Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Työnjako ja tehtävät

Tämän osion tarkoitus on tuoda selville, kenen puoleen kääntyä kussakin tilanteessa. Seuraavassa luetellaan tärkeimpiä niistä tehtävistä tai palveluista, joita opiskelijat ja laitoksen piirissä työskentelevät voivat tarvita sekä osoitetaan kehen ensi sijaisesti tulee ottaa näissä asioissa yhteyttä.

Lyhenteitä

Cyk = yleisen kielitieteen oppiaine; Ctl = kieliteknologian oppiaine; Cak = monikielisen ammattiviestinnän opintokokonaisuus; Cem = eksaktien metodiaineiden opintokokonaisuus; Sv20A = Siltavuorenpenger 20 A:ssa oleva osa laitosta.

1. Opetus

1.1 Palveluita opiskelijoille

Opintoneuvonta

Yksittäisiä kursseja koskevia neuvoja antavat kyseisten kurssien luennoitsija ja/tai (tutkintovaatimuksissa mainittu) vastuuhenkilö. Muu neuvonta ja yhteydenpito opiskelijoihin ja heidän edistymisensä tarkkailu, oppiaineen mukaan: Cyk - Anu Airola, Ctl ja Cem - Hanna Westerlund, Cak - Johanna Hirvonen. Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksista sopiminen sen opettajan kanssa, joka vastaa kyseisestä kokonaisuudesta eli antaa merkintöjä kokonaisuudesta.

Työharjoittelu

yhteydenpito harjoittelupaikkoihin, paikoista ilmoittaminen, neuvonta, hakemusten vastaanotto ja valmistelu: Hanna Westerlund. Työsopimukset ks. henkilöstöhallinto alempana.

Vaihto-opiskelijat

muualta tänne saapuvat ja täältä toisiin yliopistoihin esim. vaihto-ohjelmien puitteissa lähtevät: Anu Airola.

Tentit

tenttikuorien kerääminen laatikosta, toimittaminen tenttijöille ja kysymyksin varustettujen kuorien toimittaminen tiedekuntatenttiin tai laitoksen järjestämiin tentteihin sekä osallistuminen mm. tiedekuntatenttien valvontaan: Anu Airola. (Vrt opintosuoritusten kirjaaminen alempana.)

Opintokokonaisuudet

opiskelijan on syytä sopia tutkintovaatimuksista poikkeavan (esim. perus-, aine- tai syventävien opintojen) kokonaisuudesta etukäteen a.o. merkinnästä vastaavan opettajan kanssa, joka osamerkintöjen tultua rekisteröidyiksi koostaa arvosanan ja toimittaa sen edelleen rekisteröitäväksi (ks. alempana opintosuoritukset). Arvosanojen koostaminen oppiaineittain: Cyk perusopinnot - Ekaterina Gruzdeva ja aineopinnot sekä syventävät opinnot Fred Karlsson; Ctl - perusopinnot Lauri Carlson, aineopinnot Lauri Carlson tai Kimmo Koskenniemi, syventävät opinnot Kimmo Koskenniemi; Cak - Irmeli Helin.

Opinto-oikeudet sivuaineopiskelijoille:

Yleisen kielitieteen voivat HY:n opiskelijat ottaa vapaasti sivuaineekseen. Oikeuden suorittaa kieliteknologian sivuaineopintoja saa HY:n opiskelija asianmukaisella anomuksella suoritettuaan yleisen kielitieteen peruskurssin vähintään hyvin tiedoin ja KIT-verkoston opiskelija asianmukaisella kotiyliopistosta puolletulla anomuksella. Kummatkin kieliteknologian anomukset hoitaa Hanna Westerlund.

