Presentation av SALETEK


Nätverk för samisk lexikografi och språkteknologi

Projektet är financierad av Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFA.

Målet med nätverket är att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och behov inom fälten lexikografi och språkteknologi, och att sträva efter att skapa gemensamma standarder för olika lexikografiska och språkteknologiska projekt.

"Mycket av den tvåspråkliga data- och informationsbehandlingen lider idag under bristen på befintliga och välorganiserade tvåspråkliga resurser för språkteknologi. För det samiska språket är bristen på språkteknologi över huvudtaget ett problem. Båda dessa problem kräver samarbete på tvärs av norden, och på tvärs av etablerade discipliner. Fast många av dom som på något sätt redan arbetar med samisk språkteknologi och lexikografi känner varandra och varandras arbeten, existerar det i dag inga gemensamma forum där man gör något åt dessa problem.

De mål av projektet Nätverk för samisk lexikografi och språkteknologi kan beskrivas enligt följande punkter:

  1. Definiera en gemensam (teknisk) databas för lexikaliska och datalingvistiska resurser gällande enspråkiga ordbaser

  2. Definiera hur sådana baser kan kombineras för att utgöra stammen i två- och flerspråkiga språkteknologiska och lexikaliska produkter och applikationer

  3. Definiera hur det praktiska samarbetet kan organiseras

  4. Planer för förverkligande av de verktyg som behövs för att det praktiska samarbetet skall kunna fungera."


Källa: NorFA-ansökan inom ramen för det nordiska språkteknologiska forskningsprogrammet
-- Ledningsgrup för NorFA-projektet Nätverk för samisk lexikografi och språkteknologi.


Till hemsidan Till början av sidan Uppdaterad: Friday, 28-Jan-2005 18:44:55 EET
E-post till sidans uppehållare