Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opetus 2008-2009

Tällä sivulla kerrotaan vain opetustiedot. Tutkintovaatimukset ja ajantasaiset kurssikuvaukset sekä suoritustavat löytyvät WebOoodista


 • Perusopinnot Cmo100, 25 op

  • Kääntäjän perustaidot (Kääntäjän kompetenssit sekä Tekstin analyysi ja huolto)
  • Teoria I (Kääntämisen teoria)
  • Ammattikielet I (Yleiskieli, ammattikieli ja virkakieli)
  • Tekninen tietotaito I (Dokumenttien käsittely)
 • Aineopinnot Cmo200, 35 op

  • Kääntäjän erikoistaidot
  • Teoria II
  • Ammattikielet II
  • Tekninen tietotaito II
 • Muita kursseja

  • Seminaari
  • Tulkkauksen perusteet
  • Auktorisoitu kääntäminen
 • Jatko-opintojen kursseja

  • Metodologia
  • Tutkijaseminaari

Merkintöjen selityksiä

Joidenkin kurssien perässä mainittu "Rajoitettu ryhmäkoko" tarkoittaa, että kurssin rajallisen ryhmäkoon vuoksi kurssille kannattaa ilmoittautua heti ilmoittautumisajan alettua, sekä näille kursseille ilmoittautumisaika on lyhyempi. Ilmoittautumisesta tarkemmin sivulla kurssi-ilmoittautuminen

Opetustietojen perässä mainittavat periodi I, periodi II, periodi III ja periodi IV ovat opetusperiodeja:

Periodi I: 1.9.-17.10.
Periodi II: 27.10.-12.12.
Periodi III: 12.1.-27.2.
Periodi IV: 9.3.-30.4.

Jos kurssin tiedoissa mainitaan "periodit I-II", se tarkoittaa, että sama kurssi jatkuu molempien periodien ajan (koko lukukauden). "Periodit I ja II" taas tarkoittaa, että kurssista on kaksi ryhmää, joista toinen on periodilla I ja toinen periodilla II.

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Kääntäjän perustaidot

 • Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op)

  Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat äidinkielentaito, vieraan kielen hallinta, kääntämisen strategiat, tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous, rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: sl ti 12-14, periodit I-II
  paikka: U40 sali 6
  opettajat: Tenhonen-Lightfoot ja Paloposki

 • Tekstin analyysi ja huolto (Cmo112, 5 op)

  Opintojaksossa käsitellään tekstien ja tekstityyppien tunnistamista ja tulkintaa sekä tekstinhuoltoa erityisesti kääntäjän näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl ma 10-12 ja to 14-16, periodi IV
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Tuomarla

Kääntämisen teoria I

 • Kääntämisen teoria (Cmo121, 5 op)

  Englanninkielinen luentosarja kääntämisen teorian käsitteistä ja lähestymistavoista. Suoritus: Luentokurssi (14 t) ja luentopäiväkirja sekä essee. (Uusien tutkintovaatimusten mukaiset) luennot ja luentopäiväkirjan korvaa kirjatentti: J. Munday, Introducing Translation Studies ja M. Shuttleworth and M. Cowie, Dictionary of Translation Studies.

  aika: sl ma 10-12, periodi I
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Chesterman

  Lisätietoa luennoista ja kurssin esseistä ja tehtävistä.

Ammattikielet I

 • Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (Cmo131, 5 op)

  Opintojaksossa käsitellään yleis- ja ammattikielten tutkimusta ja niiden erityispiirteitä sekä suomalaista virkakieltä. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl pe 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Tenhonen-Lightfoot

Tekninen tietotaito I

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cmo141, 5 op)

  Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, muuntaminen ja siirtäminen). Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl ja sl, ma ja to 14-16, periodit I, II, III ja IV (uusi kurssi joka periodilla)
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Laaksonen

  Rajoitettu ryhmäkoko

Aineopinnot (Cmo200) 35 op

Erikoistaidot

 • Terminologia (Cmo211, 3 op)

  Kaksi- ja monikielisen terminologiatyön periaatteet, menetelmät ja käytännöt. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: ti 14-16, periodi I
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Suhonen/TSK

  Rajoitettu ryhmäkoko.

