Unix-ryhmät ja korpusten käyttöluvat


UHLCS:n korpusten käyttäjäryhmät, jotka ovat samalla myös Unix-ryhmiä, perustuvat kolmeen eri osatekijään: kuka tai mikä on käyttöluvan antaja, mihin käyttäjäryhmiin luvan saajat kuuluvat, ja mihin korpuksia voidaan käyttää. Korpusten käyttöoikeutta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, jossa on määritelty korpusten tekijänoikeuksia koskevat periaatteet rajoitukset. Käytännössä korpusten käyttölupa haetaan CSC:ltä (ks. LINKKI: käyttölupahakemuslomakkeet).


 1. Luvanantajat

 2. Luvanantajat eli ne tahot, joilla on valtuus tai oikeus myöntää lupia UHLCS:n aineistojen käyttöön (ryhmässä esiintyvät lyhenteet: li, lik, lipr, ld):

  1. Yleisen kielitieteen laitos (li),
  2. Yleisen kielitieteen laitos tai Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) (lik (k = Kotus)),
  3. Yleisen kielitieteen laitos: lisävaatimus: korpuksen omistajaa tai omistajan edustajaa on informoitava käyttöluvasta (ks. yhteyshenkilöt) (lipr (pr = permission)),
  4. Jokin muu Helsingin yliopiston kieliaineiden laitos (ld) (laitokset erotetaan numeroin: 1 = slavistiikan ja baltologian laitos, 2 = pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, 3 = Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos (tarvittaessa lisätään numeroita))


 3. Luvan saajat

 4. Luvan saajat eli ryhmät, joihin kuuluville luvanantaja valtuuksiensa puitteissa voi myöntää käyttölupia

  Luvan saajat, ryhmät A, B ja C:
  1. Yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat ja opettajat (a),
  2. Yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat (b),
  3. Yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä muut luvan saajat (c),
  4. korpusten työstämiseen osallistuvat henkilöt (d),

  Luvan saajat, ryhmä D:
  1. a. Helsingin yliopiston ko. laitoksen henkilökunta, tutkijat ja opettajat,
  2. b. Helsingin yliopiston ko. laitoksen henkilökunta, tutkijat ja opettajat ja opiskelijat ja
  3. c. Helsingin yliopiston ko. laitoksen henkilökunta, tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muut luvan saajat.


 5. Luvan oikeuttama käyttö

 6. Luvan kattama käyttö (ryhmässä esiintyvät lyhenteet: 1, 2, 3, adm (ryhmästä adm ks. alla kohta V)):
  1. Tutkimus,
  2. Tutkimus ja opetus,
  3. Tutkimus, opetus ja kaupalliset kieliteknologiset sovellukset.

 7. Unix-ryhmät

  1. (A) Yleisen kielitieteen laitos + (a) yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat ja opettajat + luvan kattamat työalueet = Aa1, Aa2, Aa3: li-a1, li-a2, li-a3.

   (A) Yleisen kielitieteen laitos + (b) yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat ja opettajat ja opiskelijat + luvan kattamat työalueet = Ab1, Ab2, Ab3: li-b1, li-b2, li-b3.

   (A) Yleisen kielitieteen laitos + (c) yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä muut luvan saajat + luvan kattamat työalueet = Ac1, Ac2, Ac3: li-c1, li-c2, li-c3.

   UNIX-ryhmät

  2. (B) Yleisen kielitieteen laitos tai Kotus + (a) Yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat ja opettajat + luvan kattamat työalueet = Ba1, Ba2, Ba3: lik-a1, lik-a2, lik-a3.

   (B) Yleisen kielitieteen laitos tai Kotus + (b) Yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat + luvan kattamat työalueet = Bb1, Bb2, Bb3: lik-b1, lik-b2, lik-b3.

   (B) Yleisen kielitieteen laitos tai Kotus + (c) yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä muut luvan saajat + luvan kattamat työalueet = Bc1, Bc2, Bc3: lik-c1, lik-c2, lik-c3.

