Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (0) 2941 (vaihde)
Faksi +358 (0) 2941 23072

MonAKOn toimintakäsikirja 2009-2010

Yleistä

Monikielinen ammattiviestintä MonAKO

Monikielinen ammattiviestintä (MonAKO) on opintokokonaisuus, joka täydentää eri kieliaineiden opetusta tarjoamalla kääntämisen teoriaan ja apuvälineisiin, kääntämisen kielenhuoltoon ja ammatti- ja erikoiskieliin liittyviä kursseja. Kurssit on tarkoitettu kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi myös niille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden oman pääaineen laitos ei tarjoa erityistä kääntämiseen tähtäävää koulutusta. Hallinnollisesti MonAKO kuuluu yleisen kielitieteen laitokseen.

Opetuksen lähtökohdat

Opettamisen ja nimenomaan kääntämisen opettamisen peruslähtökohtia ovat:

  • opettaminen itsenäiseen ajatteluun
  • kääntämisen opettaminen (ei kieliparisidonnaista, vaan toisaalta teorialähtöistä, toisaalta käytännön tarpeisiin valmistavaa, atk-taitojen opetusta jne.).
  • tutkimukseen perehdyttäminen ja valmentaminen.

Suunnittelu, resurssit ja toteutus

Opetuksen suunnittelusta vastaa MonAKOn henkilökunta Andrew Chestermanin johdolla. Opetusta kehitetään työelämän tarpeista, uudesta tutkimustiedosta ja opiskelijoiden toiveista käsin. MonAKOn oma henkilökunta vastaa pääosin tärkeimmistä kursseista ja opetuksen painotuksissa otetaan huomioon itse kunkin asiantuntemus. Lisäksi käytetään tuntiopettajia, jotka valikoituvat oman asiantuntemuksensa perusteella

Resurssit ja oppimisympäristöt ovat hyvät: oma atk-luokka on myös muiden kieliaineiden käytössä, etäopetus ja atk-opetus kehittyvät jatkuvasti. MonAKOlla on oma kokoelma Metsätalon kirjastossa, ja sitä täydennetään jatkuvasti. Andrew Chesterman seuraa kääntämisen tutkimuksen kirjallisuutta ja tekee tilauksia myös muiden kieliaineiden tekemien ehdotusten perusteella.

MonAKOn verkkosivuilla on jatkuvasti päivittyvä lista MonAKOn pro gradu -töistä, jotka on tehty yhteisohjauksessa eri kielten laitosten kanssa, sekä kääntämisen tutkimuksen monikielinen sanasto (termipankki).

Tavoitteet perusopinnoille ja aineopinnoille

Perusopintojen oppimistavoitteet: yleiskäsityksen saaminen kääntämisestä ammattina, eri kääntämisen lajeista, kielenhuollon merkityksestä, tekstilajeista ja tekstintutkimuksen käsitteistä, kääntämisen teoriasta ja kääntäjän teknisestä tietotaidosta.

Aineopintojen oppimistavoitteet: perehtyminen syvällisemmin johonkin tai joihinkin kääntämisen erikoisalueisiin (esim. erikoiskielet, terminologia, kaunokirjallisuus), mahdollisuus syventää teknistä osaamista ja kääntämisen hahmottamista osana kulttuuria, viestintää ja koko yhteiskuntaelämää.

Oppiaineen antamat työelämävalmiudet

MonAKO on ammatillisesti suuntautunut oppiaine, jonka tarkoitus on sekä antaa kääntämisestä realistinen kuva että harjaannuttaa opiskelijat tunnistamaan omat valmiutensa ja heikkoutensa ja kehittämään itseään.

Opintojen kulku

Opintojen aloittaminen

Opiskelijan kannattaa opintojen aluksi täyttää opintorekisterilomake, joita löytyy toimistosta tai MonAKOn käytävän hyllystä (Metsätalo, V kerros). Lomakkeessa kysyttyjen tietojen avulla MonAKOn henkilökunnan on helpompi pitää yhteyttä opiskelijoihin esim. pulmatilanteissa.

MonAKOn kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Osa kursseista on pienryhmäkursseja, joiden koko on rajoitettu. Ilmoittautumiskäytännöistä on ajantasaista tietoa verkkosivuilla kohdassa Kurssi-ilmoittautuminen.

Joka syyslukukauden alussa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan yleistä asiaa MonAKOssa opiskelusta ja tulevan vuoden opetuksesta. Tilaisuuden tarkka aika ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa MonAKOn etusivun ajankohtaista-palstalla.

MonAKOn tapahtumista pysyy ajan tasalla parhaiten liittymällä sähköpostilistallemme (ohjeet löytyvät verkkosivujen kohdasta Atk-palvelut >> sähköpostilistat) ja seuraamalla etusivun ajankohtaista-palstaa.

Amanuenssi Johanna Hirvonen vastaa kysymyksiin osoitteessa johanna.hirvonen[ätmerkki]helsinki.fi ja vastaanottoaikoina huoneessa B519 (Metsätalo).

