Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opiskelijoille tarkoitettuja palveluja ja opetuksen rutiineja koskevia ohjeita

SIVUA PÄIVITETÄÄN PARHAILLAAN.

Tämän sivun sisältö on luokiteltu seuraavasti:

Palveluita opiskelijoille

Opintoneuvonta

Yksittäisiä kursseja koskevia neuvoja antavat kyseisten kurssien luennoitsijat ja/tai (tutkintovaatimuksissa mainittu) vastuuhenkilö. Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksista sopiminen sen opettajan kanssa, joka vastaa kyseisestä kokonaisuudesta eli antaa merkintöjä kokonaisuudesta.

Muuta neuvontaa antavat Seppo Kittilä (yleinen kielitiede, perusopinnot), Fred Karlsson (yleinen kielitiede, aineopinnot ja syventävät opinnot), Hanna Westerlund ja Johanna Ratia (kieliteknologia) sekä Päivi Väätänen (MonAKO).

Työharjoittelu

Päivi Väätänen vastaa yhteydenpidosta harjoittelupaikkoihin, paikoista ilmoittamisesta, neuvonna, hakemusten vastaanotosta ja valmistelusta. Työsopimuksista ks. henkilöstöhallinto alempana.

Vaihto-opiskelijat

Seppo Kittilä toimii sekä saapuvien että lähtevien vaihto-opiskelijoiden yhdyshenkilönä.

Tentit

Tenttikuorien kerääminen laatikosta, toimittaminen tenttijöille ja kysymyksin varustettujen kuorien toimittaminen tiedekuntatenttiin tai laitoksen järjestämiin tentteihin sekä osallistuminen tenttien valvontaan: Johanna Ratia (yleinen kielitiede, kieliteknologia), Päivi Väätänen (MonAKO). (Vrt. opintosuoritusten kirjaaminen alempana) HUOM. Laitoksen järjestämät uusintakuulustelut koskevat vain yleisen kielitieteen oppiainetta.

Opintokokonaisuudet

Opiskelijan tulee sopia tutkintovaatimuksista poikkeavasta kokonaisuudesta etukäteen a.o. merkinnästä vastaavan opettajan kanssa. Osamerkintöjen tultua rekisteröidyiksi vastaava opettaja koostaa arvosanan ja toimittaa sen edelleen rekisteröitäväksi (ks. opintosuoritukset alempana).

Arvosanojen koostaminen oppiaineittain:

  • Yleisen kielitieteen perusopinnot Seppo Kittilä
  • Yleisen kielitieteen aineopinnot ja syventävät opinnot Fred Karlsson
  • Kieliteknologian perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot Kimmo Koskenniemi
  • MonAKO Outi Paloposki.

Opinto-oikeudet sivuaineopiskelijoille

Helsingin yliopiston opiskelijat saavat ottaa vapaasti yleisen kielitieteen sivuaineekseen. Helsingin yliopiston opiskelija saa oikeuden suorittaa kieliteknologian sivuaineopintoja asianmukaisella anomuksella suoritettuaan yleisen kielitieteen peruskurssin vähintään hyvin tiedoin. KIT-verkoston opiskelija voi saada oikeuden asianmukaisella kotiyliopistosta puolletulla anomuksella. Kieliteknologian anomuksia hoitaa Hanna Westerlund. MonAKO on kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille vapaa sivuaine.

Opinto-oikeuksien rekisteröinti

Pääaineopiskelijoiden opinto-oikeudet rekisteröidään tiedekunnassa. Kieliteknologian sivuaineopiskelijoiden ja (31.7.07 saakka) KIT-verkoston opiskelijoiden opinto-oikeuksien rekisteröinnin (anomusten tultua hyväksytyiksi) hoitaa Johanna Ratia.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalintakysymyksissä ota yhteys humanistisen tiedekunnan neuvontaan.

ATK-luvat

kyseeseen tulevia ATK-järjestelmiä on useita ja niistä ja niiden lupaläytännöistä erilliset ohjeet ATK-palvelujen sivuilla.

