Yleinen kielitiede

 


Opiskeluoikeus

 

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla on oikeus opis­kella yleistä kielitiedettä sivuaineena. Pääai­neek­seen sen voi saada opiskelija, joka on kirjoilla hu­manistisessa tiedekunnassa ja suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Opinto-oikeutta anotaan oppiaineen professorilta. Tarvittavat lomakkeet saa assistentilta ja laitoksen kotisivuilta. Huom! Pääaineen vaihtamisen käy­tän­tö on muuttunut tiedekunnassa, ks. kohta Opiske­luoikeudet humanistisessa tiede­kunnassa.

 

Tiedotus ja opintoneuvonta

 

Opettajat antavat opintoneuvontaa vastaanottoai­koinaan, dosentit ja tuntiopettajat ovat tavoitetta­vissa lähinnä luentojen yhteydessä. Laitoksen henki­lökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla, jotka ovat muodossa etunimi.suku­nimi@ling.helsin­ki.fi

     Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille on pe 5.9. klo 13-15 S20A 334D (Siltavuorenpenger 20 A).

     Opinto-oppaan tietoihin tulevista muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen käytävillä olevilla ilmoitustauluilla ja kotisivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/).

     Laitoksella on kolme julkaisusarjaa, joiden vii­meisimmät numerot yhdessä laitoksen henkilökun­nan uusimpien julkaisujen kanssa ovat nähtävillä laitoksella. Lisäksi lai­toksen toiminnasta kerrotaan  Lingvistibulletiinissa, jonka saa laitokselta tai sen voi lukea verkosta (www.ling.helsinki.fi/bul­letin).

     Lisätietoja laitokseen liittyvistä asioista voi ky­syä myös assistentti Pia Brandtilta sekä opiskeli­jatuutoreilta. Yleisen kielitieteen opiskelijatuutorina toimii Vilma Parkkonen (p. 050-3277888). Lisäksi laitoksen opiskelijoille on tarjolla unix-neuvontaa (neuvonta@ling.helsinki.fi). Neuvonta-ajat ovat näh­tävillä mm. unix-luokassa.

 

Opetus

 

Sopimuksen mukaan kursseja voi käyttää muihinkin kuin alla mainittuihin kohtiin, esimerkiksi erikois­kurssiksi tai kirjatentin osaksi. Vanhojen tutkinto­vaatimusten mukaisten opintosuoritusten vastaa­vuuksista on varsinkin epäselvissä tapauksissa syytä neuvotella vastuuhenkilön kanssa.

 

Perusopinnot

 

Yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk110)

ryhmä 1 sl ma, ke 12-14, Heinämäki, 8.9.-29.10.

ryhmä 2 sl ti, to 14-16, Pitkänen, 9.9.-30.10.

ryhmä 3 kl ma, ke 12-14, Heinämäki, 12.1.-3.3.

Grundkurs i allmän språkvetenskap (Cyk110)

ht to 9-12, Weimer, 11.9.-20.11.

Fonetiikan perusteet

ks. Fonetiikka: (Vfo111) Fonetiikan peruskurssi tai (Vfo114) Foneettinen kirjoitus ja auditiivinen dis­kriminaatio.

ks. Kieliteknologia: (Ctl103) Fone­tii­kan perusteet kieliteknologeille.

Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille

(Cyk112)

ks. Kieliteknologia: (Ctl130) Lyhyt unix-järjestel­män kurssi.

Kielitieteen historia (Cyk120)

kirjatentti: Pitkänen.

Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

(Cyk130)

ryhmä 1 sl ti, to 10-12, Sinnemäki, 30.10.-18.12.

ryhmä 2 kl ti, to 10-12, Kauhanen, 13.1.-4.3.

Syntaksin harjoituskurssi (Cyk140)

ryhmä 1 sl  ma, to 12-14, Brandt, 30.10.-18.12.

ryhmä 2 kl ma 16-18, Pälsi, 12.1.-26.4.

Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi

(Cyk150)

ryhmä 1 sl ma, ke 16-18, Airola, 3.11.-17.12.

ryhmä 2 kl pe 14-16, Huttunen, 16.1.-7.5.

Kieli ja konteksti (Cyk160)

kl ti, to 14-16, Pitkänen, 9.3.-29.4.

Maailman kielet (Cyk170)

sl ma 10-12, Miestamo, 12.1.-26.4.

Kieliteknologian johdantokurssi (Ctl190)

sl ks. Kieliteknologia.

Perusopintojen kirjatentti (Cyk180)

kirjatentti: Pitkänen.

 

Aineopinnot

 

Fonologian ja morfologian jatkokurssi (Cyk210)

sl to 10-12, Gruzdeva, 8.9.-1.12.

Kieliopin kuvaus ja teoria (Cyk215)

kl ti, to 14-16, Pitkänen, 13.1.-19.2.

Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi

(Cyk220)

sl ti, to 14-16, Pitkänen, 4.11.-11.12.

Kielitypologia (Cyk222)

sl ma 10-12, Miestamo, 12.1.-26.4.

Historiallinen kielitiede (Cyk225)

Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin, Nyman.

Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi (Cyk245)

sl ke 14-16, Pitkänen, 10.9.-3.12.

Kenttätyön jatkokurssi (Cyk270/275/280/281)

kl to 10-12, Gruzdeva, 16.1.-5.4.

Kieli ja valta (Cyk270/275/280/281)

kl ke 14-16, Pitkänen 14.1.-7.4.

Proseminaari (Cyk285)

Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viik­koa ennen ensimm. kokoontumista. Ensimmäisessä istunnossa sovitaan proseminaarin aikataulu.

sl ensimmäinen kokoontuminen ??? S20A lait. sh 331, Heinämäki.

kl ensimmäinen kokoontuminen ??? S20A lait. sh 331, Heinä­mäki.

 

Syventävät opinnot

 

Tieteellinen argumentaatio ja metodit kielitieteessä (Cyk330/335/340)

sl pe 10-14, Määttä, 19.9.-24.10.

Evolution of  Language (Cyk ???)

http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/courses.shtml. Kirby, 1.-5.9.

Syntactic Functions – Focus on the Periphery, SKY:n symposium (Cyk???)

sl 14.-15.11.

20. lingvistikonferenssi (Cyk???)

kl vko2

Seminaari (Cyk350)

Enn.ilm. lait. ilm.taululla olevaan listaan viim. viik­koa ennen ensimm. kokoontumista.

sl+kl ti 16-18 S20A lait. sh 331, Karlsson, Määttä, alkaa 16.9.

Yleisen kielitieteen kesäkoulu

Elokuussa 2003 viikolla 37 järjestetään Turun yliopistossa Hel­singin, Joensuun, Tampereen ja Turun yliopisto­jen yhteinen yleisen kielitieteen kesäkoulu. Lisätie­toja ohjelmasta ja ilmoittautumisista saa myö­hemmin keväällä laitoksen kotisivuilta sekä mukana olevien yliopistojen yleisen kielitieteen oppiai­neiden professoreilta.

Aineopintojen valinnaisia kursseja voidaan myös sisällyttää syventäviin opintoihin (ks. B-opas). Samoin yleisen kielitieteen opintokokonai­suuksiin voidaan sisällyttää joitakin muiden laitos­ten järjestämiä kursseja. Tarkemmasta vastaavuu­desta on sovittava professorin kanssa.

 

Jatko-opinnot

 

Tutkijaseminaari (Cyk99A)

sl+kl ma 14-16 S20A lait. sh 331, Karlsson, Määttä,  alkaa 15.9. Tarkempi ohjelma ilm. sl alussa.

 

Kuulustelut

 

Luentokurssien ensimmäinen kuulustelu on viimei­sellä luentokerralla. Syksyn luentokurssien toinen kuulustelu on to 13.11. klo 14-17 U40 sali 1 ja vii­meinen kuulustelu to 8.1. klo 14-17 U40 sali 1. Kevään kurssien ainoa uusintakuulustelu pidetään to 18.3. klo 14-17 U40 sali1. Uusintakuulusteluun il­moittaudutaan merkitsemällä oma nimi, kuulus­telijan nimi ja kuulusteltavan kurssin nimi ja laajuus (ov) laitoksen ilmoitustaululla Siltavuorenpenger 20:ssä olevaan listaan edellisen viikon perjan­taihin klo 14 mennessä.

Kirjalliset kuulustelut (Cyk120, Cyk180, Cyk270, Cyk275 Cyk280, Cyk281 Cyk330, Cyk335, Cyk340) ovat tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ks. Tentit). Aine- ja syventävien opintojen opintojaksot Cyk210-250 ja Cyk310-327 voidaan suorittaa myös kirjatentteinä sopimuksen mukaan tiedekunnan ylei­sinä tenttipäivinä. Kuulustelija on kunkin kohdan vastuuhenkilö, ks. B-opas.

Perusopintojen opintojaksoihin (Cyk130, Cyk140, Cyk150, Cyk160) liittyvän 3 ov kirjallisuuden voi suorittaa luennon yhteydessä, kurssin jälkeen laitok­sen uusintakuulustelussa tai tiedekuntatentissä sopi­muksen mukaan. Lisätietoja saa kurssin opettajalta ja vastuuhenkilöltä.

Tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan jättämällä täy­tetty ja opiskelijanumerolla varustettu ilmoit­tau­tumiskuori laitoksen käytävällä sijaitsevaan tent­ti­kuorilaatikkoon. Tenttikuoren voi myös jättää MonAKOn tenttikuorilaa­tik­koon. Kuulustelija on opintojakson vastuuhenkilö, joka mainitaan B-oppaassa.

 

Laitos

 

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan kolmea oppiainetta: yleistä kielitiedettä, kieliteknologiaa ja monikielistä ammattiviestintää (MonAKO). Ylei­sen kielitieteen laitos sijaitsee Kruununhaassa osoitteessa Siltavuorenpenger 20 A . Laitoksen ti­lat ovat rakennuksen itäsiivessä, kolmannessa ker­roksessa. Laitos on avoinna ma-pe 8-18. Posti­osoite on Yleisen kielitieteen laitos, JP 9, 00014 Helsingin yliopisto.

