Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto
14.3.2002

Opinnäytetöiden arviointia koskeva suositus, taustamuistio

Taustaa

Opiskelijan laatimat opinnäytetyöt, laudatur- eli pro gradu- ja diplomityöt, lisensiaatintyöt ja tohtorinväitöskirjat ovat yliopistotutkintojen keskeisiä osia. Laudatur- tai diplomityön,  lisensiaatintyön ja väitöskirjan on tarkoitus olla ohjattuja opinnäytteitä. Lisensiaatintyö ja väitöskirja tähtäÂävät uuden tiedon tuottamiseen. Laudatur- tai diplomityön laatimisella opiskelijan on tarkoitus oppia tieteellisen tutkielman kirjoittamista, lähteiden ja aineistojen asianmukaista käyttöÂä, ko. tieteenalan keskeisiä työtapoja sekä harjaantua kriittiseen ajatteluun. Tavoitteisiin  kuuluu myös eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen oppiminen. Edellä sanottu koskee myös taiteellisten opinnäytteiden valmistamista. On huomattava, että lopputyöt voivat olla osaksi tai kokonaan ei-kirjallisia tuotoksia.

Koska opiskelijoiden liikkuvuus ja yliopistojen opetus- ja opintoyhteistyö jatkuvasti vilkastuu sekä koti- että ulkomaisten yliopistojen kesken, on tärkeäÂä, että opinnäytetöiden arvioinnissa käytetäÂän niin pitkälle kuin mahdollista samankaltaisia, avoimia ja vertailukelpoisia menetelmiä ja yleisiä kriteereitä. Koska tutkintoja käytetäÂän yliopistojen tuloskriteereinä, opinnäytetyön ohjaus sekä arviointimenetelmien ja –kriteerien selkeys on tulosten laadunvarmistuksen keskeinen väline. Se on myös tärkeä opiskelijan ja vastuullisten opettajien oikeusturvan kannalta. Se vahvistaa myös tutkintojen merkitystä työmarkkinoilla. Tutkintojen laadun varmistus on koko korkeakoulujärjestelmän uskottavuuden edellytys.

Rehtorien neuvosto antoi 7.12.1998 väitöskirjojen arvostelua koskevat suositukset, joista keskeisimmät koskivat arvioitsijoiden asettamista, arvostelua ja tarkastusprosessia. Tavoitteeksi asetettiin myös pyrkiä ylläpitämäÂän kansallisia normeja toisilleen läheisten tieteenalojen kesken. Tehdyt tiedustelut osoittavat, että tiedekunnissa ja osastoissa suosituksia on pidetty yleensä käyttökelpoisina ja hyödyllisinä, ja että niitä on sovellettu.

Pro gradu- ja diplomitöiden arviointi yliopistoissa

Työryhmä muistuttaa, että opinnäytetöiden arviointiprosessin asianmukaisuuden ja laadun valvonta on tiedekuntien ja osastojen keskeinen tehtävä. On tärkeäÂä, että kaikissa vastuunalaisissa yksiköissä on kaikkia osapuolia palvelevat riittävät ohjeet. Työryhmän tekemä tiedustelu ja sille toimitettu aineisto osoittavat, että yliopistoissa on opinnäytetöiden ohjaukseen ja arvosteluun kiinnitetty huomiota ja että käytössä on huolella valmisteltuja opinnäytetyön ohjaamista, laatimista ja arviointia koskevia ohjeita. Ne luonnollisesti poikkeavat yksityiskohdissaan paljonkin toisistaan alojen erilaisuuden mukaan. Kaikissa ohjeissa korostetaan ohjauksen merkitystä. Työryhmä toteaa tyytyväisenä, että ohjauksen ja arvioinnin periaatteet on yleensä asianmukaisesti järjestetty. Noudatettavat yleiset periaatteet käyvät ilmi seuraavasta.

Ohjauksen ja arvostelun menettelytavat

Vastuut ja ohjeistus

Opinnäytetöiden ohjauksen ja töiden arvioinnin valvonta ja laadun tarkkailu on tiedekuntien tai osastojen vastuulla. Niiden tulee seurata myös arvosteluasteikon käyttöÂä. Tiedekunta tai osastoneuvosto voi siirtäÂä gradujen hyväksymisen laitosneuvostolle, mutta ei esimerkiksi laitoksen johtajalle. Tiedekunta- tai osastoneuvosto voi asettaa ohjausryhmän, joka pohtii ja seuraa töiden ohjauksen ja arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä sekä arvioitsijoiden valintaa. Opinnäytetyön laadintaa, ohjausta, arvostelua ja muutoksenhakua koskevat oikeudelliset seikat tulee esittäÂä tiedekunnan tai osaston opinto-oppaassa. Tieteenalakohtaisten ohjeiden tulee olla julkiset sekä opettajille että opiskelijoille ja ne tulee aina antaa opinnäytetyötä aloittavalle opiskelijalle kirjallisina.

Ohjaus ja ohjaajat

Opiskelijan aloittaessa työn hänelle nimetäÂän ohjaaja. Osastoissa, laitoksilla tai oppiaineissa on pidettävä luetteloa tekeillä olevista pro gradu- tai diplomitöistä ja niiden ohjaajista. Ohjaajan tulee olla myös selvillä, kuinka työ aikanaan arvostellaan. Työn laadintaohjeissa on syytä korostaa opiskelijan ja ohjaajan yhteydenpidon merkitystä. Samalla on kuitenkin painotettava opiskelijan itsenäistä vastuuta työstäÂän. Jos ohjaaja siirtyy pois yliopistosta (esim. ulkomaille) kahdeksi kuukaudeksi tai pitemmäksi ajaksi, hänen tilalleen on nimettävä uusi ohjaaja. On tärkeäÂä että ohjaajan vaihtumisesta huolimatta työn rajaus ja menetelmällinen ote säilyvät alunperin sovittuina.

