Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Pöytäkirja

Kokous:
Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 7/2007
Aika:
Tiistaina 28.8.2007 klo 10.00 - 11.00
Paikka:
Yleisen kielitieteen laitoksen seminaarihuone
Läsnä:
Kimmo Koskenniemi (pj.), Andrew Chesterman (Fred Karlssonin varahenkilönä), Seppo Kittilä, Krister Lindén, Daniel Aalto (Kare Mäkisen varahenkilönä), Esko Niiranen.

Käsitellyt asiat

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin päätösvaltaiseksi.
 2. Ilmoitusasiat
  • Dekaanilta on tullut 26.6.07 päivätty päätös, jonka mukaan Ritva Laurylle on myönnetty ero yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän jäsenyydestä 1.8.07 alkaen.
  • Kansleri on nimittänyt Kimmo Granqvistin nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentiksi.
  • Helsingin yliopisto toteuttaa vuosina 2007-2008 kansainvälisen koulutuksen arvioinnin. Arvioinnin kohteena on opetustoiminnan johtaminen yliopiston eri toiminnan tasoilla: koko yliopisto, tiedekunnat ja laitokset. Ks. arvioinnin johtoryhmän tiedote.
  • Laitosten ja dekaanin väliset tavoite- ja tulosneuvottelut pidetään välillä 5.11. - 31.11. ja niissä käsitellään mm. laitosten tavoitteet kaudeksi 2007-2009, laitosten tutkimusprofiilit, laitosten henkilöstösuunnitelma 2008-2010 sekä haettavaksi julistettavat virat ja niihin liittyvät virkajärjestelyt, maisteriohjelmien periaatteet ja rahoitus, siirtymävaiheen opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta, laadunvarmistusmenettelyt tiedekunta- ja laitostasolla, hallinto-, atk- ja kirjastopalveluiden järjestäminen ja rahoitus, vuoden 2008 määrärahat ja muut laitoksen ehdottamat asiat. Tausta-aineistoksi on toimitettava 17.10. mennesä alustava menoarvio vuodelle 2008. Joukko yllä mainittuihin kohtiin liittyviä asiakirjoja on toimitettava 31.10. mennessä tiedekuntaan.
 1. Uusien opiskelijoien enimmäismäärät vuosina 2008 ja 2009
  • Tiedekuntaneuvosto on päättänyt syyskuussa 2005, että uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät/tavotteet olisivat samalla tasolla kuin v. 2005. Yliopisto sopii määristä tulosneuvotteluiden yhteydessä kolmivuotiskausiksi, joista nyt meneillää olevasta on jäljellä kyseiset kaksi vuotta.
  • Tiedekuntaneuvosto pyytää kommentteja ti 4.9. mennessä nykyisiin oppiaineiden sisäänoton maksimimääriin: yleinen kielitiede 5 ja kieliteknologia 10.
  • Johtoryhmä totesi, että nykyiset sisäänottomäärät ovat sopivat, eikä niiden suhteen ole huomauttamista.
 2. Kieliteknologian tulevaisuus
  • Keskustelun pohjana oli uusi versio KK:n muistiosta, joka keskittyy maisteriohjelmavaihtoehtoon.
  • Johtoryhmä totesi, että hanketta tulee valmistella laitoksen kaikkien oppiaineiden yhteisenä ja pyrkiä siihen, että uudistettu maisteriohjelma voisi toteutua mahdollisimman pian.
 3. CLARIN-infrastruktuurihanke
  • Koskenniemi selvitti CLARIN-hankkeen tilannetta: EU:n komission on arvioinut ns. ESFRI-tiekartan infrastruktuurihankkeiden valmisteluvaiheen hakemukset ja CLARIN on saamasta komissiolta n. 4,1 milj. euroa rahaa 3:ksi vuodeksi. Laitoksellamme on yksi työpaketti (WP7) vastuullaan ja osia muualta. Komission rahoituksen lisäksi tarvitaan kansallista rahoitusta, jota varten HY:n ja tiedekunnan pitää asianmukaisesti esittää OPM:lle anomuksia tulosneuvotteluiden yhteydessä.
  • Johtoryhmä totesi että kyseiset anomukset voidaan tehdä.
 4. Mahdolliset muut asiat
  • Keskusteltiin tiedekunnan ja kampuksen ATK-tukipalvelujen järjestelyistä, jotka Siltavuorenpenkereen toimintojen osalta eivät koske laitosta, eivät luultavasti myöskään MonAKOn Mikko Laaksosen osalta. Olisi kuitenkin edullista, jos hän pitää säännöllistä yhteyttä tiedekunnan ATK-tukeen.
  • Koskenniemi kertoi, että Pirkko Suihkonen on ollut 2 kk ajan kesällä palkattuna tehtävänään korpusten siirtäminen CSC:n palvelimelle, jossa ovat samoin ehdoin käytettävissä kuin ovat Venuksella/Angarakilla olleet.
  • Siltavuorenpenkereellä vielä toimiva Angarak-palvelin on ilman ylläpitoa ja aiempien suunnitelmien mukaan käyttäjien tulee siirtyä sähköpostin ja verkkosivujen ym. osalta Tietotekniikkaosaston palvelimille (Ruuvi) tai korpusten ja kieliteknologisten ohjelmien osalta CSC:n Corpus-palvelimelle.
 5. Seuraavan kokouksen ajankohta
  • Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten viikkoaikataulun ei-sopivien ajankohtien tiedot tulee toimittaa esim. sähköpostilla puheenjohtajalle, jotta kokousajat voitaisiin sopia sellaisiksi, että mahdollisimman monet pääsevät paikalle. Kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu.