Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Käännöstiede

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (0) 2941 (vaihde)
Faksi +358 (0) 2941 23072

Tietoa käännöstieteestä

Näitä sivuja ei enää päivitetä ja niiltä saattaa löytyä vanhentunutta tietoa. Käännöstieteen uudet sivut sijaitsevat täällä

Käännöstiede on sivuaine, josta voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Kurssit on tarkoitettu kaikkien kielten laitosten opiskelijoiden lisäksi myös niille kääntämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden oma pääaineen laitos ei tarjoa erityistä kääntämiseen tähtäävää koulutusta. Kursseista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai niistä voi koota perusopinnot ja aineopinnot Hallinnollisesti käännöstiede kuuluu yleisen kielitieteen laitokseen.

Ajankohtaista

5.2.2010
Newsflash!

Käännöstiede (ent. MonAKO) is proud to announce that Dr Lieselott Nordman received an award from the Swedish Literary Society in Finland for her doctoral thesis on legal translation in the Finnish parliament.

The award was given at the society's 125-year anniversary on February the 5th.

Ett pris om 7 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Lieselott Nordman för doktorsavhandlingen Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Hon belyser en texttyp av stor betydelse för svenskan i Finland och kartlägger normer och motiveringar för språkliga ändringar samt samspelet mellan de olika aktörerna i översättningsprocessen.

7.9.2009
Tukikurssi gradun tekijöille!

Gradupiiri on tukikurssi niille, joiden käännösaiheinen pro gradu -tutkielma on syystä tai toisesta jäljessä aikataulusta. Kurssilla on tarkoitus luoda toimivat yhteistyö- ja vertaistukiverkostot ja saada siten pro gradu -tutkielma etenemään aikataulussa. Kurssista ei saa opintoviikkoja, mutta se voi vauhdittaa tutkielman valmistumista!

Kurssi pidetään Metsätalon salissa A112 keskiviikkoisin klo 16-18, ja se alkaa 9.9.

Ilmoittautumiset s-postitse vetäjälle Svetlana Probirskajalle svetlana.probirskaja(at)helsinki.fi.

7.9.2009
Metodologiakurssi kääntämisen jatko-opiskelijoille!

Metodologiakurssi CKT401 (3/5 op) on jatko-opiskelijoille tarkoitettu kääntämisen tutkimuksen metodeihin perehdyttävä kurssi.

Suoritus (3 op): kurssi (28 t) ja raportti. Lisätehtävä: +2 op.

Aikataulu: sl+kl ke 16-18 U40 sali 30 (I ja II periodi), U40 sali 33 (III ja IV periodi), alkaa 14.9.

Kurssin vetäjät ovat Outi Paloposki ja Svetlana Probirskaja.

Ilmoittautumiset: svetlana.probirskaja(at)helsinki.fi.

4.9.2009
Kääntämisen teoria

Kääntämisen teoria CKT121 alkaa 7.9. kuten ennakkotiedoissa on mainittu.

9.7.2009
Muutoksia käännöstieteessä

Syksyllä 2009 MonAKOsta tulee siis Käännöstiede. Samalla kun muutamme Metsätalon A-siiven 3. kerrokseen, tapahtuu myös joitakin muutoksia henkilökunnassa.

Kieliteorian ja käännösteknologian professori Lauri Carlson siirtyy käännöstieteen oppiaineeseen Kouvolasta.

Outi Paloposki siirtyy hoitamaan englannin kääntämisen professuuria vuodeksi, mutta ohjaa loppuun jo aloitetut MonAKOn seminaarilaisten gradut sekä nykyisen graduseminaarin.

Svetlana Probirskaja tulee hoitamaan Outi Paloposken virkaa vuodeksi. Hänen opetusohjelmaansa sisältyy mm. luentokurssi lakikielestä (CMO232/CKT232).

Andrew Chesterman jatkaa monikielisen viestinnän professorina osa-aikaisena (I ja III periodi).

16.4.2009
Käännöstiede uudistuu syksyllä 2009!

MonAKOsta tulee käännöstiede-niminen oppiaine

Siirtymäkauden ohjeet

Kouvolan käännöstieteen laitos siirtyy Helsinkiin kesällä 2009 ja sen oppiaineet tulevat toistaiseksi toimimaan kielten oppiaineiden rinnalla näiden laitoksilla (laitosuudistukseen saakka). Kieliteorian ja kääntämisen oppiaine yhdistyy MonAKOn kanssa käännöstiede-nimiseksi sivuaineeksi, joka on laitosuudistukseen saakka yleisen kielitieteen laitoksen oppiaine. Ensi syksynä MonAKO-nimi siis häviää. Käännöstiede on pakollinen sivuaine kaikille kääntämisen oppiaineiden opiskelijoille ja avoin kaikille yliopiston kirjoilla oleville. Käännöstieteessä voi suorittaa perusopinnot 25 op sekä aineopinnot 35 op.

Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2009. Tätä ennen MonAKOn opinnot aloittaneet voivat valita, jatkavatko he opintoja voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaan vai siirtyvätkö he suorittamaan uusien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Nykyisten tutkintovaatimusten mukaan voi opiskella 31.7.2011 saakka (hieman sovelletusti). Uudet tutkintovaatimukset julkistetaan tiedekuntaneuvoston hyväksymisen jälkeen 12.5.

Perusperiaatteita siirtymäkaudella on, ettei mikään mene hukkaan ja että siirtyminen suoritetaan joustavasti. Siirtymistä suositellaan kaikille opiskelijoille ja erityisesti niille, jotka eivät todennäköisesti ehdi suorittaa perus- tai aineopintojaan 31.7.2011 mennessä.

Muita periaatteita ovat:

 • Jos suoritettujen opintopisteiden määrä on vähemmän kuin uusissa vaatimuksissa, voi suorittaa lisätehtäviä esim. lisäesseellä. (Lisäesseen pituus on noin 2000 sanaa = 1 op)
 • Jos suoritettujen opintopisteiden määrä on enemmän kuin vastaava uusi kurssi, muita opintopisteitä vaaditaan vähemmän, kunnes perus- ja aineopintopisteiden kokonaismäärä täyttyy.
 • Siirtymävaiheessa opiskelija voi tarvittaessa, järkevin perustein, valita aineopintojen kursseja täyttämään uusien perusopintojen 25 op.
 • Vanhat vaatimukset ovat voimassa 31.7.2011 asti.
 • Uusiin vaatimuksiin kannattaa siirtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, on sovittava yksityiskohdista amanuenssin kanssa (johanna.hirvonen@helsinki.fi).

10.2.2009
Kaunokirjallisuuden suomentaminen

Keväällä 2009 järjestettävä praktikum on suomentamisen intensiivikurssi englannin, ranskan, espanjan ja saksan opiskelijoille. Kurssi pidetään 27.-29.4 (ma-ke) ja 4.-6.5. (ma-ke) klo 16-20 kaikkina näinä päivinä. Opettajina ovat Marja Alopaeus (englanti), Satu Ekman (espanja), Reita Lounatvuori (ranska) ja Helen Moster (saksa).

Kurssilla tehdään suomennoksia yksin ja ryhmässä, ja myös eri kielistä kääntävät lukevat ja kommentoivat toistensa käännöksiä. Opetus on ns. mestari-kisälli-opetusta: ammatikseen suomentavat ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita tyyliin, kieleen, kontrastiivisiin ongelmiin, dialogin kääntämiseen jne. liittyvissä asioissa. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelijoita kaunokirjallisen suomentamisen käytäntöihin, kompastuskiviin, apuvälineisiin, tiedonhakuun ja kielen- ja tyylinhuollollisiin kysymyksiin. Kenenstäkään ei tule valmista suomentajaa lyhytkurssilla, mutta kurssi antaa osviittaa siitä, minkälaisia pohdintoja ja työprosesseja suomentamiseen liittyy, ja opiskelijat oppivat - ohjaajien antaman opetuksen lisäksi - omasta ja toistensa työstä.

Kurssille valitaan kustakin kieliaineesta viisi opiskelijaa käännösnäytteen perusteella. Käännösnäytteen tekstin voi noutaa MonAKOsta (Metsätalon 5. kerros, huone B519) maanantaista 23.2. lähtien, ja valmiit käännösnäytteet tulee palauttaa rtf-tiedostona 20.3. mennessä s-postitse osoitteeseen johanna.hirvonenAThelsinki.fi. Käännöksessä on oltava mukana nimilehti, jossa on opiskelijan nimi, numero, pääaine ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelin).

Valinnoista ilmoitetaan 6.4. sähköpostitse ja MonAKOn ilmoitustaululla. Tässä yhteydessä valituille opiskelijoille jaetaan varsinainen käännösaineisto, jonka he kääntävät etukäteen kurssia varten. Opiskelijat toimittavat omat käännöksensä ennen kurssin alkua verkkoon kurssialustalle (lisätietoja myöhemmin), josta kaikki voivat käydä tulostamassa toistensa käännökset etukäteen.

Lisätietoja: Johanna Hirvonen, MonAKO (p. 191 24043), johanna.hirvonenAThelsinki.fi.

26.11.2008
MonAKOn käännöstieteen gradu-seminaari

Tammikuussa 2009 alkavaan seminaariin voi nyt hakeutua.

Monikielinen ammattiviestinnän opintokokonaisuus (MonAKO) tarjoaa käännöstieteen gradu-seminaaria kielten laitosten opiskelijoille. Järjestelmä on seuraavanlainen:

