Лукади Улэн мэдэ

Пади би пасисал


Библиява туӈсэрэй институт
  1995


Лукади Улэн мэдэ

Пади би пасисал

Нанай хэсэдиэни пэргэй туӈсэрэухэн
��а��сава а��гой д��: Библиява туӈсэрэй институт
Аӈговори хотон: Стокгольм
1995 айӈани

�� Библиява туӈсэрэй институт, 1995 айӈани
  Стокгольм

��вангелие от Луки �� фрагменты
Перевод на нанайский язык

ИСБН 91-88794-01-6

Отпе��атано в: Теам Оффсет, Малмӧ

Гэбуку холамди!

Су�� м��н�� ��аласалдоари ”Лукади Ул��н м��д��” пасисалбани дяпа��айсу. Т��й ”Лукади Ул��н м��д��” Сикун Пуегдунди ��м да��сани би. Сикун Пуегдунди х��м да��сасални гу��и Сагди Пуегдун да��сасални Библия о��и��и.
”Лукади Ул��н м��д��” Иисус Христос би��имб��ни, та��ио��ихамбани ��у ул��нди гисур��йни. ”Ул��н  м��д��”  х��с��с��л грек х��с��с��лди��ни ��вангелиеди гэрбиэси��и.
”Ул��н м��д��” Иисус Христос Наду би��имбэни, Нёани аӈгохан тэӈ эрдэӈгэ дякасалбани, Нёани найсалба та��ио��иохан дякасалбани, Нёани буйкимбэни гу��и уюн осигохамбани гисурэйни.
”Ул��н м��д��” бо��го векаду Палестинаду биух��н  дякавани гисур��йни. Т��й ��ринду Палестинаду Рим императорсални далаха��и. Палестинаду балдиохан иудейс��л-д�� м��н�� агдаорива ��т��хих����и. Т��й агдаори ��ик��в��ни �� ”Гиан” �� Моисей н��ан��иа��и гисур��х��ни. Балана Эндурди унди найсал туй уӈки��и: �� На��и Мессия �� Эндур Сондёмдини �� дигилэйни. Тэй Мессия �� Иисус Христос би. Нёани иудейсэлбэ гу��и хэм Наду балди найсалба хорагой ди��ини. Эй Иисус Христосава ”Улэн мэдэ” гой-гой боасалду балди, гой-гой хэсэди унди хэм найсал��и мэдэ би.
Лука ”Улэн мэдэвэни” 61-62 айӈаниду боӈго векаду грек хэсэдиэни нирухэни. Таваӈкидиа ”Улэн мэдэвэни” эгди таӈго хэсэди боа ялодоани туӈсэрэхэ��и. Эси-мэт тэй ”Лукади Улэн мэдэ” пади би пасисалбани нанай хэсэдиэни нирухэн би��ини.
Библиява туӈсэрэй институт тэй пасисалба баргиохан найсал хэмтувэни банялайни. Буэ Эндур хэсэни пасивани нанай гурусэлду холагоа��и бухэмбэри агдалайпу.
Су�� т��й ту��с��р��ух��н пасисалба м��н�� нирух��н  мурус��лб��ри по��тади уйгудесу осини, бу�� сумбив�� т���� баняладяпу. Буэ по��товай адрес: 101000 Москва, Главпо��тамт, а/я 360, Российское Отделение Института перевода Библии.
Иисус Христос балдихани

Т��й ��ркив�� ��ден Август боа ялодоани би найсалба хэм таоми нирувэӈкини. ��вириний Сириява дала��айдоани тэй ��у боӈго нирун би��ин. Най таони мэнэ хотон��ии мэпи нирундэми энэхэни. Иосиф ��авид халалани би��ини, тотами нёани-да Назарет хотондиади Галилея боадиани Иудея боа��иани ��ифлеем, гойдима гэрбуни ��авид, хотон��иани энэхэни. Нёани бэеду би асидии Марияди гэсэ ниругуи энэхэни. Нёан��и ��аду бидуэ��и, Нёани хорайни эрин исихани. Нёани Акпало, Хусэ Пиктэгуи бахани, туй тара Нёамбани хукухэни, исиа��иори дёгду бэун-дэ аба бими, Нёамбани удин сиарини отондоани нэхэни.
Т��й калтадиаду аоданду удимб�� ��тумдис��л долбо м��н�� ��наи ��тух����и. Олокиана н��ан��и д��ли��л��ни ìндур Мэдуӈкуни агбиӈкини, нёамба��и Эндур ӈэгденди миас гарпахани, туй тамари нёан��и маӈга ӈэлэхэ��и. Мэдуӈку-тэни нёан��иани уӈкини: 
�� ìди ����л��су! Ми сун��и даи агдапси м��д��в�� олби��кимби. Х��м найсал т��й м��д��ди агдадярал. ìйнив�� ��авид хотондоани суэ Хоримдису балдихани, тэй Эден Христос. Гэ, суэ сагоасу: удин сиарини отондо, хуку��эку аори Оӈакава бадясу. 
Олокиана М��ду��ку хамиалани Боа ��аохани тэӈ 
��гдиди агбиӈкини, тэй ��аоха Эндурбэ гэбулэлухэни: 
�� Г��бу ìндурду Боаду бигини, наду кэвэли биури найсалду Эндур ��ихалаорини бигини.
Мэдуӈкусэл боа��и дэгдэгуйдуэ��и, этумдисэл диа 
диа��иари уӈки��и: 
�� ��ифлеем��и энэгуэри Эндур хайва-да бумбивэ саваӈкимбани хай-да ��аду о��имбани и��эндэгуэри.
Будуримэри исиха��и, ��аду Мариява, Иосифба гу��и удин сиарини отондо аори Оӈакава баха��и. Нёамбани и��эгупэри-тэни, Эндур Мэдуӈкусэлни тэй  Оӈакава кэк��эухэн дякава хэм гисурэхэ��и. Хэмту найсал этумдисэл гисурэйвэ��и эрдэӈгэсимэри досидяхани. Мария-тани тэй хэсэсэлбэ мэнэ миавандои ��уӈну нэу��эхэни. Эмуту Мэдуӈку дюлэ этумдисэл��и уӈкини-мэт, тама��а-да биухэмбэ нёан��и долдиха��и, и��эхэ��и, тотара Эндурбэ маӈгади мактамари, гэбултэмэри мо��огаха��и.
ПАСИ 2:1-20


Иерусалим��и пулсиури

Н��ани ìнини мападии Иерусалим хотон��иани айӈани таондоани Пасха анядоани пулсиэ��ихэни. Нёани дёан дюэр сэвэ исиго��иани, нёан��и мэнэ  колилари Иерусалим��и анярагоари ди��и��и. Пасха аняни сиу��иэни, нёан��и мо��огойдоа��и, наондёкан Иисус Иерусалимду дэрэдигухэни. Энини-дэ, Иосиф-да ��ава э��иэ пэксэ��и. Тотам-да Нёани гой гурусэлди мо��огоям мур��ихэ��и. Иниэ тиап энэпэри-мэт Нёамбани такори найсал, ахондосал довани гэлэгулухэ��и; 
Н��амбани ��м баогоа, тапари-мат Иерусалим барони гэлэгундэмэри мо��огоха��и. Илан инивэ бипиэ, 
Нёамбани Эндур дёгдоани баогоха��и. Нёани алосимдисал токондоани тэсими нёамба��и диксу��ими
досидяхани, туй тапи н��ан��иа��и м��д��сих��ни. Х��мту найсал досодямари Нёани мурумбэни, таодагойвани миаӈки��и. Нёамбани и��эрэ, нёан��и эрдэӈгэвэ баха��и, тотара Энини Нёан��иани уӈкини: 
�� Поя! Хайми Си бунди туй тахаси? Амиси, Ми мурумбэри гасамари Симбивэ гэлэгухэпу.
Нёани нёан��иани уӈкини: 
�� Хайгой су�� Мимбив�� г��л��гуйсу? Амимби дёгдоани бигилэивэ суэ сарасису-ну? 
Туй тами-да н��ан��и у��кимб��ни ����и�� отолигоа��и. Н��ани-тани н��андиа��и ��н��р�� Назарета��и ди��ини,  тул-тул к��к����х��мб����и досидяхани. ìнини-т��ни т��й х��с��с��лб��ни м��н�� миавандои х��м н��у����х��ни. Иисус-тэни тургэнди урэхэни, муруӈкунэхэни, Эндурду, найсалду миаван най о��ини.
ПАСИ 2:41-52  


