Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
MonAKO - monikielinen ammattiviestintä

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opetus 2006-2007

 • Perusopinnot Cmo100, 25 op

  • Kääntäjän perustaidot (Kääntäjän kompetenssit sekä Tekstin analyysi ja huolto)
  • Teoria I (Kääntämisen teoria)
  • Ammattikielet I (Yleiskieli, ammattikieli ja virkakieli)
  • Tekninen tietotaito I (Dokumenttien käsittely)
 • Aineopinnot Cmo200, 35 op

  • Kääntäjän erikoistaidot
  • Teoria II
  • Ammattikielet II
  • Tekninen tietotaito II
 • Muita kursseja

  • Seminaari
  • Tulkkauksen perusteet
 • Jatko-opintojen kursseja

  • Metodologia
  • Tutkijaseminaari

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Opetustietojen perässä mainittavat P1, P2, P3 ja P4 ovat opetusperiodeja.

Periodi 1: 4.9.-20.10.
Periodi 2: 30.10.-15.12.
Periodi 3: 15.1.-2.3.
Periodi 4: 12.3.-4.5.

Kääntäjän perustaidot

 • Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op)

  Johdatus kääntäjän toimenkuviin ja valmiuksiin, joihin kuuluvat mm. tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous,rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja ohjattu luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta: R. Oittinen ja P. Mäkinen (toim.), Alussa oli käännös. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  sl ti 12 -14 U40 sali 6 Paloposki, P 1-2
 • Tekstin analyysi ja huolto (Cmo112, 5 op)

  Tekstien ja tekstityyppien tunnistaminen ja tulkinta sekä tekstinhuolto erityisesti kääntäjän näkökulmasta. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja osia teoksista C. Nord, Text Analysis in Translation, B. Mossop, Revising and Editing for Translators. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl ti 8-10 U40 sali 6 Taivalkoski-Shilov, P 3-4 (Päättyy 17.4.)
  Huom! Muuttunut aika!

Kääntämisen teoria I

 • Kääntämisen teoria (Cmo121, 5 op)

  Englanninkielinen luentosarja kääntämisen teorian käsitteistä ja lähestymistavoista. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luentopäiväkirja sekä essee. (Uusien tutkintovaatimusten mukaiset) luennot ja luentopäiväkirjan korvaa kirjatentti: J. Munday, Introducing Translation Studies ja M. Shuttleworth and M. Cowie, Dictionary of Translation Studies. (Vanhojen vaatimusten mukaan suorittavat tenttivät vain J. Mundayn kirjan.)
  Vastuuhenkilö: Chesterman. sl ti 16 -18 U40 sali 6 Chesterman, P 1 ja 2

Ammattikielet I

 • Yleiskieli, ammattikieli, virkakieli (Cmo131, 5 op)

  Yleiskielen ja ammattikielten erityspiirteet ja niiden tieteellinen tutkimus sekä suomen virkakielen ominaispiirteet. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luentopäiväkirja sekä kirjallisuutta ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl pe 10 -12 U40 sali 2, Tenhonen-Lightfoot P 3-4

Tekninen tietotaito I

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cmo141, 5 op)

  Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, muuntaminen ja siirtäminen). Kurssin tavoitteena on mm. kirjoittamisnopeuden kehittäminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja harjoitukset sekä raportti. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  Ryhmä 1 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 1
  Ryhmä 2 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 2
  Ryhmä 3 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 3
  Ryhmä 4 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, P 4
  Ilmoittautuminen.

Aineopinnot (Cmo200) 35 op

Erikoistaidot

 • Terminologia (Cmo211, 3 op)

  Kaksi- ja monikielisen terminologiatyön periaatteet, menetelmät ja käytäntö. Suoritus: Luentokurssi (14 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl P1 ti 14-16 U40 sali 25.
  Ilmoittautuminen.
 • AV-kääntäminen (Cmo212, 3-5 op)

  AV-kääntämisen erityispiirteet. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (21 t) ja luentopäiväkirja. 5 op: lisäharjoitukset kevätlukukaudella. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Luennot: sl ke 16-19, U40 sali 6, Järvinen, P 1 (EI 13. ja 20.9.)
  Harjoitukset: kl ti 16-18, (alkaa 23.1.) U40 sali 25, Helin, P 3-4.
  Harjoituksiin ilmoittautuminen.
  HUOM! Muuttunut aika!

 • Kääntäjä yrittäjänä (Cmo213, 3 op)

  Perustiedot yrityksen perustamisesta, asiakassuhteista jne. Suoritus:
  Kirjatentti: I. Helin (toim.) Kääntäjä yrittäjänä. Itsenäisen kääntäjän opas, sekä esseetehtävä. Kirjatentin jälkeen ota yhteyttä Irmeli Heliniin sopiaksesi esseen suorittamisesta.
  Vastuuhenkilö: Helin.

