Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
KPK-maisteriohjelma

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

MKP-maisteriohjelman opintojaksot

Valmentavat osiot

Syventävät opinnot


Valmentavat osiot

Opintojakso Clt230 Ohjelmoinnin perusteet (3 op)
Tunniste 401058
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.
Tavoite Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija jakson suoritettuaan hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja kykenee kirjoittamaan ohjelmia ja testaamaan niiden toimivuutta.
Sisältö Tekstin ja muun tiedon käsittely laatimalla lyhyitä ohjelmia, ohjelmissa olevien virheiden etsiminen ja korjaaminen, ohjelmoinnin perusasiat sekä niihin liittyvät käsitteet, kuten toisto, ehdollisuus, aliohjelma ja parametri.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Unix-järjestelmän käytön sekä Emacs-editorin perustuntemus
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)
Tunniste 40471
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.
Tavoite Opiskelijat oppivat käyttämään opintojaksossa Clt230 oppimiaan ohjelmointitaitoja yksinkertaisten luonnollisen kielen käsittelyyn liittyvien tehtävien suorittamiseen.
Sisältö Tekstistä tunnistetaan yksinkertaisia rakenteita, aluksi irrallisia sanoja ja myöhemmin sanaluokkia ja syntaktisia rakenteita (fraaseja).
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Ohjelmoinnin perusteet, esimerkiksi Clt230 Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot. Suositeltavia esitietoja ovat myös yleisen kielitieteen perustiedot, esimerkiksi Cyk110 Yleisen kielitieteen perusteet, Clt140 Kieliteknologian johdantokurssi (tai muuten hankitut kieliteknologian perustiedot) sekä perustiedot syntaksista, esimerkiksi Cyk140 Syntaksin harjoitukset.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)
Tunniste 40472
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.
Tavoite Opiskelijat siirtyvät opintojaksolla Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet opitusta sanojen käsittelystä lauseiden ja virkkeiden käsittelyyn.
Sisältö Kontekstittomien kielioppien (context-free grammar) kirjoittaminen ja jäsentäminen, puurakenteet, osittava (top-down) ja kokoava (bottom-up) jäsennys, taulukkojäsennys, leksikko, puurakenteet ja piirrerakenteet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Perustiedot ohjelmoinnista, esimerkiksi Clt230 Ohjelmoinnin perusteet; syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat, esimerkiksi Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet ja tietoja syntaksin teorioista, esimerkiksi Cyk140.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt234 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (3 op)
Tunniste 404019
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on valinnainen.
Tavoite Opiskelijat siirtyvät opintojaksolla Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät opitusta lauseiden ja virkkeiden käsittelystä muille, esimerkiksi semantiikkaan ja diskurssiin liittyville sovellusaloille.
Sisältö Jäsentämisen ajankohtaiset työkalut ja niiden käyttö kieliteknologian sovellusaloilla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt236 XML (4 op)
Tunniste 40473
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda rakenteisia XML-dokumentteja sekä hallitsee tavallisimmat transformaatiot sekä osaa validoida dokumentteja.