 • AV-kääntäminen (Cmo212, 3-5 op)

  AV-kääntämisen erityispiirteet. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja luentopäiväkirja. 5 op: luentokurssi, luentopäiväkirja sekä harjoitukset (kevätlukukaudella). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Luennot:

  aika: sl ke 16-19, periodi I
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Hartama

  Harjoitukset:

  Huom.! Muuttunut aika: kl ma 8-10, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Helin

  Harjoituksissa rajoitettu ryhmäkoko

 • Kääntäjä yrittäjänä (Cmo213, 3 op)

  Perustiedot yrityksen perustamisesta, asiakassuhteista jne. Suoritus:
  Kirjatentti: I. Helin (toim.) Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän uudistettu opas. Kirjatentti (2 op), lisäessee (1-3 op). Esseestä sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa.
  Vastuuhenkilö: Helin.

 • Huom.! Uusi kurssi! Kaunokirjallisuuden kääntämisen praktikum (Cmo214, 5 op)

  Praktikum on suomentamisen intensiivikurssi englannin, ranskan, espanjan ja saksan opiskelijoille. Kurssille valitaan kustakin kieliaineesta viisi opiskelijaa käännösnäytteen perusteella. Lisätietoja kurssille hakemisesta täältä. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: 27.-29.4. ja 4.-6.5. ma-ke klo 16-20
  paikka: Ilmoitetaan myöhemmin.
  opettaja: eri opettajia

Teoria II

 • Kääntämisen etiikka (Cmo221, 3-5 op)

  Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja kirjallisuutta sekä esseetehtäviä. 5 op: edellisten lisäksi ylimääräinen essee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl to 10-12, periodi IV
  paikka: U40 sali 15
  opettaja: Paloposki

 • Kontrastiivinen tutkimus (Cmo222, 3-5 op)

  Johdatus kontrastiivisen tutkimuksen perusteisiin ja sovelluksiin. Suoritus: 3 op: kirjatentti: A. Chesterman, Contrastive Functional Analysis. 5 op: lisäessee tai toinen kirjatentti: N. Korimo-Girod (toim.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cmo223, 3 op)

  Kielen ja kulttuurin suhde, kulttuurieroista aiheutuvat käännösongelmat sekä niiden ratkaisumallit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja tutkimusraportti. Vastuuhenkilö: Leppihalme.

  aika: kl ti 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 15
  opettaja: Leppihalme

  Lisätietoa kurssista

  Rajoitettu ryhmäkoko.

 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cmo224, 3-5 op)

  Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja tentti tai essee: R. Oittinen, Kääntäjän karnevaali. 5 op: Lisäessee H. Veivo ja T. Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Lisäesseestä sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Kukkonen.

  aika: kl ma 18-20, periodi IV
  paikka: aud XII
  opettaja: Kukkonen

 • Kulttuurianalyysia kääntäjille (Cmo225, 3-5 op)

  Käsitteellisiä työvälineitä kulttuurien vertailuun. Suoritus: 3 op: kirjatentti: D. Katan, Translating Cultures. 5 op: lisäessee. Lisäesseestä sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Paloposki.

 • Kääntämisen historia (Cmo226, 3-5 op)

  Kääntämisen ja erityisesti suomentamisen historia ja sen tutkimus. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja kotitehtävät. Kirjatentti- ja esseevaihtoehdoista ks. WebOodi. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: sl to 8-10, periodi II
  paikka: U40 sali 8
  opettaja: Paloposki

 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (Cmo227, 3-5 op)

  Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin ja käännöskritiikkiin. Luentokurssi ja harjoitustehtävä (3 op) tai kirjatentti ja lisäessee (3 op). Ks. tarkemmin WebOodista. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl to 10-12, periodi III
  paikka: U40 sali 15
  opettaja: Paloposki

