KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/04


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 12/04.

Aika: maanantaina 7.6.2004 15.02 - 15.20.

Paikka: laitoksen seminaarihuone.


Läsnä:

Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Graham Wilcock, Antti Arppe, Juha Hurme; Andrew Chesterman (asiantuntija)


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- Todettiin.


2. Ilmoitusasiat

- Sirke Viitasen työmääräys peruuntuu (MonAKO).


3. Monikielisen ammattiviestinnän yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5


Yliopistonlehtori Outi Paloposkelle puollettiin kokouksessa 11/04 31.5.2004 (§ 4) hänen virkavapausanomustaan ajaksi 1.8.04-31.7.05. Samalla asetettiin koeluentotoimikunta, jonka jäsenet ovat prof. Andrew Chesterman, prof. Fred Karlsson, FT Ulla Tuomarla sekä fil. yo. Kirsi Palmu. Viran hoito mainituksi ajaksi on ollut laitoksen sisäisessä haussa, jolloin tuli kaksi ilmoittautumista, FT Simo Määttä ja FT Kristiina Taivalkoski-Shilov.


Koeluentotoimikunta esittää (LIITE), että virkaa hoitamaan määrättäisiin FT Kristiina Taivalkoski-Shilov.


Päätösesitys:Esitettäneen humanistiselle tiedekunnalle FT Kristiina Taivalkoski-Shilovin määräämistä monikielisen ammattiviestinnän yliopistonlehtorin viran hoitajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005.


Päätös: Esityksen mukainen.


4. Seuraava kokous

- Seuraava kokous pidetään maanantaina 30.8.2004 klo 13.00 laitoksen seminaarihuoneessa.


5. Muut asiat

- Pöytäkirja julistettiin heti tarkistetuksi.Fred Karlsson

laitoksen johtajaPöytäkirja julistettiin yksimielisesti heti tarkistetuksi (§ 5).LIITE.Monikielisen viestinnän lehtorin sijaisuus 1.8.2004-31.7.2005


Sijaisuutta hakivat PhD Simo Määttä ja FT Kristiina Taivalkoski-Shilov.


Tieteelliset ansiot


Simo Määtän väitöskirja “Language Ideologies in Language Laws: The Protection of Regional or Minority Languages and the Construction of French and European Identity” (2004) on aiheeltaan hyvin relevantti MonAKOn toimialalle. CV:ssään hän mainitsee yhden kokoomateoksen artikkelin sekä kuusi konferenssiesitelmää, jotka käsittelevät lähinnä väitöskirjan aihetta tai kaunokirjallisuuden tulkintaa. Määttä on tieteellisesti pätevä kyseisen lehtoraatin hoitamiseen.


Kristiina Taivalkoski-Shilovin väitöskirja “La tierce main: Discours rapporté, traduction et Fielding en France au XVIIIe siPcle” (2003) käsittelee epäsuoran puheen kääntämistä kaunokirjallisissa teksteissä. Väitöskirja on hyväksytty julkaistavaksi ranskalaiseen sarjaan. Sen lisäksi hänellä on kolme artikkelia referee-lehdissä sekä kolme julkaistua konferenssiesitelmää. Hän on tieteellisesti pätevä kyseisen lehtoraatin hoitamiseen. Taivalkoski-Shilovin julkaisuprofiili on hieman Määttää korkeampi.


Opetusansiot


Määtällä on usean vuoden kokemus lähinnä kielen opetuksesta eri tasoilla (hän on opettanut mm. ranskaa, englantia, suomea). Hän mainitsee myös osallistuneensa kielenopetuksen kehittämisohjelmaan.


Taivalkoski-Shilov on opettanut eri kursseja Helsingin yliopiston ranskalaisen filologian kääntäjälinjalla muutaman vuoden ajan. Hänen opetuskokemuksensa suuntautuu selkeämmin kääntämisen puolelle kuin Määtän, mutta määrällisesti sitä on huomattavasti vähemmän.


Koeluennot


Koeluennot pidettiin 7.6.2004.

Koeluennon tehtävä oli seuraava:


Opetustehtävänä on esitellä kurssi nimeltä “Tekstianalyysiä kääntäjille”. Kurssi on suunnattu MonAKOn opiskelijoille, jotka tulevat eri kielten laitoksilta. Oletetaan, että he ovat enimmäkseen 2. tai 3. vuoden opiskelijoita. Kurssi kestää yhden lukukauden ja on 2 opintoviikon laajuinen.


Koeluento kestää 20 minuuttia. Siinä on oltava kaksi osaa:

(a) Hakija esittelee lyhyesti kurssin tavoitteet, rungon ja suoritustavan.

(b) Hakija esittelee yhden tekstiesimerkin ja selittää siitä yhden tärkeän asian kurssin aihealueesta.


Määtän suunnittelema kurssi keskittyi lähinnä tekstilingvistiikan teorioiden esittelemiseen: kääntämiseen liittyvä osa jäi vähäiseksi. Koeluennollaan hän puhui koheesiosta, mutta esimerkki oli vain kohdetekstistä: tämä pedagoginen ratkaisu, jonka mukaan itse lähdetekstin analyysi tapahtuisi seuraavalla viikolla, ei olisi sopinut kovin hyvin kääntäjien koulutukseen.


Taivalkoski-Shilov keskittyi esimerkin avulla osoittamaan, miten kääntäjän on otettava tekstin funktio huomioon. Hän onnistui elävöittämään luentoa hyvin. Kurssisuunnitelma oli kääntäjille sopiva (mm. luento käännösten ominaispiirteistä) ja tehtävät mielekkäitä.


Koeluentotoimikuntaan kuului prof. Andrew Chesterman, prof. Fred Karlsson, tri Ulla Tuomarla sekä opiskelija Kirsi Palmu. Arvio oli yksimielinen: Taivalkoski-Shilovin luento oli selkeästi parempi kuin Määtän.


Esitys


Esitämme, että Taivalkoski-Shilov nimitetään monikielisen viestinnän yliopistonlehtorin sijaiseksi 1.8.2004-31.7.2005.


Helsingissä 7.6.2004Andrew Chesterman Fred KarlssonUlla Tuomarla Kirsi Palmu