 • Kaunokirjallisuuden praktikum (Cmo214, 5 op)

  Suomentamisen työpaja, joka järjestetään resurssien mukaan.
  Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset. Vastuuhenkilö: Paloposki.

Teoria II

 • Kääntämisen etiikka (Cmo221, 3-5 op)

  Johdatus kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja normeihin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi ja kirjallisuutta sekä esseetehtäviä. 5 op: edellisten lisäksi ylimääräinen essee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl to 10-12 U40 sali 15 Paloposki,P 4
 • Kontrastiivinen tutkimus (Cmo222, 3-5 op)

  Johdatus kontrastiivisen tutkimuksen perusteisiin ja sovelluksiin. Suoritus: 3 op: kirjatentti: A. Chesterman, Contrastive Functional Analysis. 5 op: lisäessee tai kirjatentti: N. Korimo-Girod (toim.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cmo223, 3 op)

  Kielen ja kulttuurin suhde, kulttuurieroista aiheutuvat käännösongelmat sekä niiden ratkaisumallit. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja essee (2000 sanaa). Vastuuhenkilö: Leppihalme.

  kl ke 12 -14 U40 sali 37 Leppihalme, P 3-4. Ilmoittautuminen.
 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cmo224, 3-5 op)

  Perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen soveltamisesta kääntämisen käytäntöön. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (28 t) ja tentti tai essee: R. Oittinen, Kääntäjän karnevaali. 5 op: lisäessee: H. Veivo ja T. Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Vastuuhenkilö: Kukkonen.

  kl ma 18 -20 aud XII Kukkonen, P 3-4
 • Kulttuurianalyysia kääntäjille (Cmo225, 3-5 op)

  Käsitteellisiä työvälineitä kulttuurien vertailuun. Suoritus: 3 op: kirjatentti: D. Katan, Translating Cultures. 5 op: lisäessee. Vastuuhenkilö: Paloposki.

 • Kääntämisen historia (Cmo226, 3-5 op)

  Kääntämisen ja erityisesti suomentamisen historia ja sen tutkimus. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja essee: P. Lilius ja H. Makkonen-Craig (toim.), Nerontuotteita maailmalta. 5 op: lisäessee: A. Pym, Method in Translation History. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  sl to 10 -12 U40 sali 8 Paloposki, P 2
 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (Cmo227, 3-5 op)

  Tutustuminen käännöskirjallisuuden eri lajeihin ja käännöskritiikkiin. Suoritus: 3 op: Luentokurssi (14 t) ja essee: O. Paloposki ja H. Makkonen-Craig (toim.), Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. Vastuuhenkilö: Paloposki.

  kl to 10 -12 U40 sali 15 Paloposki, P 3
 • Cmo 227 II, jatkokurssi

  (Käännöskirjallisuuden tutkimus II, erikoisalana käännöskritiikki), 1 ov/3 op. HUOM!! Edellyttää Cmo227 -kurssin suoritusta.

  Tavoite: tutustua käännöskritiikkiin ja sen historiaan, käännöskritiikkien arviointi, oman käännöskritiikin kirjoittaminen

  Suoritustapa: työpaja/harjoituskurssi, jolla 7 kokoontumista (osa voidaan tehdä kotitöinä/"vaihtoehtoisen etenemisen kurssi".). Kurssilaiset käyvät läpi (opettajan jakamia) arvioita, etsivät itse käännösarvioita, ja kirjoittavat käännöskirja-arvion valitsemastaan kirjasta.

  sl pe 8-10 U40 sali 18 Paloposki, P 1

 • Euroopan kielipolitiikka (Cmo228, 3 op)

  Perustiedot Euroopan eri maiden kielipolitiikoista ja niihin liittyvistä ideologisista ja valtapoliittisista kysymyksistä. Suoritus: Kirjatentti: M. Johansson ja R. Pyykkö (toim.), Monikielinen Eurooppa - kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Vastuuhenkilö: Chesterman.

