Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Opetus 2009-2010

Tällä sivulla kerrotaan käännöstieteen opetustiedot sekä kirjatenttivaihtoehdot. Tutkintovaatimukset ja ajantasaiset kurssikuvaukset löytyvät WebOoodista

Tästä voit lukea esseevinkkejä!


 • Käännöstieteen perusopinnot CKT100, 25 op

  • Kääntäjän kompetenssit CKT111 (3 op)
  • Kääntämisen teoria CKT121 (6 op)
  • Kielitiedettä kääntäjille CTK122 (3 op)
  • Tekstilingvistiikkaa kääntäjille CKT112 (5 op)
  • Johdatus terminologiaan CKT132 (3 op)
  • Johdatus käännösteknologiaan CKT142 (5 op)
 • Käännöstieteen aineopinnot CKT200Y/CKT200A/CKT200K, 35 op

  Aineopinnoissa on kolme linjaa: yleinen linja CKT200Y, AV-kääntämisen linja CKT200A sekä käännösteknologian linja CKT200K.

  Yleinen linja CKT200Y

  Suoritetaan 35 op seuraavista opintojaksoista:

  • Terminologian jatkokurssi CKT211 (5 op)
  • Audiovisuaalisen kääntämisen perusteet CKT212 (5 op)
  • Kääntäjä yrittäjänä CKT213 (3 op)
  • Kaunokirjallisuuden suomentaminen CKT214 (5 op)
  • Kääntämisen etiikka CKT221 (3/5 op)
  • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia CKT223 (3 op)
  • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen CKT224 (3/5 op)
  • Kulttuurintutkimus CKT225 (3 op)
  • Kääntämisen historia CKT226 (3-8 op)
  • Käännöskirjallisuuden tutkimus CKT227 (3/5 op)
  • Euroopan kielipolitiikka CKT228 (3 op)
  • EU ja kääntäminen CKT231 (3 op)
  • Oikeusjärjestelmät ja lakikieli CKT232 (3 op)
  • Lääketieteen kieli CKT233 (3 op)
  • Tietokoneavusteinen kääntäminen CKT273 (3/5 op)
  • Erikseen sovittava kurssi CKT251 (3/5 op)

  AV-kääntämisen linja CKT200A

  Suoritetaan yhteensä 25 op seuraavista AV-kääntämisen opinnoista sekä lisäksi 10 op yleisen linjan opintoja (vapaasti valittavissa):

  • Audiovisuaalisen kääntämisen perusteet CKT212 (5 op) (Pakollinen.)
  • Tekstitys I CKT262 (3-5 op) (Pakollinen.)
  • Tekstitys II CKT263 (5-8 op)
  • Kielen sisäinen tekstitys CKT264 (3-5 op)
  • Selostus ja dubbaus CKT265 (5-7 op)
  • Sanan ja kuvan yhteistyö CKT266 (4 op)
  • AV-käännös suomesta/ruotsista vieraaseen kieleen CKT267 (5-7 op)
  • Kirjatentti CKT268 (3-5 op)
  • Projektiopinnot CKT269 (5-7 op)

  Käännösteknologian linja CKT200K

  Suoritetaan yhteensä 25 op seuraavista käännösteknologian opinnoista sekä lisäksi 10 op yleisen linjan opintoja (vapaasti valittavissa):

  • Monikielinen kieliteknologia CKT271 (3/5 op)
  • Monikielinen sisällönhallinta CKT272 (3/5 op)
  • Tietokoneavusteinen kääntäminen CKT273 (3/5 op)
  • Lokalisaatio CKT274 (3/5 op)
  • Terminhallinta CKT275 (3/5 op)
  • Konekäännös CKT276 (3/5 op)
  • Projektinhallinta CKT277 (3/5 op)
  • Projekti CKT278 (3/5 op)
 • Syventäviä opintoja

  • Käännöstieteen seminaari CKT301 (10 op)
  • Auktorisoitu kääntäminen I: teoriaosa CKT311 (3 op)
  • Auktorisoitu kääntäminen II: harjoitukset CKT312 (3 op)
 • Jatko-opintoja

  • Metodologiakurssi CKT401 (3/5 op)
  • Tutkijaseminaari CKT402 (3/5 op)
 • Tulkkauksen opintokokonaisuus I CTU100 (25 op)

  Edeltävät opinnot: Kääntäjän kompetenssit CKT111 ja Kääntämisen teoria CKT121.