Sisältö XML-standardi yksityiskohtaisemmin (yksiselitteiset tunnukset, linkitys, nimiavaruudet); XML-jäsennin ja validointi; DTD ja skeemat; XSLT-muunnokset.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot XHTML ja CSS -kielten tuntemus, esimerkiksi Clt132 Verkkotekniikat.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt260 Morfologinen jäsennys (3 op)
Tunniste 401061
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..
Tavoite
Sisältö Opintojaksossa perehdytään kielen rakenteeseen morfologisten jäsentimien kannalta, morfologisen jäsennyksen syötteisiin ja sen tulostuksena syntyviin esitysmuotoihin ja kieliopillisiin piirteisiin ja opitaan, miten morfologisia jäsentimiä voidaan hyödyntää osana tietojenkäsittelyä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Richard Sproat, Morphology and Computation (osia),
Verkkomateriaalia
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Yleisen kielitieteen perustiedot, esimerkiksi yleisen kielitieteen perusteet Clt110, kieliteknologian perustiedot, esimerkiksi Clt140 Kieliteknologian johdanto, sekä perustietoja morfologiasta, esimerkiksi Cyk130 Fonologian ja morfologian harjoitukset
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op)
Tunniste 401063
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.
Tavoite Opiskelija oppii laatimaan annettujen työkaluohjelmien (esimerkiksi XFST:n) avulla pienimuotoisen morfologisen jäsentimen sekä ymmärtämään transduktorileksikon rakenteen, morfofonologisten sääntöjen laatimisen ja kuinka nämä komponentit toimivat yhdessä.
Sisältö Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien perusasiat, kurssilla käytettyjen työkaluohjelmien (esimerkiksi XFST:n) merkintätapojen ja käytön omaksuminen, morfologisen jäsentimen leksikon rakenne sekä käytetty sääntöformalismi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003, (osia),
Verkkomateriaalia
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Ohjelmoinnin perusteet esimerkiksi Clt230, Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat esimerkiksi Clt260
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)
Tunniste 40474
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..
Tavoite Tavoitteena on antaa kieliteknologeille riittävät todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perustaidot, joita tarvitaan syventävillä evaluointikursseilla ja tilastollisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla.
Sisältö Tilastollisen testaamisen perusteet; tavallisimpia tilastollisia testejä ja tilastollisten testien tekeminen; tilastollinen merkitsevyys; kielenkäsittelymoduulien tuotos tilastollisena aineistona.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalia ja oheislukemistona osia teoksista: (1) R. H. Baayen, Word Frequency Distributions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001. (2) http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf 96 s.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Ohjelmoinnin perusteet, esimerkiksi Clt230 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt220 Puhesynteesin perusteet (3 op)
Tunniste 401065
Tyyppi Valmentavat opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja niiden käyttämistä tekniikoista.
Sisältö Puhesynteesin historia, formanttisynteesiin, tekstin analyysi, difonikonkatenaatio ja unit selection -tekniikat sekä TTS (Text-to-Speech)-menetelmä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Kielentutkimuksen perusteet, Johdanto fonetiikkaan, Johdanto kieliteknologiaan, Kieliteknologian ATK-ympäristö (tai vastaavat taidot)
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Martti Vainio
 