Ohjeaika

On tärkeäÂä, että opinnäyte on mahdollista valmistaa ohjattuna ohjeajassa, eli 20 ov:n opinnäytetyö noin puolen vuoden kokonaistyöajassa.

Tarkastajat ja tarkastus

Väitöskirjojen arvioinnista rehtorien neuvosto suositteli 1998, ettei väitöskirjan ohjaaja osallistu sen arviointiin. Kuitenkin pro gradu- ja diplomitöiden ohjaajan toimiminen arvioijana on perusteltua, koska hän tuntee työprosessin. Jos ohjaaja toimii päÂätarkastajana, tulee toisen tarkastajan olla hänestä riippumaton. Taideyliopistoissa työn ohjaaja ei yleensä toimi tarkastajana. Arvostelijoiden on aina annettava kirjallinen lausunto. Lausunto voi olla yhteinen, mikäli tarkastajat ovat yksimielisiä; muutoin kumpikin antaa oman lausuntonsa. Lausunnot ovat julkisia asiakirjoja. Niitä voidaan opinnäytteiden ohella hyödyntäÂä töiden ohjauksessa.

Jos opinnäytetyö on syntynyt päÂäasiassa toisessa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa, tarkastajien tulee olla yhteydessä ohjaajaan työn syntytavan selvittämiseksi.

Töiden julkisuus

Opinnäytetyöt ovat päÂäsäÂäntöisesti julkisia.

Alakohtaiset arvostelukriteerit

Työryhmä suosittelee, että dekaanikokoukset ja eri alojen tai lähialojen professorien ja opettajien valtakunnalliset yhteistyöverkot kehittävät yhtenäisiä arvostelukriteerejä, tavoitteena koulutuksen ja opiskelun laadun varmistaminen sekä liikkuvuuden ja yhteistyön edistäminen. Kansainvälisen vertailun liittäminen tarkastelun osaksi edistäÂä myös laadun varmistusta ja liikkuvuutta.

Opetuksen ja tutkintojen arvioinnit

Työryhmä esittäÂä myös, että kun yliopistoissa tehdäÂän opetuksen ja tutkintojen arviointeja, niiden yhteydessä arvioitsijat tutustuvat myös eritasoisiin (erinomaisiksi, hyviksi ja heikoiksi arvosteltuihin) opinnäytetöihin ja käyttävät niiden arviointia osatekijänä koulutuksen laatua arvioidessaan.


Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 28.3.2002

Pro gradu- ja diplomityön ohjaus ja arvostelu

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on selvittänyt yliopistojen opinnäytetöiden ohjaus- ja arvostelukäytäntöjä. Rehtorien neuvosto pitäÂä seuraavia yliopistoissa yleisesti käytettäviä periaatteita suositeltavina:

1. Vastuu ja ohjeistus
Opinnäytetöiden ohjauksen ja töiden arvioinnin valvonta ja laadun tarkkailu on tiedekuntien tai osastojen vastuulla. Opiskelijalla, työn ohjaajalla ja tarkastajilla tulee olla käytössäÂän kirjalliset ohjeet työn ohjauksesta ja arvostelusta.

2. Ohjaaja
Työlle tulee aina nimetä ohjaaja. Laitoksissa on pidettävä ajantasaista luetteloa tekeillä olevista opinnäytetöistä ja niiden ohjaajista. Jos ohjaaja siirtyy pitemmäksi ajaksi muihin tehtäviin, tilalle on nimettävä uusi ohjaaja. Jos työ tehdäÂän yliopiston ulkopuolella, esimerkiksi yrityksessä, työlle voidaan nimetä ulkopuolinen ohjaaja ja valvojaksi yliopiston opettaja.

3. Ohjeaika
Laitos ja erityisesti ohjaaja vastaavat, että työ on mahdollista tehdä ohjattuna ohjeajassa, eli 20 ov:n opinnäytetyö noin puolessa työvuodessa. Työn tarkastukseen käytettävä aika tulee rajoittaa kohtuulliseksi.

4. Ohjaus
Ohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijaa myös hyvän tieteellisen käytännön mukaisiin ja eettisesti oikeisiin työtapoihin. Ohjaajan tulee kohdella ohjattaviaan kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Yliopistot ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta seuraavat neuvottelukunnan huhtikuussa 2002 tarkistamien ohjeiden soveltuvuutta ja kertyviä kokemuksia.

5. Tarkastajat ja tarkastus
Työn ohjaaja voi olla työn toinen tarkastaja. Toisen tarkastajan on oltava hänestä riippumaton. Tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon, jos ovat yksimielisiä; muuten kumpikin antaa oman lausuntonsa.

6. Muutoksenhaku
Yliopistolla tulee olla työn ohjaus- ja tarkastusmenettelyä koskevat muutoksenhakusäÂännöt.

7. Julkisuus
Opinnäytetyöt ovat päÂäsäÂäntöisesti julkisia. Poikkeukset normaalikäytännöstä on päÂätöksessä perusteltava.

8. Alakohtaiset arvostelukriteerit
Dekaanikokoukset ja eri alojen tai lähialojen professorien ja opettajien valtakunnalliset yhteistyöverkot kehittävät yhtenäisiä, valtakunnallisia arvostelukriteereitä.

9. Seuranta
Ohjauksen ja arvostelun laatua tulee jatkuvasti seurata ja arvioida.