Inkrementaali teema

 

Dowtyn (1991: 567) mukaan teelisten predikaattien  (Vendlerin luokituksen mukaisten suoritusverbien) aspektuaalinen tulkinta riippuu niihin liittyvien NP-argumenttien luonteesta.

 

Dowty käyttää esimerkkinä ilmauksen mow the lawn ’leikata nurmikko’ kuvaamaa teelistä tapahtumaa. ’Nurmikon leikkaaminen’ on teelinen tapahtuma, koska sillä on luontainen päätepiste – nurmikonleikkaamistapahtuma on loppuunsaatettu, kun ruoho on leikattu kokonaan tietyltä alueelta. Kun päätepiste saavutetaan, tapahtumaa ei enää voi jatkaa, sen voi ainoastaan toistaa.

 


Dowtyn mukaan, jos annamme jollekulle tehtäväksi nurmikon leikkaamisen, voimme jonakin myöhempänä ajanhetkenä päätellä jotakin nurmikonleikkaamistapahtuman ’aspektista’ tarkastelemalla nurmikentän tilaa, esim.

a) ko. tapahtuma ei ole vielä alkanut

b) tapahtuma on alkanut, mutta ei ole vielä loppuunsaatettu

 

c) tapahtuma on edennyt päätepisteeseensä

 

Verbin mow merkityksestä johtuen nurmikentän osien tilat ja niiden suhde kokonaisuuteen –leikattu ßà leikkaamaton osa ßà koko nurmikenttä – heijastuvat leikkaamis-tapahtuman temporaalisissa osissa ja näiden suhteessa kokonaisuuteen.

 

Tämä heijastuu edelleen siihen, miten asiantiloja voidaan kielentää: vaikka ’leikata nurmikko’ on inherentisti teelinen tapahtuma, siitä voidaan puhua ikään kuin se olisi aspektiltaan ’duratiivinen’, esim:

 

(i) Matti oli leikkaamassa nurmikkoa, kun Emmi tuli kotiin.

 

(ii) Matti leikkasi nurmikkoa monta tuntia, mutta ei saanut työtään valmiiksi.

 

(iii) Matti oli leikannut nurmikon, kun Emmi tuli kotiin.

 

(iv) Matti oli leikannut nurmikon, mutta ei saanut työtään valmiiksi.

 

 


Esimerkkejä inkrementaaleista teemoista

 

Kohdeobjektit

- rakentaa talo

- kirjoittaa kirje

- soittaa sonaatti

 

’Tuhotut’ objektit

- syödä voileipä

- deletoida tiedosto

 

Objektit, jotka läpikäyvät jonkin definiittisen tilanmuutoksen

- maalata talo

- kiillottaa kenkä

- oikolukea artikkeli

 

 


Seuraavissa esimerkeissä objektit liikkuvat tai muuttuvat, mutta verbit itsessään ilmaisevat vain indefiniittisen tilan tai paikanmuutoksen, jolloin ne ovat ateelisia. Ko. objektit eivät siis ole inkrementaaleja teemoja Dowtyn tarkoittamassa merkityksessä.

 

- työntää rattaita

- säätää termostaattia / termostaatti

- himmentää valoja / valot

 

 


(iv) Matti ajoi Helsingistä Turkuun.

 

Lause (iv) kuvaa asiantilaa, jonka tulkinta riippuu liikeradan hahmottavasta adverbiaalilausekkeesta Helsingistä Turkuun, joka siis Dowtyn tulkinnan mukaan edustaa inkrementaalia polkua.

 

Lähde: Dowty, David 1991. Thematic Proto-Roles and Argument Selection. Language, Volume 67, Number 3: 547-617.