��аи ботаори

ìм модан Н��ани Генисарет хэвэн кирадоани илисидоани, эгди най симиани Эндур хэсэвэни долдигоари Нёан��иани гэдэм илисиха��и. Нёани хэвэнду дюэр огдава и��эхэни; ботамдисал огдадиари хулундэ, адоливари силкоха��и. Симон огда��иани ора, Нёани Симомба няӈга тайси ��исагоани гэлэхэни, тотара тэрэ, огдадиади найва алосихани.
Алосимба ходира, Симон��и уӈкини: 
�� Соӈта��и ��исару, туй тара вагоари адоливари тулэусу.
Симон Нёан��иани таодагоми уӈкини: 
�� Алосимди! Буэ долбо тиап дёбомари хайва-да э��иэ варапу; тотами-да Си хэсэлэси адолива тулэдемби.
Туй тара н��ан��и ��гди согдатава ваха��и, адоли��и-да гуд��ликпини. ��юэе огдаду би диасилбари саваӈки��и, бэлэ��индэмэри дигуэ��и; гэ, ди��и��и, дюэту огда тиас о��и, нёан��и дириэлухэ��и. Чава и��эрэ, Симон-Пётр Иисус пэйӈэн��иэни мук��урэндэ, уӈкини: 
�� Миндиэди энуру, Эден! Ми сороӈку най тамби.
Н��ани, н��андиани г��с�� би��ин х��м найсал т��й ваохан согдата ��гдил��ди��ни, и��и ана ����л��х����и. Гу��и Симонди гэсэ би��ин диасилни, Заведей пурилни Иаков, Иоанн-да тэӈ ӈэлэхэ��и. Тотара Иисус Симон��и уӈкини: 
�� ìди ����л����ир��, ��в����ки найсалба дяпайка��идя��и.
��юэту огдавари на��и тоанда, хэм наӈгалара Нёани хамиалани энэхэ��и.
ПАСИ 5:1-11  


Наондёамба хорагори

Н��ани досидяй гурун��и х��м х��с��и хиса��гоми ходидоа��кини, ��опернаум��и их��ни. ìм ��аоха дя��гиа��гони ул��сини д����симдини ��л�� бурмул�� ��нусих��ни. Иисусэвэ долдира, нёани Нёан��иани Иудея сагдимдисалбани энэвэӈкини, дэӈсимдивэ ок��игоани гэлэгуэ��и. Нёан��и Иисусэ��и дидэ, Нёамбани тэдеу��имэри гэлэхэ��и: 
�� Нёани гэбуку най, Си нёандоани ��ава тару. Нёани буэ найпова улэсини, бунду кэсивэ гэлэури дёгба аӈгохани.
Иисус нёандиа��и энэхэни. Нёани дёгба элэ исидоани, ��аоха дяӈгиаӈгони диасилби Нёан��иани уӈгуэ��и энэвэӈкини: 
�� ìден! ìди д����си! Ми гэбуку най биэсимби, ми дёк��иива эди ирэ! Туй тами Син��и дигуи, ми мэпи гэбукуем бодоасимби. Хэсэвэ-рэгдэ унду, дэӈсимдии-дэ аянагодяра. Ми-дэ гиандиади сирэӈку най би, минду-дэ миндиэди сирэӈку би ��аохасал би��и, эм най��и ”энэру” ундиевэ осини, нёани энэй, гой най��и ”диду” ундиевэ осини, нёан��и дидэй, дэӈсимди��ии ”��ава тару” ундиевэ осини, нёани таи.
ìйв�� долдипи, Иисус эрдэӈгэвэ бахани, тотара хамиалаи энэй гурун��и уӈкини: 
�� Сун��и унд��мби: Израильду-да тама��а агдаорива э��иэ бараи. 
Гиактамдисал дёк��и дидюпэри, энуси дэӈсимди ая осигохамбани баогоха��и.
Тотара Иисус Наинди гэрбуку хотон��и энэхэни, Нёандиани муруни дахамдисални, гу��и эгди гой найсал энэхэ��и. Нёани хотон дока��иани исидоани, ��аду наон эктэ эмукэн буйкин хусэ пиктэвэни ниэвухэ��и. Эктэди гэсэ хотондиади эгди найсал энэхэ��и. Нёамбани и��эрэ, Эден гудиэсими ”эди соӈгора” уӈкини. Тотара дидэ, буйкин найва диркэ��эвэни тоӈгалахани; ирай найсал каодяраха��и; Нёани-тани уӈкини: 
�� Наондёан! Син��и ундэмби: илигору.
Буйкин най тэгурэ, хисаӈгоми дэрухэни, тотара Иисус нёамбани эниндуэни бугухэни. Тотара хэм найсал тэӈ ӈэлэхэни, Эндурбэ гэбултумэри уӈки��и: 
�� ìй, г��, ìндурди унди най буэ алдандопова илигохани, мэнэ най��ии дидюхэни.
Н��ани г��буни м��д��ни Иудеява, гу��и гой боава хэкпэ мэдэрэкпини.
ПАСИ 7:1-17


