Akkadian verb list

(c) Aleksi Sahala 2008-2012 (University of Helsinki)

This list contains practically every attested Akkadian, Babylonian and Assyrian verbal root.
Sources: CAD, CDA, PSD, Assyrian-English Dictionary (Simo Parpola 2007)
Infinitives have been generated automatically with Babyparser 2.1.
The generator is by no means perfect yet, so expect inconsistencies.

Markup
All vowel classes are indicated by (V-V), although it would not be necessary for some weak verbs.
(d-d) stands for D- and Š-stem verbs, as well as quadriradicals. (?-?) indicates that the vowel class is
unattested. Vowel class data is partly incomplete, for example some doubly weak verbs and quadriradicals may have (?-?)
although their exact class is known.

Languages
B = Babylonian (not specified) | A = Assyrian (not specified)
SB = Standard babylonian | Ox, Mx, Nx = Old, Middle, Neo-

Searching
Search roots: T = ṭ, c = š, S = ṣ, x = ʾ. E.g. prT for parāṭu
You may also use !lex command in Babyparser for searching. See the quick manual for more info.

Info
Total count: 1936 | Assyrian: 1134 | Babylonian: 1512 | Old Akkadian: 71
(language spesifications incomplete from b - s)

[0xxx]ʾʾʾ(?-?)hâhû"spew, spit out, vomit"(B)
[0xxd]ʾʾd(?-?)ʾâdu"take notice; (D) inform"(B)
[0xxl]ʾʾl(?-?)ʾâlu"to cut"(B)
[0xxl]ʾʾl(?-?)e'ēlum"bind; (D) make contract; link"(B)
[0xxr]ʾʾr(?-?)ʾeʾēru"become awake"(B)
[0xxr]ʾʾr(a-a)ʾâru"go, march; (D) instruct"(B)
[0xxr]ʾʾr(a-i)a'āru"go forward, march; (D) instruct"(A, B)
[0xxc]ʾʾš(a-a)a'āšu"(Gtn) retch"(A)
[0xbx]ʾbʾ(?-?)ʾabû"become veiled, cloudy"(B)
[0xbb]ʾbb(i-i)ʾebēbu"become (ritually) clean, become"(B)
[0xbh]ʾbh(i-i)ʾebēhu"gird; surround"(B)
[0xbk]ʾbk(a-u)ʾabāku"I send, lead, II uproot; upset; overturn"(B, A)
[0xbl]ʾbl(a-a)ʾabālu"be dry; shrivel, wilt"(B, A)
[0xbl]ʾbl(a-i)ʾabālu"carry, bring; (Gtn) look after; (Š) deliver; (St1) be delivered; (St2) stir"(B, A)
[0xbr]ʾbr(?-i)ʾabāru"embrace; I (D) embrace; bind (limbs). II to accuse"(B)
[0xbr]ʾbr(i-i)ʾebēru"cross over"(B)
[0xbs]ʾbs(d-d)ʾubbusu"(D) fringe"(B)
[0xbt]ʾbt(a-u)ʾabātu"I destroy, ruin, lay waste; II (N) flee"(B, A)
[0xbT]ʾbṭ(d-d)ʾubbuṭu"(D) take as pledge"(B)
[0xbT]ʾbṭ(i-i)ʾebēṭu"I swell up (of water or body parts); II bind"(B)
[0xdb]ʾdb(i-i)ʾedēbu"blow away (of demons, storms)"(A)
[0xdd]ʾdd(u-u)ʾedēdu"become spiky"(B)
[0xdh]ʾdh(?-?)ʾedēhu"cover with patches; (D) cover objects with a network"(B)
[0xdk]ʾdk(?-?)ʾedēku"cover with patches; (D) cover objects with a network"(B)
[0xdl]ʾdl(i-i)ʾedēlu"lock"(B)
[0xdp]ʾdp(i-i)ʾedēpu"blow away (of demons, storms)"(B)
[0xdq]ʾdq(i-i)ʾadāqu"dress"(B)
[0xdr]ʾdr(a-u)ʾadāru"I become worried, become disturbed; fear; II be dark, gloomy"(B, A)
[0xdc]ʾdš(i-i)ʾedēšu"become new; (D) resume; restore"(B)
[0xgx]ʾgʾ(i-i)ʾegû"be careless, be negligent"(B)
[0xgg]ʾgg(a-u)ʾagāgu"be angry, be furious"(B, A)
[0xgg]ʾgg(i-i)ʾegēgu"scratch"(B)
[0xgm]ʾgm(?-?)ʾagāmu"be furious"(B)
[0xgr]ʾgr(a-u)ʾagāru"hire, rent"(B, A)
[0xgr]ʾgr(i-i)ʾegēru"lie across"(B)
[0xhx]ʾhʾ(?-?)ʾahû"(Gt) become brothers; (Št) pair off; stand opposite to each other. (N) fraternize"(B)
[0xhx]ʾhʾ(a-i)ʾahû"(Gt) become brothers; (Št) pair off; stand opposite to each other. (N) fraternize"(A)
[0xhr]ʾhr(?-?)ʾahāru"be behind; (D) hold back, delay "(B)
[0xhz]ʾhz(a-u)ʾahāzu"take, grasp; embrace; seize; marry; learn"(B, A)
[0xkx]ʾkʾ(?-?)ʾekû"starve, deprive; (D) shortage of rain"(B)
[0xkb]ʾkb(i-i)ʾekēbu"come close, approach (sexually); (Gt) come very close; (Št) pack tightly together"(B)
[0xkd]ʾkd(?-?)ʾekēdu"(D) revile, slander"(B)
[0xkk]ʾkk(i-i)ʾekēku"scratch"(B)
[0xkl]ʾkl(a-u)ʾakālu"eat, devour, gorge, consume; take for oneself"(B, A)
[0xkl]ʾkl(i-i)ʾekēlu"become dark"(B)
[0xkm]ʾkm(?-?)ʾakāmu"(meaning unclear)"(B)
[0xkm]ʾkm(i-i)ʾekēmu"take away (by force)"(B)
[0xkS]ʾkṣ(?-?)ʾekēṣu"(meaning unknown)"(B)
[0xkc]ʾkš(u-u)ʾakāšu"go, move, walk"(B, A)
[0xlx]ʾlʾ(i-i)ʾelû"go up, become high"(B)
[0xld]ʾld(a-i)ulādu"give birth, bear (young)"(B, A)
[0xlh]ʾlh(i-i)ʾelēhu"sprinkle, strew (flour); (D) adorn"(B)
[0xlk]ʾlk(a-i)ʾalāku"go, walk, move about (vent)"(B, A)
[0xll]ʾll(?-?)ʾalālu"(Gt) sing a joyful song, boast; (Š) celebrate"(B, A)
[0xll]ʾll(a-u)ʾalālu"hang up, suspend; (Gt) be tangled, allied"(B, A)
[0xll]ʾll(i-i)ʾelēlu"become pure, become free"(B)
[0xlp]ʾlp(?-?)ʾalāpu"(Gt) paralyze a part of body"(B)
[0xlp]ʾlp(i-i)ʾelēpu"spout, grow; (Dt) multiply; (Št) interlock"(B)
[0xlS]ʾlṣ(i-i)ʾelēṣu"rejoice, swell"(B)
[0xlt]ʾlt(u-u)ʾalātu"absorb, swallow (up)"(B, A)
[0xmx]ʾmʾ(?-?)ʾamû"(meaning unknown)"(B)
[0xmx]ʾmʾ(i-i)ʾemû"become, turn into, change (intrans.)"(A)
[0xmx]ʾmʾ(u-u)ʾamû"speak; (Gt) discuss; (Št) debate"(A)
[0xmd]ʾmd(i-i)ʾemēdu"lean against, impose (taxes, punishments)"(B)
[0xmm]ʾmm(i-i)ʾemēmu"be(come) hot; (Gtn) have fever or temperature continually"(B)
[0xmq]ʾmq(?-?)ʾemēqu"I be wise; (Stn) pray devoutly; II care for"(B)
[0xmr]ʾmr(?-?)ʾemēru"I be red; II swell, enlarge"(B)
[0xmr]ʾmr(a-u)ʾamāru"see, look at; examine, observe; experience"(B, A)
[0xms]ʾms(?-?)ʾamāsu"(meaning unknown)"(B)
[0xmS]ʾmṣ(?-?)ʾamāṣu"(meaning unknown)"(B)
[0xmc]ʾmš(?-?)ʾamāšu"be paralysed; cataleptic"(B, A)
[0xmS]ʾmṣ(?-?)ʾemēṣu"be sour (of beer)"(B)
[0xmc]ʾmš(?-?)ʾemēšu"strive"(B)
[0xmS]ʾmṣ(u-u)ʾemēṣu"be hungry"(B)
[0xnx]ʾnʾ(i-i)ʾenû"change (trans.)"(B)
[0xnb]ʾnb(?-?)ʾenēbu"(bear) fruit; (Dtn) gather fruit repeatedly"(B)
[0xnh]ʾnh(a-a)ʾanāhu"be weary, be tired, collapse"(B, A)
[0xnn]ʾnn(?-?)ʾenēnu"pray"(B)
[0xnn]ʾnn(?-?)utnēnum"pray"(B)
[0xnn]ʾnn(a-u)ʾenēnu"grant favor; be favorable"(B)
[0xnn]ʾnn(e-u)ʾenēnu"sin"(B)
[0xnn]ʾnn(i-i)ʾenēnu"punish"(B, A, OAkk)
[0xnc]ʾnš(i-i)ʾanāšu"be weak, dilapidated"(B, A)
[0xnt]ʾnt(?-?)ʾenētu"flatten; (Dt) be(come) faint (of stars)"(B)
[0xpx]ʾpʾ(?-?)ʾapû"become veiled, cloudy"(B)
[0xpx]ʾpʾ(a-i)ʾapû"be visible, be manifest"(A)
[0xpx]ʾpʾ(i-i)ʾepû"bake bread"(B)
[0xpl]ʾpl(?-?)ʾapālu"be (too) late; (D) be retarded"(B)
[0xpl]ʾpl(a-u)ʾapālu"provide (food), supply"(A)
[0xpl]ʾpl(a-u)ʾapālu"answer, reply, respond"(A, B)
[0xpl]ʾpl(d-d)ʾuppulu"(D) delouse"(B)
[0xpp]ʾpp(?-?)ʾapāpu"(meaning unclear) infiltrate?"(B)
[0xpq]ʾpq(i-i)ʾepēqu"embrace; grow over"(B)
[0xpr]ʾpr(a-u)ʾapāru"cover head"(B)
[0xpr]ʾpr(i-i)ʾapāru"cover; (D) put on"(A)
[0xpr]ʾpr(i-i)ʾepēru"feed, provide"(B)
[0xps]ʾps(?-?)ʾepēsu"be difficult"(B)
[0xps]ʾps(d-d)ʾuppusu"(D) fringe"(B)
[0xpc]ʾpš(e-u)ʾepēšu"make, do, act, perform"(B)
[0xqx]ʾqʾ(?-?)ʾeqû"anoint, smear (eyes)"(B)
[0xqx]ʾqʾ(d-d)ʾuqqû"(D) incise; inscribe; prescribe"(B)
[0xqx]ʾqʾ(i-i)ʾaqû"wait; (D) await, heed"(A)
[0xqb]ʾqb(i-i)ʾeqēbu"come close, approach (sexually); (Gt) come very close; (Št) pack tightly together"(A)
[0xqq]ʾqq(i-i)ʾeqēqu"paralyse"(B)
[0xrx]ʾrʾ(?-?)ʾarû"vomit; (Š) make vomit (with feather)"(B)
[0xrx]ʾrʾ(i-i)ʾarû"be(come) pregnant, conceive"(B, A)
[0xrx]ʾrʾ(i-i)ʾerû"be naked; empty (D) strip; bare head"(B, A)
[0xrx]ʾrʾ(u-u)ʾarû"lead, bring, take to; (Gt) lead away; (Gtn) guide; steer"(B, A)
[0xrx]ʾrʾ(u-u)ʾarû"cut off; ruin; stop; prune; sever; lop"(B, A)
[0xrb]ʾrb(u-u)ʾerēbu"enter, go in"(B)
[0xrb]ʾrb(u-u)nērubum"(N) flee, escape"(B)
[0xrd]ʾrd(a-i)ʾerēdu"to go down, descend"(B)
[0xrh]ʾrh(?-?)ʾarāhu"hasten, be urgent; (D) speed up, scare away"(B)
[0xrh]ʾrh(a-a)ʾarāhu"hasten, be urgent; (D) speed up, scare away"(A)
[0xrh]ʾrh(a-u)ʾarāhu"devour, destroy"(B)
[0xrh]ʾrh(i-i)ʾerēhu"act aggressively, attack"(B)
[0xrk]ʾrk(i-i)ʾarāku"be(come) long"(B, A)
[0xrm]ʾrm(i-i)ʾarāmu"envelop, cover"(B, A)
[0xrp]ʾrp(u-u)ʾarāpu"be cloudy, overcast"(B, A)
[0xrr]ʾrr(?-?)ʾarāru"be parched; (D) parch drugs"(B)
[0xrr]ʾrr(?-?)na'arrurum"(N) go assist"(B)
[0xrr]ʾrr(a-u)ʾarāru"curse; insult"(B, A)
[0xrr]ʾrr(u-u)ʾarāru"be convulsed, tremble, shake, panic"(B, A)
[0xrc]ʾrš(a-u)ʾarāšu"cultivate; (Š) put under"(B, A)
[0xrc]ʾrš(i-i)ʾerēšu"ask, request, desire"(B)
[0xcx]ʾšʾ(?-?)ʾašû"confuse, trouble, become confused"(A)
[0xsx]ʾsʾ(?-?)ʾasû"sigh, gasp"(B)
[0xcx]ʾšʾ(?-?)ešē'um"muzzle"(OB)
[0xcx]ʾšʾ(?-?)išûm"have, possess; suffer from disease, ilness"(B, A)
[0xsx]ʾsʾ(i-i)ʾesû"effectuate; bring to pass"(B)
[0xSx]ʾṣʾ(i-i)ʾeṣû"slit; cut into (forehead or head)"(B)
[0xcx]ʾšʾ(i-i)ʾešû"confuse, trouble, become confused"(B)
[0xSb]ʾṣb(a-i)ʾaṣābu"add, increase; (D) multiply"(B, A)
[0xcb]ʾšb(a-i)ušābu"sit (down), dwell; be (located); (D) settle"(OA, A, NA, MA)
[0xcb]ʾšb(i-i)ʾešēbu"flourish (of plants)"(B)
[0xsd]ʾsd(d-d)ʾussudu"(D) (meaning unknown)"(B)
[0xSd]ʾṣd(i-i)ʾeṣēdu"harvest"(B)
[0xsh]ʾsh(i-i)ʾesēhu"I gird on; strap on a weapon; II assign; allocate"(B)
[0xsk]ʾsk(i-i)ʾesēku"I assign; allocate; II incise; carve"(B)
[0xsl]ʾsl(?-?)ʾesēlu"blow up; inflate"(B)
[0xSl]ʾṣl(i-i)ʾeṣēlu"paralyse"(B)
[0xSm]ʾṣm(a-i)ʾaṣāmu"fit, befit, suit, be proper; (D) adorn building"(A)
[0xSn]ʾṣn(i-i)ʾeṣēnu"smell (trans.)"(B)
[0xcp]ʾšp(a-i)ʾašāpu"enchant, cast a spell; (D) exorcise"(A)
[0xSp]ʾṣp(i-i)ʾeṣēpu"double; multiply"(B)
[0xsp]ʾsp(i-i)ʾesēpu"gather together; (D) scrape up earth from furrows"(B)
[0xsq]ʾsq(i-i)ʾesēqu"raise up, strengthen"(B)
[0xcr]ʾšr(?-?)ʾašāru"be humble, pious"(A)
[0xcr]ʾšr(a-u)ʾašāru"check, review; muster"(B, A)
[0xSr]ʾṣr(i-i)ʾeṣēru"enclose, confine"(B)
[0xsr]ʾsr(i-i)ʾesēru"I press for payment, collect, II enclose, confine"(B)
[0xcr]ʾšr(i-i)ʾešēru"go straight, prosper; (Š) put in order; (St1) pass of S; (St2) keep in order"(B, A)
[0xcc]ʾšš(e-u)ʾešēšu"be(come) disturbed"(B)
[0xcc]ʾšš(u-u)ʾašāšu"be desperate, be stressed"(A)
[0xcT]ʾšṭ(?-?)ʾašāṭu"be stiff, be obdurate"(A)
[0xcz]ʾšz(?-?)izuzzum"stand; (Gtn) stand around"(B, A)
[0xtx]ʾtʾ(?-?)nentû"(N) overlap; go parallel"(B)
[0xTx]ʾṭʾ(i-i)ʾeṭû"become dark, become dim"(B)
[0xtx]ʾtʾ(u-u)ʾatû"find, discover, locate"(A)
[0xtk]ʾtk(?-?)ʾetēku"be on guard; (D) alert"(B)
[0xtk]ʾtk(a-a)ʾatāku"be(come) bent, crooked"(B, A)
[0xTl]ʾṭl(?-?)ʾeṭēlu"be manly"(B)
[0xtl]ʾtl(?-?)itūlu"lie down; sleep"(B)
[0xtm]ʾtm(?-?)ʾetēmu"be smitten, affected; (D) mix together; bring into contact; (Št) bring against each other"(B)
[0xtn]ʾtn(?-?)ʾetēnu"be smitten, affected; (D) mix together; bring into contact; (Št) bring against each other"(B)
[0xtq]ʾtq(i-i)ʾetēqu"pass by, pass through, go beyond"(B)
[0xTr]ʾṭr(i-i)ʾeṭēru"I take away, save, II pay"(B)
[0xts]ʾts(?-?)itussu"stand; (Gtn) stand around"(NA)
[0xwx]ʾwʾ(i-i)ʾewû"I become, turn into, change (intrans.); II impose on"(B, A)
[0xwx]ʾwʾ(u-u)ʾawû"speak; (Gt) discuss; (Št) debate"(B)
[0xzx]ʾzʾ(?-?)ʾazû"sigh, gasp"(B)
[0xzx]ʾzʾ(?-?)ʾezû"be hasty, hurry"(B)
[0xzb]ʾzb(i-i)ʾezēbu"leave behind, abandon, divorce"(B)
[0xzh]ʾzh(i-i)ʾezēhu"gird on; strap on a weapon"(B)
[0xzr]ʾzr(?-?)ʾazāru"help"(B)
[0xzr]ʾzr(i-i)ʾezēru"curse"(B)
[0xzz]ʾzz(?-?)izuzzum"stand; (Gtn) stand around"(B, OA)
[0xzz]ʾzz(a-a)ʾazāzu"buzz"(A)
[0xzz]ʾzz(i-i)ʾezēzu"become angry, become fierce"(B)
[xlxx]ʾlʾʾ(d-d)šutelū'u"(Št) make lick up"(B)
[xllx]ʾllʾ(d-d)ne'ellû"(N) roam around"(B)
[xrsx]ʾrsʾ(d-d)šutērsûm"(Št) make ready, prepare"(B, A)
[0bxx]bʾʾ(a-a)bâ'u"pass over, pass by, walk"(B, A)
[0bxx]bʾʾ(a-i)ba''û"seek for, inquire"(A)
[0bxx]bʾʾ(d-d)buʾʾû"(D) seek for, inquire"(B)
[0bxd]bʾd(a-i)biādu"spend the night"(A)
[0bxl]bʾl(?-?)bâlu"supplicate"(B)
[0bxl]bʾl(a-a)bâlu"beseech"(A)
[0bxl]bʾl(a-i)biālu"rule, govern, control, hold"(A)
[0bxl]bʾl(d-d)buʾʾulu"(D) cast away; throw down"(B)
[0bxl]bʾl(e-e)beʾēlu"rule; be victorious (N) be detained"(B, A)
[0bxl]bʾl(e-e)bâlu"rule; be victorious (N) be detained"(B, A)
[0bxl]bʾl(i-i)ba'ālu"be bright, be dominant"(B, A)
[0bxr]bʾr(a-a)bâru"I catch (fauna); hunt (fauna; people); II revolt"(B, A)
[0bxr]bʾr(a-i)biāru"examine, check, test, assay"(A)
[0bxr]bʾr(a-u)buāru"affirm, fortify, prove"(A)
[0bxr]bʾr(e-e)beʾēru"choose (textiles, ingredients, people)"(B, A)
[0bxr]bʾr(i-i)beʾēru"put aside"(A)
[0bxr]bʾr(i-i)beʾēru"(meaning unknown)"(B)
[0bxr]bʾr(u-u)bâru"be firm, durable; appear"(A, OAkk, B)
[0bxc]bʾš(a-a)bâšu"be ashamed, abashed"(B, A)
[0bxc]bʾš(i-i)bâšu"tamp, stamp"(B)
[0bxc]bʾš(i-i)ba'āšu"I be bad, smell bad, smell, worsen; II stir"(B, A)
[0bxc]bʾš(i-i)beʾēšu"go away; withdraw"(B, A)
[0bxT]bʾṭ(i-i)bâṭu"show contempt"(B)
[0bxt]bʾt(i-i)biātum"stay overnight; spend the night"(B)
[0bbl]bbl(a-i)babālu"carry, bring"(B)
[0bdx]bdʾ(i-i)bedû"be slow?"(B)
[0bdd]bdd(d-d)buddudu"(D) waste, squander, dissipate"(A, B)
[0bdh]bdh(?-?)badāhu"kiss"(B)
[0bdm]bdm(?-?)badāmu"(meaning unknown)"(B)
[0bdq]bdq(a-u)badāqu"repair"(A)
[0bdq]bdq(a-u)badāqu"cut off parts (of something)"(B)
[0bdc]bdš(?-?)badāšu"(meaning unknown)"(B)
[0bhx]bhʾ(?-?)bahû"be thing, scarce"(B)
[0bhx]bhʾ(d-d)buhhû"(D) seek for"(B)
[0bhr]bhr(?-?)bahāru"evaporate, vaporize"(A)
[0bhr]bhr(d-d)buhhuru"(D) heat a liquid"(B)
[0bhr]bhr(i-i)behēru"choose, select"(B)
[0bhc]bhš(d-d)buhhušu"(D) check"(B)
[0bhc]bhš(d-d)buhhušu"(D) stir"(B)
[0bkx]bkʾ(i-i)bakû"weep, cry, bawl; bewail"(B, A)
[0bkr]bkr(i-i)bakāru"sprinkle(?)"(A)
[0blx]blʾ(i-i)belû"be extinguished; come to an end"(B, A)
[0bll]bll(a-u)balālu"mix, blend, mingle, alloy"(B, A)
[0blm]blm(i-i)balāmu"gag; muzzle"(B, A)
[0blS]blṣ(i-i)balāṣu"I stare, fix the eyes in a stare, II thrust, jerk (with rump)"(B, A)
[0blT]blṭ(a-a)balāṭu"live, survive, subsist"(B, A)
[0blT]blṭ(u-u)balāṭu"become well, be alive, live"(B)
[0bnx]bnʾ(i-i)banû"I build, create, engender, II become pleasant, beautiful"(B, A)
[0bnn]bnn(d-d)bunnunu"(D) (meaning unknown)"(B)
[0bql]bql(?-?)baqālu"malt, sprout"(B)
[0bql]bql(u-u)baqālu"malt, sprout"(A)
[0bqm]bqm(a-u)baqāmu"pluck hair or wool"(B, A)
[0bqn]bqn(a-u)baqānu"pluck hair or wool"(B)
[0bqr]bqr(a-u)baqāru"claim, allege, contest, arrogate"(B, A)
[0bqr]bqr(i-i)baqāru"become rare, scarce, expensive"(MB)
[0bqc]bqš(?-?)baqāšu"be broad, prominent"(B)
[0brx]brʾ(?-?)bitrû"be continuous, permanent"(B)
[0brx]brʾ(a-a)barû"become hungry, go hungry, starve"(OAkk)
[0brx]brʾ(d-d)burrû"(D) blazon"(A)
[0brx]brʾ(e-e)berû"become hungry, go hungry, starve"(B)
[0brx]brʾ(i-i)barû"I be hungry, starve, famish; II continue, go on, persevere; III be on market"(A)
[0brx]brʾ(i-i)barû"look at, examine, inspect, observe"(B, A)
[0brh]brh(?-?)barāhu"beam, shine, radiate"(B, A)
[0brm]brm(?-?)barāmu"be variegated, multicoloured"(A, B)
[0brm]brm(a-u)barāmu"seal up"(B)
[0brm]brm(i-i)barāmu"seal up"(A)
[0brq]brq(i-i)barāqu"flash (of lightning), strike with lightning"(B, A)
[0brr]brr(u-u)barāru"flicker; be dim; be scintillating"(B)
[0brc]brš(?-?)barāšu"pluck out"(B)
[0brS]brṣ(u-u)barāṣu"light up, shine brightly"(B, A)
[0bcx]bšʾ(i-i)bašû"be, exist, be present, be available; (Š) give birth"(A, B)
[0bcx]bšʾ(i-i)bašā'u"despise; disdain"(A)
[0bsl]bsl(?-?)basālu"?"(B)
[0bcl]bšl(a-a)bašālu"cook, boil, scald, stew"(B, A)
[0bcm]bšm(a-u)bašāmu"carry away, kidnap"(A)
[0bsm]bsm(d-d)bussumu"(D) to please"(B)
[0bcm]bšm(i-i)bašāmu"fashion, design; lay out, create"(B, A)
[0bSr]bṣr(?-?)baṣāru"cut, pick, harvest (grapes)"(B)
[0bSr]bṣr(a-u)baṣāru"cut, pick, harvest (grapes)"(A)
[0bsr]bsr(d-d)bussuru"(D) bring; send; deliver"(B)
[0bSS]bṣṣ(?-?)baṣāṣu"trickle"(B)
[0bcc]bšš(u-u)bašāšu"spread"(B)
[0bTx]bṭʾ(i-i)beṭû"be slow?"(B)
[0bTl]bṭl(i-i)baṭālu"cease, stop, pack in, pack"(B, A)
[0btq]btq(a-u)batāqu"cut, cut off, amputate; divide"(B, A)
[0btr]btr(d-d)butturu"(D) mutilate"(B)
[0bzx]bzʾ(?-?)bazû"badger, entail, extort, make unreasonable demands"(OB, Mari, Am)
[0bzh]bzh(?-?)bazāhu"badger, entail, extort, make unreasonable demands"(B)
[0bzh]bzh(a-u)bazāhu"badger, entail, extort, make unreasonable demands"(A)
[0dxb]dʾb(i-i)da'āpu"push away; repulse, revolt (D)"(NA)
[0dxk]dʾk(a-u)dâku"kill, murder, execute, assassinate; defeat, mistreat"(A)
[0dxk]dʾk(u-u)dâku"kill, murder, execute, assassinate; defeat, mistreat"(B)
[0dxl]dʾl(a-u)dâlu"run about, move about"(A)
[0dxl]dʾl(u-u)dâlu"run about, move about"(B)
[0dxm]dʾm(i-i)da'āmum"be dark; (D) to darken"(B, A)
[0dxm]dʾm(u-u)da'āmu"become dark; dim"(?)