Opinto-oikeuksien rekisteröinti

pääaineopiskelijoiden opinto-oikeudet rekisteröidään tiedekunnassa. Kieliteknologian sivuaineopiskelijoiden ja KIT-verkoston opiskelijoiden opinto-oikeuksien rekisteröinti (anomusten tultua hyväksytyiksi): Johanna Ratia

ATK-luvat

laitoksen koneille ja yliopiston Unix-laitteille tarvittavaa lupaa varten laadittuja lupalomakkeita saa ja täytetyn lomakkeen voi jättää Hanna Westerlundille,joka varmistaa lupakelpoisuuden ja vie lupatiedot rekisteriin.

Kirjastot

Kirjastopalveluista erillisiä ohjeita. (Johanna Ratia toimii yhdyshenkilönä Hum Tdk kirjastoon). Huomatkaa myös FinELib-palvelu ja mm. CiteSeer-palvelu.

1.2 Opetuksen suunnittelu

Opinto-opas

Tuleva opetus suunnitellaan yhteisesti kunkin oppiaineen opettajien ja opiskelijoiden kesken. Opetusohjelma koostetaan ja sopeutetaan oppiaineittain: Cyk - Anu Airola, Ctl ja Cem - Hanna Westerlund, Cak - Johanna Hirvonen. Johtoryhmä esittää ja tiedekuntaneuvosto hyväksyy.

Salivaraukset

Kursseja varten opinto-oppaan tekstin laatimisen yhteydessä samojen henkilöiden toimesta. Seminaarihuoneen varaukset: Johanna Ratia, Unix-luokan varaukset: Hanna Westerlund, MonAKOn ATK-luokan varaukset Johanna Hirvonen.

Yhteydepito tuntiopettajiin

sopiminen aikatauluista, huolehtiminen siitä että muodollisuudet (kuten palkkaukseen jne. sekä opintosuorituksen rekisteröintiin liittyvät) tulevat hoidetuiksi, oppiaineittain kuten opinto-oppaan osalta (ks. henkilöstöhallinto ja opintosuoritusten rekisteröinti alempana).

Vierailevat luennoitsijat

hoidetaan kuten tuntiopettajat, mutta tarvittaessa avustetaan siinä, että majoitus järjestyy ja palkkioiden maksun tiedot ovat ajoissa saatavilla.

1.3 Opintosuoritukset

Opintosuoritusten rekisteröinti

tenttijä tai kurssin pitäjä toimittaa tiedot oppiaineen mukaan rekisteröitäväksi: Cyk ja Ctl - Johanna Ratia, Cak - Johanna Hirvonen.

Tilastot ja raportit suorituksista

samat kuin yllä.

Opintokokonaisuuksien rekisteröinti

Ao. opettajan hyväksymät kokonaisuudet (arvosanat) rekisteröidään kuten opintosuoritukset, ks. yl.

Kurssien koodit

kurssin suunnittelun yhteydessä opetuksesta ja opinto-oppaasta vastaava huolehtii, että kurssista on rekisterin edellyttämät tiedot (nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, laajuus opintoviikoissa, tunnus (tyyppiä Cxx000). Kurssien perustamisesta rekisteriin huolehtii oppiaineittain Johanna Ratia (Cyk ja Ctl) ja Johanna Hirvonen (Cak).

1.4 Videoneuvottelut ja muu opetusteknologia

Videoneuvottelujen järjestäminen

Laitoksella on omia yksinkertaisia videoneuvottelulaitteita ja yliopistolla vaativampaan, esim. etäluennointiin sopivia laitteita.

Videoprojektori

Sv20A:ssä on lainattavissa oleva videoprojektori, jonka voi varata vahtimestarilta.

1.5 Muut opiskeluun ja opiskelijoihin liittyvät asiat

Opiskelijavalinnat

tiedekunnan vahvistamat yhdyshenkilöt.