Opiskelu uusien tutkintovaatimusten mukaan

Uudessa järjestelmässä MonAKOssa voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopintoihin kuuluu seuraavat viisi pakollista kurssia:
Kääntäjän kompetenssit (Cmo111)
Tekstin analyysi ja -huolto (Cmo112)
Kääntämisen teoria (Cmo121)
Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (Cmo131)
Dokumenttien käsittely (Cmo141).

Näistä kursseista kukin on viiden opintopisteen laajuinen, joten perusopintoihin vaadittavat 25 opintopistettä tulevat täyteen niistä.

Aineopintojen 35 opintopistettä voi koota MonAKOn kurssitarjonnasta omien kiinnostustensa mukaan. Aineopintoihin voi liittää joitakin muiden laitosten kursseja (esim. käännösviestinnän suomen kursseja tai yleisen kielitieteen peruskurssin) mutta niiden sisällyttämisestä on aina sovittava erikseen ja niiden yhteismäärä ei saa ylittää 5 opintopistettä.

Opintokokonaisuuden valmistuminen

Kun opintokokonaisuus on valmis, sen rekisteröintiä voi pyytää MonAKOsta joko täyttämällä opintokokonaisuuslomakkeen (MonAKOn käytävän hyllyssä) ja palauttamalla sen MonAKOn tenttilaatikkoon, tai ilmoittamalla sähköpostitse koodeineen kaikki kurssit, jotka kokonaisuuteen halutaan liitettävän.

Kirjatentit

Tenttejä järjestetään humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä. Lisää tietoa tiedekunnan sivuilta . Perusopintoihin kuuluvat kurssit tentitään perusopintojen tenttipäivinä; aineopintoihin kuuluvat aineopintojen tenttipäivinä.

Tenttituloksista ilmoitetaan MonAKOn ilmoitustaululla Metsätalon 5. kerroksessa.

Ohjaus, yhteistyö ja verkostot

Opinnäytteiden ohjaajina toimivat Andrew Chesterman ja Outi Paloposki. Niin opinnäytteiden ohjauksessa kuin muussakin opetuksessa hyödynnetään ohjaajien ja opettajien omaa tutkimusta ja muuta tuoretta tutkimusta. Kansainvälinen ja kansallinen kääntämisen tutkijoiden ja kääntäjien verkosto toimii osaltaan resurssina. MonAKOn jatkotutkimusseminaarin sähköpostilista toimii tiedotuskanavana valtakunnallisestikin, ja opettajavaihto on säännöllistä. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, potentiaaliset työnantajat, Tekniikan sanastokeskus, Valtioneuvoston kielipalvelu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja EU:n käännös- ja tulkkipalvelut.

Palaute

Opiskelijoilta pyydetään palautetta kaikkien kurssien päätteeksi. Myös tuntiopettajia on ohjeistettu palautteen keräämiseen, ja heiltä toivotaan kurssin päätteeksi loppuraportti (tuntiopettajia opastetaan työhönsä mm. MonAKOn Tuntiopettajan käsikirjan avulla).

Opiskelijoita rohkaistaan kommentteihin ja keskusteluun muutenkin niin aloitelaatikon kuin ylipäätään .avoimien ovien. politiikan kautta (keskustelemaan voi tulla muulloinkin kuin vastaanottoaikoina). Kirjallista palautetta voi jättää sekä henkilökunnan lokeroihin että lähettää sähköpostilla. Palautteeseen reagoidaan ja kaikki palaute arkistoidaan.

Kehittäminen

Oppiainetta kehitetään opiskelijoilta ja tuntiopettajilta saadun palautteen pohjalta, MonAKOn oman henkilökunnan kokemusten perusteella ja alan tutkimustuloksia seuraamalla. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiantuntemusta hyödynnetään myös kurssiohjelmassa.

Toimenkuvat

Andrew Chesterman (professori)
MonAKOn hallinto (yhdessä Outi Paloposken kanssa, mm. kurssivaatimukset ja budjettiasiat.
Opetus: kääntämisen teorian kurssi, tutkijaseminaari, metodikurssi (Paloposken kanssa), kirjatentit.
Ohjaus: väitöskirjojen ja gradujen ohjaus. Omaa tutkimusta: käännösteorian käsiteanalyysiä sekä tutkimusmetodologiaa.
Työssä vuodesta 2007 lähtien osa-aikaisesti (pääasiassa periodeilla I ja III).

Outi Paloposki (yliopistonlehtori)
MonAKOn hallinto (yhdessä Andrew Chestermanin kanssa).
Opetus: kääntäjän kompetenssit, kääntämisen historia, käännöskirjallisuuden tutkimus, kääntämisen etiikka, metodikurssi (Chestermanin kanssa), graduseminaari (Chestermanin kanssa), tutkijaseminaari (Chestermanin poissa ollessa), kirjatentit.
Ohjaus: graduohjaus.
Tutkimus: Suomentamisen historia, suomentamisen ja kirjakielen kehittämisen väliset yhteydet, uudelleenkääntäminen, suomentajan näkyvyys; tutkimusmetodologia.

Johanna Hirvonen (amanuenssi)
Hallinto: opintorekisteriasiat, opintoneuvonta, verkkosivujen ylläpito, atk-tuki, taloushallinto, tuntiopettajien rekrytointi ja neuvonta, tila-asiat.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.