Kielitieteen monet äänet

Keskustelutilaisuus

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Kielitiede on jakautunut useisiin eri suuntauksiin, jotka käyvät omaa sisäistä keskusteluaan. Kielitieteellinen diskurssi on moniäänistä: jokin artikkeli tai kirja voi olla puheenvuoro esimerkiksi jonkin kielen tietyn rakenteen kuvauksesta käytävässä morfologisessa keskustelussa, mutta samalla se voi olla osallisena jonkin teoreettisen viitekehyksen sisällä käytävässä diskurssissa. Kansainvälisistä kielitieteen valtavirroista jotkin ovat kotiutuneet Suomeen, toiset taas eivät. Keskustelutilaisuudessa pohditaan kielitieteen laajaa kenttää neljää eri tutkimussuuntaa edustavan alustuksen pohjalta. Alustusten ja niitä seuraavan keskustelun avulla pyritään muodostamaan jonkinlainen kurkistusikkuna suomalaisen kielitieteen moninaisuuteen.

Alustajat kertovat siitä, miten näkevät oman tutkimussuuntansa osana suomalaista kielitieteen kenttää, ja arvioivat sitä, miksi kyseinen suunta on saanut jalansijaa Suomessa. He pohtivat myös sitä, millaista vuoropuhelua kyseinen suuntaus käy muun suomalaisen kielitieteellisen tutkimuksen kanssa. Lisäksi he esittävät näkemyksensä siitä, mitä pitävät oman suuntansa suomalaisen tutkimuksen merkittävimpänä kontribuutiona kansainväliseen keskusteluun.

 

Keskustelun puheenjohtaja: Urpo Nikanne

Keskustelijat: Arvi Hurskainen (Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, HY), Jaakko Leino (suomen kielen laitos, HY), Minna-Riitta Luukka (suomen kielen laitos ja soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY), Heli Pitkänen (vieraiden kielten laitos, englanti, JoY)

Vastuullinen järjestäjä: Suomen kielitieteellisen yhdistyksen työryhmä Marja-Liisa Helasvuo, Krista Ojutkangas, Eija Suomela-Salmi