TARKISTETTU PÖYTÄKIRJA 14/04

Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 14/04.

Aika: maanantaina 4.10.2004 klo 13.00 – 14.03 laitoksen seminaarihuoneessa.


Läsnä:

Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Hanna Westerlund, Antti Arppe, Juha Hurme, Miikka Silfverberg; Andrew Chesterman (asiantuntija)


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.


2. Ilmoitusasiat

- Johtoryhmän kokoonpano lv. 2004-2005: Dekaani on keskiryhmän esityksen mukaisesti nimennyt Hanna Westerlundin (varalla Orvokki Heinämäki) johtoryhmän jäseniksi ajaksi 1.10. 2004 – 31.7.2005.

- Humanistisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta on elokuun haussa hyväksynyt 37 uutta jatko-opiskelijaa, joiden joukossa FM Savolainen Marja, yleinen kielitiede, aihe ”Tulkki kahden kulttuurin ristiaallokossa”, ohjaaja: prof. Andrew Chesterman, ja FM Sinnemäki Kaius, yleinen kielitiede, aihe ”Kielten ekvikompleksisuushypoteesi”, ohjaajat: prof. Fred Karlsson ja FT Matti Miestamo.

- Academia Europaean vuosikokokuksen yhteydessä Helsingissä 2.-5.9.2004 FT Matti Miestamo sai Burgen-scholarin statuksen vuonna 2003 hyväksytystä väitöskirjastaan.

- Helsingin yliopistossa toteutetaan vuonna 2005 tutkimuksen laadun arviointi, joka kohdistuu vuosina 1999-2004 tehtyyn tutkimukseen. Valmisteluihin ryhdytään laitos- ja oppiainekohtaisesti sl. 2004.

- Laitoksen johtaja on jättänyt tiedekunnalle selvityksen yleisen kielitieteen laitoksen hallinto- ja tukipalveluresursseista (LIITE).

- KIT-tutkijakoulu on hakenut lisärahoitusta.

- Antti Arppe sai kevätlukukaudella tiedekunnan tietoteollisuus- ja työllistymishankkeen (TT_hankkeen) palkinnon Claris Exemplis po. asioita edistävästä toiminnastaan.


3. Toiminta- ja taloussuunnittelu (alla olevista toimitettava esitykset tdk:lle 15.10 mennessä)

- uusien opiskelijoiden määrät 2005 (päätös: yleinen kielitiede 5, kieliteknologia 14)

- maisteriohjelmat (vrt. kohta 5)

- selvitys määrärahojen käytöstä 2004 (todettiin yleisen kielitieteen ja MonAKOn käyttävän suurin piirtein kaikki vuoden 2004 rahansa säästöt mukaan luettuina, kieliteknologialle jää ylijäämää ainakin 140,000 euroa)

- alustava budjetti 2005 (todettiin peruspiirteiltään samaksi kuin 2004 erityisesti palkkabudjetin osalta).

- virkajärjestelyt (päätös: esitetään humanistiselle tiedekunnalle puheteknologian yliopistonlehtorin viran perustamista 1.1.2006 alkaen siten, että käyttäytymistieteiden tiedekunta vastaisi puolesta (50%) ja humanistinen toisesta puolesta (50%)).

- mahdolliset hanke-esitykset dekaanille (ei esitetä)

- lyhyt selvitys laitoksen ns. kolmannesta tehtävästä (päätös: Karlsson, Koskenniemi, Chesterman laativat kukin lyhyen esittelyn yl. kielitieteestä, kieliteknologiasta ja MonAKOsta seuraavaan kokoukseen mennessä).


4. Työmääräykset

FENIX-PUMS-projektiin (Martti Vainio) palkataan osa-aikaiseksi

tutkimusavustajaksi Paula Sirjola 23.8.2004 - 1.7.2005.


FENIX-4M-projektiin (Lauri Carlson) palkataan Eeva Ahonen ja Minna Maunula osa-aikaisiksi 1.10.-31.122004.


5. Keskustelu maisteriohjelmista

Keskustelussa todettiin kieliteknologian mahdollisesti perustavan maisteriohjelman (MO) yhdessä käännöstieteen ja puhetieteiden laitosten kanssa. Jos MO perustetaan, se saattaa vaikuttaa opiskelijakiintiöihin.


