Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

MonAKOn tutkintovaatimukset 2005-2007

Syksyllä 2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelevat näiden tutkintovaatimusten mukaan.

Monikielisen ammattiviestinnän sivuaine

MonAKO eli monikielisen ammattiviestinnän opintokokonaisuus täydentää eri kieliaineiden opetusta tarjoamalla ammattikääntämisen ja -viestinnän perus- ja aineopinnot sivuaineeksi. Kurssit on tarkoitettu kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi myös niille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden oma pääaineen koulutus ei tarjoa erityistä kääntämiseen tähtäävää koulutusta. Yksittäisiä kursseja voi myös suorittaa erikseen esimerkiksi lisäopintoina. Tarkempia tietoja löytyy MonAKOn kotisivulta: www.monako.helsinki.fi.

Cmo100 Perusopinnot (25 op)

Vastuuhenkilö: Outi Paloposki.

Tavoite: Opiskelija oppii monikielisen ammattiviestinnän peruskäsitteet ja omaksuu kääntäjän ammatillisen tietotaidon perusteet.

Kääntäjän perustaidot

Cmo111 Kääntäjän kompetenssit (5 op) Johdatus kääntäjän toimenkuviin ja valmiuksiin, joihin kuuluvat mm. tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous, rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja ohjattu luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta: R. Oittinen ja P. Mäkinen (toim.), Alussa oli käännös. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo112 Tekstin analyysi ja -huolto (5 op) Tekstien ja tekstityyppien tunnistaminen ja tulkinta sekä tekstinhuolto erityisesti kääntäjän näkökulmasta. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja osia teoksista C. Nord, Text Analysis in Translation, B. Mossop, Revising and Editing for Translators. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Teoria I

Cmo121 Kääntämisen teoria (5 op) Englanninkielinen luentosarja kääntämisen teorian käsitteistä ja lähestymistavoista. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luentopäiväkirja sekä essee. Luennot ja luentopäiväkirjan korvaa kirjatentti: J. Munday, Introducing Translation Studies ja M. Shuttleworth & M. Cowie, Dictionary of Translation Studies. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet I

Cmo131 Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (5 op) Yleiskielen ja ammattikielten erityispiirteet ja niiden tieteellinen tutkimus sekä suomen virkakielen ominaispiirteet. Suoritus: Luentokurssit (28 t) ja luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Tekninen tietotaito I

Cmo141 Dokumenttien käsittely (5 op) Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, muuntaminen ja siirtäminen). Kurssin tavoitteena on kirjoittamisnopeuden kehittäminen. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset sekä raportti. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo200 Aineopinnot (35 op, vapaasti valittavissa.)

Aineopinnot voi aloittaa ennen perusopintojen suorittamista, kuitenkin siten, että osioiden edellyttämät perusopintojen kohdat on suoritettu. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän voi saada, kun perusopinnot on koostettu. Vastuuhenkilö: Andrew Chesterman.

Tavoite: Opiskelija hallitsee monikielisen viestinnän ammattiosaamisen taidot eri erikoisaloilla ja osaa tarvittavat TVT-taidot.

Erikoistaidot

Cmo211 Terminologia (3 op) Kaksi- ja monikielisen terminologiatyön periaatteet, menetelmät ja käytäntö. Suoritus: Luentokurssi (14 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo212 AV-kääntäminen (3-5 op) AV-kääntämisen erityispiirteet. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (21 t) ja luentopäiväkirja. 5 op: lisäharjoitukset. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo213 Kääntäjä yrittäjänä (3 op) Perustiedot yrityksen perustamisesta, asiakassuhteista jne. Suoritus: Kirjatentti: I. Helin (toim.), Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän opas, sekä esseetehtävä. Vastuuhenkilö: Helin.

Cmo214 Kaunokirjallisuuden praktikum (5 op) Suomentamisen työpaja, joka järjestetään resurssien mukaan. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Teoria II (Edellytys: Teoria I)

Cmo221 Kääntämisen etiikka (3-5 op) Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t) ja kirjallisuutta sekä esseetehtäviä. 5 op: edellisten lisäksi ylimääräinen essee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo222 Kontrastiivinen tutkimus (3-5 op) Johdatus kontrastiivisen tutkimuksen perusteisiin ja sovelluksiin. Suoritus: 3 op: kirjatentti: A. Chesterman, Contrastive Functional Analysis. 5 op: lisäessee tai kirjatentti: N. Korimo-Girod (toim.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo223 Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (3 op) Kielen ja kulttuurin suhde, kulttuurieroista aiheutuvat käännösongelmat sekä niiden ratkaisumallit. Suoritus: luentokurssi (28 t) ja esseetehtävä (2000 sanaa). Vastuuhenkilö: Leppihalme.

Cmo224 Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (3-5 op) Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus: 3 op: luentokurssi (28 t) ja tentti tai essee: R. Oittinen, Kääntäjän karnevaali. 5 op: lisäessee: H. Veivo ja T. Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Vastuuhenkilö: Kukkonen.

Cmo225 Kulttuurianalyysia kääntäjille (3-5 op) Käsitteellisiä työvälineitä kulttuurien vertailuun. Suoritus: 3 op: tentti: D. Katan, Translating Cultures. 5 op: lisäessee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo226 Kääntämisen historia (3-5 op) Kääntämisen ja erityisesti suomentamisen historia ja sen tutkimus. Suoritus: 3 op: luentokurssi (14 t) ja essee: P. Lilius ja H. Makkonen-Craig (toim.), Nerontuotteita maailmalta. 5 op: lisäessee: A. Pym, Method in Translation History. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo227 Käännöskirjallisuuden tutkimus (3-5 op) Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin ja käännöskritiikkiin. Suoritus: 3 op: luentokurssi (14 t) ja esseetehtävä: O. Paloposki ja H. Makkonen-Craig (toim.), Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. 5 op: lisätehtävä. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo228 Euroopan kielipolitiikka (3 op) Perustiedot Euroopan eri maiden kielipolitiikoista ja niihin liittyvistä ideologisista ja valtapoliittisista kysymyksistä. Suoritus: Kirjatentti: M. Johansson ja R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa ? kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet II (Edellytys: Ammattikielet I)

Cmo231 EU ja kääntäminen (3 op) Kääntäminen ja kielenhuolto EU:n toimielimissä. Suoritus: Kirjatentti: E. Wagner et al., Translating for the European Union Institutions sekä essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo232 Oikeusjärjestelmät ja lakikieli (3 op) Eri maiden oikeusjärjestelmien ja niiden juridisen terminologian kehitys. Suoritus: Luentokurssi (10 t), tentti ja kirjallisuutta: H. Mattila, Vertaileva oikeuslingvistiikka, jaksot A ja D s. 483-552. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo233 Lääketieteen kieli (3 op) Lääketieteen alan käsitejärjestelmät ja kielenkäytön rekisterit. Suoritus: Luentokurssi (12 t) ja luentopäiväkirja sekä ohjeiden mukaan n.100 s. kirjallisuutta, joista kirjoitetaan lyhyt essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Tekninen tietotaito II (Edellytys: Tekninen tietotaito I)

Cmo241 Tietokoneavusteinen kääntäminen (3 op) Käännösmuistiohjelmat sekä muut sähköiset työkalut, sanastot ja termipankit. Suoritus: Kurssi (14 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Lauri Carlson.

Cmo242 Trados-harjoituskurssi ja lokalisointi (5 op) Kääntäjän apuohjelmat ja lokalisoinnin perusteet. Suoritus: kurssi (28 t) ja harjoitukset (28 t). Vastuuhenkilö: Chesterman.

Cmo251 Erikseen sovittava suoritus (3-5 op) Sovittava Chestermanin kanssa.

Muita kursseja

Seminaari Cmo301 Käännöstieteen seminaari (10 op) Seminaari ja ohjaus opiskelijoille, joiden pro gradu -tutkielma liittyy käännöstutkimukseen. Osallistumisesta sovittava oman oppiaineen professorin kanssa. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Tulkkauksen perusteet (10 op) Edellytys: HuK tai vastaava määrä opintopisteitä. Opiskelijat valitaan pääsykokeen perusteella. Cmo311 Tulkkauksen teoria (3 op) Perustiedot tulkkauksesta tulkin, puhujan ja kuulijan näkökulmasta. Tulkkauksen eri lajit ja menetelmät, tulkin työn ammatilliset edellytykset ja valmiudet sekä alalle hakeutuminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luettavaa ohjeiden mukaan. Cmo312 Tulkkausharjoitukset (7 op) Vastuuhenkilö: Chesterman.

Jatko-opintojen kursseja

Cmo401 Käännöstutkimuksen metodologiaa (3-5 op) Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kääntämisen tutkimuksen metodeihin perehdyttävä kurssi. Suoritus: 3 op: kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja raportti. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Cmo402 Tutkijaseminaari (3-5 op) Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä. Seminaarissa käsitellään kääntämisen tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Suoritus: 3 op: kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja oman työn esittäminen. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.