SALETEK :   Seminarium december 2003


  Enare, Finland, 12.-13. december 2003

  Program


 Fredag / Perjantai
 ##################

 09.00 - 09.15 Opning av seminaret, presentasjon av nye og gamle deltakarar

 09.15 - 10.00 Presentasjon av nye prosjekt og deltakarar
        (korte presentasjonar, 10-15 min)

 10.00 - 10.45 Brug af bilingvale ordbøger (ordbogsfunktioner,
        brugerforudsætninger) (Henning Bergenholtz)

 10.45 - 11.00 Pause

 11.00 - 11.30 Konception og udarbejdelse af bilingvale ordbøger (både
        relateret til papir- og elektroniske ordbøger, her specielt
        struktur af ordbogsartikler i bilingval leksikografi)
        (Henning Bergenholtz)

 11.30 - 12.00 Bilingvale fagordbøger til små sprog (terminologiske databaser)
        (Henning Bergenholtz)

 12.00 - 13.00 Lunsj

 13.00 - 13.30 Standardisering av leksikalsk arbeid: EAGLES (Lars Borin)

 13.30 - 15.00 Gruppediskusjonar
        Diskutere Henning Bergenholtz sine innleiingar.
        Analysere ordboksartiklar, skrive ordboksartiklar, diskutere.

 15.00 - 15.15 Pause

 15.15 - 17.00 Presentasjon av prosjekt
  

 Laurdag / Lördag / Lauantai
 ############################

 09.00 - 10.00 Presentasjon av praktiske prosjekt (forts.)

 10.00 - 10.45 Ei innføring i xml (Kimmo Koskenniemi)

 10.45 - 11.00 Pause

 11.00 - 12.00 Gruppearbeid (med datamaskin):
            - analysera strukturen i ordboksartiklar i
             eksisterande ordbøker (eitt oppslagsord pr. gruppe)
            - formulera strukturen og ordboksartikkelen som
             XML, og skriva han inn på data
            - prøva å formulera strukturen som ein DTD, eller ein
             trestruktur
 12.00 - 13.00 Lunsj

 13.00 - 14.30 Gruppearbeid, forts.
            - kvar gruppe presenterer den strukturen dei har kome
             fram til, og arrangørane vil prøva å presentera han
             på data
            - vi samanliknar strukturane frå dei ulike gruppene,
             og diskuterer ulike problem som har kome fram, og
             korleis dei kan løysast
 14.30 - 14.45 Pause

 14.45 - 15.30 Diskusjon: Kan vi samarbeide om felles leksikalske databaser?

 15.30 - 16.00 Diskusjon: Framtidsplanar for saletek, neste møte


 Praktiske prosjekt / Praktiska projekter
 ########################################

 Økt I (fredag morgon): 
 Maja Kappfjell og
 Trond Strømsvik:     Sørsamisk internett-ordbok
 Matti Morottaja:     Enaresamisk ordbok 

 Økt II (fredag ettermiddag):
 Pekka Sammallahti:    Pågåande prosjekt 
             (Samisk verbvalens, tospråklege ordbøker)
 Olavi Korhonen:     Lulesamisk og nordsamisk ordbok
 Per Stefan Labba:    En huvudportal för samisk språket med en "levande"
             hemsida där det finns möjligheter att ställa
             frågor om samiska språket etc.

 Økt III (laurdag morgon):
 Eino Koponen       En algoritm för konvertering från
             Hasselbrink och Nielsen till modern ortografi
 Sjur Moshagen:      Sametinget sitt terminologiprosjekt
 Trond Trosterud:     Disambiguering av nordsamisk

Till hemsidan Till början av sidan Uppdaterad: Thursday, 08-Apr-2004 14:35:40 EEST
E-post till sidans uppehållare