[0dxn]dʾn(a-i)dânu"judge, start a lawsuit"(A)
[0dxn]dʾn(i-i)dânu"judge, start a lawsuit"(B)
[0dxn]dʾn(i-i)da'ānu"be strong, hard, difficult"(A)
[0dxp]dʾp(?-?)deʾēpu"to lay warp"(B)
[0dxp]dʾp(i-i)da'āpu"push away; repulse, (D) revolt"(B, A)
[0dxr]dʾr(?-?)duārum"surround, enfold"(B, A)
[0dxS]dʾṣ(a-a)dâṣu"treat with disrespect, unjustly"(B, A)
[0dxc]dʾš(a-i)diāšum"trample upon, tread"(A)
[0dxc]dʾš(i-i)dâšu"thresh"(?)
[0dbb]dbb(u-u)dabābu"speak, tell; (D) talk much; (Dt) be called"(B, A)
[0dbq]dbq(?-?)dabāqu"cleave, adhere"(A)
[0dbq]dbq(d-d)dubbuqu"join together"(B)
[0dbr]dbr(?-?)dabāru"(meaning unknown)"(B)
[0dgl]dgl(a-u)dagālu"look at, scan"(B, A)
[0dhx]dhʾ(?-?)dahû"beat; press down"(B)
[0dhx]dhʾ(a-u)dahû"push, exclude, rebuff, refuse"(A)
[0dhs]dhs(d-d)duhhusu"oppress (D)"(B)
[0dkx]dkʾ(e-e)dakû"raise; remove; mobilize; arouse; muster; summon"(B)
[0dkx]dkʾ(i-i)dekû"raise; remove; mobilize; arouse; muster; summon"(A)
[0dkx]dkʾ(i-i)dakû"raise; remove; mobilize; arouse; muster; summon"(B)
[0dkk]dkk(?-?)dakāku"crush; grind (D)"(B)
[0dkk]dkk(u-u)dakāku"scamper (of donkey)"(B, A)
[0dkm]dkm(?-?)dakāmu"bow down; prostrate"(B)
[0dkc]dkš(a-u)dakāšu"press in; stab; thrust"(B, A)
[0dlx]dlʾ(u-u)dalû"draw water; irrigate"(B, A)
[0dlb]dlb(i-i)dalābu"stir up; be sleepless; stay awake; (D) harass; (N) become restless"(NA)
[0dlh]dlh(a-u)dalāhu"stir up, disturb, confuse"(B, A)
[0dll]dll(?-?)dalālu"be small"(B)
[0dll]dll(a-u)dalālu"proclaim, glorify, praise"(B, A)
[0dll]dll(i-i)dalālu"be small"(A)
[0dlp]dlp(i-i)dalāpu"stir up; be sleepless; stay awake; (D) harass; (N) become restless"(B, A)
[0dlq]dlq(i-i)dalāqu"burn"(A)
[0dmx]dmʾ(d-d)dummû"make weep, draw"(A)
[0dmx]dmʾ(d-d)dummû"bring to tears"(B)
[0dmx]dmʾ(u-u)damû"jerk; convulse"(A, B)
[0dmm]dmm(u-u)damāmu"wail, bemoan, mourn"(B, A)
[0dmq]dmq(i-i)damāqu"be good; prosper, flourish, have good fortune"(B, A)
[0dmc]dmš(?-?)damāšu"wipe(?)"(B)
[0dmS]dmṣ(u-u)damāṣu"prostrate oneself"(B)
[0dnx]dnʾ(i-i)danû"be inferior quality?"(B)
[0dnn]dnn(i-i)danānu"become strong, become powerful; (R) match in strength"(B, A)
[0dpn]dpn(a-u)dapānu"hurtle towards"(B, A)
[0dpr]dpr(d-d)duppuru"withdraw; move away (D)"(B)
[0dpr]dpr(i-i)dapāru"be frequent, swarm"(A)
[0dqq]dqq(?-?)daqāqu"be fine, be minimal; crush (D)"(B, A)
[0dqc]dqš(i-i)daqāšu"bend down"(B)
[0dqc]dqš(u-u)daqāšu"bend down"(B)
[0drx]drʾ(d-d)durrû"reject; neglect"(Mari)
[0drx]drʾ(i-i)darû"intercalate (a month)"(B, A)
[0drg]drg(?-?)darāgu"pack up (textiles)"(B)
[0drk]drk(a-u)darāku"pack; to arrive at"(B, A)
[0drk]drk(d-d)durruku"follow?; thresh (D)"(B)
[0drq]drq(?-?)darāqu"pack up"(B)
[0drr]drr(?-?)darāru"move freely; (N) roam free"(B)
[0drr]drr(a-u)darāru"intercalate a month"(B, A)
[0drc]drš(i-i)darāšu"try?"(B)
[0drs]drs(i-i)darāsu"trample; push back"(B, A)
[0dcx]dšʾ(i-i)dešû"sprout; (D) let flourish; (Dt) abound"(B)
[0dcp]dšp(?-?)dašāpu"be sweet; (D) sweeten"(B, A)
[0dwx]dwʾ(u-u)dawû"jerk; convulse"(B)
[0gxx]gʾʾ(?-?)gâʾu"I be superior; II spit, spew"(B)
[0gxr]gʾr(?-?)gâru"challenge; demand"(B)
[0gxc]gʾš(?-?)gâšu"vomit"(B)
[0gxc]gʾš(?-?)geʾēšu"turn over, gash, grub up"(A)
[0gxs]gʾs(?-?)geʾēsu"I assign; confer; II turn over"(B)
[0gxc]gʾš(u-u)gâšu"run, hasten"(B)
[0gbx]gbʾ(d-d)gubbû"sew, stitch"(A)
[0gbb]gbb(a-u)gabābu"burn, "(B)
[0gbb]gbb(d-d)gubbubu"broil, grill, fry"(A)
[0gbr]gbr(?-?)gabāru"enforce, use force"(A)
[0gdd]gdd(a-u)gadādu"separate off"(B)
[0gdl]gdl(a-u)gadālu"twist, plait, interweave"(A)
[0gdm]gdm(i-i)gadāmu"cut off a part of body as punishment, amputate"(B, A)
[0ghb]ghb(?-?)gahābu"cough (D)"(B)
[0glx]glʾ(i-i)galû"go inexile, emigrate"(B, A)
[0glb]glb(?-?)galābu"shear, shave, shave head as punishment; (D) plunder"(B)
[0glb]glb(d-d)gullubu"shear, shave, shave head as punishment; (D) plunder"(A)
[0gld]gld(u-u)galādu"twitch, become nervous, become"(B, A)
[0gll]gll(?-?)galālu"roll"(B)
[0gll]gll(a-a)galālu"roll; reel, trundle"(A)
[0gll]gll(d-d)gullulu"blind"(A)
[0glc]glš(?-?)galāšu"flatten off?"(B)
[0glt]glt(u-u)galātu"twitch, become nervous, become"(B)
[0gmx]gmʾ(?-?)gamû"meaning unknown"(B)
[0gmd]gmd(?-?)gamādu"haggle; mangle"(A)
[0gml]gml(i-i)gamālu"spare, save, perform a kind act"(B, A)
[0gmm]gmm(?-?)gamāmu"cut off"(B)
[0gmr]gmr(a-u)gamāru"bring to an end, come to an end; (D) control totally"(B, A)
[0gmt]gmt(?-?)gamātu"(D) anger"(B)
[0gmz]gmz(?-?)gamāzu"crinkle"(A)
[0gmz]gmz(d-d)gummuzu"press hard(?)"(A)
[0gnx]gnʾ(?-?)ganû"to thrust, butt"(B)
[0gnh]gnh(i-i)ganāhu"cough"(B, A)
[0gnn]gnn(a-u)ganānu"encircle, shut in"(B)
[0gnS]gnṣ(?-?)ganāṣu"lift nose, lift lip, sneer"(B)
[0gnS]gnṣ(a-u)ganāṣu"lift (nose, lip)"(A)
[0gpx]gpʾ(?-?)gapû"meaning unknown"(B)
[0gpr]gpr(?-?)gapāru"be superior"(B)
[0gpr]gpr(i-i)gapāru"be superior"(A)
[0gpc]gpš(u-u)gapāšu"be huge, mighty; rise"(B, A)
[0grx]grʾ(i-i)garû"become hostile, start a lawsuit"(B, A)
[0grb]grb(?-?)garābu"be leprous"(A)
[0grd]grd(?-?)garādu"pluck, tear out; scrape off"(B)
[0grd]grd(a-u)garādu"pluck, tear out; scrape off"(A)
[0grh]grh(a-u)garāhu"move towards; (of women) be made love to (N)"(B, A)
[0grm]grm(i-i)garāmu"follow course of a planet"(B, A)
[0grn]grn(a-u)garānu"store, pile up; (D) "(A)
[0grr]grr(u-u)garāru"writhe, grovel; (D) drip; become scared; wince"(B, A)
[0grc]grš(a-u)garāšu"move towards; (N) (of women) be made love to"(A, B)
[0grS]grṣ(a-u)garāṣu"pinch off, break off, gnaw bone"(B)
[0grS]grṣ(i-i)garāṣu"pinch off, break off, gnaw bone"(B)
[0gcx]gšʾ(?-?)gašû"to belch"(B)
[0gcx]gšʾ(i-i)gašû"belch, burp"(A)
[0gcr]gšr(i-i)gašāru"become powerful; (Dt) strike with great force"(B, A)
[0gSS]gṣṣ(a-u)gaṣāṣu"shear (sheep and goats)"(B)
[0gcc]gšš(a-u)gašāšu"cut off"(B)
[0gSS]gṣṣ(i-i)gaṣāṣu"be cruel"(A)
[0gSS]gṣṣ(u-u)gaṣāṣu"grind, grate, gnash (teeth)"(A)
[0gwx]gwʾ(?-?)gawû"be superior"(B)
[0gzx]gzʾ(d-d)guzzû"take refuge"(B)
[0gzl]gzl(a-u)gazālu"steal, carry off; rob"(A)
[0gzr]gzr(i-i)gazāru"cut; circumcise"(A)
[0gzz]gzz(a-u)gazāzu"shear (sheep and goats)"(B, A)
[0hxb]hʾb(?-?)hâbu"I love; II cleanse, purify (cultically)"(B)
[0hxd]hʾd(u-u)hâdu"be joyful, rejoice"(B)
[0hxl]hʾl(?-?)hâlu"I be in labour, pain; II be(come) ill"(B)
[0hxl]hʾl(a-i)hâlu"be in labor, pain; II be(come) ill; III exude"(A)
[0hxp]hʾp(?-?)hâpu"I cleanse, purify (cultically); II fear"(B)
[0hxp]hʾp(a-i)hâpu"cleanse, purify"(A)
[0hxq]hʾq(a-i)hiāqu"mix, blend, mingle"(A)
[0hxr]hʾr(?-?)hâru"choose; seek out"(B)
[0hxr]hʾr(a-i)hiāru"choose, select, seek out"(A)
[0hxc]hʾš(a-a)hâšu"be anxious; ail; (D)"(A)
[0hxc]hʾš(a-a)hâšu"hasten"(B)
[0hxc]hʾš(a-i)hiāšu"hurry, hasten, rush"(A)
[0hxt]hʾt(?-?)hâtu"seize prey"(B)
[0hxT]hʾṭ(a-i)hâṭu"search, explore, investigate"(A)
[0hxT]hʾṭ(a-i)hiāṭu"weigh"(A)
[0hxT]hʾṭ(i-i)hâṭu"watch over, examine, search"(B)
[0hbx]hbʾ(?-?)habû"I be soft; II give refuge"(B)
[0hbx]hbʾ(d-d)hubbû"sew"(B)
[0hbx]hbʾ(u-u)habû"draw water; deplete"(B, A)
[0hbb]hbb(u-u)habābu"buzz, murmur, twitter; (D) hiss at (of snake)"(B, A)
[0hbl]hbl(a-a)habālu"bind, harness"(B)
[0hbl]hbl(a-u)habālu"I oppress, wrong, ravage, II borrow, be in debt"(B)
[0hbl]hbl(i-i)habālu"I oppress, wrong, ravage, II borrow, be in debt"(B, A)
[0hbr]hbr(?-?)habāru"be solid"(B)
[0hbr]hbr(u-u)habāru"be noisy, babble, blab; be busy"(B, A)
[0hbc]hbš(a-u)habāšu"crush, comminute, chop, break"(B, A)
[0hbS]hbṣ(u-u)habāṣu"be exuberant, be luxuriant"(A)
[0hbc]hbš(u-u)habāšu"become hard, swollen"(B)
[0hbS]hbṣ(u-u)habāṣu"I be distended; (Š) make rejoice, II smite down, pulverize"(B)
[0hbt]hbt(a-u)habātu"I rob, maraud, take away (by force); II loan grain?; III wander"(B, A)
[0hdx]hdʾ(i-i)hadû"rejoice, become glad"(B)
[0hdx]hdʾ(u-u)hadû"rejoice, become glad"(B, A)
[0hdd]hdd(a-u)hadādu"rustle, swish; rub"(B, A)
[0hdd]hdd(u-u)hadādu"I roar (of storm); II incise deeply"(B)
[0hdl]hdl(a-u)hadālu"I tie up; (Gt) tie together"(B)
[0hdl]hdl(i-i)hadālu"II retreat, go back"(B)
[0hdq]hdq(?-?)hadāqu"press against another"(B)
[0hdr]hdr(a-u)hadāru"be dark, gloomy"(B)
[0hdc]hdš(d-d)huddušu"rejoice"(B)
[0hhx]hhʾ(?-?)hahû"slag, clinker (pottery)"(B)
[0hhx]hhʾ(u-u)hahû"spew, spit out, vomit"(B, A)
[0hkx]hkʾ(?-?)hakû"take thought"(B)
[0hkm]hkm(i-i)hakāmu"understand; (D) inform"(B, A)
[0hkr]hkr(i-i)hakāru"comminute"(B)
[0hlx]hlʾ(?-?)halû"be(come) ill"(B)
[0hlx]hlʾ(?-?)helû"be bright"(B)
[0hlx]hlʾ(u-u)halû"be bright, shine"(A)
[0hlb]hlb(?-?)halābu"milk (a breast)"(B)
[0hlb]hlb(i-i)halābu"milk"(A)
[0hll]hll(a-u)halālu"I confine, shut away; II creep"(B, A)
[0hll]hll(u-u)halālu"murmur, wheeze, make sound (of birds, flute)"(B, A)
[0hlp]hlp(?-?)halāpu"accuse; (Š) indict"(B)
[0hlp]hlp(a-u)halāpu"exchange, substitute"(A)
[0hlp]hlp(d-d)hullupu"indict (Š)"(B)
[0hlp]hlp(i-i)halāpu"milk"(A)
[0hlp]hlp(u-u)halāpu"slip in, slip through"(B, A)
[0hlp]hlp(u-u)halāpu"cover, clothe"(B, A)
[0hlq]hlq(a-u)halāqu"comb out wool"(B)
[0hlq]hlq(i-i)halāqu"vanish, become lost, escape, flee"(B, A)
[0hlS]hlṣ(a-u)halāṣu"comb out, filter, strain"(B, A)
[0hlc]hlš(a-u)halāšu"scrape of fungus"(B, A)
[0hlt]hlt(u-u)halātu"swallow"(B)
[0hmx]hmʾ(?-?)hamû"see"(B)
[0hmx]hmʾ(i-i)hamû"I paralyse; stun; immobilize; II trust"(B, A)
[0hmx]hmʾ(u-u)hamû"rejoice"(A)
[0hmx]hmʾ(u-u)hamû"I trust; II howl (of ghost, storm, dog)"(B)
[0hmd]hmd(i-i)hamādu"hide away; (N) excuse of someone"(B)
[0hml]hml(i-i)hamālu"plan evil things"(B)
[0hmm]hmm(a-u)hamāmu"gather (reeds); concentrate"(B, A)
[0hmr]hmr(?-?)hamāru"become dry"(B)
[0hmS]hmṣ(a-u)hamāṣu"tear off (clothing)"(B, A)
[0hmc]hmš(i-i)hamāšu"snap off (reed, tooth)"(B)
[0hmc]hmš(u-u)hamāšu"be fifth; do five times; (D) become one fifth"(B, A)
[0hmT]hmṭ(a-u)hamāṭu"burn, be inflamed; glow"(B, A)
[0hmT]hmṭ(u-u)hamāṭu"hasten, be quick; (D) hasten troops up"(B, A)
[0hnx]hnʾ(d-d)hunnû"give shelter, lodge"(B)
[0hnx]hnʾ(i-i)hanû"pressurize, browbeat"(B, A)
[0hnb]hnb(u-u)hanābu"flourish plants; (Š) make grow luxuriantly"(B, A)
[0hnm]hnm(i-i)hanāmu"be luxuriant; thrive"(B)
[0hnn]hnn(?-?)hanānu"(meaning unknown)"(B)
[0hnn]hnn(d-d)hunnunu"(meaning uncertain)"(A)
[0hnn]hnn(u-u)hanānu"flow"(A)
[0hnp]hnp(?-u)hanāpu"act impiously"(B)
[0hnp]hnp(i-i)hanāpu"flatter, fawn"(B, A)
[0hnq]hnq(a-u)hanāqu"press throttle; (D) suffocate"(B, A)
[0hnc]hnš(i-i)hanāšu"submit o.s.; (D) subjugate"(A)
[0hnS]hnṣ(i-i)hanāṣu"lift lips, show teeth"(B, A)
[0hnc]hnš(u-u)hanāšu"bow down; submit"(NA)
[0hnT]hnṭ(a-u)hanāṭu"embalm, stuff"(A)
[0hpx]hpʾ(i-i)hapû"break"(B, A)
[0hpd]hpd(d-d)huppudu"destroy eyesight; make blind"(B)
[0hpp]hpp(?-?)hapāpu"wash, clean"(B)
[0hpp]hpp(a-u)hapāpu"break up; smash"(B, A)
[0hpr]hpr(?-?)hapāru"surround, encircle"(B)
[0hpr]hpr(?-u)hapāru"decamp, become vagrant"(B)
[0hpr]hpr(i-i)hapāru"dig (up)"(A)
[0hpt]hpt(i-i)hapātu"triumph, prevail"(B)
[0hpt]hpt(u-u)hapātu"triumph, prevail"(B)
[0hqm]hqm(d-d)huqqumu"(meaning unknown); action applied to flour"(B)
[0hqr]hqr(?-?)haqāru"investigate"(B)
[0hrx]hrʾ(i-i)harû"dig, excavate"(B, A)
[0hrb]hrb(i-i)harābu"become deserted (of land, settlements); (Š) devastate, lay waste"(B, A)
[0hrb]hrb(u-u)harābu"become deserted (of land, settlements); (Š) devastate, lay waste"(B)
[0hrd]hrd(?-?)harādu"fit together"(B)
[0hrd]hrd(i-i)harādu"be on guard, awake; (D) put on guard"(B, A)
[0hrk]hrk(?-?)harāku"post troops"(B)
[0hrk]hrk(a-u)harāku"post (troops)"(A)
[0hrm]hrm(?-?)harāmu"cut off, separate"(B)
[0hrm]hrm(i-i)harāmu"envelop, cover tablet; isolate, keep apart"(B, A)
[0hrp]hrp(i-i)harāpu"cut away door"(B)
[0hrp]hrp(u-u)harāpu"be early, be first; do"(B, A)
[0hrr]hrr(a-u)harāru"dig; hollow out, root"(B, A)
[0hrr]hrr(u-u)harāru"croak, gurgle, rumble"(A)
[0hrs]hrs(?-?)harāsu"itch, scratch"(B)
[0hrc]hrš(?-?)harāšu"I bind on body; II be silent"(B, A)
[0hrc]hrš(a-a)harāšu"be silent"(A)
[0hrs]hrs(a-u)harāsu"itch, scratch"(A)
[0hrS]hrṣ(a-u)harāṣu"clear up, find out"(A)
[0hrS]hrṣ(a-u)harāṣu"break off, deduct, incise, make clear; (Št) calculate deduction"(B)
[0hrS]hrṣ(i-i)harāṣu"pinch off, break off, gnaw bone"(B)
[0hrc]hrš(i-i)harāšu"be in labour; bring to birth"(B, A)
[0hrT]hrṭ(?-i)harāṭu"feed on"(NA)
[0hrT]hrṭ(?-u)harāṭu"feed on"(B)
[0hrT]hrṭ(i-i)harāṭu"mince, strip off, pick"(A)
[0hSx]hṣʾ(?-?)haṣû"raise objection"(?)