Kirjastot

Kirjastopalveluista on erillisiä ohjeita Humanistisen tiedekunnan kirjaston sivuilla sekä Yliopiston kirjastojen etusivulla. Johanna Ratia toimii yhdyshenkilönä Humanistisen tiedekunnan kirjastoon erityisesti kirjahankintoja koskevissa asioissa. Ks. myös sähköiset FinELib-palvelu ja CiteSeer-palvelu.

Opetuksen suunnittelu ja salivaraukset

Salivaraukset

Opinto-oppaan laatijat hoitavat salivaraukset opinto-oppaan suunnittelun yhteydessä. Seminaarihuoneen 331 varauksista ota yhteys Johanna Ratiaan, Unix-luokan varauksista Hanna Westerlundiin ja MonAKOn ATK-luokan varauksista Päivi Väätäseen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Muut tilat varataan yliopiston salivarauksen kautta: 24500, sali-varaus@helsinki.fi. Tietoa opetustiloista löytyy teknisen osaston sivuilta.

Opinto-opas

Tuleva opetus suunnitellaan yhdessä oppiaineiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opetusohjelman koostamista valvovat Fred Karlsson (yleinen kielitiede), Hanna Westerlund (kieliteknologia) sekä Päivi Väätänen (MonAKO).

Opetustilojen ATK

Opetustiloissa tarvittavat ATK-laitteet ja niiden ohjelmiston ylläpitää tiedekunnan (tai kampuksen) ATK-tuki.

Yhteydepito tuntiopettajiin

Avoinna olevista tuntiopetustehtävistä ilmoitetaan yleensä hyvissä ajoin esim. laitoksen sähköpostilistoilla. Tuntiopettajien valinnan ja palkkaukseen ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät ja ratkaisut hoitaa oppiaineen professori, mutta ilmoittamisen ja muut järjestelyt tehtävään määrätty (esim. lehtori, amanuenssi tai koordinaattori).

Kullakin kurssilla on vakinaiseen henkilökuntaan kuuluva vastuuopettaja, jonka ohjauksessa tuntiopettaja toimii ja jonka kanssa tuntiopettaja sopii ja ratkaisee kurssin laajuutta, vaativuutta ja sisältöä koskevat kysymykset. Kun tuntiopettaja on pitänyt kurssin ja siihen liittyvät rästitentit ja tarkastanut harjoitustehtävät sekä antanut merkinnät, vastuuopettaja hoitaa mahdolliset myöhemmät kurssiin liittyvät kysymykset, esim. mitä tehdään kesken jääneille suorituksille, joita haluttaisiin täydentää.

Kurssiassistentit (kieliteknologia)

Kurssin opettajan ja kurssiassistentin tehtävistä ja työnjaosta on erillinen ohje. Lisäksi kurssiassistentin on huomattava uudet ohjeet palkanmaksusta: kurssiassistenteille tehdään työsopimus yhdeksäksi viikoksi (opetusperiodi + 2 vko) ja lisäksi he pitävät tuolta ajalta kirjaa tekemistään työtunneista (35 h / kurssi). Tuntikirjanpitoa varten tarvittavat lomakkeet löytyvät Almasta (03tyosopimus, 13tuntityo).

Vierailevat luennoitsijat

Kuten tuntiopettajat, mutta tarvittaessa avustetaan siinä, että majoitus järjestyy ja palkkioiden maksun tiedot ovat ajoissa saatavilla.

Ulkomaalaiset vierailijat: vierailevan ulkomaalaisen luennoitsijan kutsujan tulisi olla yhteydessä jo ennen vieraan saapumista Johanna Ratiaan, jotta palkkionmaksuun liittyvät muodollisuudet saadaan hoidettua ajoissa.

Opintosuoritukset

Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien rekisteröinti sekä tilastot ja raportit suorituksista

Tenttijä tai kurssin pitäjä toimittaa tiedot oppiaineen mukaan rekisteröitäväksi yleisen kielitieteen ja kieliteknologian osalta Johanna Ratialle, MonAKO:n osalta Päivi Väätäselle.

