Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

MonAKOn opetus lukuvuonna 2003-2004

 • Perusopinnot
  • Teoria
  • Kielenhuolto
  • Kääntäminen ja tietotekniikka
  • Ammattikielet ja kääntäminen
  • Kääntäjän ammattitaito
  • Terminologia
  • Seminaarit
 • Jatko-opinnot
  • Tutkijakoulutus
  • Metodikoulutus

Perusopinnot (20 ov)

Teoria

 • Translation Theory (Cak119/Vrk222/Vpo237) 1-3 ov

  Englanninkielinen luentosarja perehdyttää kääntämisen teoriaan, lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Osa tästä kurssista voidaan merkitä myös tunnuksilla Vrk222 tai Vpo237.

  sl ti 16-18 U40 sali 1 Chesterman, 9.9.
 • Kulttuurisidonnaisia käännösongelmia (Cak121/Veg241c) 2 ov

  Kurssilla käsitellään kielen ja kulttuurin suhdetta ja kulttuurieroista aiheutuvia kielensisäisiä ja -ulkoisia käännösongelmia sekä ongelmien ratkaisumalleja. Suoritus: luentokurssi ja 2000 sanan essee.

  kl ke 10-12 U40 sali 8 Leppihalme, 14.1.
 • Tekstianalyysi (Cak122) 1-2 ov

  Kurssilla käsitellään tekstien ja tekstityyppien tunnistamiseen, tulkintaan ja tuottamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti kääntäjän näkökulmasta.

  kl ti 10 -12 U40 sali 14 Helin, 13.1.
 • Kontrastiivinen tutkimus (Cak123) 2 ov

  Kirjatentti.

  Chesterman
 • Kulttuurisemiotiikka ja kääntäminen (Cak124/Sem150/Sem270) 2 ov

  Kurssilla annetaan perustiedot kulttuurisemiotiikasta ja sen suhteesta kääntämiseen sekä sovelletaan tietämystä kääntämisen käytäntöön.

  kl ma 18 -20 aud XII Kukkonen, 12.1.
 • Intercultural Communication (Cak127) 1-2 ov

  Tarkoituksena on tutustua kulttuurien moninaisuuteen, kulttuurien välisen viestinnän osa-alueisiin, kuten kohteliaisuusmuotoihin ja vaikenemisen merkitykseen, sekä kulttuurien tulkitsemiseen. Kirjatentti (1 ov). Lisäessee (1 ov).

  Chesterman
 • Talous ja kauppa (Cak128) 1 ov

  Talouselämän tekstien kääntämiseen perehdyttävä kurssi, jolla annetaan perustiedot alan kehityksestä, terminologiasta, erityiskielen historiasta ja vaihtelusta sekä kääntäjän tällä alalla tarvitsemista apuvälineistä.

  Helin
 • Kaunokirjallisuuden kääntäminen (Cak129) 3 ov

  Kaunokirjallisuuden kääntämisen seminaari useita eri kieliä pääaineenaan opiskeleville. Kielet ovat tällä kertaa venäjä, italia ja saksa. Kuhunkin kieleen valitaan viisi opiskelijaa käännösnäytteen perusteella. Karsintakäännöstä jaetaan tiedotustilaisuudessa ja sen jälkeen; palautus on 3.10. mennessä. Seminaarilaiset suomentavat esim. novellin ja osallistuvat kaikki yhdessä suomennosten käsittelyyn. Seminaarin ohjaajina toimivat kirjallisuuden ammattikääntäjät.


  Kurssi järjestetään lukuvuonna 2003-2004. Lisätietoja myöhemmin.
 • Tekniikka (Cak132) 1 ov

  Perehdytään erityisesti tekniikan sanasto- ja terminologiatyöhön, termien syntyyn ja kehitykseen sekä niiden erityispiirteisiin.

  Helin
 • AV-kääntäminen (Cak134) 1 ov

  Kurssilla perehdytään AV-kääntämisen erityispiirteisiin asiantuntijoiden ohjauksella. Opetus on kielestä riippumatonta. Kielten laitokset järjestävät halutessaan kielikohtaisia harjoituskursseja.

  sl to 16 -19 aud XII Järvinen,
  Kurssipäivät: 25.9., 9.10., 23.10. ja 6.11.
 • AV-kääntämisen jatkokurssi (Cak139) 1 ov
  sl ti 14 -17 U40 sali 25 Helin 9.9.
 • Käännöskirjallisuuden tutkimus (Cak133) 1-3 ov

  Tutustuminen erilaiseen käännöskirjallisuuteen, kirjallisuuden kääntämisen historiaan ja nykypäivään sekä käännöskirjallisuuden kritiikkiin. Kirjatentti (1 ov).

