Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

HELSINGIN YLIOPISTON SIVUTOIMIOHJEET

Valtion virkamieslaki (750/94)

Valtion virkamieslain 4 luvun 18 §:ssä säädetään virkamiehen velvollisuudesta hakea sivutoimilupa tai tehdä sivutoimi-ilmoitus.

Henkilöstön tulee käyttää pääasiallinen työskentelyaikansa ja työskentelykapasiteettinsa yliopiston päätoimisen viran tai tehtävän hoitamiseen.

Sivutoimi

sivutoimella tarkoitetaan virkaa, palkattua työtä, ammattia, elinkeinoa ja liiketoimintaa jota harjoitetaan pääviran ohella. Kunnalliset luottamustehtävät, eivät myöskään yksittäiset tilapäiset tehtävät kuten vierailuluennot tai asiantuntijatehtävät ole sivutoimia.

Sivutoimi ei saa

  • aiheuttaa esteellisyyttä viranhoidossa.
  • vaarantaa luottamusta virkamiesten tasapuolisuuteen viranhoidossa.
  • aiheuttaa eturistiriitaa viran ja sivutoimen välillä.
  • kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Kilpailukielto

Sivutoimesta on voimassa kilpailukielto, eli yritystoiminta, jossa virkamies hankkii omalle yritykselleen taloudellista etua käyttäen hyväkseen virka-asemaansa on kielletty.

Luvanvaraiset sivutoimet

Sivutoimen pitäminen vaatii aina luvan, jos sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä.

Sivutoimilupa voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi ja myös rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa kun siihen on syytä.

Ilmoituksen varaiset sivutoimet

Kaikki muut kuin luvanvaraiset sivutoimet edellyttävät kuitenkin sivutoimen ilmoittamista.

Ilmoituksenvaraisen sivutointa voidaan rajoittaa tai kokonaan kieltää, jos se haittaa virkatehtävien hoitamista tai esim. tekee virkamiehen esteelliseksi.

Opettajien sivutoimet

Sivutoimiluvan säännökset koskevat myös opettajia eli professoreita, apulaisprofessoreita, lehtoreita ja assistentteja, joilla ei ole kiinteää työaikaa.

Opettajien työajaksi voidaan katsoa esimerkiksi vahvistetut opetusajat, kuten luennot, vastaanottoajat sekä hallintoelinten kokous- ja vastaavat ajat.

Yritystoiminta

Henkilöstön yritteliäisyyttä pidetään myönteisenä, mikäli toiminta suuntautuu muualle kuin yliopistoon, ja siihen käytetään vain virkamieslain sallimaa aikaa.

Mikäli ulkopuolinen rahoittaja solmii yliopiston kanssa tutkimussopimuksen, oletetaan että tutkimustyö tehdään ainakin pääosin yliopistossa. Tarkoitus ei siis ole, että anotaan rahaa Yliopiston ulkopuolelta ja toimeksianto teetetään yksityisillä yrityksillä.

Jos ulkopuolisen yrityksen käyttäminen on jossain tapauksessa välttämätöntä, se tulee toteuttaa kilpailuttamalla, eikä niin että tietyille yrityksille annetaan monopoliasema jonkun vastuualueen tehtävissä.

Yliopiston tiloissa ja laitteilla tehtävä maksullisen palvelutoiminnan tutkimustyö tulee tehdä yliopiston omana virkatyönä. Tehtävään mahdollisesti palkattava lisähenkilökunta on tällöin yliopistoon palvelussuhteessa. Yliopiston tilat, laitteet ja henkilöstö ovat vain yliopiston omassa käytössä. Virkatyön ulkopuolisesta käytöstä on suoritettava asianmukainen korvaus yliopistolla.

Oma yritys ei mitenkään saa tulla esiin viranhoidossa. Esimerkiksi yrityksen luottokortilla ei saa maksaa yliopiston kustantamaan virkamatkaan liittyviä laskuja, eikä myöskään yliopiston laskulomakkeita saa käyttää omaan tai yrityksen toimintaan. Yliopiston postitusta, puhelinta tai faxia ei saa käyttää hyväksi yritystoiminnassa.

Menettely sivutoimiasioissa

Sivutoimiluvan myöntää yliopiston rehtori. Hakemukseen on liitettävä esimiehen (tai esimiesten dekaanin) lausunto. Hakulomakkeita saa kirjaamosta.

Ilmoitukset sivutoimista on tehtävä tiedekunnassa dekaanille ja hallintovirastossa hallintojohtajalle. Ilmoitukseen liitetään myös esimiehen lausunto. Ilmoituksista tulee tiedekuntien toimittaa puolivuosittain jäljennökset yliopiston kirjaamoon. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirrytään vuoden 1996 alusta. Aikaisemmin ilmoitukset tehtiin hallintovirastoon.

Jokaisen virkamiehen tulee omalla kohdallaan tarkistaa sivutoiminen työskentelynsä ja tarpeen mukaan hakea sivutoimilupaa tai tehdä ilmoitus sivutoimen pitämisestä. Myös jokaisen esimiehen tehtävänä on varmistaa, että hänen alaisensa henkilöstö on tietoinen sivutoimiasioihin ja yritystoimintaan liittyvistä periaatteista.


Kopioitu kirjaamon sivuilta ja muunnettu html-muotoon
19.2.2001 K. Koskenniemi