Хэдумбэ камалиори

ìм иниду Нёани дахамдисалдии огда��и охани, туй тара нёан��иа��и уӈкини: 
�� Хэвэн багиа��иани даогоари. 
Тотара ��н��х����и. ��аоридоа��и, Нёани оӈасахани. Хэвэнду маӈга хэдун тоӈгалахани, вата-да огда��иа��и охани, нёан��и дэӈсипсивэ баха��и. Нёан��иани лаӈ дидэ, сэрумэри уӈки��и: 
�� Алосимди! Алосимди! Будэйпу! 
Н��ани илира, х��думб��, ватава камалихани, ��аду-баки ходикпини, торо��кини. Чаду Нёани нёан��иа��и уӈкини: 
�� Хайду суэ агдаорису би? 
Нёан��и-тани тэӈ ӈэлэмэри, миаӈкимари диа диадиари хисаӈгоха��и: 
�� ìй уй дяка? Х��думб��, ватава каодяравандай, Нёани хэсэвэни долдини.
ПАСИ 8:22-25


Гэрэн гурумбэ сиавамбори

Апостолсал дидюпэри, Нёан��иани хайва-да тахамбари гисурэгухэ��и; туй тара Нёани нёамба��и олбими ��ифсаида хотон��иани лаӈ, най ана боа��и энэхэни. Тотам-да найсал сара, Нёани хамиалани энэхэ��и, Нёани нёандиа��и хопалапи, нёан��иа��и Эндур далайни Боавани гисурэй, ок��иорива гэлэй гурумбэ ок��и��ай тахани. Ини сиксэгупсиӈкини. ��ёан дюэр апостолсал Нёан��иани дидэ, уӈки��и: 
�� Найсалба ��индагору, нёан��и дидяла би ихонсал��и, иргэнсэл��и авандагоа��и, гу��и сиаорива гэлэндэгуэ��и, буэ эйду най ана боаду бипу.
Нёани-тани нёан��иа��и уӈкини: 
�� Суэ нёандоа��и сиаорива бурусу. 
Нёан��и уӈки��и: 
�� Бунду тойӈга эпэн, дюэр согдата-рагда би; буэ эй хэм найсалду сиаорива ганиндамари энэури-ну?

Чаду тойӈга миӈгандоа найсал би��и��и. Нёани-тани дахаламдисал��ии уӈкини: 
�� Нёамба��и эм дергиду сосай-сосай тэвэндусу.
Туй таха��и, х��м т��в����ки��и. Нёани тойӈга эпэмбэ,
д����р согдатава дяпара, Боа��и уйси и��эрэ, кэсигуэ��и
г��л��х��ни, сиаптаӈгива оболахани, гэрэн гурунду 
дахаламдисални букт��гу����и. Туй тара сиамари-да хэм элэхэ��и; пулэвэни-тэни дёан дюэр сиаӈса��и тэу��игухэ��и.
ПАСИ 9:10-17 


