Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
MonAKO - monikielinen ammattiviestintä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opetus 2007-2008

Tällä sivulla kerrotaan vain opetustiedot. Tutkintovaatimukset ja ajantasaiset kurssikuvaukset sekä suoritustavat löytyvät WebOoodista


 • Perusopinnot Cmo100, 25 op

  • Kääntäjän perustaidot (Kääntäjän kompetenssit sekä Tekstin analyysi ja huolto)
  • Teoria I (Kääntämisen teoria)
  • Ammattikielet I (Yleiskieli, ammattikieli ja virkakieli)
  • Tekninen tietotaito I (Dokumenttien käsittely)
 • Aineopinnot Cmo200, 35 op

  • Kääntäjän erikoistaidot
  • Teoria II
  • Ammattikielet II
  • Tekninen tietotaito II
 • Muita kursseja

  • Seminaari
  • Tulkkauksen perusteet
 • Jatko-opintojen kursseja

  • Metodologia
  • Tutkijaseminaari

Merkintöjen selityksiä

Kurssin yhteydessä mainittava "Ilmoittautuminen" tarkoittaa, että kurssin ryhmäkoko on rajoitettu, ja sille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautumisesta tarkemmin sivulla kurssi-ilmoittautuminen

Opetustietojen perässä mainittavat periodi I, periodi II, periodi III ja periodi IV ovat opetusperiodeja:

Periodi I: 3.9.-19.10.
Periodi II: 29.10.-14.12.
Periodi III: 14.1.-29.2.
Periodi IV: 10.3.-2.5.

Jos kurssin tiedoissa mainitaan "periodit I-II", se tarkoittaa, että sama kurssi jatkuu molempien periodien ajan (koko lukukauden). "Periodit I ja II" taas tarkoittaa, että kurssista on kaksi ryhmää, joista toinen on periodilla I ja toinen periodilla II.

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Kääntäjän perustaidot

 • Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op)

  Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat äidinkielentaito, vieraan kielen hallinta, kääntämisen strategiat, tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous, rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: sl ti 12-14, periodit I-II
  paikka: U40 sali 6
  opettajat: Kinnunen ja Paloposki

 • Tekstin analyysi ja huolto (Cmo112, 5 op)

  Opintojaksossa käsitellään tekstien ja tekstityyppien tunnistamista ja tulkintaa sekä tekstinhuoltoa erityisesti kääntäjän näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl ma 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Tuomarla

  Luentokuulustelun uusintatentti pidetään maanantaina 12.5. klo 14-16 Metsätalon salissa 4.

Kääntämisen teoria I

 • Kääntämisen teoria (Cmo121, 5 op)

  Englanninkielinen luentosarja kääntämisen teorian käsitteistä ja lähestymistavoista. Suoritus: Luentokurssi (14 t) ja luentopäiväkirja sekä essee. (Uusien tutkintovaatimusten mukaiset) luennot ja luentopäiväkirjan korvaa kirjatentti: J. Munday, Introducing Translation Studies ja M. Shuttleworth and M. Cowie, Dictionary of Translation Studies. (Vanhojen vaatimusten mukaan suorittavat tenttivät vain J. Mundayn kirjan.)
  Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: sl ma 10-12, periodi I
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Chesterman

  Lisätietoa luennoista, vanhojen vaatimusten esseistä ja tehtävistä sekä uusien vaatimusten esseistä ja tehtävistä.

Ammattikielet I

 • Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (Cmo131, 5 op)

  Opintojaksossa käsitellään yleis- ja ammattikielten tutkimusta ja niiden erityispiirteitä sekä suomalaista virkakieltä. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl pe 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 2
  opettaja: Tenhonen-Lightfoot

Tekninen tietotaito I

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cmo141, 5 op)

  Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, muuntaminen ja siirtäminen). Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl ja sl, ma ja to 14-16, periodit I, II, III ja IV (uusi kurssi joka periodilla)
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Laaksonen

  Ilmoittautuminen

Aineopinnot (Cmo200) 35 op

Erikoistaidot

 • Terminologia (Cmo211, 3 op)

  Kaksi- ja monikielisen terminologiatyön periaatteet, menetelmät ja käytännöt. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: ti 14-16, periodi I
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Suhonen

  Ilmoittautuminen.