  • Asioimistulkkauksen perusteet CTU101 (5 op)
  • Kuulomuistin kehittäminen ja puheen pitämisen taito CTU102 (5 op)
  • Tulkkaukseen valmistautuminen CTU103 (5 op)
  • Kieliparisidonnaiset harjoitukset CTU104 (10 op)
 • Tulkkauksen opintokokonaisuus II CTU200 (25 op)

  Edeltävät opinnot: Tulkkauksen opintokokonaisuus I.

  • Oikeustulkkauksen perusteet CTU201 (5 op)
  • Konferenssitulkkauksen perusteet CTU202 (5 op)
  • Kieliparisidonnaiset harjoitukset CTU203 (15 op)

Merkintöjen selityksiä

Joidenkin kurssien perässä mainittu "Rajoitettu ryhmäkoko" tarkoittaa, että kurssin rajallisen ryhmäkoon vuoksi kurssille kannattaa ilmoittautua heti ilmoittautumisajan alettua, sekä näille kursseille ilmoittautumisaika on lyhyempi. Ilmoittautumisesta tarkemmin sivulla (linkki valmistumassa) kurssi-ilmoittautuminen

Opetustietojen perässä mainittavat I, II, III ja IV periodi ovat opetusperiodeja (lkv 2009-2010):

I periodi: 7.9.-25.10.2009
II periodi: 2.11.-20.12.2009
III periodi: 18.1.-7.3.2010
IV periodi: 15.3.-23.5.2010

Jos kurssin tiedoissa mainitaan "I ja II periodi", se tarkoittaa, että sama kurssi jatkuu molempien periodien ajan (koko lukukauden).

Perusopinnot (CKT100) 25 op

 • Kääntäjän kompetenssit (CKT111, 3 op)

  Johdatus kääntäjän ja tulkin toimenkuviin ja valmiuksiin. Ammattitietoa mm. ammattijärjestöistä, palkkauksesta, ammatin historiasta ja tiedonhausta. Suoritus: luentokurssi (14 t) ja ohjattu luentopäiväkirja tai vastaava tehtävä sopimuksen mukaan sekä kirjallisuutta: esim. R. Oittinen ja P. Mäkinen (toim.), Alussa oli käännös.

  aika: sl ti 12-14, I periodi
  paikka: U40 sali 1
  opettaja: Probirskaja.

 • Kääntämisen teoria (CKT121, 6 op)

  Kääntämisen ja tulkkauksen teorian peruskäsitteet ja lähentymistavat. Suoritus: Osittain englanninkielinen luentokurssi (28 t) tehtävineen. Kirjatenttivaihtoehto: kaksi tentittävää kirjaa (a+b) sekä esseetehtävä. Tentitään seuraavat kirjat samalla kertaa:
  (a) J. Munday: Introducing Translation Studies (englannin kääntämisen opiskelijoille: M. Snell-Hornby: The Turns of Translation Studies tai muu sovittava teos).
  (b) F. Pöchhacker: Introducing Interpreting Studies, luvut 1,2 ja 3, tai J. Saresvuo ja S.-L. Ojanen: Tulkin käsikirja, luvut 1,2,3 ja 4. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: sl ma 10-12, I ja II periodi
  paikka: päärakennus, sali 5
  opettajat: Chesterman ja Tenhonen-Lightfoot.

  Lisätietoa luennoista:

  Ohjeet.

 • Kielitiedettä kääntäjille (CKT121, 3 op)

  Yleisen kielitieteen peruskäsitteet ja terminologia kääntämisen näkökulmasta. (Jos yleisen kielitieteen peruskurssi CYK110 on jo suoritettu muun oppiaineen yhteydessä, opiskelija ottaa tilalle perusopintojen kokonaisuuteen jonkin aineopintojen kurssin. Suoritus: luentokurssi (28 t) tehtävineen. Kirjatenttivaihtoehto: F. Karlsson,, Yleinen kielitiede tai muunkielinen kirja sopimuksen mukaan.

  aika: sl to 10-12, I ja II periodi
  paikka: päärakennus, sali 5 (periodi I), PIII (periodi II)
  opettaja: Carlson.