Миавамбори Самарияӈкан

Гэ, гиамба сарай эм най илихани, туй тара Нёамбани саи��ами уӈкини: 
�� Алосимди! Эм будэ балдигой ми хайва таори?
Нёани-тани нёан��иани уӈкини: 
�� Моисей гиандоани хони ниру��экуни? Хаям холайси?
Нёани таодагоми уӈкини: 
�� Мэнэ Эден Эндурби миавандии, додии, кусундии, мурундии улэсиру, гу��и дидяла би найва-да мэпи-мэт улэсиру.
Иисус нёан��иани уӈкини: 
�� Си тэрэк таодагохаси; туй тару, эм будэ балдидя��и.
Н��ани-д�� м��пи байта анам бодой��ами Иисусэ��и 
у��кини: 
�� Уй мин��и дидяла би?
Таодагоми Иисус гисурэхэни: 
�� ìм най Иерусалимадиади Иерихон��и энэйдуэни, нёан��иани ��овосал хук��ухэ��и. Тэтуэвэни нёан��и а��о-
ра, нёамбани пуелби��ирэ, дюкэн уембэни наӈгала-
гора, ��нух����и. Чаду кэсивэ гэлэури дё эм дяӈгиани
т��й поктола энэхэни, нёамбани и��эрэ, сиур энэхэни. 
Туй-м��т Левий халадиадиани ��м най т��й боаду бими, ла�� дид��, и����р��, сиур ��н��х��ни. ìм Самария��кан-да нямнями ��н��ми н��амбани бахани, тотара и����пи, гуди��сих��ни. Ла�� дид��, пуес��лб��ни аракиди силко��ими, симукс��ди модори��ими капса��ихани. Н��амбани-да м��н�� ��йх��дуи т��в����кини, исиа��иори д��к��и гад��хани, н��амбани д����сих��ни. ��иая инивэ сусугуйдуи, дюэр мэӈгумэ дихава агбимбора, исиа��иори дё эдендуэни бухэни, туй тара уӈкини: 
�� Нёамбани дэӈсиру; эй диха исиасини осини, ми мо��агопи синду бугудемби.
Си хони мур��иси: ��овосал хук��ухэни най��и тэй илан гурундулэ уй дидяла би?
Нёани уӈкини: 
�� Нёамбани бэлэ��ихэн най. 
Чаду Иисус нёан��иани уӈкини: 
�� Гэ, эну, си-дэ туй-мэт тахари.
ПАСИ 10:25-37  ��эсивэ гэлэури

Гэ, эм модан эм боаду Нёани кэсивэ гэлэхэни. Ходио��иани, эм дахаламдини Нёан��иани уӈкини:  
�� ìден! Бумбивэ-дэ эмуту Иоанн дахаламдисалби та��ио��ихани-мат, кэсивэ гэлэуривэ та��ио��иру.
Нёани нёан��иа��и уӈкини:
�� ��эсивэ гэлэйдуэри туй ундусу: 
Боаду уйл�� би ìндур Ама! Гэбукуди гэрбуси
бигини. Си боа яловани дала��айси ��рин исигини! Ини таондоани сиагопова ��п��мб�� бунду буру! Буэ оркимпова гудиэсигуру, буэ-дэ оркиӈку, наӈдаку гурумбэ гудиэсиэпу, буэ мурумпувэ-дэ эди памаванда, хай-да делимбэни, оркимбани эди дяпаванда.
Нёан��иа��и уӈкини: 
�� Уй-д�� диа��ии долбо долиндоани дид��, ундини осини: ”Анда! илан эпэмбэ наӈдади буру. Ми диаи горо поктова исихани, ми нёандоани хайва-да туигуй барасимби.”
Н��ани-тани д��и докиадиани н��ан��иани ундер��: ”Мимбивэ эди ко��оӈгира, уйкэ-дэ як��икто, ми пурилби аори; илими, синду хайва-да буми ми мутэсимби.”
Ми сун��и ундии: н��ани т��р��, м��н�� бур��сини осини, г��л��ми хойлиндайдоани, н��ани, т��пи хониа-да г��л��йв��ни будер��. Ми-д�� сун��и ундии: г��л��усу �� сунду будер��л, г��л��м����иусу �� баогодясу, дукт��усу �� сунду них��лидер��л. Гэ, туй тами гэлэй най таони барай, гэлэмэ��и най �� баогой, дуктэй найду нихэлил.
ПАСИ 11:1-10  Саолин��и гэлэури

Чава долдира, дякпадоани аори уй-ну Нёан��иани уӈкини: 
�� Уй ìндур далайни Боадоани эпэмбэ сиари осини, тама��а най кэсикуди бидерэ.
Таду Нёани нёан��иани уӈкини: 
�� ìмун най даи саолимба сикс�� а��гохани, туй тара ��гди найсалба г��л��х��ни. Сиксэ сиаори эрин исидоани, эл��иӈгуи гиктадихани гэлэури найсал��и уӈгуэни: дидусу, хэм ��эк баргиохан.
Чаду х��мту най ��муту к��в��лих��н-м��т туй осисилоха��и: Боӈго най нёан��иани уӈкини: 
�� Ми нагои га��имби, ��ава ми и��эндэуривэ гэлэй. Си мин��и эди оркисира.
��юэе най уӈкини: 
�� Ми тойӈга будэр хусэ ихансалба га��имби, эси нёамба��и пэргэ��индэгуэмби, мин��и эди оркисира.
Илиа��иа най уӈкини: 
�� Ми асигуи бахамби, тотами энэми мутэсимби.
Т��й ��л��и мо��огопи, ��ден��ии ��ава гисур��гух��ни. Чаду дё эдени аякталара, эл��и��ии уӈкини: 
�� Си тургэнди даи, ну��и хотон гиандолани энэру, туй тара гиохатонсалба, энусисэлбэ, балисалба, дохолосалба эуси гадёру.
ìл��и уӈкини: 
�� ìден! Си уӈкиндулэси ми хэм тахамби, туй тами-да гу��и бэунсэл би.
ìден эл��и��ии уӈкини: 
�� Ха��ин поктосалдола, гу��и хотон дока��иани ��н��ру, найсалба дигу����и т��дев��нду, ми д��гби дялоптагоани. Сун��и ундэмби: тэй гэлэухэн найсалдола уй-дэ ми саолимбива пэргэсил; гэлэухэн найсал эгди-дэ, бодори найсал ои.
ПАСИ 14:15-24  