Syventävät opinnot

Opintojakso Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3/6 op)
Tunniste 401077
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille 3 opintopisteen laajuisena. Mahdollinen lisäsuoritus 3 op sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteittäin äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyylin ja on perehtynyt erinäisten äärellistilaisten jäsennysmenetelmien toimintaperiaatteisiin.
Sisältö Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyyliä ja sitä, miten erilaisia jäsennysmenetelmiä on toteutettu tällaisilla menetelmillä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Alfred J. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1986. (osia).
Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds.), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997. (osia).
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustehtävien muodossa sekä seminaarimaisesti. Tueksi tarjotaan taustakirjallisuutta ja luentoja.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat: Clt260 tai vastaavat tiedot, Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät: Clt270 tai vastaavat tiedot.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt361 Kieliopin rakentaminen (3/6 op)
Tunniste 40475
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille 3 opintopisteen laajuisena. Mahdollinen lisäsuoritus 3 op sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa englannin kieltä kuvaavia kielioppeja ja näiden pohjalta opiskelijat kykenevät myöhemmin soveltamaan oppimiaan taitoja myös muiden kielten kielioppeihin. Opiskelijat tulevat hallitsemaan lingvistiset periaatteet ja teoriat (erityisesti HPSG), joiden varaan kieliopit rakennetaan.
Sisältö Perehdytään yhteen lingvistiseen teoriaan (esim. HPSG:hen), ja verrataan sitä muihin lingvistisiin nykyteorioihin. Rakennetaan valitun teorian mukaisia kielioppeja laajasti käytetyillä työkaluilla, esim. LKB:lla, joka on kehitetty Cambridgen ja Stanfordin yliopistoissa. Laajennusosa koostuu opiskelijan kanssa sovitusta aineistotyöstä, jonka tekemisessä sovelletaan pakollisen osion aikana hankittuja tietoja ja taitoja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Sag, I. & Wasow, T. & Bender, E., Syntactic Theory: A Formal Introduction, CSLI Publications, 2003. 2nd edition.
Copestake, A.Implementing Typed Feature Structure Grammars, CSLI Publications, 2002.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät esim. Clt233 tai vastaavat tiedot.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3/6 op)
Tunniste 401078
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakson voi suorittaa 3 opintopisteen tai 6 opintopisteen laajuisena täydentämään kieliteknologian teorioiden ja menetelmien moodulia 12 opintopisteeseen.
Tavoite Pakollisen osion jälkeen opiskelija osaa käyttää erilaisia tilastollisiin menetelmiin perustuvia luonnollisen kielen käsittelyn työkaluja raakatekstin käsittelyyn. Vapaavalintaisessa osiossa opiskelija oppii tilastollisten menetelmien periaatteita ja käyttöä useilla sovellusaloilla.
Sisältö Pakollinen osio 3 op:
Opiskelijat oppivat käyttämään seuraavia NLP-työkaluja: saneistimia (tokenizers), sanaluokkajäsentimiä (POS-taggers), tiedon eristämistä (mm. Named Entity Recognizers), probabilistisia jäsentimiä (Probabilistic Parsers) sekä näiden työkalujen erityisiä versioita seuraavista vapaan koodin työkalupakeista (toolkits): GATE, Open NLP-tools, Stanford NLP-tools. He oppivat myös asettamaan ne laajempaan viitekehykseen, jonka nimi on UIMA (Unstructured Information Management Architecture).

Vapaavalintainen laajennusosio 3 op:
Tilastollisen kieliteknologian merkitys ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa. Kirjoittajan apuvälineiden, vuorovaikutteisten sovellusten, tiedonhaun, kielen oppimisen ja kielen kääntämisen tärkeimmät tilastopohjaiset kieliteknologiset apuvälineet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalia ja oheislukemistona osia teoksista: (1) Christopher D. Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999, (2) Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Pakollinen osio edellyttää Java-ohjelmointitaitoa (esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintokohteet Ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmointi) sekä XML-kielen hallintaa.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Graham Wilcock
 
Opintojakso Clt351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3/6 op)
Tunniste 40477
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakson voi suorittaa 3 opintopisteen tai 6 opintopisteen laajuisena täydentämään kieliteknologian teorioiden ja menetelmien moodulia 12 opintopisteeseen.
Tavoite Opintokohteen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja arvioida testiasetelmia eri kieliteknologian sovellusalueilla. Hän osaa evaluoida omia tuloksiaan ja muiden raportoimia tuloksia sekä tieteellisessä että kaupallisessa viestinnässä.
Sisältö Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen evaluointi ja näiden mittarit. Aineiston suunnittelu ja koostaminen. Sovellusalueet: tekstiteknologia (morfologia, syntaksi, sanojen alamerkityksen ratkaiseminen), puheteknologia (tunnistus, synteesi), tiedonhakujärjestelmät, käännösjärjestelmät ja dialogijärjestelmät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti osallistumalla seminaarityppisiin tapaamisiin ja sovittujen materiaalien lukemista sekä palauttamalla vaadittavat harjoitustyöt. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.3 op:n suoritus edellyttää edellisen lisäksi evaluointisuunnitelman tekemisen ja esittämisen. 6 op:n suoritus edellyttää edellisten lisäksi evaluointisuunnitelman toteuttamisen sovittavassa laajuudessa valitulla järjestelmällä ja tuloksen raportoinnin.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot Kieliteknologian tilastomenetelmien tuntemus, esimerkiksi Clt255.
Arviointi Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista istuntoihin sekä vaadittavien tehtävien suorittamista hyväksytysti.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt340 / PS2 / Ikk351 Seminaari (10 op)
Tunniste 401079 / 473653 / 401279
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa erikoisalan tieteellistä tekstiä ja kykenee tuottamaan ja esittelemään pro gradu -tutkielman.
Sisältö Laajempien harjoitustöiden ja pro gradu -tutkielman tekijöille, jossa voidaan raportoida suunnitelmia ja työn eri vaiheiden tuloksia ja ongelmia.
Suoritustavat Osallistuminen seminaari-istuntoihin ja esitelmä.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana.
Edeltävät opinnot
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi, Martti Vainio, Lauri Carlson
 