Laitoksen esimiehenä toimii prof. Kimmo Koskenniemi, p. 191 4300. Kansliahenkilökuntaan

kuuluvat atk-suunnittelija Kirsti Kamppuri, p. 191 4305 ja amanuenssi Johanna Ratia, p. 191 4306. Laitoksen johtoryhmään kuuluvat pj., prof. Kim­mo Koskenniemi, prof. Fred Karlsson, yliop.leht. Kari Pitkänen (v.j. leht. Orvokki Heinämäki), tut­kija Anu Airola (v.j. tutk. Antti Arppe) ja opiskelijat Kalle Järvenpää (v.j. Juha Hurme) ja Tommi Jau­hiainen (v.j. Anri Kontio); johto­ryhmän sihteerinä toimii Kirsti Kamppuri.

 

Aspekti ry.

 

Aspekti ry. eli ”Kielteisen yleistieteen ainejärjestö” on yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejär­jestö, jonka sekä iloa että hyötyä tuottavaan toimintaan kannattaa osallistua. Aspektilla on oma kotisivunsa (www.ling.helsin­ki.fi/aspekti/), posti­laatikko sekä sähköpostilista (yhteyshenkilö Jyrki Niemi, owner-as-pekti@helsinki.fi). Lisätietoja As­pektin toiminnasta saa ilmoitustaulujen ja kotisi­vujen lisäksi ainejärjestön lehdestä Lux Linguaesta, sekä Tero Aallolta, Aspektin puheenjohtajalta (tero.aalto@ling.helsinki.fi). Aspektin hallituksen ta­voittaa osoitteesta (aspekti-hall@ling.helsinki.fi).

 

Kirjastot

 

Linguistica Generalia sijaitsee humanistisen tiedekunnan kirjaston Metsätalon toimipisteessä (ks. kohta Tiedekunnan hal­linto ja palvelut). Myös yleisen kielitieteen laitoksen käsikirjasto (Siltavuorenpenger 20 A h. 333) palvelee opiskelijoita. Tietoja tästä kirjastosta löytyy laitoksen kotisivuilta ja osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/laitos/kirjasto.shtml

 

Opettajat

 

Brandt, Pia, FM, ass. Vast.otto ti 12-13 S20A h. 330, p. 191 29303.

Heinämäki, Orvokki, Ph.D., leht. Vast.otto ti 13-14 S20A h. 321, p. 191 29328.

Karlsson, Fred, MA, FT, prof., virkavapaa. Vast.otto ti 11-12 (yleiset asiat) ja to 10-12 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan) S20A h. 320, p. 191 29327.

Laury, Ritva, Ph.D., yliopist. leht. ???

Määttä, Urho, FT, prof. Vast.otto ti 10-11 (yleiset asiat), 11-12.30 (ohjaus, enn. ilm. vast.ottolistaan), S20A h 332, p. 191 29333.

Pitkänen, Kari K., FM, yliopist. leht. Vast.otto ma 13-14 S20A h. 325, p. 191 29302.

 

DOSENTIT (Tavatt. opet. yht. / Träffas efter lektionerna)

Dosenttien huone S20A h 334C, p. 191 29310.

Ahlqvist, Anders, FT, keltologian dos., Galwayn yliopiston prof. (ahlqvist@nuigalway.ie).

Anttila, Arto, PhD, dos., New York University.

Kukkonen, Pirkko, FT, dos.

Leinonen, Marja, FT, dos., Tampereen yliopiston slaavilaisen filologian prof.

Määttä, Urho (ks. Opettajat), FT, dos., Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen leht.

Nyman, Martti, FT, yleisen kielitieteen ja indo-eu­rooppalaisen kielentutkimuksen dos., Turun yli­opiston klassillisen filologian leht.

Suihkonen, Pirkko, FT, dos.

Vilkuna, Maria, FT, suomen kielen ja yleisen kie­litieteen dos., Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

 

TUNTIOPETTAJAT (Tavatt. opet. yh­t. / Träffas efter lektionerna)

Tuntiopett. huone S20A h 334C, p. 191 29310.

Airola, Anu, FK.

Gruzdeva, Ekaterina, FT.

Huttunen, Silja, FK.

Kauhanen, Irina, FM.

Miestamo, Matti, FM, S20A h. 346, p. 191 29316.

Pälsi, Marja, FM.

Sinnemäki, Kaius, HuK.

Weimer, Kjell, FK (kjell.weimer@helsinki.fi).

 

LAITOKSEN MUU HENKILÖKUNTA

Kalliokoski, Panu, atk-suunn.,

(admin@ling.helsinki.fi), p. 191 24481.

Peltonen, Janne, atk-suunn.,

(admin@ling.helsinki.fi), p. 191 24481.

Kamppuri, Kirsti, atk-suunn., S20A h. 334B, p. 191 29305.

Ratia, Johanna, amanuenssi, S20A h. 334B, p. 191 29306.

 

SILTAVUORENPENKEREEN VAHTIMESTARI p.191 29519