Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion
Humanistinen tiedekunta
Laitos - Institution
Yleisen kielitieteen laitos
Tekijä - Författare
Wilde, Christopher Pekka
Työn nimi - Arbetets titel
Preliminary Phonological Analysis of the Limi Dialect of Humla Bhotia
Oppiaine - Läroämne
Yleinen kielitiede
Työn laji - Arbetets art
Fonologinen tutkimus
Aika - Datum
23.4.2001
Sivumäärä - Sidoantal
69 sivua + 3 liitettä
Tiivistelmä - Referat

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida humla bhotia -kielen limi-murteen äännesysteemiä. Humla bhotia on aikaisemmin tutkimaton tiibetinsukuinen kieli, jota puhuu noin 4000-5000 ihmistä Humlan maakunnassa Nepalin kuningaskunnan luoteisosassa.

Kieliaineisto on kerätty kahdesta humla bhotian murteesta Nepalin pääkaupungissa, Kathmandussa, helmikuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2000. Kieli-informantteina toimi kolme humla bhotia -kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä, joista yksi oli ylä-humla -murteen puhuja ja kaksi limi-murteen puhujaa. Keskityn tässä työssä limi-murteen fonologiaan, mutta joissakin kohden viittaan myös ylä-humla -murteeseen. Limi-murteen kieliaineisto koostuu 600 sanasta, jotka on lausuttu irrallaan lauseyhteydestään; lauseista, joissa sanoja tarkastellaan konsonantti- ja toonivariaation selvittämiseksi, sekä viidestä tekstistä, jotka sisältävät yhteensä 117 lausetta.

Työssäni selvitän ensimmäiseksi kielialueen maantieteellistä sijaintia sekä humla bhotian puhujamäärää ja sen murteita. Murteita on viisi: limi, ylä-humla, la yakba, nyinba ja humli khyampa. Tiedot murrealueista perustuvat seitsemän äidinkielisen puhujan arvioihin sekä Nancy Levinen (1988) antropologiseen tutkimukseen Nyinba-nimisestä etnisestä ryhmästä. Seuraavaksi tutkin limi-murteen fonologiaa amerikkalaisen strukturalismin näkökulmasta lähinnä Piken 1966 [1947] ja 1967 [1948] edustaman fonemiikan mukaisesti. Prosodisten elementtien selvittämiseksi olen käyttänyt apuna myös akustista analyysia.

Limi-murteessa on 7 vokaalifoneemia; vokaaliyhtymiä ei esiinny samassa tavussa. Tässä alustavassa tutkimuksessa löytyi 29 kontrastoivaa klusiilia, 8 affrikaattaa ja 5-6 frikatiivia. Kielessä on myös 4 nasaalifoneemia, 2 r-äännettä, 1 laidefoneemi sekä 2 puolivokaalia. Näiden foneemien varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lisätutkimusta.

Oppositiossa olevia suprasegmentaaleja löytyi neljä: nasalisaatio, pituus, fonaatiotyyppi sekä sävelkulku. Kontrastoivia fonaatiofoneemeita on kaksi: tiukka fonaatio ja löysä fonaatio. Useissa sanoissa ilmenee myös kolmas fonaatiotyyppi, niin sanottu modaali. Se, miten modaalifonaatio suhtautuu limin fonologiseen systeemiin, on kuitenkin epäselvää ja jää jatkotutkimuksen selvitettäväksi. Kontrastoivia sävelkulkuja on kaksi: nouseva toneemi ja laskeva toneemi. Laskevan toneemin vapaa variantti on tasainen sävelkulku. Nouseva toneemi näyttää esiintyvän löysän fonaation yhteydessä ja laskeva toneemi tiukan fonaation yhteydessä.

Avainsanat - Nyckelord
morpheme, phoneme, segment, variant, complementary distribution, free variation, prosodic element, phonation type, pitch movement
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Helsingin yliopisto
Muita tietoja