KOKOUSPÖYTÄKIRJA11/04


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokous 11/04.

Aika: maanantaina 31.5.2004 klo 13.00-13.55

Läsnä: Fred Karlsson (johtaja), Kimmo Koskenniemi, Antti Arppe, Juha Hurme, Juho Tupakka; Andrew Chesterman (asiantuntija)


Asialista


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- Todettiin.


2. Ilmoitusasiat.

- Laitoksen kirjasto on muttanut Philosophican yhteyteen.

- Anu Airola on jättänyt väitöskirjansa tarkastattavaksi 31.5.2004

- Kimmo Koskenniemi informoi pohjoismaisen kieliteknologiaa koskevan perusopetusverkoston alustavista suunnitelmista.


3. Yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5


Kari Pitkänen (jota kokouksessa 09/04 on esitetty hoitajaksi) on saamassa lehtorin viran Tampereen teknillisestä yliopistosta, päätös tulee kohta. Jos näin käy, joudutaan järjestämään yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5 toisin kuin kokouksessa 9/04 päätettiin humanistiselle tiedekunnalle esittää.


Kiinnostuneita hoitajia on kolme, dosentit Pirkko Kukkonen, Pirkko Suihkonen ja fil. tri Ekaterina Gruzdeva. Kokouksessa 10/04 asetettiin koeluentotoimikunta, joka pidettyjen luentojen perusteella esittää, että FT Ekaterina Gzuzdeva piti”selkeästi parhaimman luennon” (LIITE 1).


Päätös: Mikäli Kari Pitkänen saa toisen viran ja pyytää vapautusta hoidatuksesta, toimitaan seuraavasti: Kaikki kolme hakijaa täyttävät tieteelliset pätevyysvaatimukset (FT-tutkinto). Koska hakija Gruzdeva piti selkeästi parhaimman koeluennon, esitetään humanistiselle tiedekunnalle yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viran hoitajaksi FT Ekaterina Gruzdevaa.


4. Monikielisen viestinnän yliopistonlehtorin viran hoito lv. 2004-5


Yliopistonlehtori Outi Paloposki on anonut virkavapautta 1.8.04-31.7.05.


Päätös: 1) Puolletaan virkavapausanomusta. 2) Prof. Andrew Chesterman laatii lyhyen asiantuntijalausunnnon hakijoiden tieteellisistä ansioista. 3) Asetettiin koeluentotoimikunta, jonka jäsenet ovat prof. Chesterman, prof. Fred Karlsson, FT Ulla Tuomarla sekä fil. yo. Kirsi Palmu.


5. Kristiina Jokisen dosentuurianomus


Päätösesitys: Asetettiin opetusnäytetoimikunta: prof. Kimmo Koskenniemi, tutkijaopiskelija Antti Arppe sekä fil. yo Eija Koskenlinna.


6. Työmääräykset

- Kaius Sinnemäki, tutkija, 1.8.2004-31.7.2006, Suomen Akatemian kompleksisuusprojekti.


7. Seuraava kokous

- Pidetään maanantaina 7.6.2004 klo 15.00, asiana ainakin monikielisen viestinnän yliopistonlehtoraatin hoidatus ensi lukuvuonna.


8. Pöytäkirjan tarkistaminen

- Pöytäkirja asetetaan sähköpostitse kommentoitavaksi iltapäivällä 31.5. ja pidetään tarkistettuna, ellei korjauksia ole tullut 1.6.2004 klo 12.00 mennessä.Fred Karlsson

laitoksen johtaja


Koska pöytäkirjaa ei ollut moitittu 1.6.2004 mennessä, se on täten tarkistettu.


---


LIITE 1.


Yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmälleYleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 24.5.2004 järjestää koeluennot koskien yleisen kielitieteen yliopistonlehtorin viransijaisuutta ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Johtoryhmä asetti koeluentotoimikunnan, jonka jäsenet ovat Orvokki Heinämäki, Fred Karlsson (pj.), Ritva Laury, Kari Pitkänen ja Juha Hurme (varalla Miikka Silfverberg).


Viranhoidosta kiinnostuneita oli kolme, FT Ekaterina Gruzdeva sekä dosentit Pirkko Kukkonen ja Pirkko Suihkonen. Koeluennot järjestettiin perjantaina 28.5.2004 klo 13 alkaen laitoksen seminaarihuoneessa järjestyksessä:


Gruzdeva 13.00 - 13.20

Kukkonen 13.25 - 13.45

Suihkonen 13.50 - 14.10


Aihe oli määritelty seuraavasti: “Luento kuuluu kurssiin "Morfologian jatkokurssi" (opiskelijat ovat siis suorittaneet perusopinnot)ja luennon aiheena on taivutuskategoriat. Luento päättyy harjoitustehtävän antamiseen.”


Ritva Laury ei virkamatkan takia voinut osallistua koeluentotoimikunnan työhön.


Koeluentoimikunnan mielestä selkeästi parhaimman koeluennon piti FT Ekaterina Gruzdeva.


Helsinki 28.5.2004


Orvokki Heinämäki Juha Hurme Fred Karlsson Kari K. Pitkänen