Konversationaaliset implikatuurit – liittyvät tiettyihin diskurssin piirteisiin, jotka on muotoiltu neljän maksiimin muotoon:

 

Keskustelun periaatteet/maksiimit (Grice)

 

1. Kvaliteetin maksiimi

“Puheesi vastatkoon totuutta.”

 

2. Kvantiteetin maksiimi

”Älä anna liikaa äläkä liian vähän informaatiota.”

 

3. Relevanssin maksiimi

”Ole relevantti.”

 

4. Tavan maksiimi

”Pyri selkeyteen.”

”Vältä monitulkintaisuutta.”

”Puhu lyhyesti.”

 

- jos puhuja rikkoo maksiimeja, kuulija joutuu etsimään korvaavaa tulkintaa, siis implikatuuria

- implikatuurin voi kieltää/kumota, joten implikatuuri ei voi olla osa sitä, mitä on sanottu

 

Leech (1983) on lisännyt yhteistyön periaatteisiin kohteliaisuusperiaatteen, koska hänen mukaansa yhteistyön periaatteet eivät riitä selittämään mm. sitä, että ihmiset ovat niin usein epäsuoria - kohteliaisuus on asteittaista: ilmaus on yleensä sitä kohteliaampi, mitä epäsuorempi se on. Epäsuoruus antaa kuulijalle enemmän valinnanvaraa vastaamiseen, ja toisaalta se mahdollistaa kasvojen säilyttämisen:

 

Vastaa puhelimeen.

Olisitko niin kiltti, että vastaisit puhelimeen.

Anteeksi, mutta voisitko mahdollisesti vastata puhelimeen.