 • AV-kääntäminen (Cmo212, 3-5 op)

  AV-kääntämisen erityispiirteet. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja luentopäiväkirja. 5 op: luentokurssi sekä lisäharjoitukset (kevätlukukaudella). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Luennot:

  aika: sl ke 16-19, periodi I
  paikka: U40 sali 6
  opettaja: Hartama

  Harjoitukset: kl ti 16-18, U40 sali 25,

  aika: kl ti 16-18, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Helin

  Harjoituksiin ilmoittautuminen

 • Kääntäjä yrittäjänä (Cmo213, 3 op)

  Perustiedot yrityksen perustamisesta, asiakassuhteista jne. Suoritus:
  Kirjatentti: I. Helin (toim.) Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän uudistettu opas. Kirjatentti (2 op), lisäessee (1-3 op). Esseestä sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa.
  Vastuuhenkilö: Helin.

 • Kaunokirjallisuuden praktikum (Cmo214, 5 op)

  Suomentamisen työpaja, joka järjestetään resurssien mukaan.
  Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Paloposki.
  Ei järjestetä lukuvuonna 2007-2008.

Teoria II

 • Kääntämisen etiikka (Cmo221, 3-5 op)

  Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja kirjallisuutta sekä esseetehtäviä. 5 op: edellisten lisäksi ylimääräinen essee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl to 10-12, periodi IV
  paikka: U40 sali 15
  opettaja: Paloposki

 • Kontrastiivinen tutkimus (Cmo222, 3-5 op)

  Johdatus kontrastiivisen tutkimuksen perusteisiin ja sovelluksiin. Suoritus: 3 op: kirjatentti: A. Chesterman, Contrastive Functional Analysis. 5 op: lisäessee tai toinen kirjatentti: N. Korimo-Girod (toim.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cmo223, 3 op)

  Kielen ja kulttuurin suhde, kulttuurieroista aiheutuvat käännösongelmat sekä niiden ratkaisumallit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja essee. Vastuuhenkilö: Leppihalme.

  aika: kl ti 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 14
  opettaja: Leppihalme

  Ilmoittautuminen.

 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cmo224, 3-5 op)

  Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (28 t) ja tentti tai essee: R. Oittinen, Kääntäjän karnevaali. 5 op: lisäessee: H. Veivo ja T. Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Lisäesseest sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Kukkonen.

  aika: kl ma 18-20, periodi IV
  paikka: aud XII
  opettaja: Kukkonen

 • Kulttuurianalyysia kääntäjille (Cmo225, 3-5 op)

  Käsitteellisiä työvälineitä kulttuurien vertailuun. Suoritus: 3 op: kirjatentti: D. Katan, Translating Cultures. 5 op: lisäessee. Lisäesseestä sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Paloposki.

 • Kääntämisen historia (Cmo226, 3-5 op)

  Kääntämisen ja erityisesti suomentamisen historia ja sen tutkimus. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja kotitehtävät. Kirjatentti- ja esseevaihtoehdoista ks. WebOodi. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: sl to 10-12, periodi II
  paikka: U40 sali 8
  opettaja: Paloposki

 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (Cmo227, 3-5 op)

  Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin ja käännöskritiikkiin. Luentokurssi ja harjoitustehtävä (3 op) tai kirjatentti ja lisäessee (3 op). Ks. tarkemmin WebOodista. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  aika: kl to 10-12, periodi III
  paikka: U40 sali 15
  opettaja: Paloposki

 • Euroopan kielipolitiikka (Cmo228, 3 op)

  Perustiedot Euroopan eri maiden kielipolitiikoista ja niihin liittyvistä ideologisista ja valtapoliittisista kysymyksistä. Suoritus: Kirjatentti: M. Johansson ja R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa - kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet II

 • EU ja kääntäminen (Cmo231, 3 op)

