Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian opiskeluoikeudet

Kieliteknologiaa voi päästä opiskelemaan eri tavoin ja eriasteisesti. Uusia pääaineopiskelijoita otetaan humanistisen tiedekunnan valintakokeiden kautta. Kieliteknologian sivuaneopinnot voi puolestaan saada tasokoetta vastaavalla menetelyllä. Humanistisen tiedekunnan sisällä pääaineen vaihto on myös yleisten sääntöjen puitteissa mahdollista. Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston (KIT) puitteissa järjestetään myös suoria mahdollisuuksia yhteistyössä olevien laitosten kesken vastavuoroisiin opintoihin. Kieliteknologiaa lähellä olevien alojen opiskelijat Helsingin yliopiston muista tiedekunnista tai muista yliopistoista voivat myös halutessaan pyrkiä kieliteknologian pääaineopiskelijoiksi, kun heillä on vähintään koossa 60 opintoviikkoa tarkoitukseen sopivia opintoja ja kun nämä opinnot sisältävät kieliteknologian perusopinnot ynnä aineopinnot tai niitä vastaavan määrän opintoja (ks. jäljempänä). Kustakin näistä reiteistä tarkemmin jäljempänä sekä humanistisen tiedekunnan julkaisemissa oppaissa ja tiedotuksissa.

Opiskelijavalinnat

Kieliteknologiaan otetaan uusia opintonsa alottavia opiskelijoita vuosittain kesällä pidettävien valintakokeiden kautta. Valintakoe on normaalisti tarkoitettu niille ylioppilaille tai opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinnon suorittamiseen tarvittavaa opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa. Tämän menettelyn kautta voi uusien opiskelijoiden lisäksi toisessa tiedekunnassa tai toisessa yliopistossa opiskeleva saada kieliteknologian opiskeluoikeuden (vaikkakin näille on olemassa toinen, suositeltavampi reitti jo opintoja suorittaneina opiskelijoina, ks. jäljempänä). Valintakokeen kautta kieliteknologiaan otetuilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkinto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja ottaa pääaineekseen kieliteknologia. Lisää tietoa valintakokeista on tiedekunnan verkkosivuilla ja erillisessä oppaassa.

Helsingin yliopiston opiskelijoille sivuaineoikeus

Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa laitokselle osoitetun anomuksen perusteella Helsingin yliopiston opiskelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110. Tällä tavoin siis saa samat oikeudet kuin entisellä tasokokeellakin. Tämä vaihtoehto lienee opiskelijoille joustavin ja suositeltavin, koska oikeuden voi saada tarpeen ilmetessä ja mainittu kurssi tulisi joka tapauksessa opintojen alussa suoritettavaksi. Yleisen kielitieteen peruskurssi antaa muutenkin hyvät yleistiedot siitä, millainen kohde kieli on, ellei aihepiiriin ole entuudestaan perehtynyt.

Suomen kielen laitoksen järjestämää kurssia "Kieliteteen periaatteet (Ssu103)" pidetään kieliteknologian arvosanojen suorittamisoikeuden saamisessa kurssin Cyk110 veroisena. Vähintään hyvin tiedoin suoritetun kurssin Ssu103 perusteella voi siis anoa arvosanojen suoritusoikeutta samalla tavalla kuin kurssin Cyk110 perusteella. (K. Koskenniemi 25.8.1999)

Myös englannin kielen laitoken järjestämää kurssia "Johdatus englannin kielen kielitieteelliseen analyysiin, Introduction to English Linguistics (Veg131)" pidetään kieliteknologian arvosanojen suorittamisoikeuden saamisessa kurssin Cyk110 veroisena. Vähintään hyvin tiedoin suoritetun kurssin Veg131 perusteella voi siis anoa arvosanojen suoritusoikeutta samalla tavalla kuin kurssin Cyk110 perusteella. (K. Koskenniemi 16.8.2001)

Vähintään hyvin tiedoin suoritettuna kurssina Cyk110 pidetään myös merkinnällä "suoritettu" läpäistyä kurssia Cyk110, jos samalla opiskelijalla on lisäksi ainakin yksi yleisen kielitieteen harjoituskursseista Cyk130, Cyk140 tai Cyk150 suoritettuna vähintään hyvin tiedoin, (K. Koskenniemi 7.9.1999). Yleisen kielitieteen peruskurssi CY11 ja sen kanssa yhteenlaskien vähintään 5 ov yleisen kielitieteen ja fonetiikan opinnot vastaavat myös vähintään hyvin tiedoin suoritettua kurssia Cyk110, (K. Koskenniemi 6.3.2001).

Helsingin yliopiston opiskelija, joka hakee kieliteknologian arvosanojen suoritusoikeutta, voi se saada osoittamalla oppiaineen professorille (Koskenniemi) vapaamuotoisen hakemuksen, jonka liitteenä on esim. sähköpostitse saatava opintosuoritusrekisterin ote, josta oikeuteen riittävä suoritus ilmenee. Hakemukset voi jättää milloin vain ja ne käsitellään normaalisti hyvinkin nopeasti.

Pääaineen vaihto humanistisen tiedekunnan sisällä

Humanistisen tiedekunnan sisällä voi halutessaan anoa pääaineen vaihtoa kieliteknologiaksi tiedekunnan yleisten ohjeiden ja sääntöjen puitteissa. Ks. humanistisen tiedekunnan sivuilta (http://www.hum.helsinki.fi/ > tiedekunta > tiedekuntaneuvosto > pöytäkirjat > 02-05-07) tiedekuntaneuvoston 7.5.2002 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 26 §, jonka perusteella edellytetään em. sivuaineoikeuden lisäksi lähinnä sisäänpääsyaineen perusopintojen arvosanan suorittamista ennen vaihtoa.

Jo opintoja suorittaneiden opiskelijoiden haku

Opiskelijat, joilla on vähintään 60 ov laajuiset yliopistotasoiset opinnot, voivat hakea oikeutta tutkinnon suorittamiseen humanistisessa tiedekunnassa kieliteknologia pääaineenaan siten, kun tiedekunnan opinto-oppaan A-osassa on tarkemmin selitetty. Tämä koskee siis sekä Helsingin yliopistossa muussa tiedekunnassa opiskelevia että muissa yliopistoissa (tai teknillisissä korkeakouluissa) opiskelevia. Hakea voi kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä. Tarkempia ohjeita mm. tiedekunnan kansliasta ja tiedekunnan verkkosivuilta (kohta "tiedekunta" ja sen alta "Haku aikaisempien opintojen perusteella").

Muussa kuin humanistisessa tiedekunnassa opiskeleva voi hankkia oikeuden muuttaa kieliteknologian pääaineekseen tällä menettelyllä. On luontevaa ensin hankkia tasokokeella tai sen korvaavalla menettelyllä kieliteknologian arvosanojen suoritusoikeus, jolloin sopivassa vaiheessa myöhemmin voi harkita haluaisiko kenties siirtyä peräti pääaineopiskelijaksi.

Kieliteknologian opetuksen valtakunnallinen verkosto

Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston (KIT) tarjoaa entistä joustavampia ja vapaampia mahdollisuuksia opiskella kieliteknologiaa sivuaineena tai hakeutua kieliteknologian pääaineopiskelijaksi. Katso http://www.ling.helsinki.fi/kit ja liity KIT-postituslistalle kit-opiskelu@helsinki.fi.