  Paloposki
 • Kääntämisen pragmatiikka (Cak137) 1 ov

  Opiskelija tutustuu kääntämiseen liittyviin konventioihin, kääntäjän etiikkaan ja kääntäjän rooliin kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä siihen, miten konteksti ja kielenulkoinen maailma vaikuttaa käännettävään tekstiin. Kirjatentti.

  Helin
 • Suomennosten historia (Cak147) 1-2 ov

  Kurssi ideana on luoda katsaus suomennostoiminnan monivivahteiseen historiaan ja tuoda esiin nimenomaan suomennostoiminnalle ominaisia asioita ja asiakokonaisuuksia.

  Paloposki
 • Kääntämisen sosiologia (Cak150) 2 ov
  kl ti 16 -18 U40 sali 1

  13.1. Professori Andrew Chesterman, The sociology of translation: setting the scene.
  20.1. FT Kaisa Koskinen. Kääntäminen ja instituutiot.
  27.1. Kääntäjä Ubaldo Stecconi EU:n komissiosta. Haastattelijana Andrew Chesterman.
  3.2. Dr. Phil. Christina Schäffner. Hidden agendas? Visibility of translation on governmental websites.
  10.2. Professori Riitta Tiittula. Kääntäjien diskurssit rakentamassa kääntämisen sosiaalista maailmaa.
  17.2. Dr. Yvonne Lindqvist. What does it mean to study literary translation as a socal practice?
  24.2. Professori Irma Sorvali. Pakkaustekstien kääntämisen ilot ja murheet.
  9.3.FM Kristiina Abdallah. Etiikka osana laadun määrittelyä yhteistoimintatilanteissa.
  16.3. FM Laura Tuominen. Ranskalaisen realismin kääntämisen taustaa.
  23.3. FM Tiina Tuominen. Lukijoita, katsojia ja kohdeyleisöjä. Käännösten reseption tutkiminen
  30.3. FM Satu Leinonen. Asioimistulkkaus institutionaalisena keskusteluna. (Asioimis)tulkin institutionaalinen rooli.
  6.4. FT Irmeli Helin. Kääntäjän yhteiskunnallinen viitekehys.
  20.4. FM Annikki Liimatainen. Erikoisalojen kielten sosiaalinen aspekti ja kääntäminen.
  27.4. Luentokuulustelu.

  Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja luentokuulusteluun. Muista suoritustavoista neuvoteltava erikseen vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Irmeli Helin. Tavattavissa parhaiten luentojen yhteydessä tai sähköpostitse: irmeli.helin@helsinki.fi.

Kääntämisen tietotekniikka

 • Dokumenttien käsittely ja tietoverkot (Cak115) 1 ov

  Peruskurssi kääntäjän tarvitsemista elektronisen dokumentin käsittelymenetelmistä (tekstin ja asiakirjojen käsittely, asiakirjojen hallinta, konvertointi ja siirtäminen) ja web-selaimista.

  Ryhmä 1 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, 8.9. -23.10.
  Ryhmä 2 sl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, 3.11. -18.11.
  Ryhmä 3 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, 12.1. -26.2.
  Ryhmä 4 kl ma ja to 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen, 8.3. -29.4.
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen (Cak116) 1 ov

  Tietokoneavusteisen kääntämisen jatkokurssi. Aiheena elektroniset sanakirjat ja sanalistat, oikoluku- ja kielentarkastusohjelmat, terminhallinta, käännösmuistit, Internet. Edellytyksenä Cak115-kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. Verkkokurssi. Kurssi alkaa kontaktiopetuskerralla.

  sl ma 12 -14 U40 sali 25 Carlson, 8.9.
  Muut kontaktiopetuskerrat ilmoitetaan myöhemmin.
 • Tietokoneavusteisen kääntämisen harjoituskurssi (Cak125) 1 ov

  Harjoituskurssi lopputöineen. Edellytyksenä Cak116- ja Cak115-kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot.

  Ryhmä 1 sl ma 16 -19 U40 sali 25 Laaksonen, 8.9.
  Ryhmä 2 kl ma 16 -19 U40 sali 25 Laaksonen, 12.1.
 • Lokalisoinnin perusteet (Cak142) 1 ov

  Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot lokalisoinnista, lokalisointiprosessin vaiheista ja tietokoneohjelmien rakenteesta. Kurssi suoritetaan osallistumalla harjoituksiin ja tekemällä annettu harjoitustyö.

  sl ke 14 -16 U40 sali 25 Laaksonen 10.9. -22.10.
 • Muut tietotekniikan kurssit

  Lisäksi voi suorittaa seuraavat kieliteknologiaan kuuluvat kurssit: Cyk110, Ctl190, Ctl130, Ctl160 ja Ctl121. Ks. yleinen kielitiede.