  Kääntäminen ja kielenhuolto EU:n toimielimissä. Suoritus: Kirjatentti: E. Wagner et al., Translating for the European Union Institutions sekä essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet (Cmo232, 3 op)

  Eri maiden oikeusjärjestelmien ja niiden juridisen terminologian kehitys. Suoritus: Luentokurssi ja tentti sekä kirjallisuutta: H. Mattila, Vertaileva oikeuslingvistiikka , jaksot A ja D s.483-552. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: sl ke 10-12, periodi I paikka: U40 sali 15 opettaja: Kinnunen

 • Lääketieteen kieli (Cmo233, 3 op)

  Lääketieteen alan käsitejärjestelmät ja kielenkäytön rekisterit. Suoritus: Luentokurssi (12 t).

  aika: kl pe 13-16, periodi III Huom! Kurssi pidetään 1.2.-22.2.
  paikka: U40 sali 13
  opettaja: Paajanen-Mannila

Tekninen tietotaito II

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cmo241, 3 op)

  Kurssin päämääränä on esitellä kääntäjän teknisiä apuvälineitä (mm. käännösmuistiohjelmat, sanastot ja termipankit). Suoritus: Kurssi (14 t) ja harjoitukset.

  aika: sl ke 17-19, periodi II
  paikka: U40 sali 25,
  opettaja: Tuovila

  Ilmoittautuminen

 • Trados-harjoituskurssi ja lokalisointi (Cmo242, 5 op)

  Kääntäjän apuohjelmat ja lokalisoinnin perusteet. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset (28 t). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  aika: sl/kl ma (luennot) ja to (harjoitukset) 16-18, periodit I-II (ryhmä 1) ja III-IV (ryhmä 2)
  paikka: U40 sali 25
  opettaja: Laaksonen

  Ilmoittautuminen.

Muita kursseja

 • Erikseen sovittava suoritus (Cmo251, 3-5 op)

  Sovittava Chestermanin kanssa.

 • Käännöstieteen seminaari (Cmo301, 10 op)

  Seminaari ja ohjaus opiskelijoille, joiden pro gradu -tutkielma liittyy käännöstutkimukseen. Osallistumisesta sovittava oman oppiaineen professorin kanssa. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Tammikuussa 2008 alkaa uusi seminaariryhmä (jatkuu syksyllä 2008)

  aika: ti 10-12, periodit III-IV
  paikka: U40 sali 26
  opettajat: Chesterman ja Paloposki

  • Tulkkauksen teoria (Cmo311, 3 op)

   Perustiedot tulkkauksesta tulkin, puhujan ja kuulijan näkökulmasta. Tulkkauksen eri lajit ja menetelmät, tulkin työn ammatilliset edellytykset ja valmiudet sekä alalle hakeutuminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luettavaa ohjeiden mukaan.

   aika: sl pe 10-12, periodit I-II
   paikka: U40 sali 2
   opettaja: Tenhonen-Lightfoot

  • Tulkkausharjoitukset (Cmo312, 7 op)

   Ei järjestetä lukuvuonna 2007-2008.

  Jatko-opinnot

  • Käännöstutkimuksen metodologiaa (Cmo401, 3-5 op)

   Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kääntämisen tutkimuksen metodeihin perehdyttävä kurssi. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja raportti. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Paloposki.

   aika: ma 16-18 (joka toinen viikko), periodit I-II (jatkoa keväältä 07)
   uusi kurssi alkaa tammikuussa 08, ma 16-18 (joka toinen viikko), periodit III-IV paikka: U40 sali 26
   opettaja: Paloposki ja Chesterman

  • Tutkijaseminaari (Cmo402, 3-5 op)

   Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä. Seminaarissa käsitellään kääntämisen tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja oman työn esittäminen. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Chesterman.

   aika: sl + kl ma 16-18 (joka toinen viikko), periodit I-IV
   paikka: U40 sali 26
   opettajat: Chesterman ja Paloposki

  Kielenhuolto

  Käännösviestinnän suomen kursseista tarkemmin Käännösviestinnän suomen sivuilla (Käännöstieteen laitos) , katso Kvs MonAKOssa.