[0hcx]hšʾ(?-?)hašû"raise objection"(B)
[0hsx]hsʾ(i-i)hasû"cover up; hack, break a mountain by pickaxes; (D) conceal; keep secret "(B, A)
[0hsx]hsʾ(i-i)hasā'u"mistreat, misuse, harass"(A)
[0hSb]hṣb(?-?)haṣābu"be green"(B)
[0hcb]hšb(?-?)hašābu"count, reckon"(B)
[0hSb]hṣb(a-u)haṣābu"break off reed; (N) broken off"(B, A)
[0hcd]hšd(?-?)hašādu"propose to, propose marriage"(A)
[0hch]hšh(a-a)hašāhu"need, require; desire; like"(A)
[0hch]hšh(a-u)hašāhu"need, require; desire; like"(A)
[0hch]hšh(i-i)hašāhu"need, require; desire; like"(B)
[0hcl]hšl(a-u)hašālu"bruise, crush, shatter"(B, A)
[0hSn]hṣn(i-i)haṣānu"hug; take under protection; shelter"(B, A)
[0hsp]hsp(i-i)hasāpu"pluck out, tear away"(B, A)
[0hcr]hšr(?-?)hašāru"(meaning unknown)"(B)
[0hsr]hsr(i-i)hasāru"blunt, chip off, trim"(B, A)
[0hcc]hšš(a-u)hašāšu"gather; hasten; (Gt) apply oil; (D) plaster with clay"(B)
[0hSS]hṣṣ(a-u)haṣāṣu"I snap off; II erect"(B, A)
[0hss]hss(a-u)hasāsu"think of, be mindful of, heed; be conscious"(B, A)
[0hcc]hšš(u-u)hašāšu"swell; rejoice"(B)
[0hTx]hṭʾ(i-i)haṭû"commit crime; do wrong; neglect; spoil"(B, A)
[0htk]htk(a-u)hatāku"decide"(B)
[0hTm]hṭm(i-i)haṭāmu"block, muzzle, stop up"(B, A)
[0htn]htn(i-i)hatānu"protect, shelter"(B, A)
[0hTp]hṭp(?-?)haṭāpu"(meaning unclear); (D) wipe away"(B)
[0htp]htp(i-i)hatāpu"slaughter"(B, A)
[0htr]htr(i-i)hatāru"flutter"(B)
[0hTT]hṭṭ(a-u)haṭāṭu"ferment"(A)
[0hTT]hṭṭ(a-u)haṭāṭu"excavate (canal)"(B, A)
[0hwx]hwʾ(u-u)hawû"howl (of ghost, storm, dog)"(B)
[0hzx]hzʾ(?-?)hazû"raise objection"(B)
[0hzx]hzʾ(?-?)hutenzu"be(come) lame"(B)
[0hzx]hzʾ(d-d)huzzû"limp, hobble"(A)
[0hzx]hzʾ(u-u)hazû"fizz, hiss; be husky"(A)
[0hzm]hzm(?-?)hazāmu"mutilate (ear)"(B)
[0hzq]hzq(?-?)hazāqu"(meaning unknown)"(B)
[0jnq]jnq(i-i)jenēqu"suck; (D) soak; (Š) suckle"(B)
[0jSr]jṣr(i-i)jeṣēru"draw, make a design"(B)
[0kxx]kʾʾ(?-?)kâʾu"spit, spew"(?)
[0kxd]kʾd(?-?)kiādu"(meaning unknown)"(A)
[0kxd]kʾd(a-a)kâdu"be in distress?"(B)
[0kxd]kʾd(u-u)kâdu"watch, guard"(B)
[0kxl]kʾl(d-d)kuʾʾulu"hold; retain"(B)
[0kxn]kʾn(?-?)kuānu"be firm, be solid, be"(A)
[0kxn]kʾn(u-u)kânu"become firm, become true"(B)
[0kxp]kʾp(a-a)kâpu"oppress"(B)
[0kxr]kʾr(?-?)kâru"be benumbed, dazed, fall"(A)
[0kxr]kʾr(?-?)kâru"I be dazed; II rub on (medicine)"(B)
[0kxc]kʾš(?-?)kuāšu"be late, be delayed"(A)
[0kxS]kʾṣ(?-?)kuāṣu"flay; skin (D ~ G)"(A)
[0kxs]kʾs(?-?)keʾēsu"(meaning unknown)"(B)
[0kxc]kʾš(i-i)kâšu"delay; (D) hold up"(B)
[0kxS]kʾṣ(i-i)kâṣu"flay; skin (D ~ G)"(Nuzi)
[0kxS]kʾṣ(u-u)kâṣu"flay; skin (D ~ G)"(B)
[0kbx]kbʾ(d-d)kubbû"I sew; II (meaning unknown)"(B)
[0kbb]kbb(?-?)kabābu"burn"(A)
[0kbb]kbb(a-u)kabābu"I burn; II curve; twist"(B)
[0kbd]kbd(i-i)kabādu"be important, respected"(A)
[0kbd]kbd(i-i)kabādu"be(come) heavy, burdensome"(NA)
[0kbl]kbl(a-u)kabālu"be(come) paralysed, crippled"(B, A)
[0kbr]kbr(i-i)kabāru"fatten; become thick"(B, A)
[0kbc]kbš(?-?)kabāšu"put headgear on"(B)
[0kbc]kbš(a-u)kabāšu"step, tread (on)"(B)
[0kbs]kbs(a-u)kabāsu"step, tread (on)"(B, A)
[0kbS]kbṣ(i-i)kabāṣu"bend back, distort"(B)
[0kbt]kbt(i-i)kabātu"be(come) heavy, burdensome"(B, A)
[0kdd]kdd(a-u)kadādu"rub"(B)
[0kdn]kdn(d-d)kuddunu"seek sanctuary"(B)
[0kdp]kdp(?-?)kadāpu"(meaning unknown)"(B)
[0kdr]kdr(?-?)kadāru"labour"(NA)
[0kdr]kdr(i-i)kadāru"I rear up; (Š) stir up, incite; be arrogant, wild; II delimit; III toil"(B, A)
[0klx]klʾ(a-a)kalû"hold back; retain; stop"(B, A)
[0klx]klʾ(d-d)kullû"hold, take for; keep"(A)
[0kll]kll(d-d)kullulu"veil, crown"(B, A)
[0klm]klm(d-d)kullumu"show, display; (DR) reveal"(B, A)
[0klS]klṣ(i-i)kalāṣu"contract, roll up"(B, A)
[0kmx]kmʾ(i-i)kamû"bind (enemy land)"(B, A)
[0kmx]kmʾ(u-u)kamû"bind (enemy land)"(B)
[0kmd]kmd(?-?)kamādu"beat cloth"(B)
[0kmd]kmd(a-u)kamādu"knit"(A)
[0kml]kml(i-i)kamālu"be(come) angry"(B)
[0kmm]kmm(?-?)kamāmu"stand up"(B)
[0kmm]kmm(a-u)kamāmu"nod the head"(B, A)
[0kmr]kmr(a-u)kamāru"heap, pile up, accumulate"(B)
[0kmr]kmr(i-i)kamāru"heap, pile up, accumulate"(A)
[0kmS]kmṣ(i-i)kamāṣu"I contract, shrink; II crouch, kneel, squat"(A)
[0kmc]kmš(i-i)kamāšu"bow"(B)
[0kmS]kmṣ(i-i)kamāṣu"I gather together; store; II bow"(B)
[0kms]kms(i-i)kamāsu"I gather together; store; II bow"(B, A)
[0knx]knʾ(?-?)kanû"dress up; care; (D) treat kindly"(B)
[0knx]knʾ(d-d)kunnû"make up, spruce up"(A)
[0knx]knʾ(d-d)kunnû"treat kindly, treat"(A)
[0knb]knb(d-d)kunnubu"(meaning unknown)"(B)
[0knk]knk(a-u)kanāku"seal"(B, A)
[0knn]knn(a-u)kanānu"roll up; coil"(B, A)
[0knp]knp(d-d)kunnupu"(meaning unknown)"(B)
[0knc]knš(d-d)kunnušu"gather, collect"(A)
[0knc]knš(i-i)kanāšu"humble oneself, submit, bow"(B)
[0knc]knš(u-u)kanāšu"humble oneself, submit, bow"(B, A)
[0knz]knz(?-?)kanāzu"store away"(B)
[0kpx]kpʾ(?-?)kapû"bend back; be curved"(B, A)
[0kpd]kpd(i-i)kapādu"plan, scheme, arrange"(B)
[0kpd]kpd(u-u)kapādu"plan, project, scheme"(A, B)
[0kpl]kpl(i-i)kapālu"wind up; roll up (reed mat)"(B, A)
[0kpp]kpp(?-?)kapāpu"bend, curve, bow; subdue"(A)
[0kpp]kpp(a-u)kapāpu"curve, twist"(B)
[0kpr]kpr(a-u)kapāru"I strip; II wipe off; III smear"(B, A)
[0kpc]kpš(?-?)kapāšu"be abundant"(B)
[0kps]kps(i-i)kapāsu"bend back, distort"(B)
[0kpS]kpṣ(i-i)kapāṣu"bend back, distort, be curled"(B, A)
[0kpt]kpt(a-u)kapātu"accrue(?); accede"(A)
[0kpt]kpt(u-u)kapātu"plan, scheme, arrange"(NA)
[0krx]krʾ(?-?)karû"bow down"(B)
[0krx]krʾ(d-d)kurrû"deplore"(A)
[0krx]krʾ(i-i)karû"become short"(B)
[0krx]krʾ(u-u)karû"be short, draw in"(A)
[0krx]krʾ(u-u)karû"become short"(B)
[0krb]krb(a-u)karābu"bless, pray, dedicate, greet"(B, A)
[0krk]krk(i-i)karāku"collect; (N) wound up of intestines"(B, A)
[0krm]krm(i-i)karāmu"I hinder, restrain, delay; II grasp; stock up, store"(B, A)
[0krr]krr(a-u)karāru"put down; drop; discard"(B, A)
[0krs]krs(?-?)karāsu"be cold, cool"(A)
[0krs]krs(?-?)karāsu"tie up"(B)
[0krS]krṣ(a-u)karāṣu"pinch off, break off, gnaw bone"(B)
[0krS]krṣ(i-i)karāṣu"pinch off, break off, gnaw bone"(A, B)
[0krT]krṭ(?-?)karāṭu"(~medical condition); (N) be merciful"(B)
[0krt]krt(i-i)karātu"slice, break off, cut off"(B, A)
[0kSx]kṣʾ(?-?)kaṣû"be cool, cold, chilly; (D)"(A)
[0kcx]kšʾ(d-d)kuššû"expand"(A)
[0kSx]kṣʾ(d-d)kuṣṣû"tilt"(A)
[0kSx]kṣʾ(i-i)kaṣû"be(come) cold; (Gtn) have continually low temperature"(B)
[0kcx]kšʾ(i-i)kašû"I increase; (D) make profit; II cover over (N) be mistreated"(B)
[0ksx]ksʾ(i-i)kasû"bind; enfold; (D ~ G)"(B, A)
[0ksx]ksʾ(u-u)kasû"bind"(B)
[0kSb]kṣb(a-u)kaṣābu"reduce"(B, A)
[0kSd]kṣd(?-?)kaṣādu"seize hold"(B)
[0kcd]kšd(a-u)kašādu"reach, arrive, conquer"(B, A)
[0kch]kšh(i-i)kašāhu"need, require; desire; like"(B)
[0ksm]ksm(a-u)kasāmu"chop up, chip, mince"(A)
[0ksm]ksm(a-u)kasāmu"chop"(B)
[0ksm]ksm(i-i)kasāmu"chop"(B)
[0ksp]ksp(a-u)kasāpu"break into bits"(B, A)
[0ksp]ksp(i-i)kasāpu"make funerary offering"(B)
[0kSp]kṣp(i-i)kaṣāpu"reckon, think; calculate; estimate"(B, A)
[0kcp]kšp(i-i)kašāpu"cast spell, bewitch, enchant"(B, A)
[0kcr]kšr(a-u)kašāru"restore, have success"(B)
[0kSr]kṣr(a-u)kaṣāru"knot, fasten, join (together); organize"(B, A)
[0kSr]kṣr(i-i)kaṣāru"knot, fasten, join (together)"(B)
[0ksr]ksr(i-i)kasāru"block; pave with bitumen or stone"(B, A)
[0kcr]kšr(i-i)kašāru"restore, have success"(B, A)
[0kss]kss(a-u)kasāsu"chew, gnaw; encroach"(A)
[0kSS]kṣṣ(a-u)kaṣāṣu"cut short, trim, clip"(A)
[0kSS]kṣṣ(a-u)kaṣāṣu"I shear (sheep and goats); II chew, gnaw (of fire, pain)"(B)
[0kss]kss(a-u)kasāsu"chew, gnaw; (D) cause pain"(B)
[0kcc]kšš(a-u)kašāšu"gain control; (D) make acquisition"(B, A)
[0kcc]kšš(i-i)kašāšu"gain control; (D) make acquisition"(B)
[0kss]kss(u-u)kasāsu"chew, gnaw; (D) cause pain"(B)
[0kST]kṣṭ(i-i)kaṣāṭu"cut down, cut off, chop"(A)
[0kcT]kšṭ(i-i)kašāṭu"chop down"(B)
[0ktx]ktʾ(a-a)katû"distrain"(OA)
[0ktm]ktm(a-u)katāmu"clothe, cover"(B, A)
[0kTp]kṭp(a-u)kaṭāpu"pluck; pick off (fruit); enjoy sexual charms"(Mari)
[0ktr]ktr(i-i)katāru"wait, hesitate"(A)
[0ktr]ktr(i-i)katāru"help, aid, assist; get as"(B, A)
[0ktt]ktt(?-?)katātu"quiver, vibrate; shake"(B)
[0ktt]ktt(u-u)katātu"quiver, ripple, vibrate"(A)
[0kwx]kwʾ(?-?)kawû"burn; roast; bake"(B)
[0kzb]kzb(?-?)kazābu"be attractive"(B)
[0kzb]kzb(i-i)kazābu"tell lies"(Am)
[0kzb]kzb(i-i)kazābu"be charming, be attractive"(A)
[0kzr]kzr(i-i)kazāru"give a treatment on hair; curl; coiffure; dress"(B, A)
[0kzz]kzz(a-u)kazāzu"shear (sheep and goats)"(?)
[0lxx]lʾʾ(d-d)luʾʾû"defile, dirty, pollute"(A)
[0lxx]lʾʾ(i-i)la'û"master; win; be able, be capable; overcome"(B, A)
[0lxb]lʾb(i-i)lâbu"harass demons; infect illness"(B)
[0lxd]lʾd(u-u)lâdu"bend down, come shame"(B, A)
[0lxk]lʾk(?-?)lâku"lick up"(B, A)
[0lxm]lʾm(?-?)liāmu"taste"(A)
[0lxm]lʾm(d-d)luʾʾumu"dissolve"(OB)
[0lxm]lʾm(e-e)leʾēmu"consume"(OAkk, NA)
[0lxm]lʾm(u-u)luāmum"harangue"(OA)
[0lxp]lʾp(?-?)lâpu"(meaning unknown); II wrap in cloth"(B, A)
[0lxc]lʾš(?-?)lâšu"lick"(A)
[0lxc]lʾš(?-?)lâšu"defile"(B)
[0lxc]lʾš(?-?)luāšu"knead"(A)
[0lxc]lʾš(u-u)lâšu"knead"(B)
[0lxt]lʾt(u-u)lâtu"swallow up"(?)
