Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Laitostiedote 5.9.2003

Opiskelijapalvelut Opintotuki

OPINTOSUORITUSTEN VIRHEETÖN REKISTERÖINTI ON OPINTOTUEN SAAJIEN OIKEUSTURVAN KANNALTA ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ

Helsingin yliopiston opiskelijoista noin 19 000 rahoittaa opintonsa opintotuella. Opintotuen saamisen edellytyksenä on opintotukilautakunnan päätöksen mukaisesti keskimäärin vähintään kahden ja puolen opintoviikon laajuiset suoritukset tukikuukautta kohden. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen edistymisen kriteeri on 2 opintoviikkoa / tukikuukausi

Jos opintoviikkomäärä jää tätä vähäisemmäksi, opintotukilautakunta voi päättää, että opintotuen maksaminen lakkautetaan. Opintojen edistymisen seuranta on vuosittainen jokaisessa korkeakoulussa suoritettava lakisääteinen tehtävä.

Opintotukilautakunta seuraa opintojen edistymistä lukuvuosittain yliopiston opiskelijarekisterin avulla. Syksyllä 2003 selvityspyyntö opintojen edistymisestä lähetetään kaikille niille opintotuen saajille, joilla opintosuoritustietojen mukaan on opintosuorituksia vähemmän kuin opintotukilautakunnan määrittämä edistymiskriteeri eli kuin kaksi ja puoli opintoviikkoa tukikuukautta kohden lukuvuonna 2002-2003 (1.8-2002 -31.7.2003). Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden edistymisen kriteeri samalla ajalla on 2 ov / tukikuukausi

Opintotukilautakunta pyytää kiinnittämään eritystä huomiota seuraaviin asioihin:

1) Opintosuoritusrekisterin ajantasaistaminen

Opintoviikkotiedot, joihin opintojen edistymisen seuranta perustuu, poimitaan opiskelijarekisteristä lokakuun 2003 alussa. Sen vuoksi pyydämme laitoksia huolehtimaan siitä, että opiskelijoiden lukuvuoden 2002-2003 opintosuoritukset on viety rekisteriin viimeistään 30.9.2003.

2) Opintosuoritusrekisterin oikeellisuus

Opintotukilautakunta toivoo, että laitokset huolehtisivat opintoviikkotietojen viemisestä rekisteriin nopeasti ja virheettömästi, mukaan lukien ulkomailla sekä muissa korkeakouluissa suoritetut ja hyväksilukemismenettelyn kautta Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon siirretyt suoritukset.

On ensiarvoisen tärkeää, että suoritukset rekisteröidään yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulustelua sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskevan johtosäännön 39§:n mukaisesti.

39§

Opintosuoritus on tallennettava opiskelijarekisteriin välittömästi tulosten julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulosten julkistamisesta, ellei erityistä syystä muuta johdu. Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään kuulustelun päivämäärä.

Täten esim. 19.10.2001 ulkomailla suoritettu, Helsingin yliopistossa 3.9.2003 hyväksiluettu suoritus on rekisteröitävä päivämäärälle 19.10.2001. Myös JOO-opinnot ja muista yliopistoista hyväksiluetut opinnot on merkittävä em. säännön mukaisesti. Virheetön suoritusten rekisteröinti on opiskelijan oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää, koska esimerkiksi kuulustelupäivästä poikkeavalle päivämäärälle rekisteröidyt suoritukset voivat aiheuttaa opintotuen lakkaamisen, mikäli kyseiset päivät osuvat eri lukukausille.

Opintotukilautakunta ei hyväksy opintojen edistymisen seurannassa suoritettuina opintoina niitä joko Suomessa tai ulkomailla suoritettuja yliopisto-opintoja, jotka on suoritettu ennen Helsingin yliopiston opintojen aloittamista. Jos nämä opinnot on rekisteröity muulle kuin alkuperäiselle kuulustelupäivämäärälle, se voi aiheuttaa opintotuen maksun jatkumisen niillä opiskelijoilla, joille se ei voimassaolevan opintotukilain ja opintotukilautakunnan vahvistaman opintojen edistymisen seurannan menettelytapaohjeen mukaan kuulu.

Virheetön rekisteröinti vähentää myös laitosten työmäärää, sillä selvityspyynnön saaneet opiskelijat joutuvat toimittamaan opintotukilautakunnalle laitoksen vahvistaman todistuksen kaikista opiskelijarekisteristä puuttuvista suorituksista. Virheetön rekisteröinti auttaa myös muuta opintotukilautakunnan työtä mm. opintotukihakemusten käsittelyajan pysymistä kohtuullisena.

Yhteistyöterveisin, Helsingin yliopisto, opintotuki

Lisätietoja:

Opintotukipäällikkö Salla Salakka puh. 191 22595, salla.k.salakka@helsinki.fi

Suunnittelusihteeri Leena Salo puh. 191 23348, leena.salo@helsinki.fi