Ammattikielet ja kääntäminen

Erikois- ja ammattikielten kursseilla annetaaan perustiedot eri alojen käsitteistöistä ja ammattikielten tyyli- yms. piirteistä, historiasta ja kontrastiivisista käytännöistä.

 • Yleiskieli ja ammattikielet (Cak110) 1 ov

  Kurssilla perehdytään yleis- ja ammattikielten erityispiirteisiin ja niiden tieteelliseen tutkimukseen.

  kl pe 10 -12 PIV Tenhonen-Lightfoot, 16.1.
 • EU ja kääntäminen (Cak111) 1 ov

  Kurssilla käsitellään EU:n kielipolitiikkaa, kielenhuoltoa ja kääntämistä. Kirjatentti (1 ov) tai luento ja opintopäiväkirja.

  kl
  sali 4
  ma 5.4. klo 10-12 Inkaliisa Vihonen. Johdatusta EU-kääntämiseen.
  ma 5.4. klo 12-14 Aino Piehl, EU-kielen huolto.

  sali 12
  ti 6.4. klo 10-12 Irene Haaranen. EU-kääntämisen apuvälineet.
  ti 6.4. klo 12-14 Heini Hailikari. Kääntäminen Euroopan parlamentissa.

  sali 4
  ke 7.4. klo 10-12 Tiina Tuulensuu. EKP:n käännöstoiminta.
  ke 7.4. klo 12-14 Päivä Alho-Tousignant. SCIC, EU-tulkkaus.
 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet I (Cak112) 1 ov

  Tavoitteena on tutustua eri maiden erilaisiin oikeusjärjestelmiin, niiden historiaan ja nykypäivään sekä tarkastella juridisen terminologian kehitystä.

  Mattila
 • Lääketieteen kieli (Cak113) 1 ov

  Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat lääketieteen alan käsitejärjestelmiin ja kielenkäytön rekistereihin.

  kl pe 13 -16 P653 Paajanen-Mannila, 31.1. -27.2.
 • Oikeusjärjestelmät ja lakikielet II (Cak114) 1 ov

  Tutustutaan tarkemmin juridiseen terminologiaan ja sen kehitykseen eri oikeusjärjestelmissä. Edellyttää kurssin Cak112 suorittamista.


 • AV-kääntämisen peruskurssi (Cak134) sl to 16 -19 U40 sali 25 Järvinen,
  Kurssipäivät: 26.9., 10.10., 24.10. ja 7.11.
 • AV-kääntämisen jatkokurssi (Cak139) sl ti 14 -17 U40 sali 25 Helin, 17.9.
 • Virkakielen kurssi (Cak138) 1 ov

  Kurssilla on tarkoitus tutustuttaa opiskelijat suomen virkakieleen ja sille ominaisiin piirteisiin, jotka vaikuttavat tekstien kääntämiseen. Kielten laitokset järjestävät halutessaan kielikohtaisia virkakielen käännöskursseja.

  sl to ja pe 12 -15 to U38 F211 pe U40 sali 4 Iisa, 18.9. -26.9.

Kääntäjän ammattitaito

 • Kääntäjän ammattikuva (Cak117/Ikk131) 1 ov

  Vierailuluentosarja tai verkkokurssi, joka valottaa kääntäjän ammatin eri puolia.

  sl verkkokurssi
  Kysy lisätietoja Irmeli Helin tai Juha Eskelinen.
 • Kääntäjän kompetenssit (Cak120) 1 ov

  Kurssi johdattelee kääntäjän tarvitsemiin valmiuksiin, joihin kielitaidon ja hyvän äidinkielen lisäksi kuuluvat mm. tiedonhaku, teksti- ja tyylitietous, rinnakkaistekstien käyttö ja ongelmanratkaisuprosessit.

  sl ti 12 -14 PIV Tenhonen-Lightfoot 9.9.
 • Ohjattu käännösharjoittelu (Cak126) 2-5 ov

  Ohjatut käännöstoimeksiannot. Ks. erillinen esite (saatavana MonAKOn toimistosta).

  Helin, Chesterman
 • Erikseen sovittava kurssi (Cak136) 1-5 ov
  Chesterman
 • Kääntäjä yrittäjänä (Cak146) 1 ov

  Kurssilla käsitellään yrityksen perustamista, asiakassuhteita jne. Eri luennoitsijoita. Kirjatentti (1 ov).