[0lxT]lʾṭ(u-u)lâṭu"confine; enclose; keep in check"(B, A)
[0lxt]lʾt(u-u)la'ātu"absorb, gobble, gulp"(A)
[0lxz]lʾz(a-a)la'āzu"lisp, chant"(A)
[0lbx]lbʾ(i-i)labû"surround, besiege; circumvent, go around"(A)
[0lbx]lbʾ(i-i)lebû"howl, cry, squeal"(B)
[0lbx]lbʾ(u-u)labû"baa, howl, cry, squeal, bellow, bleat, hiss"(B, A)
[0lbb]lbb(a-u)labābu"rage; be(come) furious; (Š) cause fever"(B, A)
[0lbk]lbk(i-i)labāku"be(come) soft"(B, A)
[0lbn]lbn(i-i)labānu"stroke (the nose)"(A)
[0lbn]lbn(i-i)labānu"I throw down, II make bricks"(B, A)
[0lbr]lbr(i-i)labāru"become old, long lasting"(B, A)
[0lbc]lbš(a-a)labāšu"clothe (oneself), wear"(B)
[0lbc]lbš(i-i)labāšu"clothe (oneself), wear"(B, A)
[0lbt]lbt(a-u)labātu"touch, grasp, afflict; write down; smear"(B)
[0lgg]lgg(?-?)lagāgu"cry out"(B)
[0lhb]lhb(i-i)lahābu"rumble; growl (of stomach)"(B)
[0lhd]lhd(?-?)lahādu"(meaning unknown)"(B)
[0lhm]lhm(i-i)lehēmu"consume food or drink"(B, A)
[0lhc]lhš(u-u)lahāšu"whisper, murmur; intimate"(A)
[0lht]lht(?-?)lahātu"(meaning unknown)"(B)
[0lhT]lhṭ(?-?)lahāṭu"(meaning unknown)"(B)
[0lkx]lkʾ(i-i)lakû"be(come) weak"(OA, OB)
[0lkx]lkʾ(i-i)lekû"go"(OB)
[0lkd]lkd(i-i)lakādu"run"(B)
[0lkk]lkk(d-d)lukkuku"(meaning unknown)"(B)
[0lks]lks(d-d)lukkusu"(meaning unknown)"(B)
[0lkS]lkṣ(d-d)lukkuṣu"(meaning unknown)"(B)
[0llx]llʾ(?-?)lalû"bind"(B)
[0llx]llʾ(d-d)lullû"give pleasure, fondle; provide with charm"(A)
[0lmx]lmʾ(i-i)lamû"surround, besiege"(B)
[0lmd]lmd(a-a)lamādu"learn, know, find out"(B, A)
[0lmm]lmm(?-?)lamāmu"test (in glass manufacture)"(MB, NA)
[0lmm]lmm(a-u)lamāmu"chew, munch"(B, A)
[0lmn]lmn(i-i)lamānu"be(come) bad, evil"(B, A)
[0lmn]lmn(i-i)lemēnu"be(come) bad, evil"(B)
[0lmS]lmṣ(d-d)lummuṣu"(action regarding eyes)"(OB)
[0lpn]lpn(i-i)lapānu"be poor; (D) impoverish"(B, A)
[0lpp]lpp(?-?)lapāpu"wrap around"(B)
[0lpp]lpp(a-u)lapāpu"wrap; (D) compile"(A)
[0lpt]lpt(a-u)lapātu"touch, strike, affect, afflict; write down; smear"(B, A)
[0lqx]lqʾ(e-e)laqû"I take, receive, accept; II go"(OA)
[0lqx]lqʾ(i-i)laqû"I take, receive, accept; II go"(A)
[0lqh]lqh(?-?)laqāhu"take"(Am)
[0lqt]lqt(a-u)laqātu"gather up; glean; collect; (N) be taken away by force"(B)
[0lqt]lqt(u-u)laqātu"gather up; glean; collect; (N) be taken away by force"(A)
[0lrx]lrʾ(?-?)larû"branch off, ramify"(A)
[0lsm]lsm(u-u)lasāmu"run, race, gallop"(B, A)
[0ltx]ltʾ(e-e)latû"split; shatter"(B)
[0ltx]ltʾ(i-i)latû"split; (D) shatter"(A)
[0ltk]ltk(a-u)latāku"test (food, drink); question hypothesis or opininon"(B, A)
[0lwx]lwʾ(i-i)lawû"surround, besiege"(OA, OA, B)
[0lzx]lzʾ(u-u)lazû"continue"(B)
[0lzn]lzn(i-i)lazānu"I banter, deride, flout; ridicule"(A, B)
[0lzz]lzz(a-a)lazāzu"continue, go on; endure"(A, B)
[0mxx]mʾʾ(?-?)maʾû"push away"(B, NA)
[0mxx]mʾʾ(?-?)muāʾûm"not to want"(OA)
[0mxx]mʾʾ(a-a)maʾûm"vomit (bile)"(OB)
[0mxx]mʾʾ(a-a)mâ'u"vomit (bile)"(A)
[0mxd]mʾd(i-i)ma'ādu"be much, become many"(B, A)
[0mxh]mʾh(?-?)mâhu"depart"(OB)
[0mxn]mʾn(?-?)mânu"nourish, support"(B, A)
[0mxn]mʾn(d-d)ma''unu"nourish, support"(A)
[0mxn]mʾn(u-u)mânu"provide"(A)
[0mxq]mʾq(?-?)muāQu"miss(?); boo"(A)
[0mxq]mʾq(d-d)muʾʾuqu"tire; be(come) weary"(B)
[0mxr]mʾr(a-a)mâru"go, march; (D) instruct"(B)
[0mxr]mʾr(a-i)miāru"buy, deal in; shop"(A)
[0mxr]mʾr(d-d)mu''uru"send, guide"(A)
[0mxr]mʾr(i-i)mâru"buy"(B, A)
[0mxs]mʾs(?-?)mâsu"destroy, crush"(A)
[0mxc]mʾš(?-?)muāšu"feel, grope (about)"(A)
[0mxS]mʾṣ(?-?)muāṣu"I churn; II be(come) insufficient, little"(B, A)
[0mxc]mʾš(?-?)meʾēšu"disregard; neglect; hurl down; check; spurt, scorn"(B, A)
[0mxS]mʾṣ(i-i)mâṣu"be too little, insufficient"(A)
[0mxt]mʾt(?-?)muātu"die; (Š) cause death; execute"(A)
[0mxt]mʾt(u-u)mâtu"die; (Š) cause death; execute"(B, A, OAkk)
[0mxz]mʾz(?-?)mâzu"refuse (to do something)"(B)
[0mdx]mdʾ(?-?)madû"become visible"(B, A)
[0mdx]mdʾ(d-d)muddû"notify(?)"(A)
[0mdd]mdd(a-u)madādu"measure, survey; (D ~ G)"(B, A)
[0mdd]mdd(i-i)madādu"escape"(B)
[0mdl]mdl(i-i)madālu"preserve (food) in salt"(A)
[0mdr]mdr(i-i)madāru"(condition of eyes)"(OB)
[0mgd]mgd(a-u)magādu"pick fruit"(A)
[0mgg]mgg(a-u)magāgu"be(come) rigid, protrude; spread; have cramps; have an erection"(B, A)
[0mgg]mgg(u-u)magāgu"be(come) rigid, protrude; spread; have cramps; have an erection"(A)
[0mgr]mgr(a-u)magāru"be in agreement, reach an agreement"(OB, B, OA)
[0mgr]mgr(d-d)mugguru"tear down; destroy"(A)
[0mgr]mgr(u-u)magāru"be in agreement, reach an agreement"(B, A)
[0mgc]mgš(d-d)muggušu"(meaning unknown)"(B)
[0mhx]mhʾ(i-i)mahû"go in trance; rave; frenzy; (D) craze"(B, A)
[0mhx]mhʾ(u-u)mahû"go in trance; rave; frenzy; (D) craze"(OB)
[0mhh]mhh(a-u)mahāhu"dissolve in liquid; soak"(B, A)
[0mhl]mhl(?-?)mahālu"(meaning unknown)"(B)
[0mhr]mhr(a-u)mahāru"receive, face, oppose, confront; accept; welcome"(B, A)
[0mhS]mhṣ(a-a)mahāṣu"beat, punch, flick, hit; knock"(B, A)
[0mhS]mhṣ(i-i)mahāṣu"weave"(A)
[0mkx]mkʾ(?-?)makû"be weak"(A)
[0mkx]mkʾ(?-?)makû"I be absent; II spy"(B)
[0mkx]mkʾ(i-i)makû"be lazy, be negligent"(B, A)
[0mkk]mkk(a-u)makāku"extend; expand"(B, A)
[0mkl]mkl(?-?)mekēlu"(meaning unknown)"(OB, NA)
[0mkr]mkr(?-?)makāru"do business; (D) buy"(A, B)
[0mkr]mkr(a-u)makāru"irrigate"(OB)
[0mkr]mkr(i-i)makāru"irrigate"(B, A)
[0mkc]mkš(?-?)makāšu"(meaning unknown)"(B)
[0mks]mks(i-i)makāsu"levy customs; collect taxes"(OB, A)
[0mks]mks(u-u)makāsu"levy customs; collect taxes"(OB)
[0mlx]mlʾ(a-a)malû"become full"(A, B)
[0mld]mld(a-i)malādu"give birth, bear, beget, fashion"(NB)
[0mlh]mlh(a-u)malāhu"tear out; (D) reduce"(B, A)
[0mlk]mlk(i-i)malāku"plan, take counsel; propose"(B, A)
[0mll]mll(?-?)mēlulu"play"(B, A)
[0mll]mll(a-u)malālu"pillage; consume; loot; eat clean"(B, A)
[0mls]mls(a-u)malāsu"pluck out"(B)
[0mlc]mlš(a-u)malāšu"pluck out"(B)
[0mls]mls(i-i)malāsu"pluck out"(B)
[0mlc]mlš(i-i)malāšu"pluck out"(B)
[0mlt]mlt(?-?)malātu"(action regarding entrails)"(B)
[0mnx]mnʾ(i-i)manû"count"(B)
[0mnx]mnʾ(u-u)manû"count, calculate, reckon"(A)
[0mqx]mqʾ(d-d)muqqû"be weary, be slow"(A)
[0mqq]mqq(a-u)maqāqu"protrude; spread; have cramps; have an erection"(A, B)
[0mqr]mqr(i-i)maqāru"become rare, scarce, expensive"(NB)
[0mqt]mqt(u-u)maqātu"fall off; desert"(B, A)
[0mrx]mrʾ(?-?)marû"examine"(Mari)
[0mrx]mrʾ(d-d)murrû"interrupt"(A)
[0mrx]mrʾ(i-i)marû"flatten; do slowly; delay"(B, A)
[0mrx]mrʾ(u-u)marû"be fat; do slowly, be"(A)
[0mrd]mrd(?-?)marādu"(N) suffer damage"(A)
[0mrh]mrh(?-?)marāhu"allow (something) to spoil"(B)
[0mrq]mrq(a-u)marāqu"grind; rub; pulverize"(B, A)
[0mrr]mrr(d-d)murruru"check, examine"(A)
[0mrr]mrr(i-i)marāru"be(come) bitter, sour"(B, A)
[0mrc]mrš(?-?)marāšu"be(come) dirty"(B)
[0mrS]mrṣ(a-a)marāṣu"become ill, become sick, become"(A)
[0mrs]mrs(a-u)marāsu"mash; mix; bruise"(B, A)
[0mrs]mrs(i-i)marāsu"crush"(B, A)
[0mrS]mrṣ(u-u)marāṣu"become ill, become sick, become"(B, A)
[0mrT]mrṭ(a-u)marāṭu"scratch, scrape; rub"(B, A)
[0mcx]mšʾ(?-?)mašû"rub, massage"(A)
[0mcx]mšʾ(a-u)mašû"plunder, rob; abduct"(A)
[0msx]msʾ(d-d)mussû"find out"(A)
[0mcx]mšʾ(d-d)muššû"find out"(A)
[0mSx]mṣʾ(d-d)muṣṣû"spread out; remove; open wide"(SB)
[0mcx]mšʾ(i-i)mašû"forget"(B, A)
[0msx]msʾ(i-i)masû"wash"(B, A)
[0mSx]mṣʾ(i-i)maṣû"match; correspond; be sufficient; (D) provide"(OAkk, A)
[0mcd]mšd(a-u)mašādu"beat cloth, wool; strike with disease"(OA)
[0mcd]mšd(i-i)mašādu"beat cloth, wool; strike with disease; comb (out)"(B, A)
[0msh]msh(?-?)masāhu"treat with contempt"(OA)
[0mch]mšh(a-u)mašāhu"shine; glow, flare up"(A)
[0mch]mšh(a-u)mašāhu"measure; count"(B, A)
[0msh]msh(d-d)mussuhu"treat badly, treat"(A)
[0mch]mšh(u-u)mašāhu"shine; glow, flare up"(B)
[0mck]mšk(?-?)mašāku"worsen; be(come) bad"(A, B)
[0msk]msk(?-?)masāku"worsen; be(come) bad, ugly, rotten"(A, B)
[0mSl]mṣl(?-?)šumṣulu"spend a day resting"(B)
[0mcl]mšl(a-a)mašālu"be(come) equal; copy"(B)
[0mcl]mšl(i-i)mešēlu"be(come) equal; copy"(MB)
[0mcl]mšl(u-u)mašālu"be(come) equal; copy"(B, A)
[0mSr]mṣr(a-u)maṣāru"circle, enclose; (D)"(A)
[0mcr]mšr(a-u)mašāru"drag across (garments); delay"(A, B)
[0msr]msr(a-u)masāru"I obstruct; II stride about; limit"(B, A)
[0mSr]mṣr(a-u)maṣāru"I obstruct; II stride about; limit"(B, A)
[0mcc]mšš(a-u)mašāšu"wipe off; clean"(OB)
[0mSS]mṣṣ(d-d)muṣṣuṣu"(meaning unknown)"(B)
[0mTx]mṭʾ(?-?)maṭû"lessen, diminish, decrease"(A)
[0mTx]mṭʾ(i-i)maṭû"lessen, diminish, decrease"(B)
[0mth]mth(a-u)matāhu"lift; pick up; fetch"(B, A)
[0mtq]mtq(i-i)matāqu"be(come) sweet; (D) sweeten"(B, NA)
[0mtr]mtr(?-?)matāru"be speckled(?); spot(?)"(B, A)
[0mtr]mtr(i-i)matāru"be excessive; (D) enlarge"(OB)
[0mzx]mzʾ(a-u)mazû"squeeze; (D) rape"(B)
[0mzx]mzʾ(i-i)mazā'u"squeeze; (D) rape(?)"(A)
[0mzq]mzq(a-u)mazāqu"suck; (D) suck out"(B, A)
[0mzr]mzr(?-?)mazāru"treat wool"(OB, B)
[0mzr]mzr(a-u)mazāru"I obstruct; II stride about; limit"(B, A)
[0mzz]mzz(d-d)muzzuzu"(meaning unknown)"(B)
[0nxx]nʾʾ(?-?)nâ'ûm"I belch; II (D) animate"(?)
[0nxx]nʾʾ(e-e)nê'um"turn back, turn away, deflect"(OAkk, B, A)
[0nxd]nʾd(a-a)nâdu"praise, extol"(B, A)
[0nxd]nʾd(i-i)nâdu"pay attention to, be careful"(B, A)
[0nxh]nʾh(a-u)nâhu"be calm, be quiet; (D) pacify pain; anger"(B, A)
[0nxk]nʾk(?-?)nâku"rape, ravish; have sexual intercourse; (Š) permit intercourse"(B)
[0nxk]nʾk(?-?)nâku"browse on(?)"(B, A)
[0nxk]nʾk(a-i)nâku"rape, ravish; have sexual intercourse; commit adultery; (Gtn) have illicit sex repeatedly; (Š) permit intercourse"(A)
[0nxl]nʾl(?-?)nâlu"lie down, sleep; (D) strike down"(B, A)
[0nxl]nʾl(?-?)itūlu"lie down; sleep"(B, A)
[0nxl]nʾl(i-i)na'ālum"moisten"(B, A)
[0nxm]nʾm(a-u)nâmu"doze, doze off, drowse"(A)
[0nxm]nʾm(i-i)na'āmum"advance bravely"(B)
[0nxp]nʾp(?-?)nâpu"I sway (of sky); II make additional payment"(B)
[0nxp]nʾp(u-u)na'āpum"be dry, wither"(B, A)
[0nxq]nʾq(?-?)nâqu"I cry, groan, wail, whimper; II go forth; run"(B, A)
[0nxq]nʾq(a-u)nâqu"cry, groan, wail, whimper"(A)
[0nxr]nʾr(?-?)nâru"kill, assassinate, slay"(A)
[0nxr]nʾr(a-a)nâru"kill, assassinate, slay"(B)
[0nxr]nʾr(u-u)na'ārum"roar, snarl"(B, A)
[0nxc]nʾš(?-?)neʾēšu"live, revive"(OAkk, B)
[0nxS]nʾṣ(a-a)nâṣu"despise; look down on"(B)
[0nxs]nʾs(i-i)na'āsum"chew up, gnaw (drugs)"(B)
[0nxc]nʾš(i-i)na'āšum"have difficulty breathing"(B, A)
[0nxc]nʾš(u-a)nâšu"quake, shake; lurch"(A)
[0nxc]nʾš(u-u)nâšu"quake, shake; lurch"(B)
[0nxt]nʾt(?-?)neʾētu"chop"(B)
[0nxT]nʾṭ(a-a)nâṭu"have a bowel disorder"(B)
[0nxw]nʾw(?-?)nâwu"mew"(A)
[0nbx]nbʾ(?-?)nabû"shine, glare, be brilliant"(A)
[0nbx]nbʾ(i-i)nabû"call; name, nominate"(B, A)
[0nbx]nbʾ(u-u)nabā'um"rise, swell up"(B, A)
[0nbb]nbb(u-u)nabābu"pipe, play the flute"(A, B)
[0nbh]nbh(u-u)nabāhu"bark (of dog, demon), yelp; (D ~ G)"(A, B)
[0nbk]nbk(a-u)nabāku"bring in"(B)
[0nbk]nbk(i-i)nabāku"bring in"(B)
[0nbl]nbl(a-u)nabālu"destroy"(B)
[0nbq]nbq(a-u)nabāqu"bring in"(B)
[0nbq]nbq(i-i)nabāqu"bring in"(B)
[0nbT]nbṭ(u-u)nabāṭu"shine; (Š) make"(A, B)
[0nbz]nbz(u-u)nabāzu"bleat"(OB)
[0ndx]ndʾ(i-i)nadû"throw, lay down, throw down, drop"(B, A)
[0ndd]ndd(i-i)nadādu"cede, give way(?)"(B, A)
[0ndk]ndk(?-?)nadāku"(meaning unknown)"(B)
[0ndn]ndn(i-i)nadānu"give; (Št) intermingle"(B, A)
[0ndq]ndq(?-?)nadāqu"tickle(?)"(B, A)
[0ndr]ndr(a-a)nadāru"roar; growl; be furious, wild"(B, A)
[0ndc]ndš(?-?)nadāšu"(meaning unknown)"(B)
[0ngx]ngʾ(i-i)nagû"sing joyfully, rejoice, be hilarious"(B)
[0ngx]ngʾ(u-u)nagû"sing joyfully, rejoice, be hilarious"(B, A)
[0ngb]ngb(?-?)nagābu"store up"(Mari)
[0ngg]ngg(u-u)nagāgu"bray; neigh; whinny; bellow"(B, A)
[0ngl]ngl(?-?)nagālu"glisten, glow"(B, A)
[0ngr]ngr(?-?)nagāru"(G) (meaning unknown); (D) denounce"(B, A)
[0ngc]ngš(i-i)nagāšu"go; (Gtn) wander"(B, A)
[0ngc]ngš(u-u)nagāšu"go; (Gtn) wander"(B, A)
[0nhx]nhʾ(?-?)nahû"(meaning unknown)"(B)
[0nhl]nhl(a-u)nahālu"sieve, sift"(B, A)
[0nhl]nhl(i-i)nahālu"transfer property"(OB, Mari)
[0nhr]nhr(?-?)nahāru"be shrivelled, withered"(B, A)
[0nhr]nhr(u-u)nahāru"hoot, snore, snort"(B, A)
[0nhS]nhṣ(d-d)nuhhuṣu"shake"(B)
[0nhs]nhs(i-i)nahāsu"snivel, sniffle, sob"(A)
[0nhs]nhs(i-i)nahāsu"withdraw, recede"(A)
[0nhc]nhš(i-i)nahāšu"prosper, thrive; be(come) luxuriant; (D) grant health"(B, A)
[0nhs]nhs(i-i)nahāsu"recede, return"(B, A)
[0nht]nht(?-?)nahātu"be(come) diminished, small; (D) reduce; castrate"(B, A)
[0nht]nht(d-d)nuhhutu"struck; cut off"(B)
[0nhT]nhṭ(d-d)nuhhuṭu"(have a) hiccup, sob"(B, A)
[0nkd]nkd(u-u)nakādu"beat (of the heart), become disturbed; palpitate"(B, A)
[0nkl]nkl(i-i)nakālu"be artful, clever; be dexterous"(B, A)
[0nkm]nkm(a-u)nakāmu"stock, heap up, pile"(A)
[0nkm]nkm(i-i)nakāmu"stock, heap up, pile"(B, A)
[0nkp]nkp(i-i)nakāpu"push, thrust; butt; (D) knock down"(B, A)
[0nkr]nkr(i-i)nakāru"be(come) different, strange; become hostile"(B, A)
[0nkc]nkš(i-i)nakāšu"set aside"(B, A)
[0nks]nks(i-i)nakāsu"cut off, fell; mutilate; qaqqadu ~ decapitate"(B, A)
[0nkt]nkt(a-u)nakātu"nettle"(A)
[0nlc]nlš(u-u)nalāšu"(fall as) dew; (D) bedew"(B)
[0nmx]nmʾ(i-i)namû"be desolated, abandoned; (D) lay waste"(B, A)
[0nmr]nmr(i-i)namāru"shine, be bright; (D) illuminate; (ŠD) gladden"(B, A)
[0nmc]nmš(u-u)namāšu"be agile; move, move on; start out"(B, A)
[0npx]npʾ(?-?)napû"distrain"(OB)
[0npx]npʾ(d-d)nuppû"(meaning unknown)"(B)
[0npx]npʾ(i-i)napû"sift, sieve"(B, A)
[0npd]npd(?-?)napādu"separate"(B)
[0npg]npg(?-?)napāgu"disappear"(B)
[0nph]nph(a-u)napāhu"blow, hiss, puff; ignite"(B, A)
[0npk]npk(a-u)napāku"bring in"(B)
[0npk]npk(i-i)napāku"bring in"(B)
[0npl]npl(?-?)napālu"fall"(Am)
[0npl]npl(a-u)napālu"I raze; dig out; demolish; II pay balance"(B, A)
[0npq]npq(?-?)napāqu"clog up; harden; be blocked"(B, A)
[0npq]npq(a-u)napāqu"bring in"(B)
[0npq]npq(d-d)nuppuqu"pay attention"(B)
[0npq]npq(i-i)napāqu"bring in"(B)
[0npr]npr(?-?)napāru"(meaning unknown)"(B)
[0npS]npṣ(a-u)napāṣu"push away, push down"(B, A)
[0npc]npš(a-u)napāšu"comb, card, pluck"(B, A)
[0npc]npš(u-u)napāšu"become broad, spread (intrans.); breathe"(B, A)
[0npt]npt(?-?)napātu"look at(?)"(OB)
[0nqx]nqʾ(i-i)naqû"pour out; make a libation, offer; sacrifice; shed"(A, B)
[0nqb]nqb(a-u)naqābu"deflower; penetrate sexually"(B, A)
[0nqd]nqd(?-?)naqādu"be in danger; (D) alert; be anxious"(B, A)
[0nqh]nqh(a-a)naqāhu"caw; croak; peck"(A)
[0nqp]nqp(a-a)naqāpu"cleave (to), haunt"(A)
[0nqr]nqr(a-u)naqāru"destroy; scratch; dismantle; demolish"(A, B)
[0nrb]nrb(a-u)narābu"dissolve (intrans.); soften"(B, A)
[0nrT]nrṭ(u-u)narāṭu"quake, shake, tremble"(B, A)
[0ncx]nšʾ(?-?)nešû"vomit (D ~ G)"(B, A)
[0nsx]nsʾ(e-e)nasû"go far, be distant"(B)
[0nsx]nsʾ(i-i)nasû"go far, be distant"(A)
[0nSx]nṣʾ(i-i)naṣû"strive(?); contend"(A)
[0ncx]nšʾ(i-i)našû"lift, bear, carry, raise"(B, A)
[0nSb]nṣb(?-?)naṣābu"place"(B)
[0nSb]nṣb(a-u)naṣābu"suck (liquids), lick"(B, A)
[0ncb]nšb(d-d)nuššubu"(meaning unknown)"(B)
[0nSb]nṣb(u-u)naṣābu"suck (liquids), lick"(Am)
[0ncb]nšb(u-u)našābu"blow away, clear off"(A)
[0ncb]nšb(u-u)našābu"blow away, clear off"(B, A)
[0nch]nšh(?-?)našāhu"have diarrhoea"(OB)
[0nsh]nsh(a-u)nasāhu"tear out, uproot, transfer, deduct"(A, B)
[0nck]nšk(a-u)našāku"bite; (D) bite up"(B, A)
[0nsk]nsk(u-u)nasāku"lay down, throw down, toss"(B, A)
[0nsq]nsq(a-u)nasāqu"choose, select, elect"(B)
[0nsq]nsq(i-i)nasāqu"choose, select, elect"(A)
[0ncq]nšq(i-i)našāqu"kiss (D ~ G)"(B, A)
[0ncr]nšr(?-?)našāru"pour out (oil)"(OB, MB)
[0nsr]nsr(a-u)nasāru"saw"(A)
[0nSr]nṣr(a-u)naṣāru"guard, preserve, keep, watch (over)"(B, A)
[0ncr]nšr(a-u)našāru"take away, remove, withdraw"(B, A)
[0nsr]nsr(u-u)nasāru"saw"(B)
[0nss]nss(a-a)nasāsu"moan, wail; (D ~ G)"(OB)
[0nss]nss(d-d)nussusu"shake, wave"(A)
[0nss]nss(i-i)nasāsu"shake; (D) separate"(B)
[0ncc]nšš(i-i)našāšu"I sniff; II shake; (D) separate"(B, A)
[0nss]nss(u-u)nasāsu"moan, wail; (D ~ G)"(B, A)
[0nTx]nṭʾ(?-?)naṭû"be suitable, fitting"(B)
[0ntx]ntʾ(?-?)nentû"(N) overlap; go parallel"(B)
[0nTx]nṭʾ(d-d)nuṭṭû"tear apart"(Mari)
[0nTx]nṭʾ(i-i)naṭû"be possible, be feasible"(A)
[0nTx]nṭʾ(i-i)naṭû"beat, spank, slash, whip"(B)
[0nTx]nṭʾ(u-u)naṭû"beat, spank, slash; whip, scourge, flagellate"(B, A)
[0ntk]ntk(u-u)natāku"drip, drop, trickle"(B, A)
[0nTl]nṭl(a-u)naṭālu"look at, glance at, see"(B, A)
[0ntp]ntp(i-i)natāpu"tear out (wool)"(B)
[0nTp]nṭp(i-i)naṭāpu"tear out (wool)"(B)
[0ntr]ntr(?-?)natāru"cleave; demolish; split intestine"(B)
[0nwx]nwʾ(i-i)nawû"be desolated, abandoned; (D) lay waste"(B, A)
[0nwr]nwr(i-i)nawāru"shine, be bright; (D) illuminate; (ŠD) gladden"(OAkk, B)
[0nzx]nzʾ(?-?)nezû"void (urine; excrement)"(B)
[0nzl]nzl(a-u)nazālu"pour out, drain"(B, A)
[0nzm]nzm(u-u)nazāmu"creak, grouch, grouse"(B, A)
[0nzp]nzp(?-?)nazāpu"(meaning unknown)"(B)
[0nzq]nzq(i-i)nazāqu"worry, despair, creak; (Š) upset, annoy"(B, A)
[0nzr]nzr(a-u)nazāru"curse, cuss, damn"(B)
[0nzr]nzr(i-i)nazāru"curse, cuss, damn"(A)
[0nzz]nzz(i-i)nazāzu"shake; (D) separate"(B)
[0nzz]nzz(u-u)nazāzu"moan, grunt, rustle, make a swishing sound"(B, A)
[0pxd]pʾd(?-?)puādu"(meaning unknown)"(OA)
[0pxd]pʾd(a-a)pâdu"shut in, confine, imprison"(B)
[0pxd]pʾd(i-i)pâdu"shut in, confine, imprison"(B, A)
[0pxg]pʾg(?-?)pâgu"slander, lie"(B, A)
[0pxg]pʾg(a-u)puāgu"deprive, grab, snatch; take away forcibly"(A)
[0pxh]pʾh(d-d)puʾʾuhu"exchange; (Š) substitute"(B, A)
[0pxl]pʾl(a-i)piālu"rule, hold sway"(A)
[0pxn]pʾn(?-?)pânu"grind"(Nuzi)
[0pxq]pʾq(a-i)piāqu"be narrow, slight; (D) compress"(B, A)
[0pxq]pʾq(a-u)puāqu"gape, yawn"(A)
[0pxq]pʾq(d-d)puʾʾuqu"pay attention to, observe"(B, A)
[0pxr]pʾr(a-a)pâru"seek, look for"(A, B)
[0pxr]pʾr(a-u)pâru"sell, redeem (property), release"(?)
