Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion
Laitos - Institution
Yleisen kielitieteen laitos
Tekijä - Författare
Helin, Irmeli
Työn nimi - Arbetets titel
Terminologie und Fachsprache im gesellschaftlichen Wandel
Oppiaine - Läroämne
Yleinen kielitiede
Työn laji - Arbetets art
Aika - Datum
marraskuu 1994
Sivumäärä - Sidoantal
155 + 5
Tiivistelmä - Referat

Tutkielmassani olen pohtinut saksankielisen osuustoimintaliikkeen sanastomuutoksia viime vuosisadalta nykyhetkeen ja verrannut niitä vastaaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Nimenomaan saksalainen osuustoiminta on valittu tutkimuksen kohteeksi siitä syystä, että saksalaisella kielialueella nämä muutokset ovat mahdollisimman rajuja.

Jo antiikissa tiedettiin, että termien merkityssisältö muuttuu, kun yhteiskunnan perusteet lakkaavat olemasta olemassa. Ylimenokaudella uhkaa vaara, että merkityksen tyhjiö täytetään tietoisesti eli manipuloiden. Olen tutkinut sosiolingvistisin ja leksikologisin keinoin termien muuttumista yhteiskunnan mukana sekä sen ja ideologian osuutta merkityksen muodostumisessa. Terminologian lähtökohta on tietoinen termien luominen. Juuri se houkuttelee tutkimaan, missä määrin yhteiskunnassa vallitseva ideologia pyrkii vaikuttamaan näihin erikoissanastoihin.

Ideologiat ovat poliittisia, tieteellisiä tai maailmankatsomuksellisia ideoita, oppi-tai ajatusrakennelmia, jotka pyrkivät päämääriinsä erityisesti kielellisin keinoin. Ideologia voi myös olla idealistinen mielipide tai maailmankatsomus, joka vaikuttaa yhteiskunnassa yrittämätää järkyttää sen rakenteita. Juuri tällainen ideologia on alkuperäinen osuustoimintaliike, ja sen vuoksi liikkeen terminologia sopii kielitieteellisen tutkimuksen lähteeksi.

Kuluneiden sadan vuoden aikana tapahtunut nopea, tekninen kehitys on omalta osaltaan vaikuttanut termien merkityssisältöön. Ammattisanastoja, ammattikieltä ja termejä on kuitenkin ollut paljon kauemmin ja ne ovat rikastuttaneet yleiskieltä, eivät yksinomaanmuodostaneet salaisten symbolien verkostoa, johon vain asiaan vihkiytyneet saavat tutustua.

Nimenomaan teollistaminen on pakottanut viime vuosisadasta lähtien sekä valtavaan termien luomiseen että niiden kansalliseen ja kansainväliseen yhdenmukaistamiseen. Kunkin kansallisen kielen terminologia rakentuu sekä oman kielen että kansainvälisesti tunnettujen termistöjen pohjalta. Se helpottaa tieteen ja tekniikan tiivistä, kansainvälistä yhteistyötä ja estää väärinkäsitysten syntymistä mutta toisaalta myös johtaa uusiin, sulkeutuneisiin ammattikieliin.

Tutkimuksessani totean, että yhteiskunnan muutokset todella vaikuttavat ammattisanastoon ja terminologiaan, ja että yhteiskuntaa hallitseva ideologia myös pyrkii vaikuttamaan niiden merkityssisältöön.

Avainsanat - Nyckelord
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Muita tietoja