 • Seminaari kestää kaksi lukukautta ja kokoontuu viikoittain (5 ov / 10 op). Vetäjinä ovat Andrew Chesterman ja Outi Paloposki.
 • Seminaarin aikana perehdytään käännöstieteen tutkimusmenetelmiin, kirjoitetaan oma seminaarityö ja suunnitellaan gradua.
 • Seminaarityö toimii ensimmäisenä versiona tulevan gradun jostakin osasta, esim.kirjallisuuskatsaus, metodiesittely ja perustelu, pilottitutkimus, jonkin erityisongelman käsittely.
 • Seminaarin keskustelukieli on suomi. Osanottajat kuitenkin kirjoittavat seminaariesitelmänsä omalla työkielellään (suomi, ruotsi, englanti,ranska, saksa,espanja, italia, portugali).
 • Seminaarin ohjaajat tarjoavat seminaarin jälkeen gradun ohjausta, kunnes gradu on valmis.
 • Gradun toisena lukijana ja sivuohjaajana toimii pääsääntöisesti asiantuntija opiskelijan pääaineen laitokselta.
 • Oikeus osallistua: MonAKO on toistaiseksi sopinut tällaisen yhteistyön mahdollisuudesta Romaanisten kielten laitoksen, Nordican, Suomen kielen laitoksen, Saksalaisen laitoksen ja Englannin laitoksen kanssa. Opiskelijan on sovittava etukäteen osallistumisesta oman laitoksen esimiehen kanssa.Suomen kielen laitoksen opiskelijan on sovittava osallistumisesta oman oppiaineen professorin kanssa.
 • Pääsyvaatimukset: Suoritettu HuK-tutkinto (tai vastaava määrä opintopisteitä, ml. proseminaari), sekä suoritettu Kääntämisen teorian kurssi Cak119 / Cmo121. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, eduksi lasketaan muut suoritetut MonAKOn kurssit ja oman laitoksen kääntäjälinjan tms. kurssit, sitten opintopisteiden kokonaismäärä ja laatu.
 • Ilmoittautumiset: Sähköpostitse : andrew.chesterman(at)helsinki.fi. Hakemuksessa on oltava mukana lista suoritetuista kääntämiseen ja käännöstieteeseen liittyvistä kursseista. Kerro myös mitä kieliä pystyt lukemaan!
 • Deadline: 14.12.2008. Haun tuloksista ilmoitetaan myöhemmin samalla viikolla.

24.11.2008
Kurssi-ilmoittautuminen
Kevätlukukauden 2009 kursseille ilmoittautuminen alkaa WebOodissa tiistaina 9.12. klo 16.00 Kaikille kursseille on ilmoittauduttava. Lisätietoja täältä.

5.11.2008
Kersti Juvan vierailuluento 18.11.2008
Taiteilijaprofessori Kersti Juva pitää luennon kaunokirjallisuuden suomentamisesta tiistaina 18.11. klo 12-14 Metsätalon salissa 6 (Unioninkatu 40). Tervetuloa!

16.09.2008
Auktorisoitu kääntäminen
Auktorisoidun kääntämisen moduulin aikatauluun on tullut muutos: Syksyllä 2008 MonAKO tarjoaa moduulin I-osan sekä myös II-osan harjoitukset kieliparissa englanti > suomi. Opettajana on Liisa Laakso-Tammisto. Teorialuennot (I-osa) pidetään syksyn I periodilla ja harjoitukset (vain niille, joiden A-kieli on englanti) syksyn II periodilla tiistaisin klo 14-16 Metsätalon salissa 12.

01.09.2008
Virkavapaus
Outi Paloposki on virkavapaalla syyskuun ajan. Sijaisena toimii Erja Tenhonen-Lightfoot.

31.8.2008
Kursseille ilmoittautuminen
MonAKOn syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 26.8.2008 klo 16.00. Katso lisätietoja sivulta kurssi-ilmoittautuminen.

31.8.2008
Infotilaisuus
MonAKOn infotilaisuus on maanantaina 25.8. klo 13 Metsätalon salissa 15.
Tervetuloa!

22.4.2008
Avainkorttien palautus
Erääntyneet avainkortit on ehdottomasti palautettava ennen kesää! Avainkortit voi palauttaa MonAKOn toimistoon, MonAKOn tenttilaatikkoon, jollei toimistossa satu olemaan ketään paikalla. Jos jätät kortin tenttilaatikkoon, liitä lapulla mukaan nimesi.

11.9.2007
Termipankki on nyt käytettävissä! Sanastosta löytyy käännöstieteen keskeistä sanastoa englanninkielisine määritelmineen sekä suomen-, ruotsin-, saksan- ja ranskankielisine vastineineen. Linkki termipankkiin löytyy sivun oikeasta yläkulmasta tai tästä.

1.4.2007
MonAKOn sähköpostiosoitteet
MonAKOn toimiston väelle sähköposti tulee lähettää helsinki.fi-osoitteeseen, eikä laitoksen yhteystiedot-sivulla (johon myös MonAKOn sivu linkittyy) mainittuun ling-sähköpostiosoitteeseen.

 

Työkalut:

» Termipankki Käännösalan terminologiasanasto

Uutisarkisto

» MonAKOn uutisarkisto

Opiskelu:

» Kurssi-ilmo Ilmoittaudu MonAKOn kursseille

Atk-linkit:

» Opiskelijoiden sähköpostilista Liity!

» Lingmail sähköposti

» Moodle Yleisen kielitieteen laitoksen oppimisympäristö

» WebCT Helsingin yliopiston oppimisympäristö

» Intra Laitoksen intranet

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.