 • Tekstilingvistiikkaa kääntäjille (CKT112, 5 op)

  Tekstityyppien tunnistaminen ja tulkinta sekä tekstinhuolto erityisesti kääntäjän näkökulmasta; pragmatiikan perusteet, genret, informaatiorakenne, koheesio, retoriikan keinot. Puhutun kielen analyysin perusteet. Suoritus: Luentokurssi (28 t). Luentokurssia suositellaan erityisesti niille, joille aihe on melko uusi. Taustakirjallisuutta: C. Nord, Text Analysis in Translation ;B. Mossop, Revising and Editing for Translators.. Kirjatenttivaihtoehto: Sovittava opettajan kanssa.

  aika: sl pe 12-14, I ja II periodi
  paikka: PIII
  opettaja: Pakkala-Weckström.

 • Johdatus terminologiaan (CKT132, 3 op)

  Kurssilla perehdytään terminologian teorian peruskäsitteisiin, käsitesuhteiden analysointiin, käsitejärjestelmien ja määritelmien laatimiseen, tärkeimpiin terminmuodostamistapoihin sekä vastinetyön ja sanaston muotoilun perusperiaatteisiin. Suoritus: luentokurssi (24 t), harjoitukset sekä kurssityönä laadittava käsitekaavio ja siihen liittyvä yksi- tai kaksikielinen sanasto.

  aika: kl ke 12-14, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 1
  opettaja: Vehmas-Lehto.

 • Johdatus käännösteknologiaan (CKT142, 5 op)

  Edeltävät opinnot: suoritettu TVT-ajokortti (2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet) tai vastaava kurssi. Kurssi syventää käsitystä kielestä teknologian kannalta sekä opastaa kieliteknologian käyttöön monikieliseen viestintään liittyvissä tehtävissä. Suoritetaan toistaiseksi käymällä kieliteknologian kurssi CLT140 Kieliteknologian johdanto. Ks. tarkemmin kieliteknologian oppiaineen sivuilta.

  opettaja: Koskenniemi.

Aineopinnot (CKT200Y/CKT200A/CKT200K) 35 op

Aineopinnoissa on kolme linjaa: yleinen linja CKT200Y, AV-kääntämisen linjaCKT200A ja kieliteknologian linja CKT200K.

Yleinen linja CKT200Y

 • Audiovisuaalisen kääntämisen perusteet (CKT261, 5 op)

  Tutustutaan tekstityksen, selostuksen ja dubbauksen työprosesseihin sekä av-kääntäjän ammattitietouteen. Suoritus: luennot, harjoitustyöt ja lopputentti. Taustakirjallisuutta: Jan-Emil Tveit: Translating for Television: A Handbook in Screen Translating, J. Ivarsson, Subtitling, R. Oittinen, T. Tuominen (toim.) 2007, Olennaisen äärellä: johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen.

  aika: sl to 14-16, I ja II periodi
  paikka: U40 sali 1
  opettaja: Kerkkä.

 • Kääntämisen etiikka (CKT221, 3/5 op)

  Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus (3 op): osallistuminen seminaarityyppiseen opetukseen (14 t) tehtävineen (ryhmä- tai yksilötöitä). Kirjallisuus: valikoituva artikkeleita. Mahdollisuus tehdä lisäessee (+ 2 op).

  aika: kl to 10-12, IV periodi
  paikka: päärakennus sali 6 (18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 22.4.); U37 Ls (15.4.); P673 (29.4., 6.5.)
  opettaja: Probirskaja.

 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (CKT224, 3/5 op)

  Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus (3 op): luentokurssi (28 t) ja tentti tai essee: S. Basnett:Teoksesta toiseen (176 s.) tai S. Bassnett Translation Studies. Lisäessee (+ 2 op): H. Veivo ja T. Huttunen: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin (195 s.), tai Göran Sonesson. Bildsemiotik (kap. 1, 2 ja 3 = 125 s.), tai Jorgen Dines Johansen ja Svend Erik Larsen: Tegn i brug (kap. 1, 2, 5 ja 6 = 190 s.)

  aika: kl ma 18-20, IV periodi
  paikka: U40 sali 4
  opettaja: Kukkonen.

