostimina toimivia tavuja, joita informantit eivät pystyneet arvioimaan minkään sanaluokan jäseniksi. Perinteinen morfologinen typologia luokittelee vietnamin usein kieleksi, jossa ei ole morfologiaa ja jossa sanan ja morfeemin välillä vallitsee yksi-yhteen -suhde. Mutta jos yhdyssanaoppi luokitellaan morfologian osa-alueeksi, ei edellinen väite pidä paikkaansa. Samoin jos yhdyssana määritellään yleisesti kahdesta tai useammasta osasta muodostetuksi, usein osiensa merkityksestä poikkeavaksi kokonaisuudeksi, ei jälkimmäinenkään arvio ole esitetyn aineiston valossa tarkka. Koska typologiset tutkimukset maailman kielistä ovat osoittaneet, että suurin osa niistä ei vastaa perinteisen typologian ideaaleja tyyppikategorioita, on tyydyttävämmän kuvan saamiseksi kielten morfologisista typologisista ominaisuuksista päädytty kahteen parametriin, synteesi-indeksiin, joka mittaa sanakohtaista morfeemimäärää, sekä fuusioindeksiin, joka korvaa morfeemien segmentoitavuuden astetta sanassa. Näiden indeksien perusteella vietnam on synteesiarvoltaan suhteellisen alhainen, mutta segmentoitavuusarvoltaan korkealle sijoittuva kieli.

Avainsanat - Nyckelord
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Muita tietoja