 • Euroopan kielipolitiikka (Cmo228, 3 op)

  Perustiedot Euroopan eri maiden kielipolitiikoista ja niihin liittyvistä ideologisista ja valtapoliittisista kysymyksistä. Suoritus: Kirjatentti: M. Johansson ja R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa - kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet II

 • EU ja kääntäminen (Cmo231, 3 op)

  Kääntäminen ja kielenhuolto EU:n toimielimissä. Suoritus: Kirjatentti: E. Wagner et al., Translating for the European Union Institutions sekä essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Syyslukukaudella -08 järjestään poikkeuksellisesti myös EU ja kääntäminen -luentokurssi.

  aika: sl to 10-12, periodi I (4.9.,11.9.,18.9. ja 25.9.) paikka: päärakennus, sali 13 opettaja: Tenhonen-Lightfoot

 • Lääketieteen kieli (Cmo233, 3 op)

  Lääketieteen alan käsitejärjestelmät ja kielenkäytön rekisterit. Suoritus: Luentokurssi (12 t) sekä luentopäiväikirja.
  Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: kl pe 13-16, periodi III
  Huom! Vain 6.2.-27.2. paikka: U40 sali 13
  opettaja: Paajanen-Mannila

Tekninen tietotaito II

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cmo241, 3 op)

  Kurssin päämääränä on esitellä kääntäjän teknisiä apuvälineitä (mm. käännösmuistiohjelmat, sanastot ja termipankit). Suoritus: Kurssi (14 t) ja harjoitukset.

  aika: sl ke 17-19, periodi I
  paikka: U40 sali 25,
  opettaja: Tuovila

  Rajoitettu ryhmäkoko

 • Trados-harjoituskurssi ja lokalisointi (Cmo242, 5 op)

  Kääntäjän apuohjelmat ja lokalisoinnin perusteet. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset (28 t). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: sl/kl ma ja to 16-18, periodit I-II (ryhmä 1) ja III-IV (ryhmä 2)
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Laaksonen

  Rajoitettu ryhmäkoko.

Muita kursseja

 • Erikseen sovittava suoritus (Cmo251, 3-5 op)

  Sovittava Chestermanin kanssa.

 • Käännöstieteen seminaari (Cmo301, 10 op)

  Seminaari ja ohjaus opiskelijoille, joiden pro gradu -tutkielma liittyy käännöstutkimukseen. Osallistumisesta sovittava oman oppiaineen professorin kanssa. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Tammikuussa 2009 alkaa uusi seminaariryhmä (jatkuu syksyllä 2009)

  aika: ti 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 26
  opettajat: Chesterman ja Paloposki

  • Tulkkauksen teoria (Cmo311, 3 op)

   Perustiedot tulkkauksesta tulkin, puhujan ja kuulijan näkökulmasta. Tulkkauksen eri lajit ja menetelmät, tulkin työn ammatilliset edellytykset ja valmiudet sekä alalle hakeutuminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luettavaa ohjeiden mukaan.

   aika: sl pe 10-12, periodit I-II
   paikka: U40 sali 2
   opettaja: Tenhonen-Lightfoot

  • Tulkkausharjoitukset (Cmo312, 7 op)

   Järjestetään lukuvuonna 2008-2009; tarkempaa tietoa aikataulusta tulossa myöhemmin.

  Jatko-opinnot

  • Tutkijaseminaari (Cmo402, 3-5 op)

   Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä. Seminaarissa käsitellään kääntämisen tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja oman työn esittäminen. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Chesterman.

   aika: sl + kl ma 16-18 (joka toinen viikko; syyslukukaudella 8.9., 22.9., 6.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.), periodit I-IV
   paikka: U40 sali 26
   opettajat: Chesterman ja Paloposki

  Kielenhuolto

  Käännösviestinnän suomen kursseista tarkemmin Käännösviestinnän suomen sivuilla (Käännöstieteen laitos) , katso Kvs MonAKOssa.