[0pxS]pʾṣ(?-?)pâṣu"break up, crush (minerals)"(B)
[0pxc]pʾš(?-?)puāšu"reach agreement(?), disagree(?)"(A)
[0pxc]pʾš(a-a)pâšu"break up, crush (ingredients)"(B)
[0pxS]pʾṣ(a-u)pa'āṣu"withdraw; (D) remove"(A)
[0pxt]pʾt(?-?)pâtu"(meaning unknown)"(OA)
[0pdx]pdʾ(i-i)padû"absolve, forgive, pardon"(B, A)
[0pgx]pgʾ(?-?)pagû"slander, lie"(B)
[0pgx]pgʾ(d-d)puggû"ape, imitate, mimic"(A)
[0pgl]pgl(?-?)pagālu"be strong"(B)
[0pgl]pgl(?-?)pagālu"be strong"(B)
[0phx]phʾ(i-i)pahû"block, close, confine, lock"(B, A)
[0phh]phh(a-a)pahāhu"abate, be weakened"(B, A)
[0phr]phr(u-u)pahāru"gather, assemble, congregate"(B, A)
[0phS]phṣ(u-u)pahāṣu"(meaning unclear); (Ntn) be constantly disappointed"(B)
[0phz]phz(i-i)pahāzu"be insolent, be loose"(B, A)
[0pkr]pkr(i-i)pakāru"I tie up, tether; II present"(B, A)
[0plx]plʾ(i-i)pelû"be red"(B, A)
[0pld]pld(?-?)palādu"(meaning unknown)"(OB)
[0plh]plh(a-a)palāhu"fear, be afraid of, respect, revere"(B, A)
[0plk]plk(a-u)palāku"divide off, demarcate"(B, A)
[0pll]pll(i-i)palālu"guard, watch over"(B, A)
[0plq]plq(a-u)palāqu"slaughter, smite, strike down (animal, people)"(B, A)
[0plq]plq(i-i)palāqu"slaughter, smite, strike down (animal, people)"(B, A)
[0pls]pls(a-u)palāsu"look at, gaze at; (D) direct vision"(B, A)
[0plc]plš(a-u)palāšu"pierce, perforate, puncture"(B, A)
[0pnx]pnʾ(i-i)panû"face; go in front, go ahead"(B, A)
[0pnx]pnʾ(u-u)panû"face; go in front, go ahead"(OA)
[0png]png(i-i)panāgu"cap, wrap; decorate (D) complete(?)"(A)
[0pnk]pnk(i-i)panāku"cap, wrap; decorate (D) complete(?)"(B)
[0pnn]pnn(d-d)punnunu"(meaning unknown)"(B)
[0pqx]pqʾ(?-?)peqû"(meaning unknown)"(Mari)
[0pqd]pqd(i-i)paqādu"entrust, turn over (to), take care"(B, A)
[0pqr]pqr(a-u)paqāru"claim, allege, contest, arrogate"(B)
[0pqr]pqr(i-i)paqāru"claim, lay claim to, arrogate"(A)
[0prx]prʾ(a-u)parā'u"cut off, sever, slit"(B, A)
[0prx]prʾ(d-d)purrû"contaminate, abuse; (Babyl. meaning unknown) "(B, A)
[0prx]prʾ(u-u)parû"speak basely; (D) contaminate"(B, OA)
[0prx]prʾ(u-u)parā'u"I spring up, bud, burst; II vomit"(B, A)
[0prd]prd(i-i)parādu"I be scared, terrified; terrify (in D), II separate, cut off"(B, A)
[0prh]prh(i-i)parāhu"flee; fly, float"(A)
[0prh]prh(i-i)parāhu"I lie across, obstruct, forbid access; II ferment (beer)"(B)
[0prk]prk(i-i)parāku"lie across, bar, forbid access; (D) bring to an end"(B, A)
[0prm]prm(a-u)parāmu"hack, rend, shred"(A)
[0prq]prq(a-a)parāqu"divide off, isolate, segregate"(B, A)
[0prr]prr(u-u)parāru"be dissolved, broken up; (D) disperse, scatter; be powerless"(B, A)
[0prc]prš(a-u)parāšu"flatter, cajole, hype"(B, A)
[0prS]prṣ(a-u)parāṣu"contravene an oath, breach, to tell lies"(B, A)
[0prs]prs(a-u)parāsu"cut, separate, divide, decide"(B, A)
[0prT]prṭ(a-u)parāṭu"tear, clear away; flicker"(B, A)
[0prz]prz(?-?)parāzu"winnow(?)"(A)
[0pSx]pṣʾ(d-d)puṣṣû"break up, crush"(A)
[0pSx]pṣʾ(e-e)paṣû"become white, become clean"(B)
[0pSx]pṣʾ(i-i)paṣû"become white, become clean"(B, A)
[0pcx]pšʾ(u-u)pašû"exhale"(B, A)
[0pSd]pṣd(i-i)paṣādu"cut into; (Dtt) crack"(B, A)
[0psh]psh(?-?)pasāhu"(D) drive away evil; (N) march on"(B)
[0pch]pšh(a-a)pašāhu"be tranquil, calm; (Š) allow to rest"(B, A)
[0pch]pšh(i-i)pašāhu"be tranquil, calm; (Š) allow to rest"(OA, OAkk)
[0pck]pšk(?-?)pašāku"doubt, suspect "(A)
[0psk]psk(d-d)pussuku"clear away, clear"(A)
[0pcl]pšl(i-i)pašālu"creep, crawl, cringe"(B, A)
[0psl]psl(i-i)pasālu"turn back, turn around"(B, A)
[0pSm]pṣm(?-?)paṣāmu"(meaning unknown)"(B)
[0psm]psm(i-i)pasāmu"cover up; (D) veil, disguise (woman)"(B)
[0psn]psn(i-i)pasānu"cover up; (D) veil, disguise (woman)"(A)
[0pcn]pšn(i-i)pašānu"yank, pull violently (ears)"(B, A)
[0psq]psq(?-?)pasāqu"(meaning unknown)"(?)
[0pcq]pšq(a-u)pašāqu"make plain"(A)
[0pcq]pšq(u-u)pašāqu"be narrow, difficult"(B, A)
[0pcr]pšr(a-u)pašāru"solve, explain, interpret; release, free"(B, A)
[0psr]psr(d-d)pussuru"bring; send; deliver"(B, A)
[0pSS]pṣṣ(?-?)paṣāṣu"withdraw; disappear"(B, A)
[0pss]pss(a-u)pasāsu"annihilate, annul, blot, destroy; (Dt) become collapsed"(B, A)
[0pcc]pšš(a-u)pašāšu"smear, anoint, grease"(B, A)
[0pcT]pšṭ(i-i)pašāṭu"abrade, delete, efface"(B, A)
[0ptx]ptʾ(e-e)petû"open; bare, detect; (Št) express openly"(B)
[0ptx]ptʾ(i-i)petû"open; bare, detect; (Št) express openly"(B, A)
[0pth]pth(a-u)patāhu"pierce, puncture, bore"(B, A)
[0ptl]ptl(i-i)patālu"twine, twist, wind"(B, A)
[0pTm]pṭm(?-?)paṭāmu"enclose in fat"(OB)
[0ptn]ptn(a-u)patānu"dine; eat a meal"(B)
[0ptn]ptn(i-i)patānu"be strong; (D) strengthen"(B, A)
[0ptq]ptq(i-i)patāqu"fashion, form, cast"(B, A)
[0pTr]pṭr(a-u)paṭāru"loosen, untie, solve, redeem"(B, A)
[0pzr]pzr(?-?)pazāru"conceal, hide; (Št) shelter"(B, A)
[0pzr]pzr(d-d)puzzuru"conceal, hide;"(A)
[0qxx]qʾʾ(?-?)qâʾu"throw up, vomit; spew, spit"(B)
[0qxx]qʾʾ(a-i)qiā'u"throw up, vomit; spew, spit"(A)
[0qxx]qʾʾ(d-d)qa''û"wait on; await, wait"(B, A)
[0qxb]qʾb(u-u)qâbu"fall down, collapse; (D) collapse something completely"(B, A)
[0qxd]qʾd(u-u)qâdu"ignite, kindle, burn"(B, A)
[0qxl]qʾl(?-?)quālu"be silent, passive, inactive"(A)
[0qxl]qʾl(a-i)qiālu"fall; (D) fell"(A)
[0qxl]qʾl(u-u)qâlu"be silent, be attentive"(B)
[0qxp]qʾp(a-i)qiāpu"believe, trust; devolve"(A)
[0qxp]qʾp(u-u)qâpu"incline, slant, sag"(A, B)
[0qxp]qʾp(u-u)qâpu"fall down, collapse; (D) collapse something completely"(B)
[0qxc]qʾš(a-i)qiāšu"grant, bestow, present"(A)
[0qxc]qʾš(i-i)qâšu"grant, bestow, present"(B)
[0qbx]qbʾ(d-d)qubbû"await for"(B)
[0qbx]qbʾ(i-i)qabû"speak, say, command, order"(B, A)
[0qbl]qbl(?-?)qabālu"(Gt) engage in combat"(B)
[0qbl]qbl(d-d)qubbulu"(D) accept"(B)
[0qbr]qbr(i-i)qabāru"bury, dig"(B, A)
[0qbt]qbt(a-u)qabātu"clear away; (Gt) decay"(B, A)
[0qbt]qbt(d-d)qubbutu"(meaning unknown)"(B)
[0qbt]qbt(i-i)qabātu"(Gt) decay"(B, A)
[0qdx]qdʾ(?-?)qadû"consent; become poor"(OA)
[0qdx]qdʾ(i-i)qadû"screech like an owl"(B, A)
[0qdx]qdʾ(u-u)qadû"screech like an owl"(Mari)
[0qdd]qdd(a-u)qadādu"cut off; tear, rip up"(B, A)
[0qdd]qdd(u-u)qadādu"bow, bend down"(B, A)
[0qdp]qdp(i-i)qadāpu"(meaning unknown)"(B)
[0qdc]qdš(?-?)qadāšu"be(come) pure; (D) purify"(B, A)
[0qlx]qlʾ(i-i)qalû"burn, roast, sear; burn to death (as punishment)"(NB)
[0qlx]qlʾ(u-u)qalû"burn, roast, sear; burn to death (as punishment)"(B, A)
[0qll]qll(i-i)qalālu"be small, be light; (D) reduce; (Dt) humiliate"(B, A)
[0qlp]qlp(a-u)qalāpu"peel, peel off, pare off"(B, A)
[0qlt]qlt(d-d)qullutu"(meaning unknown)"(B)
[0qmx]qmʾ(d-d)qummû"await for"(B)
[0qmx]qmʾ(i-i)qamû"burn, cauterize, destroy (cities, enemies, people)"(B)
[0qmx]qmʾ(u-u)qamû"burn, cauterize, destroy (cities, enemies, people)"(A)
[0qmm]qmm(?-?)qamāmu"stand up (of hair)"(B)
[0qmr]qmr(a-u)qamāru"strap(?)"(A)
[0qmc]qmš(d-d)qummušu"(meaning unknown)"(B)
[0qnx]qnʾ(i-i)qanû"acquire, buy, gain"(B)
[0qnx]qnʾ(i-i)qenû"be jealous, envy; burn"(B, A)
[0qnx]qnʾ(u-u)qanû"acquire, buy, gain"(A)
[0qnn]qnn(a-u)qanānu"roll up"(B)
[0qnn]qnn(u-u)qanānu"nest, make a nest, nestle"(A)
[0qnp]qnp(d-d)qunnupu"(meaning unknown)"(B)
[0qpx]qpʾ(?-?)qapû"turn upward"(NB)
[0qpl]qpl(i-i)qapālu"roll up, wind up"(A)
[0qpl]qpl(i-i)qapālu"wind up; roll up (reed mat)"(B)
[0qpp]qpp(u-u)qapāpu"brood, incubate, sit"(A)
[0qrx]qrʾ(a-a)qarû"call, invite (people to deity for something)"(OA)
[0qrx]qrʾ(e-e)qerû"call, invite (people to deity for something)"(B)
[0qrx]qrʾ(i-i)qarû"call, invite (people to deity for something)"(B, A)
[0qrb]qrb(a-a)qerēbu"approach, arrive, come; (Š) present a request; (Št) follow closely"(B)
[0qrb]qrb(i-i)qarābu"become near, approach"(?)
[0qrb]qrb(i-i)qerēbu"approach, arrive, come; (Š) present a request; (Št) follow closely"(A)
[0qrb]qrb(u-u)qerēbu"approach, arrive, come; (Š) present a request; (Št) follow closely"(NB, A)
[0qrd]qrd(i-i)qarādu"be warlike, be courageous; (D) strengthen, encourage"(B, A)
[0qrh]qrh(u-u)qarāhu"be frozen, freeze (intr.)"(B, A)
[0qrm]qrm(?-?)qarāmu"cover, overlay"(B, A)
[0qrn]qrn(a-u)qarānu"stack up, pile on; (Št) heap up goods"(A)
[0qrq]qrq(?-?)qarāqu"chuckle, clack"(A)
[0qrr]qrr(d-d)qurruru"spray, sprinkle"(A)
[0qrr]qrr(u-u)qarāru"writhe, grovel, undulate, be wavy; drip (D)"(B, A)
[0qrc]qrš(?-u)qarāšu"copulate"(A)
[0qrc]qrš(a-u)qarāšu"I carve, trim; chop up (wood, meat); (D) knock down; II move towards"(B, A)
[0qcd]qšd(?-?)qašādu"be(come) pure; (D) purify"(B, A)
[0qTx]qṭʾ(?-?)qaṭû"come up"(NB)
[0qtx]qtʾ(i-i)qatû"end, finish; (D) bring to an end"(B, A)
[0qtl]qtl(a-u)qatālu"kill"(OB, Mari)
[0qtn]qtn(i-i)qatānu"be thin, be fine; (D) make thin"(B, A)
[0qtp]qtp(a-u)qatāpu"pluck; pick off (fruit); enjoy sexual charms"(A, Mari)
[0qTp]qṭp(a-u)qaṭāpu"pluck; pick off (fruit); enjoy sexual charms"(Mari)
[0qtr]qtr(u-u)qatāru"smoke, reek; steam; (Dt) blacken, darken"(B, A)
[0qwx]qwʾ(d-d)quwwû"await for"(B)
[0rxx]rʾʾ(?-?)râ'u"befriend, (Gt) become partners"(MA, A)
[0rxx]rʾʾ(i-i)re'û"pasture, feed (animals)"(NA, MA, NB, MB, B, A)
[0rxb]rʾb(a-a)râbu"become angry"(?)
[0rxb]rʾb(i-i)râbu"restore, replace; make up for; requite; (D) recompensate"(A, OAkk, OB, OA, MB)
[0rxb]rʾb(u-u)ra'ābu"be angry, rage"(A)
[0rxb]rʾb(u-u)ruābu"quake, tremble; shake (in anger, from fear)"(A, MB, NA, B)
[0rxd]rʾd(a-u)râdu"quake, shake, tremble"(A, OB)
[0rxh]rʾh(i-i)riāhu"remain, be left over; (D) allow to remain; (Š) spare"(B, A)
[0rxk]rʾk(?-?)râku"pour out; (D ~ G)"(B, MB, OB)
[0rxm]rʾm(a-a)râmu"love; (D) fondle a pet; (Dt) fondle each other; (N) be loved"(NA, A, B, NB, OA)
[0rxm]rʾm(d-d)ruʾʾumu"strike off (hands, wings?)"(OB)
[0rxm]rʾm(e-e)reʾēmu"pity; have mercy, compassion; exonerate, pardon, excuse, remit"(A, OA, NB)
[0rxm]rʾm(i-i)reʾēmu"present as a gift; give a present, gift"(A, NB, MB, B, NA)
[0rxq]rʾq(?-?)ruāqu"be distant; be profound"(A, OA)
[0rxq]rʾq(e-e)reʾēqu"be(come) distant; (D) keep distance"(OAkk, B, OB, NB)
[0rxq]rʾq(i-i)riāqu"be empty; be free; be unemployed; (Š) unload; (D ~ S)"(A, OB, B)
[0rxs]rʾs(a-a)râsu"strike; impact (of meteor); (D) smite enemy lands"(B, OB, OAkk)
[0rxc]rʾš(a-a)râšu"strike; impact (of meteor); (D) smite enemy lands"(B, OB, OAkk)
[0rxc]rʾš(i-i)râšu"rejoice, exult; (Gtn) ~ constantly"(OB, B, MB, A)
[0rxS]rʾṣ(u-u)râṣu"rush to aid, help, reinforce (in battle)"(OB, B)
[0rxT]rʾṭ(a-a)râṭu"(meaning unknown)"(OB)
[0rxz]rʾz(?-?)ra'āzu"inlay, embed? with carnelian"(OB, A)
[0rbx]rbʾ(i-i)rabû"become big, become large, become"(?)