6. Seuraava kokous

Päätös: keskiviikkona 13.10.2004 klo 13.00. Esille tulee erityisesti kysymys MO-esityksestä.


7. Muut asiat

- hyväksyttiin 19 muista yliopistoista tullutta KIT-verkoston opinto-oikeusanoamusta ;

- keskusteltiin ETAPPI-mietinnöstä, Juha Hurme laatii lyhyen lausunnon seuraavaan kokoukseen.


Fred Karlsson, laitoksen johtaja

LIITE


23.9. 2004


Humanistiselle tiedekunnalle


Selvitys yleisen kielitieteen laitoksen hallinto- ja tukipalveluresursseista


Hallinto- ja tukipalvelutyössä ovat tällä hetkellä (prosenttiluvut kuvaavat henkilökohtaista työtehtävien jakaantumista):


Yliopistonlehtori Anu Airola (määräys sl. 2004 loppuun), yleisen kielitieteen tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät asiat 10%, opiskelijavalinnat 5%.


Professori Lauri Carlson (määräys vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla), projektijohtajuuksia 25%


Professori Andrew Chesterman (määräys vuoden 2006 loppuun), MonAKOn ja tulkkikurssin vastuuhenkilö 20%, MonAKOn Bologna-suunnittelu 5%.


Opintoneuvoja Johanna Hirvonen (MonAKO, ei pysyvää määräystä), opetukseen liittyvät asiat (opintoneuvonta, tenttien valvonta, vierailut, oppaat, verkkosivut) 40%, talousasiat 35%, atk-luokan hoito (sali 25) 10%, muut 15%.


Atk-suunnittelija Panu Kallliokoski (vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla ostopalveluna tietotekniikkaosastolta), UNIX-tuki 100%.


Atk-suunnittelija Kirsti Kamppuri (toistaiseksi, osa-aikaeläkkeellä), henkilöstöasiat 45%, talous- ja hallintoasiat 45%, muut asiat 10%.


Professori Fred Karlsson (toistaiseksi), laitoksen johtaja 25%, johtoryhmän sihteeri 2%, yleisen kielitieteen vastuuhenkilö 15%, yleisen kielitieteen Bologna-suunnittelu 5%.


Multimediasuunnittelija Markus Koljonen (30%, määräys vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla), www-sivujen ulkoasu ja ylläpito, videoneuvuotteluyhteydet, videomateriaalin tuotanto 100%.


Professori Kimmo Koskenniemi (toistaiseksi), KIT-verkoston ja tutkijakoulun johtaja 25%, kieliteknologian pohjoismaisen tutkijakoulun varajohtaja 5%, kieliteknologian vastuuhenkilö 15%, kieliteknologian Bologna-suunnittelu 5%.


Atk-suunnittelija Miroslav Lehecka (50%, määräys vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla), laitoksen tietokoneiden ja Windows-ylläpito 100%.


Amanuenssi Johanna Ratia (määräys vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla), opintoneuvonta 5%, tenttien logistiikka 10%, OODI-rekisteröinnit15%, kirjastoasiat 15%, hankinta 5%, laskujen käsittely 15%, matkat ja matkalaskut 15%, laskutus 5%, AST-, TUHTI- ja JULKI-tallennus 3%, muut 12%.


Koordinaaattori Hanna Westerlund (kieliteknologian koordinaattori, määräys vuoden 2005 loppuun kieliteknologiamäärärahoilla), kieliteknologian opetukseen ja opintoneuvontaan liittyvät asiat (mm. A-opas, tutkintovaatimukset, ilmoitustaulut, yhteyshenkilö) 30%, NorFA-projektit 20%, laitostöitä (mm. atk-luvat, korpukset, atk-varayhteyshenkilö) 20% , KIT-verkosto 20%, KIT-tutkijakoulu 5%, harjoittelu 5%.Luettelo yleisen kielitieteen laitoksen hallinto- ja tukipalvelutehtävistä


Ks. ed. Lisäksi osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/laitos/tehtavat.shtml löytyy täsmällisesti kuvattuna hallinnolliset tehtäväjaot.Fred Karlsson