Tenttiin ilmoittautuminen (Yleinen kielitiede ja kieliteknologia): tenttikuoressa on aina mainittava kuulusteluun mahdollisesti liittyvät aiemmat osasuoritukset ja niistä saadut arvosanat: jos esim. ilmoittautuu tenttimään syntaksin harjoituskurssin kirjatenttilaajennusta, tulisi tenttikuoressa mainita luentokurssista saatu opintoviikko/pistemäärä ja arvosana. Näille tiedoille on oma kohtansa tenttikuoressa, mutta sitä ei valitettavasti aina osata hyödyntää. Opiskelijan tulisi myös aina ilmoittaa, kumman tutkintojärjestelmän mukaan hän opiskelee. Opiskelijanumeron merkitseminen tenttikuoreen ja -paperiin ei ole pakollista, mutta ilman sitä suoritusta ei kirjata opintorekisteriin.

Tenttitulosten toimittaminen opintorekisteriin: opettajien tulisi toimittaa tulokset laitoksen kansliaan viimeistään kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä (kurssin päättymiseksi katsotaan joko lopputentti tai harjoitustöiden viimeinen palautuspäivä). Jos kyse on kielitieteen suorituksesta, tuloslistassa on mainittava kurssin molemmat pitkät koodit (uusi ja vanha), opiskelijan nimi, opiskelijanumero tai sotu, sekä opiskelijan noudattama tutkintojärjestelmä; kieliteknologian tuloksista on mainittava pitkä koodi, opiskelijan nimi sekä opiskelijanumero tai sotu. Jos opiskelijalla on erikoistoivomuksia koodin suhteen (esim. ne yleisen kielitieteen erikoiskurssit, jotka voidaan käyttää joko aina- tai syventäviin opintoihin) siitä tulisi ilmoittaa opettajalle ennen tulosten kirjaamista

Kurssien koodit

Kurssin suunnittelun yhteydessä opetuksesta ja opinto-oppaasta vastaava huolehtii, että kurssista on rekisterin edellyttämät tiedot: nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, laajuus opintoviikoissa sekä tunnus (esimerkiksi Cyk103). Kurssien perustamisesta rekisteriin huolehtivat Johanna Ratia (yleinen kielitiede ja kieliteknologia) ja Päivi Väätänen (MonAKO), jotka lähettävät perustamispyynnön tiedekuntaan.

Opinnäytteet ja valmistuminen

Gradu

Tutkielmiin (kandidaatin työ / gradu) liittyvä ohjeistus löytyy humanistisen tiedekunnan sivuilta. Huomatkaa, että todistuspyyntölomake ja yksi tiivistelmälomake on palautettava tiedekuntaan, vaikka itse gradun jättäisikin suoraan laitokselle. Myös muut valmistumiseen liittyvät ohjeet ovat luettavissa humanistisen tiedekunnan sivuilta.

Väitöskirja

Väitökseen valmistautuvan kannattaa tutustua sekä Almasta ( Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat > Viestintä ja yhteydet > Väittelijän opas) että humanistisen tiedekunnan sivuilta ( ohjeita tarkastajille, ohjeita laitoksille löytyviin ohjeisiin.

Videoneuvottelut ja muu opetusteknologia

Videoneuvottelujen järjestäminen

Laitoksella on omia yksinkertaisia videoneuvottelulaitteita ja yliopistolla vaativampaan, esimerkiksi etäluennointiin sopivia laitteita. Vakinaista henkilötukea videoyhteyksien järjestämiseksi ei juuri ole, joskin Kieli- puhe- ja käännösteknologian puolesta Tero Aalto on rajallisesti käytettävissä v. 2007 loppuun ensisijaisesti maisteriohjelman tarpeisiin. Mirek Lehecka tietää laitoksen omista laitteista ja asentaa yhteyksiin ehkä tarvittavia ohjelmia.

Erikseen on tekeillä itsepalveluohjeisto, jonka avulla eriasteisia video- tai puheneuvotteluita tai opetustilaisuuksia voi järjestää, ks. Collaboration through Internet -kohtaa KitWikissä.

Videoprojektori

Unix-luokassa, seminaarihuoneessa ja luentosalissa 334D on kiinteä videoprojektori, joiden kauko-ohjain on kyseisissä saleissa. Jos näissä on teknisiä häiriöitä, Mirek Lehecka hoitaa ongelman selvittelyn ja huollon kutsumisen.