[0rbx]rbʾ(i-i)rabû"be great; grow; (D) bring up children; (Dt) be made superior; (Ntn) accumulate constantly; (Rt) increase"(B, A)
[0rbx]rbʾ(i-i)rabû"set (of heavenly body); (D) submerge"(B, A)
[0rbb]rbb(i-i)rabābu"be weak, submissive, soft, feeble; (D) make submit; make obedient"(B)
[0rbb]rbb(u-u)rabābu"be weak, submissive, soft, feeble; (D) make submit; make obedient"(B, A)
[0rbk]rbk(a-u)rabāku"decoct, boil away (wine; drugs)"(B, A)
[0rbq]rbq(i-i)rabāqu"(meaning unknown); of cattle?"(OB)
[0rbs]rbs(a-u)rabāsu"beat"(A)
[0rbc]rbš(a-u)rabāšu"protest, raise objections"(OA)
[0rbS]rbṣ(i-i)rabāṣu"lie down, lie in wait (for); camp; (Gtn) ~ regularly"(B, A)
[0rdx]rdʾ(a-a)radû"lead, accompany, escort; (D) make additional payment; (Š) make convoy"(OAkk)
[0rdx]rdʾ(e-e)redû"lead, accompany, escort; (D) make additional payment; (Š) make convoy"(B)
[0rdx]rdʾ(i-i)radû"lead, accompany, escort; (D) make additional payment; (Š) make convoy"(A, B)
[0rdx]rdʾ(i-i)radû"be suitable; (Gtn) serve constantly"(B)
[0rdx]rdʾ(u-u)radû"be suitable; (Gtn) serve constantly"(B)
[0rdd]rdd(a-u)radādu"chase, drive away, pursue (people, army)"(B, A)
[0rdm]rdm(?-?)radāmu"(meaning unknown); (Š) cause liquid to flow"(B)
[0rdp]rdp(i-i)radāpu"pursue, persecute"(B, A)
[0rgx]rgʾ(d-d)ruggû"make false claim"(B)
[0rgb]rgb(?-?)ragābu"be afraid"(Am)
[0rgb]rgb(d-d)ruggubu"furnish"(A)
[0rgg]rgg(a-a)ragāgu"(meaning unknown)"(OB)
[0rgg]rgg(a-u)ragāgu"(meaning unknown)"(OB)
[0rgg]rgg(i-i)ragāgu"be mischievous, bad"(A)
[0rgm]rgm(a-u)ragāmu"cry (out), shout, claim, make a legal complaint; (Gt) ~ against each other"(B, A)
[0rgm]rgm(u-u)ragāmu"cry (out), shout, claim, make a legal complaint; (Gt) ~ against each other"(B, A)
[0rgc]rgš(i-i)ragāšu"be aware, be in commotion; (N) be excited or disturbed"(B, A)
[0rhx]rhʾ(e-e)rehû"pour in; ejaculate, impregnate, have sexual intercourse; (Gt) sprinkle; (Gtn) affect repeatedly"(B, A)
[0rhx]rhʾ(i-i)rehû"pour in; ejaculate, impregnate, have sexual intercourse; (Gt) sprinkle; (Gtn) affect repeatedly"(B, A)
[0rhb]rhb(u-u)ruābu"quake, tremble; shake (in anger)"(NB)
[0rhh]rhh(a-u)rahāhu"mix"(OB)
[0rhp]rhp(d-d)ruhhupu"(meaning uncertain) ~ with malt"(B)
[0rhS]rhṣ(a-a)rahāṣu"be in motion"(A)
[0rhS]rhṣ(a-a)rahāṣu"hold a debate"(Mari)
[0rhS]rhṣ(i-i)rahāṣu"be confident, trust, entrust"(A)
[0rhS]rhṣ(i-i)rahāṣu"flood, submerge, bathe, wash"(B, A)
[0rhS]rhṣ(i-i)rahāṣu"hold a debate"(Mari)
[0rhc]rhš(u-u)rahāšu"be in motion"(B)
[0rhS]rhṣ(u-u)rahāṣu"be confident, trust"(B)
[0rht]rht(u-u)rahātu"(meaning unknown) ~ of stone"(B, A)
[0rhT]rhṭ(u-u)rahāṭu"(meaning unknown) ~ of stone"(B, A)
[0rjx]rjʾ(?-?)re'û(m)"pasture; (N) be herded"(MB, NB, B)
[0rkb]rkb(a-a)rakābu"ride, mount, surmount; ride (sexually); (D) fertilize; (Š) load cargo"(B, A)
[0rkk]rkk(?-?)rakāku"(meaning unknown) ~ temple"(OB)
[0rkn]rkn(?-?)rakānu"(meaning unknown)"(OB)
[0rkp]rkp(a-a)rakāpu"ride, mount, surmount; ride (sexually); (D) fertilize; (Š) load cargo"(NA)
[0rks]rks(a-u)rakāsu"bind, tie; prepare; (N) be attached"(A)
[0rkc]rkš(a-u)rakāšu"bind, tie; prepare; (N) be attached"(B)
[0rmx]rmʾ(i-i)ramû"throw; (Š) cause to occupy; (SD ~ S); (N) be invested with fearsomeness "(B)
[0rmx]rmʾ(u-u)ramû"settle down, take up"(A)
[0rmx]rmʾ(u-u)ramû"be loose, be limp, slacken; abandon"(B, A)
[0rmk]rmk(u-u)ramāku"bathe, wash oneself; (Gt) drench; (Š) cause to ~"(B, A)
[0rmm]rmm(u-u)ramāmu"roar, rumble (battle, storm, living entities, buildings)"(B, A)
[0rmS]rmṣ(?-?)ramāṣu"mount, enclose"(OB)
[0rpx]rpʾ(?-?)rapû"heal"(OA, OB)
[0rpd]rpd(u-u)rapādu"roam, run away; wander; (D) keep moving"(B, A)
[0rpq]rpq(i-i)rapāqu"hoe; fix, nail, rivet, secure; (D) fasten"(B, A)
[0rpc]rpš(i-i)rapāšu"be(come) broad, wide; (D) give or define width; (Dt) be extended"(B, A)
[0rps]rps(i-i)rapāsu"beat together, clap; thresh grain"(B, A)
[0rpc]rpš(u-u)rapāšu"be(come) broad, wide; (D) give or define width; (Dt) be extended"(B, A)
[0rpt]rpt(a-u)rapātu"(meaning unknown) ~ medicine"(OB)
[0rpT]rpṭ(a-u)rapāṭu"(meaning unknown) ~ medicine"(OB)
[0rqx]rqʾ(d-d)ruqqû"make perfume; add aromatics to oil"(B, A)
[0rqx]rqʾ(i-i)raqû"hide, give refuge (to runaway slave); dismiss "(B, A)
[0rqb]rqb(?-?)raqābu"decay"(NA)
[0rqd]rqd(u-u)raqādu"dance, skip; hop; (D) make ~"(B, A)
[0rqp]rqp(?-?)raqāpu"floor, lay a floor"(A)
[0rqq]rqq(a-a)raqāqu"(meaning unknown)"(OB)
[0rqq]rqq(a-u)raqāqu"(meaning unknown)"(OB)
[0rqq]rqq(i-i)raqāqu"be thin, fine; be sparse; (Gtn) become even thinner; (D) roll out thin"(B, A)
[0rSx]rṣʾ(?-?)raṣû"give house (as a payment for something)"(OB)
[0rsx]rsʾ(d-d)russû"(D) dissolve (by witchcraft, sorcery)"(OB)
[0rcx]ršʾ(i-i)rašû"itch; mucus, fungal infection; become red (of feet)"(NB, OB, B, A)
[0rcx]ršʾ(i-i)rašû"acquire, have, get; owe; (Š) cause arrange to acquire"(OAkk, A, OA, OB)
[0rcx]ršʾ(u-u)rašû"slacken; weaken; (D) mistreat; (Dtn) ~ repeatedly"(OA, OB, Mari)
[0rcb]ršb(?-?)rašābu"be terrifying"(A)
[0rcb]ršb(?-?)rašābu"be horrible; terrifying, dreadful"(OB)
[0rsb]rsb(i-i)rasābu"smite, strike down; trash; fell (criminals, enemies)"(B, A)
[0rcb]ršb(i-i)rašābu"smite, strike down; trash; fell (criminals, enemies)"(NB, A)
[0rcd]ršd(?-?)rašādu"found; (Š) lay foundations"(A, B, MB, NA)
[0rSd]rṣd(i-i)raṣādu"spy; watch undetected; eavesdrop?"(OB, MB, OAkk)
[0rck]ršk(?-?)rašāku"dry out (intrans.)"(OB)
[0rsn]rsn(a-u)rasānu"soak, steep; brew"(B, NA)
[0rSn]rṣn(a-u)raṣānu"soak, steep; brew"(B, NA)
[0rsn]rsn(i-i)rasānu"soak, steep; brew"(A, NB)
[0rSn]rṣn(i-i)raṣānu"soak, steep; brew"(A, NB)
[0rSn]rṣn(u-u)raṣānu"be powerful, awesome (of voice); make a loud noise"(OB, A)
[0rSp]rṣp(i-i)raṣāpu"brick up, build, construct"(A)
[0rsp]rsp(i-i)rasāpu"smite, strike down; trash; fell (criminals, enemies)"(B, A)
[0rSp]rṣp(i-i)raṣāpu"smite, strike down; trash; fell (criminals, enemies)"(B, A)
[0rcc]ršš(u-u)rašāšu"to glow, radiate (with heat); (D) heat up (kiln, oven)"(OB)
[0rtx]rtʾ(i-i)retû"rig; drive in, set in; fix in place; (N) be fastened"(A, B, NA)
[0rTb]rṭb(?-?)raṭābu"be moist, damp; be wet, damp; (D) moisten"(A, B, OB)
[0rth]rth(d-d)ruttuhu"(D) (meaning unknown)"(OB)
[0rtm]rtm(?-?)ratāmu"whisper, stammer, mumble"(OB)
[0rtn]rtn(?-?)ratānu"whisper, stammer, mumble"(A)
[0rTp]rṭp(u-u)raṭāpu"begin work; have sexual intercourse"(OB, Mari)
[0rtt]rtt(u-u)ratātu"shiver, tremble, vibrate (of body)"(B, OB, A)
[0rwx]rwʾ(?-?)re'u(m)"pasture; (N) be herded"(B, A, MB, NB, MA, NA)
[0rzx]rzʾ(u-u)razû"(N) make off, scram, depart"(B)
[0cxx]šʾʾ(?-?)šâ'u"fly; (Gtn) fly around"(OB, B)
[0sxx]sʾʾ(?-?)sâ'u"cry in agony, pain"(OB, SB, B)
[0cxx]šʾʾ(?-?)šê'u"pad, upholster"(A, MA, OB, SB, B)
[0Sxx]ṣʾʾ(?-?)ṣê'u"repulse, rout, repel (horses, chariots)"(OB, SB, NA, A, B)
[0cxx]šʾʾ(?-?)šuā'u"buoy, float, swim, soar(?)"(A)
[0cxx]šʾʾ(?-?)šu''û"have (illicit) sexual intercourse"(A, OB, SB, B)
[0cxx]šʾʾ(?-?)šê'u"fly; (Gtn) fly around"(A, B, SB)
[0cxx]šʾʾ(d-d)šuta''um"(Št) trifle, treat lightly"(OB, B)
[0cxx]šʾʾ(i-i)še'û"seek, search, strive for"(A, B)
[0sxx]sʾʾ(i-i)se'û"oppress; press down"(MB, SB, B, A)
[0cxb]šʾb(?-?)šiābu"be(come) old; (Gtn) become even older"(OA, OB, SB, B)
[0sxb]sʾb(a-a)sâbu"draw water"(B)
[0sxb]sʾb(i-i)sâbu"(meaning unknown)"(SB, B)
[0cxb]šʾb(u-u)šâbu"sway, swing, waver; tremble, quake"(A, B)
[0Sxd]ṣʾd(?-?)ṣuādu"melt (down), fuse; (D) refine"(A, MB, SB)
[0sxd]sʾd(?-?)seʾēdu"help, aid, assist, support"(A, NB, B)
[0sxd]sʾd(a-a)sâdu"slay (enemy)"(OB, SB, B, A)
[0Sxd]ṣʾd(a-u)ṣâdu"prowl, roam about; spin; twitch"(A, OB, SB, B)
[0cxd]šʾd(d-d)ša'udu"(Š) acquaint with, communicate"(A)
[0cxh]šʾh(?-?)šiāhu"be tall, grow, grow tall"(OB, SB, B, A)
[0cxh]šʾh(i-i)šâhu"blow (of wind)"(B)
[0Sxh]ṣʾh(i-i)ṣiāhu"laugh, smile; cry; (D) amuse"(A, B)
[0Sxj]ṣʾj(?-?)ṣêju"repulse, rout, repel (horses, chariots)"(OB, SB, NA, A, B)
[0cxk]šʾk(?-?)šâku"I (meaning unknown) ~ operation performed on textiles; II tremble"(OB, B)
[0sxk]sʾk(u-u)sâku"pulverize, crush (plants, herbs)"(A, NA, SB, OB, MA, B)
[0cxl]šʾl(?-?)šâlu"sharpen, whet; (D ~ G)"(A)
[0Sxl]ṣʾl(?-?)ṣâlu"fight, contradict, object; (Š) put into conflict"(A, OAkk, OA, B)
[0cxl]šʾl(?-?)šâlu"(Dt) rejoice"(SB, B)
[0sxl]sʾl(?-?)sâlu"(meaning unknown) ~eyes"(SB, B)
[0cxl]šʾl(?-?)šiālu"coat, cover, smear"(A, OB, SB, B)
[0cxl]šʾl(a-a)šâlu"ask, question; consult; interrogate"(A, OB, SB, B, Am, Mari)
[0sxl]sʾl(d-d)suʾʾulu"appeal, pray to"(A)
[0sxl]sʾl(u-u)sâlu"cough; (D) cough protractedly; (Št) made be to cough"(SB, B)
[0cxm]šʾm(?-?)šiāmu"sell; buy"(A)
[0cxm]šʾm(?-?)šiāmu"decree, destine, determine"(A, B)
[0sxm]sʾm(?-?)siāmu"be red, brown; (D) redden; dye red"(B, A)
[0cxm]šʾm(a-a)šâmu"buy, purchase"(A, OAkk, OA, MB)
[0cxn]šʾn(?-?)šiānu"piss, urinate"(A, MB, SB)
[0Sxn]ṣʾn(?-?)ṣeʾēnu"load up; heap, pile, stow"(NA, OAkk, OB, SB, A)
[0Sxn]ṣʾn(a-a)ṣânu"fill up with liquid"(B, NA, A)
[0cxn]šʾn(d-d)šuʾʾunu"(meaning unknown)"(OB, B)
[0cxn]šʾn(e-e)šânu"put on shoes"(A, NB, B)
[0Sxn]ṣʾn(e-e)ṣeʾēnu"fill up with liquid"(NB)
[0cxp]šʾp(?-?)šâpu"stride"(SB, B)
[0Sxp]ṣʾp(?-?)ṣu''upu"(meaning unknown)"(SB)
[0sxp]sʾp(a-a)sâpu"draw water"(B)
[0Sxp]ṣʾp(d-d)ṣuppu, ṣa''upu"decorate, inlay"(MA, A, NA, SB, OB, B)
[0cxq]šʾq(?-?)šâqu"I (meaning unknown) ~ operation performed on textiles; II tremble"(OB, B)
[0sxq]sʾq(?-?)siāqu"be tight, be narrow; be hardpressed; (D) reduce"(NA, A)
[0cxr]šʾr(?-?)šâru"slander"(Am)
[0cxr]šʾr(?-?)ša'āru"be dirty; be black"(A)
[0Sxr]ṣʾr(?-?)ṣeʾēru"spread out, widen"(OB, SB, B)
[0cxr]šʾr(?-?)še'ēru"(meaning uncertain) ~ demons"(SB, B)
[0cxr]šʾr(a-a)ša'āru"conquer; win, be(come) victorious"(OAkk, OB, B, Mari)
[0cxr]šʾr(d-d)šuʾʾuru"be hairy"(A)
[0sxr]sʾr(e-e)se'āru"plaster, smear, rub down; (D) anoint"(A, MA)
[0cxr]šʾr(e-e)šeʾēru"rise early"(NA, A, B, OA)
[0sxr]sʾr(u-u)sâru"whirl, circle, dance; twist (parts of body)"(A, B, SB, OA, MA)
[0cxS]šʾṣ(?-?)šiāṣu"decline, diminish, wane"(A, B, SB, OB, NA)
[0sxs]sʾs(d-d)suʾʾusu"(meaning unknown) ~ medical condition"(SB, B)
[0cxt]šʾt(?-?)šâtu"be spared, left over; escape"(A, OB, OAkk, OA, SB, B)
[0sxT]sʾṭ(?-?)sâṭu"(meaning unknown)"(Mari)
[0cxT]šʾṭ(?-?)šêṭu, šiāṭu"be negligent; neglect; miss (accidentally); commit crime, spurn"(A, B)
[0cxT]šʾṭ(a-u)šâṭu"draw, pull, toil"(A)
[0cxT]šʾṭ(a-u)šâṭu"ignore, despise"(A)
[0sbx]sbʾ(?-?)sabû"brew beer"(B, OA, A, MB, NB)
[0Sbx]ṣbʾ(a-u)ṣabû"occupy the field (military); (D) command army into the field"(OAkk, OB, A)
[0Sbx]ṣbʾ(d-d)ṣubbû"observe, inspect; (Dt) be recognizable"(A, OB, MA, NB, B, SB, NA)
[0Sbx]ṣbʾ(i-i)ṣabû"wish, desire; (Gtn) have chronic urge (of intestines) to pass water"(A, NB, B)
[0cbx]šbʾ(i-i)šabû"wrap up, seal up"(MB, SB, B)
[0cbx]šbʾ(i-i)šabû"become satisfied; replete; enjoy; (Dt) be fully satisfied"(A, OA, B)
[0cbx]šbʾ(u-u)šabû"be silent; (D) suppress revolt"(OAkk, OA, OB, SB, B, A)
[0cbx]šbʾ(u-u)šabû"be dense; thick; loud; (D) make loud noise"(OB, SB, B)
[0sbx]sbʾ(u-u)sabā'u"billow, fluctuate; rock, quake; lurch"(B, A, NA, OB)
[0cbb]šbb(a-u)šabābu"proclaim"(OB, B)
[0cbb]šbb(u-u)šabābu"I glow, burn (of eyes); be parched; II proclaim"(A, OB, SB, B)
[0Sbb]ṣbb(u-u)ṣabābu"flutter (about); (D) spread wings; (Š) teach young birds to spread wings"(SB, B)
[0cbh]šbh(a-u)šabāhu"sprinkle; (D)disperse(?)"(A)
[0cbh]šbh(u-u)šabāhu"settle, be deposited; (Š) cover eyes"(A, SB, B)
[0sbk]sbk(i-i)sabāku"I assail; attack; II interweave; (D) plait; seize"(A, OB, B)
[0sbl]sbl(i-i)sabālu"carry, haul, transport"(B)
[0Sbl]ṣbl(i-i)ṣabālu"carry, haul, transport"(B)
[0Sbr]ṣbr(a-u)ṣabāru"spin, whirl; (Š) make body spin "(A, NA; OB; SB; B)
[0cbr]šbr(i-i)šabāru"break (grain, bones, limbs, neck); (D) injure"(A, NA, OAkk, Nuzi; B)
[0Sbr]ṣbr(u-u)ṣabāru"twinkle, blink; (Š) cause to spread news"(A, B)
[0cbs]šbs(a-u)šabāsu"gather; collect; (D) gather together"(B)
[0cbc]šbš(a-u)šabāšu"gather; collect; (D) gather together"(B, NA, A)
[0cbs]šbs(a-u)šabāsu"be angry; (Š) make angry, antagonize"(SB, B)
[0sbs]sbs(d-d)subbusu"gather (troops) together"(NB, B)
[0sbS]sbṣ(i-i)sabāṣu"clasp, enfold; (Gt) wrestle, grapple; (D) keep enfolded"(B, OB)
[0cbS]šbṣ(i-i)šabāṣu"clasp, enfold; (Gt) wrestle, grapple; (D) keep enfolded"(B, OB)
[0cbs]šbs(u-u)šabāsu"be angry; (Š) make angry, antagonize"(A, NA)
[0cbc]šbš(u-u)šabāšu"be angry; (Š) make angry, antagonize"(B, MB, SB)
[0cbc]šbš(u-u)šabāšu"gather; collect; (D) gather together"(MB, OB)
[0sbs]sbs(u-u)sabāsu"be angry; (Š) make angry, antagonize"(NA, B, A, MB, SB)
[0cbt]šbt(?-?)šabātu"be malicious, treacherous"(SB, B)
[0Sbt]ṣbt(a-a)ṣabātu"seize, grasp, clasp, grip; (D) enclose; (St2) make to gather; (N) litigate"(B, NA, MB, MA, SB, A)
[0SbT]ṣbṭ(a-a)ṣabāṭu"seize, grasp, clasp, grip; (D) enclose; (St2) make to gather; (N) litigate"(Ug)
[0cbT]šbṭ(i-i)šabāṭu"blast, hit, sweep; (N) be blasted by wind"(A, OA, OB, SB)
[0cdx]šdʾ(?-?)šadû"(N) be rejected"(NB, B)
[0Sdx]ṣdʾ(?-?)ṣadû"receive as sustenance; (D) supply with food"(OB, SB)
[0cdx]šdʾ(d-d)šuddû"(D) make known"(Nippur, NB, B)
[0sdd]sdd(?-?)sadādu"I provide with (something); II make a raid"(B, OB, NB, Mari)
[0cdd]šdd(a-u)šadādu"pull, drag, haul, tug; stretch out; measure"(MB, SB, A, B, OB)
[0sdh]sdh(?-?)sadāhu"(meaning unknown)"(OB)
[0cdh]šdh(i-i)šadāhu"march; walk, stride; (D) pass along"(A, B)
[0cdl]šdl(i-i)šadālu"be(come) broad, wide; (D) widen, increase"(A, B)
[0Sdr]ṣdr(?-?)ṣadāru"squint, twitch, blink; slant; be crooked; (D) make squint"(A, SB, B)
[0sdr]sdr(a-u)sadāru"put in order, arrange; do regularly, do usually"(OB, MB)
[0sdr]sdr(i-i)sadāru"put in order, arrange; do regularly, do usually"(B, MA, NA, A)
[0sgx]sgʾ(?-?)sagû"cause trouble, distress, swerve; (Š) delude"(A, NA, MN, OB, B)
[0sgx]sgʾ(i-i)segû"go about, go along; roam, wander; proceed according to law; (Š) enforce"(B, NB, A)
[0cgx]šgʾ(u-u)šagû"be wild; rave, rage; be rabid"(A, OB, SB, B)
[0cgg]šgg(?-?)šagāgu"stiffen, be tense; harden; (Gtn) stiffen continually"(A, SB, B)
[0cgl]šgl(i-i)šagālu"misappropriate"(OB, SB, B)
[0cgm]šgm(u-u)šagāmu"roar, thunder; resound; shout"(A, B, OB, NA, SB)
[0cgn]šgn(u-u)šagānu"roar, thunder; resound; shout"(OB, B)
[0cgc]šgš(i-i)šagāšu"kill, murder, slay; mistreat; annihilate"(A, OA, B)
[0chx]šhʾ(d-d)šuhhû"spoil, ruin"(SB, B)
[0shx]shʾ(i-i)sehû"rise up, rebel, revolt; (D) ruin, wreck; (N) be(come) confused; (Ntn) be constantly confused"(A, OA, B)
[0chd]šhd(?-?)šahādu"give; present"(OB, B)
[0chh]šhh(u-u)šahāhu"disintegrate, erode; become loose (wool, teeth, hair); (D) waste flesh; corrode"(A, OA)
[0shh]shh(u-u)sahāhu"be terrified; (D) frighten"(OA, B)
[0chl]šhl(a-u)šahālu"sift, sieve, filter"(A)
[0chl]šhl(a-u)šahālu"pierce, prick (with weapon, sorcery, pain)"(B)
[0shl]shl(a-u)sahālu"pierce, prick (with weapon, sorcery, pain)"(B, A)
[0shl]shl(i-i)sehēlu"pierce, prick (with weapon, sorcery, pain)"(B)
[0shm]shm(?-?)sahāmu"oppress, trouble"(OB, Mari, B)
[0shn]shn(?-?)sahānu"(D) draw (dagger, weapon)"(OB, B)
[0chn]šhn(a-a)šahānu"be warm; heat up"(A, B)
[0chn]šhn(u-u)šahānu"be warm; heat up"(A, B)
[0shp]shp(a-u)sahāpu"cover, overwhelm, overthrow, envelop"(NA, MA, B, OB, A)
[0chr]šhr(a-u)šahāru"marry(?)"(A)
[0shr]shr(a-u)sahāru"turn (intrans.), return, seek; (Š) surround"(B)
[0Shr]ṣhr(i-i)ṣahāru"be small, be young; (D) deplete, reduce "(A, OAkk, OA, NB)
[0shr]shr(u-u)sahāru"turn (intrans.), return, seek; (Š) surround"(A, B, OB, NA, MA, OA)
[0shc]shš(?-?)sahāšu"catch in a net"(OB, B)
[0cht]šht(?-?)šahātu"grow dull, rust"(A)
[0Sht]ṣht(?-?)ṣahātu"want; be greedy for"(NA, A)
[0chT]šhṭ(a-u)šahāṭu"strip, tear off, take off; flay; shake off"(A, B)
[0Sht]ṣht(a-u)ṣahātu"press (out), squeeze (wine, oil, juice); blackmail"(A, B, NA)
[0cht]šht(a-u)šahātu"wash off, rinse; (D) wash down (food by drinking); (Š) be cleared of obligations"(A, OA, SB, B)
[0chT]šhṭ(i-i)šahāṭu"be angry; rage"(NB)
[0chT]šhṭ(i-i)šahāṭu"leap (at or upon); jump; spring"(OAkk, B, SB, A)
[0chT]šhṭ(u-u)šahāṭu"fear, be afraid"(A)
[0cht]šht(u-u)šahātu"be afraid; fear; (D) intimidate, scare"(SB, B)
[0skd]skd(?-?)sakādu"(meaning unknown)"(B, Mari)
[0skk]skk(a-a)sakāku"block; be blocked; be impenetrable; (Dt) be blocked (of ears)"(A, B, OB)
[0ckk]škk(a-u)šakāku"harrow; thread on string"(A, OB, SB, MA, OA)
[0ckl]škl(a-u)šakālu"(meaning unknown)"(A)
[0ckl]škl(d-d)šukkulu"wipe (out), mop"(A, NA SB, OB, B)
[0skl]skl(i-i)sakālu"I acquire, hoard; appropriate; II balk, be shy"(A, B, OB)
[0ckm]škm(?-?)šakāmu"(meaning uncertain), do something with textiles? "(OB, B)
[0ckn]škn(a-u)šakānu"place, set, put, establish, found; pronounce; issue"(A, MB, NB, OB, SB, B)
[0skn]skn(i-i)sakānu"care for; (D) settle, keep settled"(Am, Mari)
[0skp]skp(i-i)sakāpu"overturn, overthrow; push down, away; (D) reject"(A, B, NB, OB)
[0skp]skp(i-i)sakāpu"lie down, rest"(B)
[0skp]skp(u-u)sakāpu"lie down, rest"(A, B, MB, NB)
[0ckr]škr(i-i)šakāru"be drunk, be inebriated"(A, MB, SB, NA, B)