Ammattikielet II

 • EU ja kääntäminen (Cmo231, 3 op)

  Kääntäminen ja kielenhuolto EU:n toimielimissä. Suoritus: Kirjatentti: E. Wagner et al., Translating for the European Union Institutions sekä essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet (Cmo232, 3 op)

  Eri maiden oikeusjärjestelmien ja niiden juridisen terminologian kehitys. Suoritus: Luentokurssi ja tentti sekä kirjallisuutta: H. Mattila, Vertaileva oikeuslingvistiikka , jaksot A ja D s.483-552. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Järjestetään kevätlukukaudella oikeustieteellisen tdk:n kurssin yhteydessä. Kurssille on ilmoittauduttava 26.2. mennessä MonAKOn ilmoitustaululla olevaan listaan tai sähköpostitse Päivi Väätäselle (paivi.vaatanen[ätmerkki]helsinki.fi)

  Kurssin kokoontumisajat ovat seuraavat:
  ma 5.3. klo 16-18
  ke 7.3. klo 16-18
  pe 9.3. klo 14-16
  ti 13.3. klo 16-18
  to 15.3. klo 16-18
  ma 19.3. klo 16-18 (Kuulustelu)
  Paikkana M11 ls 5, paitsi kuulustelu pidetään salissa PII.

 • Lääketieteen kieli (Cmo233, 3 op)

  Lääketieteen alan käsitejärjestelmät ja kielenkäytön rekisterit. Suoritus: Luentokurssi (12 t) ja luentopäiväkirja sekä ohjeiden mukaan n. 100 s. kirjallisuutta, joista kirjoitetaan lyhyt essee. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  kl pe 13 -16 U40 sali 8 Paajanen-Mannila, 2.2.-2.3.

Tekninen tietotaito II

 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cmo241, 3 op)

  Kurssin päämääränä on esitellä kääntäjän teknisiä apuvälineitä (mm. käännösmuistiohjelmat, sanastot ja termipankit). Suoritus: Kurssi (14 t) ja harjoitukset.

  sl P2, pe 8-10 U40 sali 25, Jussi Tuovila
  Ilmoittautuminen

 • Trados-harjoituskurssi ja lokalisointi (Cmo242, 5 op)

  Kääntäjän apuohjelmat ja lokalisoinnin perusteet. Suoritus: Kurssi (28 t) ja harjoitukset (28 t). Vastuuhenkilö: Chesterman.

  sl/kl ma (luennot) ja to (harjoitukset) 16 -18 U40 sali 25 Laaksonen, P 1-2 (ryhmä 1) / P 3-4 (ryhmä 2). Ilmoittautuminen.
 • Erikseen sovittava suoritus (Cmo251, 3-5 op)

  Sovittava Chestermanin kanssa.

Muita kursseja

 • Käännöstieteen seminaari (Cmo301, 10 op)

  Seminaari ja ohjaus opiskelijoille, joiden pro gradu -tutkielma liittyy käännöstutkimukseen. Osallistumisesta sovittava oman oppiaineen professorin kanssa. Vastuuhenkilö: Chesterman.

  Tammikuussa 2007 alkaa uusi seminaariryhmä (jatkuu syksyllä 2007) ti 10-12 U 40 sali 26 Chesterman ja Paloposki P3-4.

  Seminaariin on ilmoittauduttava - ilmoittautumisesta tiedotetaan syksyllä MonAKOn sähköpostilistalla ja ilmoitustaululla.

  • Tulkkauksen teoria (Cmo311, 3 op)

   Perustiedot tulkkauksesta tulkin, puhujan ja kuulijan näkökulmasta. Tulkkauksen eri lajit ja menetelmät, tulkin työn ammatilliset edellytykset ja valmiudet sekä alalle hakeutuminen. Suoritus: Luentokurssi (28 t) ja luettavaa ohjeiden mukaan.

   sl pe 10 -12 U40 sali 2 Tenhonen-Lightfoot, P 1-2.
  • Tulkkausharjoitukset (Cmo312, 7 op)

   Ei järjestetä lukuvuonna 2006-2007.

  Jatko-opinnot

  • Käännöstutkimuksen metodologiaa (Cmo401, 3-5 op)

   Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kääntämisen tutkimuksen metodeihin perehdyttävä kurssi. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja raportti. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Paloposki.

   kl (jatkuu sl -07) ma 16-18 (joka toinen viikko) kl U40 sali 26 Paloposki ja Chesterman, P 3-4 (jatkuu P1-2 v.2007)

  • Tutkijaseminaari (Cmo402, 3-5 op)

   Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä. Seminaarissa käsitellään kääntämisen tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Suoritus: 3 op: Kurssi (28 t, joka toinen viikko) ja oman työn esittäminen. 5 op: lisäksi toisen vuoden istunnot. Vastuuhenkilö: Chesterman.

   sl + kl ma 16 -18 (joka toinen viikko) U40 sali 26 Chesterman, P 1-4.

  Kielenhuolto

  Tarkemmin käännösviestinnän suomen kursseista ks. Käännösviestinnän suomi (Käännöstieteen laitos) , katso Kvs MonAKOssa.