Opintojakso Ikk323 Konekäännös ja monikieliset korpukset (6 op).
Tunniste
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Jakson tavoitteena on perehtyä konekäännöksen menetelmiin, sovelluksiin ja laadun arviointiin sekä tutustua monikielisiin korpuksiin aineistona.
Sisältö
Oppimateriaali ja kirjallisuus Arnold, D.J.–Balkan, Lorna–Meijer, Siety–Humphreys, R. Lee–Sadler, Louisa, Machine Translation: an Introductory Guide, Blackwells-NCC, London, 1994 ja Hutchins, W. H., Machine Translation: Past, Present, Future, Johansson, S. & Oksefjell, S. (eds.) Corpora and Cross-linguistic Research: Theory, Method and Case Studies. Amsterdam: Rodopi, Botley, S. P., McEnery, A. M. & Wilson, A. (eds.), Multilingual corpora in teaching and research. Amsterdam: Rodopi.
Suoritustavat Luennot, demoja ja loppukuulustelu sekä aineistotyö.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia
Arviointi Yleinen arviointiasteikko
Vastuuhenkilö Lauri Carlson
 
Opintojakso Ikk312 Monikielinen kieliteknologia (6 op)
Tunniste 401272
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opiskelija perehtyy monikielisen kieliteknologian osa-alueisiin ja tieteen tilaan.
Sisältö Kielentunnistus, monikieliset korpukset, monikielinen terminologia, käännösmuistit, konekäännös, monikielinen generointi, monikielinen tiedonhaku, monikielinen puheteknologia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Tiedonhaku ja essee.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia
Arviointi Yleinen arviointiasteikko
Vastuuhenkilö Lauri Carlson
 
Opintojakso FS1 Puheen analyysi (6 op)
Tunniste 464619
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Tavoitteena on, että opiskelija oppii kehittämään eri tekniikoihin perustuvia puhesynteesijärjestelmiä ja käyttämään niiden kehittämiseen käytettäviä työkaluja.
Sisältö Kielellisten ja ei-kielellisten piirteiden toteutuminen foneettisina (artikulatorisina, akustisina ja auditiivisina) muuttujina ja kyky tutkia niitä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Raporttia tukeva kirjallisuusvalikoima.
Suoritustavat Raportti valitusta aiheesta.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia
 
Arviointi Yleinen arviointiasteikko
Vastuuhenkilö Martti Vainio
 
Opintojakso FS2 Puhesynteesi (6 op)
Tunniste 464617
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opintokohteen suoritettuaan opiskelijalla on kielen fonologisten kategorioiden ja sääntöjen akustisen parametrisaation vastaavuuden tuntemus sekä omakohtainen analyysitaito.
Sisältö
Oppimateriaali ja kirjallisuus Esim. Harrington, J. & Cassidy, S., Techniques in Speech Acoustics.
Suoritustavat
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana
Edeltävät opinnot Fonetiikan peruskurssi. Kansainvälisen foneettisen kirjoituksen tuntemus. Puheen akustiikan perusteet ja esim. Praat-ohjelman harjoituskurssi, jotka molemmat opetetaan esim. osana kieliteknologian perusopintojen kurssia Clt131 Tekstityökalut.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko
Vastuuhenkilö Martti Vainio
 