[0skr]skr(i-i)sakāru"I dam, block (a river or canal); (Ntn) be persistently blocked (urine); II refine (metals), gild"(A, OA)
[0skr]skr(i-i)sekēru"dam, block (a river or canal); (Ntn) be persistently blocked (urine)"(B)
[0ckc]škš(i-i)šakāšu"kill, murder, slay; mistreat; annihilate"(OB, B)
[0cks]šks(u-u)šakāsu"dry out; (D) dry off"(OB, B)
[0ckt]škt(?-?)šakātu"fetch"(OA, NA, B, A)
[0ckt]škt(i-i)šakātu"(meaning unknown)"(SB, B)
[0skt]skt(u-u)sakātu"be silent, perch; (D) tranquilize"(B, A, NB)
[0Slx]ṣlʾ(?-?)ṣelû"I insult (woman); II ignite "(OB, B, SB)
[0slx]slʾ(a-u)salā'u"sprinkle, slander; (D) besprinkle"(A, OA, OB, MA, B)
[0Slx]ṣlʾ(d-d)ṣullû"beg, entreat, pray, supplicate, beseech"(A, SB, NB, NA, B)
[0slx]slʾ(d-d)sullû"(D) appeal; supplicate, pray"(B, OA, OB, OAkk)
[0slx]slʾ(i-i)salû"I lie, cheat, deceive; (Gtn) lie; II (meaning unknown)"(A, NA)
[0clx]šlʾ(i-i)šalû"sink (intrans.), submerge; plunge; (Š) subject to river ordeal"(B)
[0Slx]ṣlʾ(i-i)ṣalû"cast, throw, cast off; abort pregnancy; (Š) cause to abort foetus"(MA, NA, Nuzi, A)
[0clx]šlʾ(i-i)šalû"tear to pieces"(SB, B)
[0Slx]ṣlʾ(i-i)ṣelû"fight, object"(A)
[0slx]slʾ(i-i)selû"be negligent, careless, inattentive"(A, NB, B)
[0clx]šlʾ(i-i)šelû"be negligent, careless, inattentive"(A, NB, B)
[0clx]šlʾ(u-u)šalû"spit, fling, kick up; cast away; (D) pelt with rain"(A, NA, NB, B)
[0clx]šlʾ(u-u)šelû"be negligent, careless, inattentive"(A, NB, B)
[0sld]sld(i-i)salādu"slit, slice; cut in half; (D) trim away"(B)
[0clg]šlg(a-a)šalāgu"snow"(A, MB, B)
[0clh]šlh(a-u)šalāhu"I pull out, take out, retrieve; II dispatch, send off; II carry off (as booty), plunder"(A, OA, A, Am, SB)
[0slh]slh(a-u)salāhu"sprinkle, spatter, rain; shed tears"(A, OB, B)
[0slh]slh(i-i)salāhu"jerk, twitch; be paralyzed(?)"(OB, B, Mari)
[0cll]šll(?-?)šalālu"creep, slither; crawl"(A, OB, SB, B)
[0cll]šll(a-?)šalālu"commit an act of impudence"(OA, SB, B, A)
[0Sll]ṣll(a-a)ṣalālu"lie asleep, fall asleep, remain inactive; lie (sexually)"(A, NA, B)
[0cll]šll(d-d)šullulu"(Š) rejoice, make jubilant"(A)
[0Sll]ṣll(d-d)ṣullulu"cover, roof; shade"(NA, B, A)
[0slm]slm(a-a)salāmu"be at or make peace; capitulate, become reconciled; (D) propitiate, conciliate"(B)
[0Slm]ṣlm(i-i)ṣalāmu"be black; (D) blacken; (Dt) become obscured (of planets, stars)"(A, B)
[0slm]slm(i-i)salāmu"be at or make peace; capitulate, become reconciled; (D) propitiate, conciliate"(A, B, MA, NA)
[0clm]šlm(i-i)šalāmu"become whole, become sound; be(come) healthy"(A, OAkk, MAri, NB, MA, NA, B)
[0sln]sln(d-d)sullunu"make plentiful, abundant"(B)
[0clp]šlp(a-u)šalāpu"pull out, tear out, extract; (D) take away; (N) be pulled out (of tongue)"(A, OB, SB, NA, MA, B)
[0Slp]ṣlp(i-i)ṣalāpu"cut (at an angle), dissect; dissect; (D) cut into portions"(B, OB; SB, A)
[0slq]slq(?-?)salāqu"climb up"(NB)
[0slq]slq(a-u)salāqu"boil"(A, B, OB)
[0clq]šlq(a-u)šalāqu"cut, slit open; lacerate"(A, OAkk, OB, SB, NA)
[0clc]šlš(a-u)šalāšu"do for a third time; do three times"(A, SB, NB, B)
[0clc]šlš(i-i)šalāšu"do for a third time; do three times"(OB, OA, B)
[0slt]slt(a-a)salātu"slit, slice; cut in half; (D) trim away"(B)
[0slt]slt(a-u)salātu"slit, slice; cut in half; (D) trim away"(A, NA)
[0clT]šlṭ(a-u)šalāṭu"cut into (earth, foot)"(B)
[0clT]šlṭ(i-i)šalāṭu"have authority over, dispose"(A, NA, SB, OA, B)
[0slt]slt(i-i)salātu"slit, slice; cut in half; (D) trim away"(B)
[0slT]slṭ(i-i)salāṭu"slit, slice; cut in half; (D) trim away"(B)
[0Smx]ṣmʾ(?-?)ṣamû"be thirsty, thirst; (D)"(A)
[0cmx]šmʾ(a-a)šamā'u"hear, listen to, heed, hark; (Gt) make mutual agreement; (Š) read tablet; report"(A, OAkk)
[0cmx]šmʾ(d-d)šummû"ponder, reflect; consider"(OB, SB, B)
[0cmx]šmʾ(e-e)šemû"hear, listen to, heed, hark; (Gt) make mutual agreement; (Š) read tablet; report"(NB, B, NA)
[0cmx]šmʾ(i-i)šamû"roast"(OB, SB, B)
[0Smx]ṣmʾ(u-u)ṣamû"become thirsty"(A, B, NA)
[0smx]smʾ(u-u)samû"hesitate, vacillate; be undecided; (Gtn) deviate; (D) cause to stray"(A, NA, NB, OB)
[0cmd]šmd(i-i)šamādu"apply"(A; MA, NA, SB, B)
[0Smd]ṣmd(i-i)ṣamādu"hitch, make ready, yoke, harness; (Š) hitch horse to chariot"(NB, OB, A, B)
[0smd]smd(u-u)samādu"grind (finely)"(B, OA, NB)
[0smh]smh(a-u)samāhu"merge, mingle; (D) mix, confuse; give share; (Dtt) receive share"(A, MA, NA, B)
[0smh]smh(i-i)samāhu"merge, mingle; (D) mix, confuse; give share; (Dtt) receive share"(Nuzi)
[0cmh]šmh(u-u)šamāhu"I grow abundantly; flourish; (D) make flourish; II break an agreement"(A, B)
[0smk]smk(a-u)samāku"I bury; cover up (D) incapacitate; II be bad (D) treat harshly"(A, B, OB, MA, NA)
[0cmk]šmk(u-u)šamāku"I grow abundantly; flourish; (D) make flourish; II break an agreement"(A, B)
[0cmm]šmm(a-u)šamāmu"injure; lame, paralyze, numb"(A, SB, B)
[0cmn]šmn(d-d)šummunu"anoint"(A)
[0Smn]ṣmn(d-d)ṣummunu"(meaning unclear)"(SB)
[0cmq]šmq(d-d)šutemuqu"(Št) pray devoutly"(A)
[0Smr]ṣmr(?-?)ṣamāru"strive for, aim for, aim"(A, NB, SB, B)
[0cmr]šmr(?-?)šamāru"gloat; (Gt) extol, praise"(A, OB, SB, B)
[0Smr]ṣmr(?-?)ṣemēru"swell up, be swollen"(A)
[0smr]smr(i-i)samāru"set aside, separate"(OA)
[0cmr]šmr(u-u)šamāru"be wild, fierce, furious; (Š) make rage"(A, B, NA, MB, SB)
[0smc]smš(a-u)samāšu"hide; (D) conceal"(B, OB, MAri)
[0cmc]šmš(d-d)šummušu"bask"(A)
[0smc]smš(u-u)samāšu"hide; (D) conceal"(B, OB, Mari)
[0cmt]šmt(?-?)šamātu"be sunken; (D) flatten"(OB, SB, B)
[0cmT]šmṭ(?-?)šamāṭu"be sunken; (D) flatten"(OB, SB, B)
[0Smt]ṣmt(?-?)ṣamātu"sell, transfer property"(Ug)
[0cmT]šmṭ(a-u)šamāṭu"pluck out, brush off"(A, B)
[0cmt]šmt(i-i)šamātu"mark ownership; brand (slaves, cattle); paint"(MB, SB, B, Mari)
[0cnx]šnʾ(?-?)šenû"(meaning unclear) ~ action of movement"(SB, OB, B)
[0cnx]šnʾ(a-u)šanā'u"block; stifle; (D) suffuse"(NA, SB, B, A)
[0snx]snʾ(i-i)sanû"be angry(?)"(A)
[0cnx]šnʾ(i-i)šanû"be(come) different; change; (Š) alter statement"(A, NB, B)
[0cnx]šnʾ(i-i)šanû"do again, do for a second time, do twice; (Dt) remeasure; (Št) duplicate"(OAkk, Am, OA, A, OB, SB, B)
[0snb]snb(i-i)sanābu"tie on (weapon, hair pin)"(OB, B)
[0Snh]ṣnh(a-u)ṣanāhu"excrete, have diarrhea"(A, B, SB)
[0cnh]šnh(a-u)šanāhu"block; stifle; (D) suffuse"(NA, SB, B, A)
[0snn]snn(?-?)sanānu"(meaning unknown); (D) make flow"(OB)
[0cnn]šnn(a-u)šanānu"rival, equal, vie; oppose"(A, OA, OAkk, B)
[0snp]snp(i-i)sanāpu"tie on (weapon, hair pin)"(OB, B)
[0snq]snq(i-i)sanāqu"approach, come close; set off to; (D) check, control; torture, inflict agony (Š) make to reach"(A, B, NB, MB)
[0cnq]šnq(i-i)šanāqu"approach, come close; set off to; (D) check, control; torture, inflict agony (Š) make to reach"(A, B, NB, MB)
[0sns]sns(?-?)sanāsu"be in need of, lack something"(NB, B)
[0cnS]šnṣ(i-i)šanāṣu"sneer (at), scorn, scoff"(A, B, Am)
[0sns]sns(i-i)sanāsu"thrust in; drive in"(NA, OB, B, A)
[0snc]snš(i-i)sanāšu"thrust in; drive in"(NA, OB, B, A)
[0cnc]šnš(i-i)šanāšu"thrust in; drive in"(NA, OB, B, A)
[0spx]spʾ(?-?)sapû"pull, pluck (hair, wool); (Gtn) pluck persistently"(OB)
[0Spx]ṣpʾ(d-d)ṣuppû"rub down"(A)
[0spx]spʾ(d-d)suppû"I supplicate, pray; beseech; II abduct (servant, slave girl); (Dt) be abducted"(A, OB, B)
[0cpx]špʾ(i-i)šapû"wrap, lace, seal up"(A, MB, SB, B)
[0cpx]špʾ(i-i)šapû"be silent; (D) suppress revolt"(OAkk, OA, OB, SB, B)
[0cpx]špʾ(i-i)šepû"ask; question, interrogate (D) cross-question"(OB, B)
[0Spx]ṣpʾ(u-u)ṣapû"soak, drench, color, tinge"(A, B)
[0cpx]špʾ(u-u)šapû"be dense, intense, keen"(A, OB, SB, B)
[0spd]spd(i-i)sapādu"mourn; (Š) cause to ~"(OB, B, A)
[0sph]sph(a-u)sapāhu"disperse, ruin, destroy, catter, spill; (D) squander"(A, OA, NA)
[0Sph]ṣph(a-u)ṣapāhu"disperse, ruin, destroy, catter, spill; (D) squander"(A, OA, NA)
[0cph]šph(a-u)šapāhu"disperse, ruin, destroy, scatter, spill; (D) squander"(AsS, OA, NA)
[0spk]spk(?-?)sapāku"(meaning uncertain); (N) be ensnared; (Ntn) writhe"(NA)
[0cpk]špk(a-u)šapāku"pour on, stack, pile up, heap up"(OA, A, B)
[0cpl]špl(i-i)šapālu"be low, be humble; (D) dig deep; (Š) abase"(A, B)
[0Spn]ṣpn(?-?)ṣapānu"rescue; recover; shelter"(Am)
[0spn]spn(a-u)sapānu"level, deface, flatten; (Š) cause to overthrow"(B, MA, A)
[0cpp]špp(?-?)šapāpu"move along, drift, glide"(A, OB, SB, B)
[0Spp]ṣpp(u-u)ṣapāpu"flutter (about); (D) spread wings; (Š) teach young birds to spread wings"(A, SB, B)
[0spq]spq(i-i)sapāqu"suffice, be enough; be strong enough (of garrison)"(A, NA, NB)
[0cpr]špr(?-?)šitpuru"(Gt only) outfit o.s., attire"(A)
[0Spr]ṣpr(a-a)ṣapāru"press down, inlay, inset; wink (eye)"(A, OB, SB, B)
[0cpr]špr(a-u)šapāru"send, dispatch, write; (Št) govern"(A, OA, OB, MB, SB, B)
[0Spr]ṣpr(i-i)ṣapāru"press down, inlay, inset; wink (eye)"(A, B)
[0spr]spr(i-i)sepēru"write in Aramaic script"(NB, A)
[0cpc]špš(?-?)šapāšu"(meaning unknown); cease?"(OB, B)
[0cpS]špṣ(i-i)šapāṣu"clasp, enfold; (Gt) wrestle, grapple; (D) keep enfolded"(A)
[0cps]šps(i-i)šapāsu"clasp, enfold; (Gt) wrestle, grapple; (D) keep enfolded"(B, OB)
[0cpt]špt(?-?)šapātu"be malicious, treacherous"(SB, B)
[0cpT]špṭ(a-u)šapāṭu"issue strict orders; reprimand"(A, OB, B)
[0cpT]špṭ(i-i)šapāṭu"proclaim judgement, exercise authority"(OB, SB, B)
[0cqx]šqʾ(i-i)šaqû"give drink, serve drinks; irrigate, water"(A, OAkk, B, Mari)
[0cqx]šqʾ(i-i)šaqû"be high, elevated; (D) raise up"(B)
[0cqx]šqʾ(u-u)šaqû"be high, elevated; (D) raise up"(A, SB, B)
[0sqd]sqd(?-?)saqādu"(meaning unknown)"(B, Mari)
[0cql]šql(a-u)šaqālu"weigh (out), measure, pay; balance"(A, B, OB, SB, OA)
[0sql]sql(a-u)saqālu"take away, kidnap (a person from someone)"(SB)
[0sqp]sqp(a-u)saqāpu"fix upright; impale (human on stake); crucify; plant; (N) be set up"(NA, B)
[0sqr]sqr(a-a)saqāru"project, build high, be high, culminate"(OAkk , B)
[0sqr]sqr(a-u)saqāru"declare, name, invoke, mention, speak, pronounce"(A, Am, Mari, B)
[0sqr]sqr(a-u)saqāru"project, build high, be high, culminate"(A, OAkk , B)
[0cqr]šqr(i-i)šaqāru"pierce (of arrow)"(A, SB, B)
[0sqr]sqr(i-i)saqāru"project, build high, be high, culminate"(OAkk , B)
[0crx]šrʾ(d-d)šurrû"(Dt) fast, stop eating; abstain"(A)
[0crx]šrʾ(d-d)šurrû"(D) I begin, start, start out; II restrict, restrain"(A, MA, NA)
[0crx]šrʾ(d-d)šurrû"(D) bend forwards"(A, OB, SB; B)
[0srx]srʾ(d-d)surrû"(D) confirm; check"(OA, OB)
[0crx]šrʾ(i-i)šarû"I thrive(?), lay down(?); II take refuge"(A, NA, OB, SB; B)
[0crx]šrʾ(i-i)šarû"be(come) rich, wealthy"(A, OA, OB, B)
[0srx]srʾ(u-u)sarû"sow, seed; disseminate; scatter, winnow"(A, B, NA, MA)
[0crx]šrʾ(u-u)šarû"be(come) rich, wealthy"(A, OA, OB, B)
[0crb]šrb(a-?)šarābu"wander about"(SB, B)
[0crd]šrd(?-?)šitrudu"(Gt) (meaning unknown)"(MB, SB, B)
[0srd]srd(i-i)sarādu"pack, tie up"(A, OA, OB, SB)
[0Srd]ṣrd(i-i)ṣarādu"fart, break wind; (D) fart chronically"(OB, SB)
[0Srd]ṣrd(u-u)ṣarādu"fart, break wind; (D) fart chronically"(OB, SB)
[0srh]srh(?-?)sarāhu"range, rove; (Š) captivate"(A)
[0crh]šrh(?-u)šarāhu"I pull up; II mark, brand (animals, hides)"(SB, Mari, B)
[0Srh]ṣrh(a-u)ṣarāhu"be hot, be feverish; (D) keep warm (horse); (Ntn) have chronic fever"(A)
[0Srh]ṣrh(a-u)ṣarāhu"cry out, utter a cry; wail; complain"(B, A)
[0crh]šrh(d-d)šurruhu"drool, dribble"(A)
[0srh]srh(i-i)sarāhu"ruin, destroy, demolish"(B, NA, OB)
[0crh]šrh(u-u)šarāhu"be glorious, splendid; (D) make proud; (Dtn) praise repeatedly"(A, B)
[0Srh]ṣrh(u-u)ṣarāhu"flare up, flash, scud; (Š) make lightning"(SB, A)
[0Srk]ṣrk(?-?)ṣarāku"disembowel, gut"(OB, B)
[0crk]šrk(a-u)šarāku"give, present, bestow, endow"(A, OAkk, NA, B)
[0crk]šrk(i-i)šarāku"fester, suppurate; pus, discharge"(A, SB, B)
[0crm]šrm(a-u)šarāmu"cut, cut size, trim"(A)
[0Srm]ṣrm(i-i)ṣarāmu"endeavor, make an effort"(B, NA, A)
[0srm]srm(i-i)sarāmu"cut open (roof, skull)"(OB, SB, B)
[0crm]šrm(i-i)šerēmu"cut, cut size, trim"(NB, SB, B)
[0srp]srp(?-?)sarāpu"sup; sip (porridge)"(A, MB, SB, B)
[0Srp]ṣrp(a-u)ṣarāpu"I refine (metals), fire or bake (bricks); dye (red); (D ~ G) torture by burning"(A, B)
[0crp]šrp(a-u)šarāpu"burn (tablet), city, wood, corpses, light;"(A, OB, B)
[0crq]šrq(?-?)šarāqu"I be ready; II cook"(OB, MB, OAkk, B)
[0crq]šrq(a-u)šarāqu"steal"(A, OA, B)
[0srq]srq(a-u)sarāqu"strew, scatter, pour, sprinkle"(OB, B, A)
[0crq]šrq(i-i)šarāqu"steal"(A, OA, B, Ug)
[0srr]srr(?-?)sarāru"be a criminal; lie, be false; (D) deceive, act dishonestly; make false declaration"(A)
[0Srr]ṣrr(?-?)ṣarāru"I be a criminal; lie, be false; (D) deceive, act dishonestly; make false declaration; II pack up (clothes)"(MB, B, OB)
[0Srr]ṣrr(a-u)ṣarāru"drip, ooze, trickle; (D) drip liquid"(NB, B)
[0srr]srr(d-d)sarruru"pray, implore; worship"(A, NA)
[0crr]šrr(u-u)šarāru"bend"(A)
[0Srr]ṣrr(u-u)ṣarāru"flare up, flash"(A)
[0Srr]ṣrr(u-u)ṣarāru"drip, ooze, trickle; (D) drip liquid"(A, NA, B)
[0crr]šrr(u-u)šarāru"go ahead (in battle, prayer); (D) encourage"(B)
[0Src]ṣrš(?-?)ṣarāšu"(meaning unknown); (D) spread out; make rays of light"(SB, OB, B)
[0crS]šrṣ(a-u)šarāṣu"clutch, claw on"(A, SB, B)
[0Src]ṣrš(d-d)ṣurrušu"sprout, branch"(A)
[0crT]šrṭ(a-u)šarāṭu"shred, tear; (D) tear in"(A, NA, B)
[0Srt]ṣrt(i-i)ṣarātu"fart, break wind; (D) fart chronically"(B, SB, A)
[0ssx]ssʾ(i-i)sasû"read (out), shout, call; address; demand; (D) have a proclamation made"(A, NA, MA)
[0csx]šsʾ(i-i)šasû"read (out), shout, call; address; demand; (D) have a proclamation made"(OAKk, OA, OB)
[0ctx]štʾ(i-i)šatû"drink, imbibe, gulp down"(A, B)
[0cTx]šṭʾ(i-i)šeṭû"spread out, lay out"(A, SB, NB, B)
[0ctx]štʾ(u-u)šatû"weave, spin; entangle"(A)
[0sTh]sṭh(?-?)saṭāhu"(meaning unknown)"(OB)
[0cth]šth(a-u)šatāhu"be tall, elongated, stretch out"(A, SB, B)
[0stl]stl(i-i)satālu"plant (reed-bed)"(SB, B, A)
[0ctn]štn(i-i)šatānu"urinate"(A, SB, B)
[0cTp]šṭp(a-u)šaṭāpu"preserve life, save"(A, OAkk, B)
[0ctp]štp(i-i)šatāpu"hollow out"(SB, B)
[0ctq]štq(a-u)šatāqu"cut, split; tear"(A, B)
[0cTr]šṭr(a-u)šaṭāru"write, write down, inscribe"(A, Na, NA, B)
[0sTr]sṭr(a-u)saṭāru"write down; inscribe tablet, stele; copy tablet; (D) put down in writing"(NB, NA, B, A)
[0sTr]sṭr(a-u)saṭāru"write down; inscribe tablet, stele; copy tablet; (D) put down in writing"(Nuzi)
[0cTT]šṭṭ(a-u)šaṭāṭu"rip open"(SB, B)
[0Swx]ṣwʾ(?-?)ṣawwûm"speak"(OA, A)
[0cwx]šwʾ(i-i)šawû"roast"(OB, SB, B)
[0txb]tʾb(?-?)teʾēbu"distrust"(OB)
[0Txb]ṭʾb(a-i)ṭiābu"be(come) good, sweet"(A, OAkk)
[0Txb]ṭʾb(i-i)ṭâbu"be(come) good, sweet"(B)
[0txl]tʾl(?-?)tâlu"pronounce exactly; (D) mark exactly"(OB, SB)
[0Txm]ṭʾm(?-?)ṭeʾēmu"look after, take care"(B, OB)
[0Txm]ṭʾm(a-e)ṭeāmu"perceive, taste, try"(A, OA)
[0txm]tʾm(d-d)tuʾʾumu"reconsider"(NA, NB, SB)
[0Txn]ṭʾn(a-i)ṭiānu"grind, pulverize; (N) be ground"(A, NA, MA, OB)
[0Txp]ṭʾp(?-?)ṭâpu"twist, wind thread"(SB)
[0txp]tʾp(?-?)tâpu"I (meaning unknown); II distrust"(SB, OB)
[0txp]tʾp(u-u)tâpu"devote o.s."(A)
[0txr]tʾr(a-u)tuāru"return (intrans), recur, turn; (D) send, give, pay back"(A, OAkk)
[0txr]tʾr(u-u)târu"return (intrans), recur, turn; (D) send, give, pay back"(B)
[0Tbx]ṭbʾ(i-i)ṭebû"sink (intrans.); drown; submerge; be depressed"(B, SB, MB)
[0tbx]tbʾ(i-i)tebû, tabā'u"rise (up); revolt (intrans.); get up"(OAkk, A, NB)
[0Tbx]ṭbʾ(u-u)ṭabā'u"sink (intrans.); drown; submerge; be depressed"(A, OA, B)
[0Tbh]ṭbh(a-u)ṭabāhu"slaughter (animal, human), butcher"(A)
[0tbk]tbk(a-u)tabāku"pour, shed, infuse; lay flat"(A, OA)
[0tbl]tbl(a-a)tabālu"take away, take for oneself; disappear"(A, SB, OA, B)
[0tdx]tdʾ(d-d)tuddû"(D) make known"(Nippur, NB, B)
[0tdn]tdn(a-i)tadānu"give, deliver, hand"(A, NA, MA)
[0tgn]tgn(u-u)tagānu"be(come) secure; (D) put in order; (Dtn) keep in order"(SB, A)
[0Thx]ṭhʾ(e-e)ṭehû"approach, draw near, come near; (D) bring"(B, OB)
[0Thx]ṭhʾ(i-i)ṭahû"approach, draw near, come near; (D) bring"(A, OA)
[0Thd]ṭhd(u-u)ṭahādu"be abundant; flourish; (Dt) burst out"(A, NA, B)
[0thh]thh(?-?)tahāhu"pour (over)(?); (D) drench "(A, MA, NA, SB)
[0tkx]tkʾ(d-d)tukkû"check, coerce, contain"(A)
[0tkk]tkk(?-?)takāku"injure; harm, oppress"(A, OB, SB)
[0tkl]tkl(a-a)takālu"confide (in), trust, entrust, rely on"(B)
[0tkl]tkl(i-i)takālu"confide (in), trust, entrust, rely on"(SB, NA, A)
[0tkp]tkp(i-i)takāpu"prick, puncture, cup"(A, NA, B)
[0tlx]tlʾ(d-d)tullû"bedeck, adorn, decorate, accoutre (with jewelry)"(A, Nuzi, SB)
[0tlk]tlk(d-d)tulluku"(D) (meaning unknown)"(OB)
[0tll]tll(a-u)talālu"stretch out; stick out"(A, OB, SB)
[0tll]tll(d-d)tullulu"(D) harness, equip"(SB, NA)
[0Tlm]ṭlm(a-u)ṭalāmu"cheat, deceive, treat"(A)
[0Tlm]ṭlm(d-d)ṭullumu"(D) do injustice"(OB)
[0tlm]tlm(d-d)šutlumu"(S only) bestow generously, grant"(A, B)
[0tmx]tmʾ(a-a)tamû"swear, vow; (D) adjure"(A, NB, Mari)
[0Tmx]ṭmʾ(i-i)ṭamû"spin, plait; totter, go shakily"(A, B)
[0tmx]tmʾ(u-u)tamû"be amazed"(A, OB)
[0tmh]tmh(a-u)tamāhu"grasp, hold fast; control (D ~ G)"(A, B)
[0tmk]tmk(a-u)tamāku"grasp, hold fast; control (D ~ G)"(A, B)
[0tmm]tmm(?-?)tamāmu"(meaning unknown)"(OB)
[0Tmm]ṭmm(d-d)ṭummumu"(D) block ears; make deaf"(?)