ПамаоХАН хусэ пиктэ

Гу��и уӈкини: эм найду дюэр хусэ пиктэ би��ини. Нэудимэ амин��ии уӈкиниӈ: 
�� Ама! ��якасалдолаи ми обоива минду буру. 
Амини нёандоа��и хадёндолаи оболахани. Эм хадоа инивэ бипиэ, нэудимэ обои хэм тамагора, горо боа��и энухэни, ��аду го анади балдими мэнэ дякаи паи��ихани. ��якаи нёани хэм паи��ио��иани, тэй боаду  маӈга хади осихани, нёани синэдилухэни. Туй тара тэй боаду би най��и дёбойгои гэлэндэхэни, тэй най мэнэ гоар оӈкоми пулси олгиансалби этундэвэӈкини. Нёани олгиансал сиарини даломбани сиаорива-да аясихани, туй тами-да уй-дэ нёандоани ��ава-да э��иэ бурэ��и. Улэнди мур��игурэ, мэн��ии уӈкини: 
�� Ми аминдоива хоня ��гди лаодянсал ��п��мб�� ��л��д��л�� сиарай��и, ми-т��ни демуди отоамби. Илира, амин��ии ��н��демби, н��ан��иани ундемби: Ама! ми синду, уйлэ Боаду оркиӈкои. Туй тами мимбивэ хусэ пиктэем гэрбиэсими а��аси, мимбивэ мэн��ии лаодиӈгой дяпагору.
Илира, амин��ии энэхэни. Нёани хайс горола бидуэни, амини и��эпи, гудиэсихэни; пагдиалапи, нёани  моӈгондолани наманда, одёктахани. Хусэ пиктэни нёан��и уӈкини: 
�� Ама! ми синду, уйлэ Боаду оркиӈкои, мимбивэ хусэ пиктэем гэрбиэсими а��аси.
Амини лаодянсал��ии уӈкини: 
�� Чу улэн тэтуэсэлбэ гадёру, нёамбани тэтувэндусу, 
хонякамба бурусу, отава бэгдидуэни оталавандосу.
Ну��и буйгу ихакамба гад��ра, варосу. Буэ сиарай, енуэлэй тадяпу. Ми эй пиктэи будэ хорагохани, хуэдэптэрэ агбиӈгохани. 
Г��, туй тара ену��л��м��ри д��рух����и. Агдима-тани  усинду би��ини; мо��огойдои, дёк��ии дидямпи, дяринсалба, енуэлэури дилгансалба долдихани. Эм эл��ивэ хэрсирэ, мэдэсихэни: 
�� ìй хай дяка?
Нёани нёан��иани уӈкини: 
�� Си нэуси дидюхэни, нёамбани аяди баогопи амиси ну��и буйгу ихакамба вахани.
Н��ани аякталахани, игурив�� ��ихала��ини. Амини-тани ниэрэ, нёамбани хэрсихэни. Нёани амин��ии таодагоми уӈкини: 
�� Гэ, ми айӈасими синду дэӈсихэмби, хали-да хаӈгиактоласи э��иэ таи, си-тэни ми диасилдии енуэлэгуивэ хали-да минду имакамба-да э��иэ бурэси. Эси-тэни эй пиктэи паӈно экэсэлди дякаи манара дидю��иэни, си нёандоани ну��и буйгу ихакамба вахаси.
Нёани-тани нёан��иани уӈкини: 
�� Ам пиктэ! си тул-тул минди биси, ми хэм дякаи �� сиӈги. Эси тэӈ агданасиорива, енуэлэуривэ гэлэйни, си нэуси будэ хорагохани, хуэдэптэрэ агбингохани.				
ПАСИ 15:11-32  Балива ок��иори