2. Henkilöstö, talous- ja hallintoasiat

2.1 Palkkaaminen ja työsuhdeasiat

Työsopimukset ja määräykset

uusille työntekijöille tarvitaan useampia lomakkeita, usein mm. työsopimus, määräys ja henkilön perustietolomake. Päävastuu Cyk:n ja Ctl:n osalta Kirsti Kamppuri, mutta Cak pääosan omistaan - Johanna Hirvonen. Huomattava erityisesti se, että hankkeiden työntekijöiltä edellytetään yleensä tekijänoikeuksia koskeva erillinen sopimus, jonka hankkeen vastuullinen johtaja valvoo (koskee aina Tekesin ja EU:n hankkeisiin palkattavia). Huomattava, että 1.3.2003 lähtien keskushallinto vaatii, että kaiken muun paitsi tuntityön ja tuntiopetuksen määräykset on hoidettava laitoksen johtoryhmän kautta, myös projektien ja muun ulkopuolisen rahoituksen osalta. Käsittelyyn on siksi varattava riittävästi aikaa. (Vrt. johtoryhmän pöytäkirjat ym. joissa tiedot määräajoista.)

Lomat

ajankohdat ilmoitetaan Kirsti Kamppurille jolta myös saa tietoa ansaitun loman pituudesta ja muista säännöistä. Lomalle lähtijän on syytä kertoa etukäteen lomansa kesto työtovereilleen ja lisäksi ainakin laittaa asianmukainen lappu ovelleen.

Tuntiopettajien määräykset

kuten ed.

Työharjoittelijoiden määräykset

kuten ed.

Luennoitsijavieraiden palkkiot

määräykset, lähdeverokortit ja maksun mahdollinen saaminen kassasta: kuted ed.

Sivutoimet

niistä on tehtävä anomus tai sivutoimi-ilmoitus erillisten ja nimenomaisten sivutoimia koskevien ohjeiden mukaan.

2.2 Infrastruktuuri

Puhelimet

uusien alanumeroiden tilaaminen, vanhojen siirtäminen jne. sekä sisäisen puhelinluettelon uudistaminen tarvittaessa: Cyk ja Ctl - Kirsti Kamppuri, Cak - Johanna Hirvonen.

Kalusteet

lisäkalusteiden hankinta: Kirsti Kamppuri.

Kirjoittimien paperit

kirjoittimiin käytetään eri paperia kuin kopiokoneisiin, uutta tilataan hyvissä ajoin: Sv20A - Johanna Ratia.

Kirjoittimien värikasetit

pidetään varalla riittävä määrä (aina ainakin yksi) täysi kasetti, uusia tilataan riittävän ajoissa: Sv20A - Miroslav Lehecka.

Konttoritarvikkeet

Huolehditaan siitä, että paperia, kyniä, kumeja, kansioita, lehtiöitä, levykkeitä ym. on riittävästi varastossa: Sv20A - Johanna Ratia.

Kopiokoneet

yliopistopaino hankkii koneet, ja toimittaa niissä tarvittavat paperit ja värikasetit, mutta laitoksen vastuulla on mm. kutsua tarvittaessa huolto paikalle ja katsoa, että tarvikkeet eivät pääse loppumaan: Sv20A - Johanna Ratia.

Tietokoneiden käyttöympäristö

Suositeltavien ja tuettujen sähköposti-, tekstinkäsittely-, verkkoselain- ym. ohjelmien valinta ja tarvittavasta ohjeistuksesta ja tuesta huolehtiminen - työryhmä ...

2.3 Hyvinvointi

Työterveys

Mehiläisen lääkärit ja työterveydenhoitajat hoitavat, Sv20A yhdyshenkilönä Kirsti Kamppuri.

Työsuojelu

yliopiston työsuojeluyksikkö, jonka paikallinen työsuojeluvaltuutettu on Jari Tolvanen, Sv20A yhdyshenkilönä Kirsti Kamppuri.

Viihtyvyys ja henkilökunnan koulutus

Pysyvä työryhmä, jonka koollekutsujana Kirsti Kamppuri ja muina jäseninä Johanna Hirvonen, Hanna Westerlund, Johanna Ratia ja Antti Arppe.