[0tmr]tmr(i-i)tamāru"bury; cover in earth"(A, B, NA)
[0Tnp]ṭnp(u-u)ṭanāpu"be dirty, be stained"(A, SB, NB, NA)
[0tpx]tpʾ(d-d)tappû"join in partnership with"(OA)
[0Tpx]ṭpʾ(i-i)ṭapû"expand, extend, add, apply; (D) apply (plaster)"(A, OAkk, B, NB)
[0tpk]tpk(a-u)tapāku"pour, shed, infuse; lay flat"(A, OA)
[0Tpl]ṭpl(a-u)ṭapālu"slander, insult, revile; disdain oath"(OB)
[0Tpl]ṭpl(i-i)ṭapālu"slander, insult, revile; disdain oath"(A, SB, OA)
[0Tpp]ṭpp(u-u)ṭapāpu"be satisfied, be very full"(MA, SB)
[0Tpr]ṭpr(i-i)ṭapāru"press towards; drive away (animate objects)"(OB, SB)
[0Tpc]ṭpš(?-?)ṭapāšu"be plump, chubby, fat"(A, SB)
[0tpc]tpš(?-?)tapāšu"(D) take into custody"(OB)
[0tqm]tqm(u-u)taqāmu"be(come) secure; (D) put in order; (Dtn) keep in order"(NB)
[0tqn]tqn(u-u)taqānu"be(come) secure; (D) put in order; (Dtn) keep in order"(B)
[0trx]trʾ(i-i)tarû"lift up (child, tail)"(OB, SB)
[0Trx]ṭrʾ(i-i)ṭarû"strike, lash, beat; penetrate"(A, NB, SB, MB)
[0trx]trʾ(u-u)tarû"lead away"(OAkk, OA, OB, SB)
[0Trd]ṭrd(a-u)ṭarādu"send (animate objects), drive away"(OAkk, B, A)
[0trh]trh(a-u)tarāhu"delve, dig up, grub"(A, MA, SB)
[0trk]trk(a-u)tarāku"I be dark; II beat, thump"(A, OAkk, SB, OB)
[0trp]trp(?-?)tarāpu"be covered with color, be painted"(A, SB)
[0trq]trq(a-a)tarāqu"relent, take pity"(OAkk, SB)
[0Trr]ṭrr(?-?)ṭarāru"be bearded"(SB)
[0trr]trr(u-u)tarāru"shake, shiver, thrill"(A, B)
[0trs]trs(?-?)tarāsu"send (person)"(?)
[0trS]trṣ(?-?)tarāṣu"send (person)"(?)
[0TrS]ṭrṣ(?-?)ṭarāṣu"send (person)"(?)
[0trc]trš(?-?)tarāšu"(meaning unknown)"(OB)
[0Trs]ṭrs(?-?)ṭarāsu"send (person)"(Ug, B)
[0trS]trṣ(a-u)tarāṣu"stretch out, extend, point (a finger); spread out"(A, Nuzi, Am, OB)
[0trS]trṣ(i-i)tarāṣu"be(come) proper, feasible, in order"(Am)
[0trS]trṣ(u-u)tarāṣu"be(come) proper, feasible, in order"(A, NA, B, OB)
[0tSx]tṣʾ(?-?)taṣû"go away"(OB, SB)
[0tSx]tṣʾ(i-i)teṣû"defecate, shit"(OB, SB, A)
[0tcb]tšb(a-i)tašābu"sit down"(OA, B)
[0twx]twʾ(?-?)tawû"(meaning unknown)"(Mari)
[0Twx]ṭwʾ(i-i)ṭawû"spin, plait; totter, go shakily"(B)
[0tzx]tzʾ(i-i)tezû"defecate, shit"(OB, SB, A)
[0wxx]wʾʾ(d-d)wu''ûm"falsify, counterfeit (tablet, sealing)"(OB)
[0wxr]wʾr(a-a)wâru"go forward, march; (D) instruct"(OAkk, B, OA, SB, MB)
[0wxS]wʾṣ(?-?)wâṣu"become insufficient, little"(B, OAkk)
[0wxc]wʾš(?-?)we'āšum, wêšum"relinquish"(B, OA)
[0wbx]wbʾ(i-i)wabā'u"weed"(OB, SB)
[0wbd]wbd(?-?)wabādu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wbl]wbl(a-i)wabālu, ubālu"carry, bring; (Gtn) look after; (Š) deliver; (St1) be delivered; (St2) stir"(A, SB)
[0wbr]wbr(d-d)ubburu"accuse, denounce"(A)
[0wbt]wbt(?-?)wabātu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wbT]wbṭ(?-?)wabāṭu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wdx]wdʾ(a-i)wadûm, udā'u"know, be aware; (D) identify, reveal, prescribe, define; (ŠD) allocate"(A, OA, B)
[0whr]whr(d-d)uhhuru"be late, tarry"(A)
[0wkb]wkb(d-d)ukkubu"arrive, draw close"(A)
[0wkl]wkl(?-?)wakālu"(D) appoint as overseer"(OB)
[0wkm]wkm(?-?)wakāmu"notice, observe"(Mari, OAkk)
[0wkc]wkš(d-d)ukkušu"move on, progress"(A)
[0wlx]wlʾ(?-?)alā'u"lick"(SB)
[0wld]wld(a-i)walādu"give birth, bear (young)"(B, OAkk)
[0wmx]wmʾ(?-?)wamû"swear"(OAkk)
[0wml]wml(d-d)ummulu"scintillate, twinkle"(A)
[0wml]wml(i-i)wamālu"be veiled, covered; (D) eclipse"(OB, SB)
[0wnt]wnt(d-d)unnutu"be dim, be faint"(A)
[0wpx]wpʾ(?-?)wapû"be(come) visible, appear; (Š) make manifest"(OAkk, MB, SB, MA)
[0wpd]wpd(?-?)wapādu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wpc]wpš(?-?)wapāšu"insult"(OB)
[0wpt]wpt(?-?)wapātu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wpT]wpṭ(?-?)wapāṭu"(meaning unknown)"(OAkk)
[0wqx]wqʾ(?-?)waqû"wait for; (Dt) expect"(OA, OB, SB)
[0wqx]wqʾ(d-d)uqqû"incise, inscribe, prescribe"(A)
[0wqr]wqr(i-i)waqāru, uqāru"become rare, scarce, expensive"(B, A)
[0wrx]wrʾ(u-u)warû"lead, bring, take to; (Gt) lead away; (Gtn) guide; steer"(OAkk, OA, MA, NA, OB, SB)
[0wrd]wrd(a-i)uradu"descend, go down"(A, OA, MB, NB)
[0wrh]wrh(?-?)warāhu"hasten, be urgent; (D) speed up, scare away"(OB, SB)
[0wrq]wrq(i-i)warāqu"become yellowish green; pale"(OB)
[0wrc]wrš(?-?)warāšu"be(come) dirty"(B, SB)
[0wrz]wrz(d-d)urruzu"make dirty, muck"(A)
[0wSx]wṣʾ(a-i)uṣû"go out, set forth"(A)
[0wSx]wṣʾ(d-d)wuṣṣû"spread out; remove; open wide"(B)
[0wsx]wsʾ(d-d)wussû"identify, distinguish; discriminate"(OAkk, B, NB, SB, MB, A)
[0wSx]wṣʾ(i-i)waṣû"go out; depart"(B)
[0wcx]wšʾ(i-i)wašû"forget, leave behind"(NB)
[0wcx]wšʾ(i-i)wašā'um"need"(SB, OA)
[0wSb]wṣb(a-i)waṣābu"add, increase; augment(D) multiply"(B, A, OA)
[0wsk]wsk(d-d)ussuku"ascribe, assign, attribute"(A)
[0wsm]wsm(?-?)wasāmu"be fitting, suitable; (D) adorn building"(B)
[0wsq]wsq(i-i)wasāqu"raise up, strengthen"(JB)
[0wcr]wšr(?-?)wašāru"release, set free, relinquish; abandon"(OB, SB, NB)
[0wcr]wšr(d-d)uššuru"release, set free, relinquish; abandon"(A)
[0wSS]wṣṣ(d-d)(w)uṣṣuṣu"investigate, interrogate"(A, NA, SB, NB)
[0wcT]wšṭ(a-i)wašāṭu"be(come) difficult, stiff"(B, OA)
[0wcz]wšz(a-i)uzuzzu"stand; (Gtn) stand around"(A)
[0wtx]wtʾ(a-a)watû"discover, find; (St1) meet one another; converge"(OAkk, OA, MB)
[0wtx]wtʾ(u-u)watû"discover, find; (St1) meet one another; converge"(B)
[0wtl]wtl(?-?)utūlu"lie down, sleep"(A)
[0wtr]wtr(i-i)utāru, watāru"be excessive, additional; (D) enlarge"(A, OAkk, B)
[0wzn]wzn(d-d)wazzunum"listen"(OA)
[0zxx]zʾʾ(?-?)ze'û"(meaning unknown)"(NB, NA)
[0zxx]zʾʾ(d-d)za''û"(meaning unknown)"(A)
[0zxx]zʾʾ(d-d)zu'û"(Š) perfume; make smell good"(SB)
[0zxb]zʾb(a-u)zâbu, zuābu"dissolve, flow (away)"(A, OA, OB, SB)
[0zxk]zʾk(u-u)zâku"pulverize, crush (plants, herbs)"(A, NA, SB, OB, MA, B)
[0zxm]zʾm(a-u)zuāmu"hum, hustle, jostle"(A)
[0zxn]zʾn(?-?)za'ānu"(D) adorn, decorate"(A, B)
[0zxp]zʾp(?-?)zu''upu"(meaning unknown)"(SB)
[0zxq]zʾq(a-i)ziāqu, Zâqu"blow, waft, gust, drift; bluster (of wind, demon, illness, laughter, scent)"(A, OB, SB, MA, NA)
[0zxq]zʾq(i-i)Zâqu"blow, waft, gust, drift; bluster (of wind, demon, illness, laughter, scent)"(OB)
[0zxr]zʾr(e-e)zêru"hate, dislike, detest; reject"(A, OA, OB, MB, SB)
[0zxr]zʾr(i-i)zêru, ziāru"hate, dislike, detest; reject"(A, OA, OB, MB, SB)
[0zxr]zʾr(u-u)zâru, zuāru"whirl, circle, dance; twist (parts of body)"(A, B, SB, OA, MA)
[0zxt]zʾt(a-u)zuātu"transpire"(A)
[0zxz]zʾz(u-u)zâzu, zuāzu"divide, share; allot; (D) distribute"(A, OAkk, SB)
[0zbl]zbl(i-i)zabālu"carry, haul, transport"(A, B, NB)
[0zkx]zkʾ(i-i)zakû"be(come) clean, clear, free, pure; (D) exempt, free"(NB)
[0zkx]zkʾ(u-u)zakû"be(come) clean, clear, free, pure; (D) exempt, free"(A, OB, OA, NA)
[0zkd]zkd(?-?)zakādu"(meaning unknown)"(B, Mari)
[0zkp]zkp(a-u)zakāpu"fix upright; impale (human on stake); crucify; plant; (N) be set up"(NA, B)
[0zkr]zkr(a-u)zakāru"declare, name, invoke, mention, speak, pronounce"(A, Am, Mari, B)
[0zlq]zlq(?-?)zalāqu"glare, glitter, spangle"(A)
[0zmx]zmʾ(?-?)zemû"be angry"(Ug)
[0zmx]zmʾ(d-d)zummû"(D) lack, miss; be deprived of"(A, NA, B)
[0zmm]zmm(a-a)zamāmu"buzz, tinkle, whir"(A)
[0zmn]zmn(d-d)zummunu"(meaning unclear)"(SB)
[0zmr]zmr(a-u)zamāru"sing, chant, intone"(OB)
[0zmr]zmr(i-i)zamāru"set aside, separate"(OA)
[0zmr]zmr(u-u)zamāru"sing, chant, intone"(A, OB)
[0znx]znʾ(i-i)zanû"be angry, be offended"(A, Ug, B)
[0znd]znd(?-?)zanādu"(meaning unknown)"(NB)
[0znn]znn(a-u)zanānu"I support, keep up; provide food for; pander; II (OB) rain"(A, B)
[0znn]znn(u-u)zanānu"rain; (Š) bring rain"(A, OB)
[0znq]znq(d-d)zunnuqu"(meaning unknown)"(SB)
[0zpx]zpʾ(d-d)zuppû"adulterate, counterfeit"(A)
[0zpr]zpr(a-a)zapāru"decay, rot, become"(A, OB)
[0zqd]zqd(?-?)zaqādu"(meaning unknown)"(B, Mari)
[0zqn]zqn(?-?)zaqānu"be bearded"(A,OAkk OA)
[0zqp]zqp(a-u)zaqāpu"fix upright; impale (human on stake); crucify; plant; (N) be set up"(NA, B)
[0zqr]zqr(a-u)zaqāru"declare, name, invoke, mention, speak, pronounce"(A, Am, Mari, B)
[0zqr]zqr(a-u)zaqāru"project, build high, be high, culminate"(OAkk, B)
[0zqr]zqr(i-i)zaqāru"project, build high, be high, culminate"(OAkk, B, A)
[0zqt]zqt(a-u)zaqātu"sting, goad, prick; bite (of insects)"(A, B)
[0zqt]zqt(i-i)zaqātu"sting, goad, prick; bite (of insects)"(B)
[0zrx]zrʾ(u-u)zarû"sow, seed; disseminate; scatter, winnow"(A, B, NA, MA)
[0zrb]zrb(i-i)zarābu"do legally; purchase, acquire"(A, NA)
[0zrp]zrp(i-i)zarāpu"do legally; purchase, acquire"(A, NA)
[0zrq]zrq(a-u)zarāqu"scatter, sprinkle, spray, strew"(OAkk, OB, SB)
[0zrq]zrq(i-i)zarāqu"scatter, sprinkle, spray, strew"(A, OAkk, OB, SB, NA)
[blkt]blkt(d-d)nabalkutu(m)"(D) go over; cross; befall (of sorcery, witchcraft)"(B, A)
[gltx]gltʾ(d-d)nagaltû(m)"awake, wake up (intrans.)"(B)
[grcx]gršʾ(d-d)nagaršû(m)"run around in confusion"(B)
[hlSx]hlṣʾ(d-d)nahalṣû(m)"slip, slide"(B)
[hrbc]hrbš(d-d)naharbušu(m)"freeze"(B)
[hrmm]hrmm(d-d)naharmumu(m)"break down, collapse"(B)
[hrmT]hrmṭ(d-d)naharmuṭu(m)"dissolve, melt"(B)
[hrcc]hršš(d-d)naharšušu(m)"collapse"(B)
[klmx]klmʾ(d-d)nakalmû(m)"regard malevolently"(B)
[mrkx]mrkʾ(d-d)namarkû"be delayed; fall behind"(B, A)
[plsh]plsh(d-d)napalsuhu(m)"fall to the ground; (Š) make prostrate"(B)
[plTx]plṭʾ(d-d)napalṭû(m)"go past; (N) miss with a weapon"(B)
[prdx]prdʾ(d-d)napardû"shine brightly; (Š) illuminate; cheer up (mood, heart)"(B, A)
[prkx]prkʾ(d-d)naparkû(m)"stop working"(B)
[prqd]prqd(d-d)naparqudu(m)"lie on back"(OB, SB)
[prrr]prrr(d-d)naparruru(m)"(Š) spread out"(B)
[prcd]pršd(d-d)naparšudu(m)"flee"(B, A)
[prsh]prsh(d-d)naparsuhu(m)"fall to the ground; (Š) make prostrate"(B)
[prcm]pršm(d-d)naparšumu(m)"(D) grow old, age"(B, A)
[przh]przh(d-d)naparzuhu(m)"(Š) make abundant"(B)
[qlpx]qlpʾ(d-d)neqelpûm"(N) float; glide; (Š) sail downstream"(B, A)
[cbxx]šbʾʾ(d-d)šube''û"(Š) rush upon"(MA, A, B, OB, SB)
[cgrr]šgrr(d-d)šugarruru(m)"(Š) seal tablet"(B)
[chrr]šhrr(d-d)šuhruru"I (Š) lay waste, devastate; II be dazed; be deathly still "(A, B)
[ckxn]škʾn(d-d)šukênu"(Š) prostrate o.s."(A, B)
[ckll]škll(d-d)šaklulu"(Š) perfect, complete"(A, B)
[clpx]šlpʾ(d-d)nešalpû"(Š) glide, slither (of snake)"(SB, B)
[cmcx]šmšʾ(d-d)šumšû"(Š) stay overnight"(A, B)
[cpxl]špʾl(d-d)šupêlu"(Š) change, exchange"(A)
[cpxl]špʾl(d-d)šupêlu(m)"(Š) change"(?)
[cprr]šprr(d-d)šuparruru(m)"(Š) deploy"(B)
[cqll]šqll(d-d)šuqallulu(m)"(Š) hang (down)"(A)
[cqmm]šqmm(d-d)šuqammumu(m)"(Š) be dead silent"(B, A)
[crbS]šrbṣ(d-d)naṣarbuṣu"(Š) flit, chase about"(OB, SB, B)
[crbT]šrbṭ(d-d)naṣarbuṭu"(Š) flit, chase about"(OB, SB, B)
[cckt]šškt(d-d)šaškutu"(Š) dispatch"(?)
[trgm]trgm(d-d)targumu"interpret, translate"(A)
[zrbb]zrbb(d-d)nazarbubu(m)"treble with rage (of monsters)"(OB, SB)


 > LEXICON (lexicon20.lxc)
     1936 entries imported.
     Lexicon completeness: 100.00 %
     Lexicon chunked and validated: 0 errors; 18 warnings*
     
     *18 language tags undefined!

 > Lexicon converted: conlex.html
 > Size: 384kb
 > Date: 4:42 25.9.2012