Н��ани Иерихомба исидоани, эм бали най ирэмэсими поктоду тэсихэни. Мэпи сиур найсал энэйвэ��и долдипи, мэдэсихэни: 
�� ìй хай дяка?
Иисус Назарета��кан ��н��йни��м н��ан��иани у��ки��и. Чаду нёани морапсиӈкини: 
�� ��авид халадиани Иисус, гудиэсиру!
��юлилэ энэй гурунсэл нёамбани хэмэ осиванки��и, туй тами-да нёани ��адой даиди морахани: 
�� ��авид Пиктэни, мимбивэ гудиэсиру!
Иисус каодярара, нёамбани Мэн��ии гэлэхэни. Тэй най Нёан��иани диву��иэни, нёамбани мэдэсихэни:
�� Хайва си Миндулэ гэлэйси? 
Нёани уӈкини: 
�� ìден! ми и��элугуй��эи.
Иисус нёан��иани уӈкини: 
�� И��элугуру! Си агдаориси симбивэ хораговаӈкини. 
Чадо-баки н��ани и����лугух��ни. Туй тара ìндурб�� г��бул��ми Н��ани хамиалани ��н��х��ни. Гэрэн гурун ��ава и��эпэри, Эндурбэ гэбултухэ��и.
ПАСИ 18:35-43


Хаморой покто

Н��ан��и Н��амбани олбиндайдоа��и, усинди��ди мо��огой Симон ��иринея��камба дяпаха��и, тотара муйр��ду��ни крест��в�� н��р��. Иисус хамиалани ��ава пина-
сива��ки��и. Нёани хамиалани эгди найсал энэхэ��и. Экэсэл-дэ кайрамари маӈгади соӈгоха��и.
Н��андиани г��с�� д����р байтаку найсалба вагоари олби��ки��и. Голгофади гэрбуку бэун��и исипи, Нёамбани крестэду тэлэхэ��и, байтаку гурумбэ аӈгиа, деуӈгиэ калталани тэлэхэ��и. Иисус-тэни хисаӈгохани: 
�� Ама! нёамба��и гудиэсиру, нёан��и хайва-да тайвари сараси��и. 
Т��ту��в��ни м��н�� долари оболаха��и. Г��р��н гурун илисимари и����дех����и. ��яӈгиансал-да нёандиа��и гэсэ инемусимэри дёдялиха��и: 
�� Н��ани гой найсалба хори��ихани, Христос ìндур сонд��мдини осини, ��си Мэнэ Мэпи хоригини.
Чаоха гурун-д�� Н��амбани диодилимари ла�� дид��, ��ув�� бух����и. Гу��и уӈки��и: 
�� Си Иудея Эдени осини, Мэнэ Мэпи хориру. 
Н��ани уел��ни грек, гу��и Рима��кан, гу��и еврей х��с��с��лди����и ниру���� би��ини: ìй Иудея Эдени. Эм тэлэухэн байтаку най Нёамбани одолика��ими уӈкини: 
�� Си Христос осини, Мэпи, бумбивэ хориру.
Гойдима-тани хаӈгиси нёамбани даӈсими уӈкини: 
�� Си ìндурди ����л��сису-ну, хай? симбив�� ��муту-д�� д��дяха��и. Буэ мэнэ оркиа��ихандолаи тэрэк байтава бахапу. Нёани-тани хайва-да оркимба э��иэ тахани.
Тотара Иисусэ��и уӈкини: 
�� ìден! М��н�� дала��ии Боа��и энупи, мимбивэ 
д����гохари.
Иисус нёан��иани уӈкини: 
�� Т��де син��и унд��мби, ��йни��-б��ки Минди гэсэ Райду биде��и.
Гэ, ини токондиани илан ��аса��иа боа ялодоани пак��и-пак��и осихани. Сиун-дэ аба осихани. Эндур дёгдоани олокиана даи даси��а долиндола гудэхэни. Иисус даи дилгандии морапсиӈкини: 
�� Ама! Ӈаладоаси мэнэ эргэмби бурии. 
Туй уми, Иисус буйкини. Чаоха дяӈгиаӈгони туй тайвани и��эдерэ, Эндурбэ гэбулэми уӈкини: 
�� ìй Най тэде байта ана би��ини.
Гэрэн найсал туй тайвани и��эдехэндуэри, туӈгэмбэри дуктэмэри мо��огоха��и. Нёамбани сари гурунсэл, Галилеядиади Нёани хамиалани ди��ин экэсэл-дэ хаӈгила илисимари ��ава и��эдехэ��и.
ПАСИ 23:26-27, 32-49  