2.4 Hankinnat ym.

Laitteiden hankkiminen

rahoituksen selvittämisen lisäksi tietokonelaitteiden osalta on ehdottomasti varmistettava laitteiden yhteensopivuus ja järjestelmien tietoturva laitoksen ATK-ylläpitäjien kesken. Muuten Sv20A tietokonelaitteiden hankinnat hoitaa Miroslav Lehecka. Hankinnasta aina tieto Johanna Ratialle ja pyrittävä saamaan laskuun merkintä siitä, kuka on tilannut, jotta asiallinen tarkistus saadaan hoidetuksi, ks. al.

Laiterekisteri

yliopisto ja laitos on velvollinen pitämään laitteista rekisteriä, joka edellyttää a.o. merkintöjen tekemistä hankintalaskun tilitietolomakkeeseen. Tietokonelaitteista Miroslav Lehecka pitää myös erikseen luetteloa.

Kirjojen hankkiminen

kirjojen hankintaa voi ehdottaa oppiaineensa nimetyille henkilöille, jollaisen puoltamana Johanna Ratia hoitaa hankinnan, jonka jälkeen kirja aikanaan saapuu kirjastoon.

Tavaroiden ja tarvikkeiden hankkiminen

rahoituksen varmistamisen jälkeen tilaamisen yhteydessä on toimitettava Johanna Ratialle tieto siitä, kuka on tilannut mistä ja mille vastuualueelle tai projektille hankinta kuuluu.

Asiallinen tarkistus

laskussa (paitsi kirjalaskussa) pitää olla asiallisen tarkistuksen kohdalla sen allekirjoitus, joka tietää mistä on kysymys ja on varmistunut toimitetun tavaran moitteettomuudesta.

Laskujen käsittely

hankintojen laskut osoitetaan aina laitokselle ja ne menevät ensin Johanna Ratialle kansliaan, jossa ne varustetaan tilitietolomakkeella ja tarkistetaan numerotietojen osalta. Sen jälkeen lasku menee (tarvittaessa) asialliseen tarkistukseen, jossa kelpuutettuna ja allekirjoitettuna takaisin Johanna Ratialle, joka hoitaa laskuun hyväksynnän esimieheltä tai a.o. hankkeen vastuulliselta johtajalta. Erinäisten hankkeiden (mm. kieliteknologian NorFA-hankkeiden) laskut hoitaa kuitenkin Hanna Westerlund ja MonAKOn laskut Johanna Hirvonen.

2.5 Matkat

Matkamääräys

Ennen matkalle lähtemistä on lähtijän täytettävä matkamääräyslomake, jonka välitön esimies allekirjoittaa (hankkeissa hankkeen vastuullinen johtaja, muuten laitoksen esimies). Matkamääräyksen ansiosta matka tapahtuu virkamatkana, eli yliopiston vastuulla ja vakuuttamana. (Vrt myös valtion matkustussääntö.) Huom! Jos sinulle sattuu jotain matkalla, eikä matkamääräystä ole, yliopisto ei korvaa vahinkoja. Vaikka sinulla olisi omakin vakuutus, se todennäköisesti ei kata työ/virkamatkalla tapahtuneita onnettomuuksia. (JR)

Matkaennakko

yleensä matkustaja maksaa kulut ja velkoo matkalaskulla yliopistolta, mutta erityisissä tapauksissa voidaan ottaa myös matkaennakkoa, joka hoidetaan matkamääräyksen yhteydessä.

Lentoliput

Palvelumaksujen kohottua lippujen tilaamista suoraan Areasta ei toistaiseksi suositella. Lentolipputilauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä laitoksen kansliaan.

Junaliput

Laitoksella on VR:llä tili, johon liittyvillä shekeillä tai kortilla voi maksaa junamatkansa.Tämä vaihtoehto on suositeltava kahdestakin syystä: matkustajan ei tarvitse panna likoon omia rahojaan ja yritysasiakkaana laitos saa lipuista jonkun verran alennusta.

