Eksaktit metodiaineet

Alla on esitetetty eksaktien metodiaineiden tiedot sellaisena kuin ne painetusta opinto-oppaista (A-opas 2001-2002, B-opas 2001-2003) löytyvät. Osaa kursseista ei enää luennoida tässä löytyvillä nimillä. Korvaavuuksista tulee sopia kieliteknologian professorin kanssa.

Opiskeluoikeus ja opetus

Eksaktien metodiaineiden opiskeluoikeus on kaikilla humanistisen tiedekunnan kirjoissa olevilla opiskelijoilla.

Eksaktien metodiaineiden opetuksesta saa tietoja lukukauden alussa yleisen kielitieteen laitoksen ilmoitustauluilta, kieliteknologian professorilta, sekä mukana olevien humanistisen, valtiotieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineiden kohdalta opinto-oppaista (mm. filosofia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, kieliteknolgia, tilastotiede ja yleinen kielitiede). Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on lueteltu B-oppaassa. Mukana olevien tiedekuntien opinto-oppaat löytyvät myös yleisen kielitieteen laitoksen kansliasta. Yleisen kielitieteen laitoksen tilat ovat Siltavuorenger 20A:ssa. Postiosoite on Yleisen kielitieteen laitos, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto. Mahdollisista muutoksista opetuksessa tiedotetaan laitoksen kotisivuilla osoitteessa http://www.ling.helsinki.fi/

Tutkintovaatimukset 2001-2003

Eksaktien metodiaineiden opinnot antavat tarvittavat tiedot ja kyvyn käyttää tilastollisia, tietoteknisiä tai matemaattisia menetelmiä omassa humanistisessa pääaineessa. ATK- ja tilastomenetelmien hallinnan voidaan myös katsoa olennaisesti parantavan valmistuneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia sijoittua työelämään. Opintokokonaisuus tarjoaa puitteet, joissa metodiopintoja voi suorittaa opiskelun eri vaiheissa ja sisällyttää ne mielekkääksi osaksi tutkintoa. Opintokokonaisuus on tarkoitettu vain humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Metodiaineiden opintokokonaisuus soveltuu periaatteessa monienkin humanistisen tiedekunnan oppiaineiden sivuaineeksi, ei kuitenkaan sellaisten, joiden kanssa olisi päällekkäisyyttä. Kokonaisuus on laadittu erityisesti silmällä pitäen kieliaineiden pääaineopiskelijoita, mutta se soveltuu hyvin myös kulttuuriaineille. Tietyt aineet ovat järjestäneet riittävän menetelmäkoulutuksen oman oppiaineensa puitteissa (kuten psykologia) eikä tämä kokonaisuus soveltune näiden aineiden sivuaineeksi. Monille opiskelijoille on perusteltua hankkia vastaavat metodiaineiden tiedot suorittamalla säännönmukaisia arvosanoja tietojenkäsittelytieteessä (15 ov), tilastotieteessä (15 ov), yleisessä kielitieteessä (10/20 ov), kieliteknologiassa (10/20 ov) tai filosofiassa (20 ov).

Eksaktien metodiaineiden opintokokonaisuus koostuu kahden tai useamman muutenkin (omana oppiaineenaan) opetettavan metoditieteen opinnoista. Kunkin metodiaineen opinnot valitaan muodostamaan sarja toisiaan tukevia kursseja, jotka voivat alkaa opintojen alussa suoritettavilla johdantokursseilla ja päätyä vaativampiin, jotka suoritetaan vasta lähempänä tutkinnon valmistumista. Metodiaineiden opintokokonaisuuteen ei kuitenkaan voi sijoittaa pääaineensa tai sivuaineensa opintosuorituksia (tämä koskee filosofiaa, kieliteknologiaa ja yleistä kielitiedettä).

Opintokokonaisuudella ei tässä vaiheessa ole nimenomaista omaa opetusta, vaan kaikki suoritukset koostuvat humanistisen, valtiotieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan muutenkin tarjoamista kursseista. (On mahdollista, että myöhemmin tiedekunta järjestää tarvetta vastaavasti tärkeimpiä kursseja.)

Eksaktien metodiaineiden vastuulaitos on yleisen kielitieteen laitos. Vastuuhenkilönä toimii kieliteknologian professori, jonka kanssa tulee sopia hyväksyttävissä olevista opintosuoritusten yhdistelmistä ja joka koostaa arvosanan. Opintokokonaisuuden merkintää pyydettäessä on esitettävä opintorekisteriote, josta ilmenevät tarvittavat osasuoritukset. Ennakkotapauksista (eli toistaiseksi hyväksytyistä yhdistelmistä) pidetään kirjaa, joka on halukkaiden nähtävillä. Yleisen kielitieteen laitos tiedottaa myös saatavilla olevista kursseista.

Cem100 Perusopinnot (20 ov)
Cem101 Puoliarvosana (10 ov)
Arvosanat tulee koostaa vähintään kahdesta alla mainitusta aineesta. Kunkin aineen nimen alla on lueteltu esimerkkejä soveltuvista kursseista. Suorituksista on sovittava vastuuhenkilön kanssa.

Cem110 ATK-OPINTOJA (0-14 ov)
Tietojenkäsittelytieteen laitokselta:
Tietotekniikan alkeet (sivuaineopiskelijoille, 2 ov)
Ohjelmointi (Pascal) (4 ov)
Unix-perusteet (1 ov)
C-ohjelmointi (3 ov)
Tekoälykielet (3 ov)
Tietokoneen toiminta (3 ov)
Informaatiojärjestelmät (4 ov)
Kieliteknologiasta:
Ctl130 Lyhyt Unix-järjestelmän kurssi (1 ov)

Cem120 TILASTOMENETELMIEN OPINTOJA (0-14 ov)
Tilastotieteestä:
OJ1 Tilastotieteen johdantokurssi (5 ov)
OJ2 Tilastotieteen jatkokurssi (6 ov)
OJ3a Data-analyysi I (4 ov)
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa (+ harjoitustyö) (4+2 ov)

Cem130 MATEMATIIKAN OPINTOJA (0-9 ov)
Kieliteknologiasta:
Ctl120 Matematiikan perusteita tietokonelingvisteille (2 ov)
Matematiikan laitokselta:
Diskreetti matematiikka I (5 ov)
Algebra (5 ov)
Lineaarialgebra I (5 ov)

Cem140 KIELITEKNOLOGIAN OPINTOJA (0-9 ov)
Ctl531 Lingvistisen ATK:n perusteet (2 ov)
Ctl160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely (2 ov)
Ctl170 Prolog-kurssi (2 ov)

Cem150 YLEISEN KIELITIETEEN OPINTOJA (0-9 ov)
Cyk110 Yleisen kielitieteen peruskurssi (2 tai 5 ov)
Cyk130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (5 ov)
Cyk140 Syntaksin harjoituskurssi (5 ov)
Cyk225 Korpuslingvistiikan praktikum (2-5 ov)

Cem160 FILOSOFIAN OPINTOJA (0-9 ov)
Fte160 Johdatus logiikkaan (3 ov)
Fte230 Logiikka (5 ov)
Ks. Teoreettinen filosofia


[an error occurred while processing this directive]