Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman esitietovaatimukset

Maisteriohjelman sisältö koostuu valmentavista opinnoista, pakollisista opinnoista ja erikoistumisopinnoista (ts. vapaasti valittavista opinnoista) sekä tiedekuntakohtaisista pakollisista osioista (pro gradu -tutkielma, henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä työelämäorientaatio). Valmentaviin opintoihin voi sisällyttää opintokohteita, joilla opetetaan pakollisten opintojen tai erikoistumisopintojen edellyttämiä esitietoja. Valmentavilla opinnoilla on myös esitietovaatimuksia, jotka sisältyvät maisteriohjelman valintavaatimuksiin. Valintavaatimusten sisältöjen olisi hyvä olla suoritettuna jo hakuvaiheessa, koska muutoin on vaarana opintojen pitkittyminen. Tämä johtuu siitä, ettei useinkaan ole mahdollista suorittaa esitietovaatimuksia samaan aikaan pakollisen kurssin tai erikoiskurssin kanssa. Hakuvaiheessa edellytetään tietoteknisten taitojen sisältöjen hallintaa, mutta muiden valintavaatimusten osioiden kursseja voi suorittaa maisteriohjelman opintojen aloittamisen jälkeen ja osan esitiedoista voi opiskella itsenäisesti esim. verkkomateriaalien avulla. Alta löydät lisätietoja sisällöistä ja esimerkkejä kursseista, joilla sisällöt opetetaan Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen ja puhetieteiden laitoksilla. Lisätietoja sisällöistä saat Helsingin yliopiston WebOodista hakukoneella antamalla opintokohteen tunniste (esim. 402968) hakusanaksi. Kirjautumista WebOodiin ei tarvita.

Kielitieteen sisällöt

Kielitieteen sisällöt kattavat perustiedot yleisestä kielitieteestä ja sen keskeisestä käsitteistöstä sekä syvällisempää tietoa fonologiasta ja morfologiasta sekä syntaksista. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen oppiaineessa nämä sisällöt opetetaan seuraavilla kursseilla:

  • 402968 Yleisen kielitieteen peruskurssi
  • 402971 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi
  • 402972 Syntaksin harjoituskurssi

Tietoteknisten taitojen sisällöt

Tietoteknisistä taidoista tarvitaan unix-järjestelmän tuntemusta, tekstimuotoisen aineiston käsittelyn perustaitoja sekä rakenteisten dokumenttien perusteiden hallintaa. Ohjelmoinnin peruskäsitteiden hallinta (esimerkiksi siinä laajuudessa kuin ne opetetaan allaolevalla kurssilla) jo hakuvaiheessa on eduksi, mutta ohjelmoinnin perusteet on mahdollista sisällyttää valmentaviin opintoihin. Helsingin yliopiston kieliteknologian oppiaineessa nämä sisällöt opetetaan seuraavilla kursseilla:

  • 401051/402970 Kieliteknologian ATK-ympäristö
  • 401052 Tekstityökalut
  • 401053 Verkkosivujen käsittely
  • 401058 Ohjelmoinnin perusteet

Kieliteknologian sisällöt

Kieliteknologian sisällöistä edellytetään kieliteknologian eri osa-alueiden tuntemusta ja keskeisten käsitteiden hallintaa. Helsingin yliopiston kieliteknologian oppiaineessa nämä sisällöt opetetaan seuraavalla kurssilla:

  • 401054 Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset

Puheteknologian sisällöt

Puheteknologian sisällöistä edellytetään fonetiikan peruskäsitteiden hallintaa. Helsingin yliopiston fonetiikan oppiaineessa nämä sisällöt opetetaan seuraavilla kursseilla:

  • 464600 Fonetiikan johdantokurssi
  • 403261 Fonetiikan harjoitukset