Matkalaskut

käsittelee yleensä Johanna Ratia (vaikeammissa tapauksissa Kirsti Kamppurin avustuksella) paitsi MonAKOn laskut Johanna Hirvonen ja NorFA-hankkeiden laskut Hanna Westerlund; matkalaskuihin liittyy yllättävän paljon byrokraattisia säännöksiä, jotka on syytä tarkistaa asiantuntevasti jo laitoksella.
Matkalaskuihin on liitettävä alkuperäiset tositteet ja lentolipun viimeinen, matkustajalle jäävä osa. Matkalaskut on syytä tehdä välittömästi matkan jälkeen (viimeistään 2 kk kuluessa matkan päättymisestä ja vuodenvaihteessa heti).

Lentoyhtiöiden klubit

työmatkoja ja vapaa-ajan matkoja koskevat lentoyhtiöiden bonuspisteitä keräävät klubit on pidettävä erillään toisistaan, eli kumpaakin lajia varten eri jäsenyys (vrt. valtionvarainministeriön ohje).
Loman yhdistäminen virkamatkaan ei normaalisti ole kannattavaa eikä suotavaa. Ks. valtionvarainministeriön ohje 5/2001. HUOM! VOIT JOUTUA MAKSAMAAN PALUUMATKAN OMASTA PUSSISTASI!!!

2.6 Julkaisut ja tiedotus

Julkaisumyynti

laitos myy vähäisessä määrin julkaisujaan, myyntiä m.l. hinnoittelua ja laskutusta hoitaa Johanna Ratia.

Julkaisusarjat

laitoksella on neljä julkaisusarjaa: (1) Publications of the Department of General Linguistics, University of Helsinki, (2) Technical Reports of the Department of General Linguistics, University of Helsinki (3) Internal Communications and Preprints sekä (4) Opetusmonisteita. Painatus voidaan hoitaa Yliopistopainossa tai muualla, mutta tarjous on pyydettävä ainakin Yliopistopainolta. Julkaisemista varten tarvitaan esimiehen asettaman toimituskunnan myönteinen kanta sekä varmistus rahoituksesta. Käytännön järjestelyissä painatuksen ja yhtenäisen ulkoasun suhteen otettava yhteys Kirsti Kamppuriin.

Väitöskirjat

erillisten tiedekunnan kanslian toimittamien ohjeiden mukaan ottaen huomioon mm. elektronisen julkaisemisen tuomat helpotukset väittelijälle (vähempi määrä ilmaiskopioita riittää).

2.7 Tilit ja momentit

Raportit

laitoksen ja hankkeiden rahojen käytön seuraamiseksi tarvittavia raportteja tuottavat tarvittaessa Kirsti Kamppuri (varalla Johanna Ratia).

Tilien avaaminen

hankkeiden käynnistyessä tarvittavat tilien avaamiset hoitaa yleensä Kirsti Kamppuri.

Projektien tilitykset

Tekesin ja EU:n hankkeissa tarvittavat raportit ja laskut hoitaa yleensä Kirsti Kamppuri.

2.8 Hallintoasioita

Johtoryhmä

laitoksen johtoryhmän sihteerinä toimii Kirsti Kamppuri.

2.9 Raportointi

Julkaisut

Jokainen laitoksen työntekijöistä erikseen pitkin vuotta hoitaa itse yhden kappaleen julkaisua Johanna Ratialle, joka toimittaa sen edelleen rekisteröitäväksi JULKI-rekisteriin.

Hankkeet

Jokainen, joka käynnistää uuden hankkeen toimittaa hankkeen käynnistyessä Johanna Ratialle tiedot hankkeesta, joka vie tiedot TUHTI-rekisteriin. Niistä hankkeita, jotka jatkuvat hankkeen vastuuhenkilö tarkistaa TUHTI-rekisterin tiedot ja toimittaa päivitykset Johanna Ratialle.

Takaisin alkuun