 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (CKT227, 3/5 op)

  Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin, tutkimukseen ja tutkimusmetodeihin, sekä käännöskritiikkiin. Suoritus (3 op): luentokurssi (14 t) harjoitustehtävineen. Kirjatenttivaihtoehto: O. Paloposki ja H. Makkonen-Craig (toim.) Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. Lisäessee (+ 2 op).

  aika: kl to 10-12, III periodi
  paikka: sali 6
  opettaja: Paloposki.

 • Oikeusjärjestelmät ja lakikieli (CKT232, 3 op)

  aika: sl ma 12-14, II periodi
  paikka: U38 sali F211
  opettaja: Probirskaja.

 • Lääketieteen kieli (CKT233, 3 op)

  aika: kl pe 13-16, (5.-26.2.) III periodi
  paikka: U40 sali 12
  opettaja: Paajanen-Mannila.

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (CKT273, 3/5 op)

  aika: sl ke 14-16, I periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Carlson.

AV-kääntämisen linja CKT200A

 • Audiovisuaalisen kääntämisen perusteet (CKT261, 5 op)

  aika: sl to 14-16, I ja II periodi
  paikka: U40 sali 1
  opettaja: Kerkkä.

 • Tekstitys I (CKT262, 3-5 op)

  aika: sl ma 10-12, I ja II periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Helin.

 • Tekstitys II (CKT263, 5-8 op)

  aika: kl ma 10-12, III ja IV periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Helin.

 • Kielen sisäinen tekstitys (CKT264, 3-5 op)

  aika: kl ti 10-12, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 8
  opettaja: Jegorow.

 • Selostus ja dubbaus (CKT265, 5-7 op)

  aika: kl ma 14-16, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 9
  opettaja: Pakkala-Weckström.

 • Sanan ja kuvan yhteistyö (CKT266, 4 op)

  aika: kl ti 12-14, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 8
  opettaja: Immonen.

Käännösteknologian linja CKT200K

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (CKT273, 3/5 op)

  aika: sl ke 14-16, I periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Carlson.

 • Monikielinen sisällönhallinta (CKT272, 3/5 op)

  aika: sl ke 14-16, II periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Carlson.

 • Lokalisaatio (CKT274, 3/5 op)

  aika: kl ke 14-16, III periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Carlson.

 • Konekäännös (CKT276, 3/5 op)

  aika: kl ke 14-16, IV periodi
  paikka: U40 A116
  opettaja: Carlson.

Syventäviä opintoja

 • Käännöstieteen seminaari (CKT301, 10 op)

  aika: sl+kl ti 10-12, I-IV periodi
  paikka: aud V (I ja II periodi), U40 sali 11 (III ja IV periodi)
  opettaja: Chesterman ja Paloposki.

 • Auktorisoitu kääntäminen I: teoriaosa (CKT311, 3 op)

  aika: sl ti 12-14, I periodi
  paikka: U40 sali 9
  opettaja: Laakso-Tammisto.

Jatko-opintoja

 • Metodologiakurssi (CKT401, 3/5 op)

  aika: sl+kl ma 16-18, I-IV periodi
  paikka: U40 sali 30 (I ja II periodi) U40 sali 33 (III ja IV periodi)
  opettaja: Paloposki.

 • Tutkijaseminaari (CKT402, 3/5 op)

  aika: sl+kl ma 16-18, I-IV periodi
  paikka: U40 sali 30 (I ja II periodi) U40 sali 33 (III ja IV periodi)
  opettajat: Chesterman ja Paloposki.

Tulkkauksen opintokokonaisuus I CTU100

 • Kuulomuistin kehittäminen ja puheen pitämisen taito (CTU101, 5 op)

  aika: sl pe 10-12, I ja II periodi
  paikka: U40 sali 2
  opettaja: Tenhonen-Lightfoot.

 • Tulkkaukseen valmistautuminen (CTU103, 5 op)

  aika: kl pe 10-12, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 2
  opettaja: Tenhonen-Lightfoot.

 • Asioimistulkkauksen perusteet (CTU102, 5 op)

  aika: kl ma 12-14, III ja IV periodi
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Ekman.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.