Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

SOPIMUS EU-TUTKIMUSHANKKEESEEN OSALLISTUVIEN TUTKIJOIDEN OIKEUKSIEN LUOVUTTAMISESTA

1. Sopimuspuolet

Tämän sopimuksen osapuolina ovat toisaalta Helsingin yliopisto ja toisaalta sopimuksen allekirjoittaneet tutkijat ja tutkimuksen johtajat kukin omalta osaltaan.

2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde

Sopimuksen tarkoituksena on siirtää oikeuksia tutkijoilta Helsingin yliopistolle siinä laajuudessa kuin EU:n tutkimussopimukset edellyttävät.

Tämä sopimus koskee Euroopan Unionin tutkimussopimusta n:o___________, nimi: _______________________________________________________________, jonka yliopisto ja EU-komissio ovat välillään solmineet tai jossa tutkimussopimuksessa yliopisto on osapuolena.

Sopimus koskee tutkimustyön tuloksena tai tutkimusprojektin yhteydessä muuten syntyneitä, taikka sopimuksessa määriteltynä työn kohteena olevien tulosten, kuten raporttien, selvitysten, tietokoneohjelmien, keksintöjen ja/tai muiden tulosten keksijän- ja tekijänoikeuksia.

3. Keksijän- ja tekijänoikeuksien siirtäminen

Sopimuksen allekirjoittaneet tutkijat ja tutkimuksen johtajat siirtävät täten kohdassa 2. mainitut ei-yksinomaiset keksijän- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Helsingin yliopistolle ilman luovutuskorvausta siinä laajuudessa kuin tutkimusprojektia koskeva tutkimussopimus ja konsortiosopimus sitä edellyttävät.

Tulosten muusta hyödyntämisestä sekä hyödyntämiskorvauksista sovitaan erikseen.

4. Keksintö- ja teosilmoitus

Patentoitavan tai muuten suojattavan keksinnön tekijän tulee ilmoittaa yliopistolle keksinnöstä viipymättä kirjallisesti.

Tietokoneohjelman luojan tulee ilmoittaa ohjelmasta yliopistolle viipymättä kirjallisesti.

5. Salassapito

Sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu pitämään salassa ja olemaan antamatta kolmannelle osapuolelle tietoa suojattavasta keksinnöstä tai tekijänoikeuden alaisesta teoksesta ilman yliopiston lupaa. Julkaisuoikeudesta sovitaan erikseen tutkimukseen osallistuvien muiden sopijaosapuolten ja yliopiston kesken, jollei siitä ole sovittu erikseen projektin sisäisessä konsortiosopimuksessa tai muussa vastaavassa sopimuksessa.

6. Projektin johtajan velvollisuudet

Projektin johtajan tulee huolehtia siitä, että kaikki tutkimushankkeeseen osallistuvat allekirjoittavat tämän siirtosopimuksen.

7. Muut sitoumukset

Sopimusosapuolet vakuuttavat ettei heillä ole muita tähän sopimukseen vaikuttavia sitoumuksia.

8. Voimaantulo

Tämä sopimus tulee kunkin allekirjoittajan kohdalla voimaan allekirjoitushetkellä ja se on voimassa niin kauan kuin Helsingin yliopistolla on tutkimussopimuksesta johtuvia velvoitteita.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yksimielisyyteen asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.Helsingissä, __.__.20__
Helsingin yliopisto

Tutkijat

----------------------------------- ----------------------------------