  3. UNIX-ryhmät:

  4. (C) Yleisen kielitieteen laitos (lisävaatimus: korpuksen omistajaa tai omistajan edustajaa on informoitava luvan hakijasta) + (c) yleisen kielitieteen laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä muut luvan saajat + luvan kattamat työalueet. Korpuksia voidaan käyttää tutkimuksessa, opetuksessa ja sellaisten kaupallisten kieliteknologisten sovellusten laatimisessa, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuksia (= Cc3: lipr-c3). Hakemistoon /multilingual-language-archive voidaan liittää korpuksia, joita voidaan käyttää (a) vain tutkimuksessa, tai (c) tutkimuksen ja opetuksen lisäksi myös kaupallisten kieliteknologisten sovellusten laatimisessa hyödynnettäviä korpuksia.
  5. Unix-ryhmät: yksittäinen korpus tai korpukset, jotka sijaitsevat korpushakemistossa, ovat käyttöluvan saaneiden tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä.

  6. (D) Jokin muu laitos + (a) ko. laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat ja opettajat + luvan kattamat työalueet = Dna1, Dna2, Dna3 (n = laitoksen tunnus (tunnukset: ld1, ld2, ld3)):
   ld1-a1, ld1-a2, ld3-a3 (Slavistiikan ja baltologian laitos);
   ld2-a1, ld2-a2, ld3-a3 (Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos);
   ld2-a1, ld3-a2, ld3-a3 (Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos).

   (D) Jokin muu laitos + (c) ko. laitoksen henkilökunta, laitoksen tutkijat, opettajat ja opiskelijat sekä muut luvan saajat + luvan kattamat työalueet = Dnc1, Dnc2, Dnc3 (n = laitoksen tunnus (tunnukset: ld1, ld2, ld3)):
   ld1-c1, ld1-c2, ld1-c3 (Slavistiikan ja baltologian laitos);
   ld2-c1, ld2-c2, ld2-c3 (Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos);
   ld3-c1, ld3-c2, ld3-c3 (Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos).

   UNIX-ryhmät:

  7. Korpusten työstäminen (adm = henkilöt, jotka osallistuvat korpusten toimittamiseen ja hallintoon).


 8. Käyttöluvan hakeminen

 9. Kaikki käyttöluvat myönnetään lupahakemuksen perusteella. CSC:n käytössä olevat lupahakemukset ovat saatavilla CSC:n verkkosivuilla: CSC:n käytössä olevat lupahakemukset ovat saatavilla CSC:n verkkosivuilla: suomenkielinen sähköinen korpusten käyttölupahakemus
  ja englanninkielinen käyttölupahakemus: the electronic computer account application form in English .

  UHLCS:n korpusten käyttöoikeus on sidottu korpusten vastaanottamisen yhteydessä tehtyihin sopimuksiin, joissa määritellään korpusten käyttöalue ja korpusten syntyyn vaikuttaneiden tahojen (ensisijaisesti korpusaineistona olevien tekstien kirjoittajien ja kustantajien) tekijänoikeudet. Sopimukset on solmittu korpusten omistajien ja Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen välillä. UHLCS:n korpuksien käyttölupahakemuslomakkeessa otetaan huomioon nämä korpusten tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset. Käytännössä käyttölupa myönnetään seuraavasti: Käyttölupahakemus lähetetään CSC:lle, mistä se toimitetaan automaattisesti henkilöille, jotka tekevät päätökset käyttöluvista. Ryhmiin A ja C kuuluvien korpusten käyttöä koskevat hakemukset toimitetaan Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle, ryhmään B kuuluvien korpusten käyttöä koskevat hakemukset toimitetaan Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen, ja ryhmään D kuuluvien korpusten käyttöä koskevat hakemukset toimitetaan ko. laitokselle (slavistiikan ja baltologian laitos (= ld1), pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos (= ld2) ja Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos (= ld3)). Ryhmään C kuuluvien korpusten käyttölupahakemuksesta CSC lähettää automaattisesti tiedon korpusten omistajille. Päätös käyttöluvasta toimitetaan CSC:lle, ja CSC hoitaa käyttöluvan myöntämisen teknisen osuuden.© P.S. 2007, 2008