  Helin
 • Tulkkauksen perusopintokokonaisuus (Cak210) 5 ov

  Syyslukukaudella 2003 MonAKOn opetustarjontaan kuuluu tulkkauksen perusopintokokonaisuus. Tarkoituksena on oppia tulkkauksen perusasioita (aktiivista kuuntelemista, muistamista, muistiinpanotekniikkaa jne.). Opintokokonaisuus toimii samalla valmistavana koulutuksena Metsätalossa vuosina 2004 ja 2005 järjestettävälle (HY/Vantaan täydennyskoulutuslaitos) 40 ov:n laajuiselle konferenssitulkkauksen opintokokonaisuudelle.

  Tulkkauksen perusopintokokonaisuuden luennot, ks. Cak135/Cak210a.

  Tulkkauksen perusopintokokonaisuuden harjoitukset, ks. Cak210b.

  sl Tenhonen-Lightfoot
 • Tulkkauksen teoria (Cak135/Cak210a) 1 ov

  Johdantokurssi tulkkauksesta, sen teoriasta, tulkkauksen eri lajeista, tulkin ammatillisista valmiuksista ja edellytyksistä sekä alalle hakeutumisesta. Luennot ovat kaikille MonAKOn opiskelijoille avoimia. Kurssin voi suorittaa yksinään tai osana Tulkkauksen perusopintokokonaisuutta.

  sl pe 12 -14 U40 sali 1 Tenhonen-Lightfoot, 12.9.
 • Tulkkauksen perusopintokokonaisuuden harjoitukset (Cak210b) 4 ov

  Tulkkauksen harjoituskurssille valitaan opiskelijat hakemusten ja syyslukukauden alussa viikolla 37 järjestettävän pienimuotoisen soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan hakemuksen avulla, jonka voi tilata 28.7. lähtien joko postitse tai sähköpostitse (erja.tenhonen-lightfoot@helsinki.fi).

  sl aikataulu ilm. myöh. Tenhonen-Lightfoot

Terminologia

 • Terminologia (Cak118) 2-5 ov

  Tavoitteena on perehtyä kaksi- ja useampikielisen terminologiatyön periaatteisiin ja menetelmiin. Kurssi 1 ov, itsenäinen sanastotyö 1 ov. Erikseen sovittavasta, laajemmasta itsenäisestä sanastotyöstä lisäksi 1-3 ov.

  sl to 16 -18 U40 sali 25 Wihervaara, 11.9. -23.10.

Kielenhuolto

Tarkemmin käännösviestinnän suomen kursseista ks. Käännösviestinnän suomi (suomen kielen laitos).

Seminaarit

 • Käännöstieteen proseminaari (Cak200) 2 ov

  Käännötieteestä ja kääntämisestä kiinnostuneiden käännös- ja ammattikieliaiheinen proseminaari opiskelijan pääaineesta riippumatta. Proseminaarissa harjoitellaan käännöstieteellisen tekstin tuottamista. Ei korvaa kieliaineiden proseminaaria, mutta voidaan käyttää MonAKO-opintokokonaisuuteen.

  sl ti 12 -14 P307 Helin, 9.9.
 • Käännöstieteen seminaari (Cak300) 5 ov

  Pro gradu -työnsä kääntämisen alalta tekeville tarkoitettu seminaari, joka perehdyttää tieteellisen tutkielman tekemiseen käännösteoreettiselta perustalta.

  Ryhmä 1 sl (alkanut kl 2003) ti 10 -12 U40 sali 24 Chesterman, 9.9.
  Ryhmä 2 sl+kl (uusi ryhmä) to 10 -12 sl+kl U40 sali 23 Chesterman, 11.9. 15.1.
  Ryhmä 3 kl (uusi alkaa) ti 10 -12 U40 sali 24 Chesterman, 13.1.

Jatko-opinnot

Metodi- ja tutkijakoulutus

 • Tutkijaseminaari (Cak400) 2 ov

  Tutkijaseminaari kokoaa yhteen kääntämisen tutkijoita ja ammattikääntäjiä keskustelemaan kääntämisen teorian ja käytännön kysymyksistä. Suorituksesta sovitaan laitoskohtaisesti.

  sl+kl ma 16 -18 U40 sali 26 Chesterman, 8.9. , 12.1.
  Kokoontuminen noin joka toinen viikko.
 • Metodologiakurssi jatko-opiskelijoille (Cak148) 2 ov

  Jatko-opiskelijoille tarkoitettu metodologian peruskurssi.

  sl+kl ma 16 -18 U40 sali 26 Chesterman ja Paloposki, 15.9. , 19.1.
  Kokoontumiset noin joka toinen viikko.