Гэун оӈголо

Надалта бо��го иниду��ни ��ими ��рд�� ��к��с��л, н��андиа��и г��с�� гой найсал баргиохан ул��нди пу��ку нут��с��лб�� гад��мари о��голо��иани ди��и��и. Н��ан��и д��ло о��голодиади ха��гиси анохамба баха��и. Ипэри, Иисус  
ìден Бэевэни э��иэ баогоа��и. Нёан��и хал-хал ода, илисидоа��и, олокиана нёан��и дюлиэлэни дюэр хусэ най килтолианди тэтуэку агбиӈки��и. Нёан��и тэӈ ӈэлэмэри диливари пэйси тугбугудуэ��иэ��и, тэй найсал нёан��иа��и уӈки��и: 
�� Хаймари суэ уюмбэ буйкинсэл долани гэлэмэ
��ису? Н��ани ��йду абани, Н��ани хорагохани. Н��ани Галилеяду бидуи сун��и хайва-да уӈкимбэни дёӈгосу. Нёани хисаӈгохани: ”Най Хусэ Пиктэни оркиӈку найсал ӈала��иа��и буктэву��иэни, нёан��и Нёамбани
т��л��дер��л, илиа��иа иниду Нёани буйкиндии хорагодяра.”
Н��ан��и-да Н��ани х��с��с��лб��ни д����гоха��и. О��голодиадиани мо��огора, хайва-да х��м д��ан ��мун дахамдисал��иани, х��м найсал��и м��д��р��дигух����и. Таду Магдалина-Мария, Иоанна, Мария Иаков ��нини, н��андиа��и гой найсал би��и��и, н��ан��и ��ава Апостолсал��и уӈки��и. Нёан��и тэй хэсэсэл хай-да абакоди бодоха��и, э��иэ тэде��и��и. Пётр-тани илигора, оӈголо��иани тутулухэни, мук��урэндэ, бососалба-рагда и��эхэни, тотара хони-да мэнэ дои о��имбани эрдэӈгэсими хамаси энухэни.
ПАСИ 24:1-12  


Найсал дола��и агбимбори

Н��ан��и ��ава гисур��ндуйду����и, Иисус М��н�� Бэедии нёан��и долани агбиӈгора уӈкини: 
�� ��эвэли биусу!
Нёан��и иладипари, ӈэлэпэри, панямба и��эпуем мур��ихэ��и. Нёани нёан��иани уӈкини: 
�� Хайми су�� иладису, хайми т��рг��д��ури су�� миавансал��иасу ирини? Ми ��ала��иива, ми б��гди��иив�� и����усу, ��й М��н�� Бэеди биэмби, Мимбивэ тоӈгасиосу, 
и����деусу. Панянду сумул-д��, гирмакса-да аба, Минду 
хай-да хэм бини.
ìйв�� унд��, н��ан��иани ��алаи, б��гдии и����у��их��ни. Нёан��и агдамари, эм тэдемэри эрдэӈгэсихэ��и, Нёани неан��иа��и уӈкини: 
�� Сунду эйду хай-да сиаори дяка би-ну?
Н��ан��и Н��андоани силохан согдата пасивани, гу��и киаксова бух����и. ��япара, нёан��и дюлиэлэ��и сиахани. Нёан��иа��и уӈкини: 
�� Гэ, эйвэ Ми сунди гэсэ бидуи, сун��и хисаӈгохамби: ”Моисей гиандоани, гу��и Эндурди унди найсал даӈсасалдоа��и, гу��и Эндурбэ гэбулэй дяринсалду хэм Мимбивэ нирухэн хэсэсэл тэде осигодяра.”
Таду х��м Би��хэсэлбэ нёамба��и отолидала алосихани. Туй тара нёан��иа��и уӈкини: 
�� Туй ниру����ку, туй Христос ма��гава багини, или��иа иниду буйкиндии хорагодяра. Н��ани Гэрбудиэни хэм гэрэн гурун Иерусалимдиади тэп��иуми оркимбари гисурэуривэ алосигини, соромборива гудиэсигини.
ПАСИ 24:36-47