Opintojakso Mkp380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (1 op)
Tunniste 401068
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija on pohtinut omia vahvuuksiaan ja haasteitaan opiskelijana ja oppijana, tietää mitä tutkinnosta vielä puuttuu ja minkälaisella aikataululla hän voi suorittaa ne loppuun sekä on miettinyt sivuainevalintojensa vaikutusta tutkintoonsa ja omia tavoitteitaan suhteessa aineen ja tutkinnon oppimistavoitteisiin.
Sisältö Opiskelija pohtii ohjatusti opintojaan kokonaisuutena, tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja aineen asettamiin tavoitteisiin FM-tutkinnolle sekä tutustuu aiempien opiskelijoiden opinnäytetöihin. Opiskelija keskustelee opinnoistaan ja tavoitteistaan muiden opiskelijoiden ja HOPS-ohjaajan kanssa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Laitoksen HOPS-lomakkeet ja -ohjeet, tiedekunnan opinto-opas ja muuta HOPS-ohjaajan jakamaa materiaalia.
Suoritustavat Osallistuminen hops-tapaamisiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, ja yksilökeskustelut HOPS-ohjaajan kanssa.
Ajoitus Opintojakso suoritetaan heti opintojen alussa, jolloin opiskelija keskustelee henkilökohtaisen opettajatuutorinsa kanssa opinnoistaan ja tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. HOPSia tarkistetaan seminaarin yhteydessä toisena opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot
Arviointi Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista yhteisiin ryhmätapaamisiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja yksilöllisiä ohjauskeskusteluja.
Vastuuhenkilö Henkilökohtainen opettajatuutori
 
Opintojakso Clt381 Työelämään orientoivat opinnot (5 op)
Tunniste 40478
Tyyppi Syventävät opinnot.
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet syventää omaa asiantuntijuuttaan, tehdä suunnitelmia, päätöksiä ja valintoja ja hakeutua työmarkkinoille suunnitelmallisesti.
Sisältö Opintojaksossa kehitetään itsetuntemusta sekä työelämän tuntemusta, määritellään omia tavoitteita työelämänäkökulmasta tai opitaan suunnittelemaan työtehtäviä ja projekteja. Jos opintojakso suoritetaan harjoitteluna, se tehdään työnantajan ohjauksessa ja tavalla, joka edistää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämäorientoitumista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla opintojaksoilla tai näiden yhdistelmillä: Clt310pro Projektinhallinta, Clt310ipr Tekijänoikeudet, Clt310com Teknologian kaupallistaminen, mikäli opiskelija ei ole suorittanut ko. opintojaksoa aineopinnoissa. Jakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti työharjoitteluna Clt382 Työharjoittelu.
Ajoitus Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi.
 
Opintojakso Clt310pro Projektinhallinta (2-5 op)
Tunniste 49030031
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää projektinhallinnan lainalaisuudet, projektinhallinnan käsitteet ja käytännöt sekä hänellä on perustiedot käytännön projektinhallinnasta.
Sisältö Projektin suunnittelu ja aikataulutus, projektin organisatorinen konteksti, projektin sidosryhmien hahmottaminen, teoreettinen lähestymistapa edellä mainittuihin (WBS, OBS, CBS jne.).
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)
Tunniste 401092
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.
Tavoite Tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuden järjestelmään ja keskeisiin käsitteisiin yleisellä tasolla sekä antaa valmiuksia soveltamaan immateriaalioikeutta kieliteknologin tai lingvistin tyypillisesti kohtaamissa käytännön tilanteissa.
Sisältö Tekijänoikeus ja lähioikeudet, teollisoikeudet, immateriaalioikeudet ja korpukset, internet, kieliteknologiatuotteet ja tutkimus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat
Ajoitus
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)
Tunniste 401090
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.
Tavoite
Sisältö Kieliteknologisen ja kielitieteellisen teorian kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen liittyvät erityiskysymykset ja yleiskuva kieliteknologiaan pohjautuvasta liiketoiminnasta Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Luennot ja tentti tai oppimispäiväkirja.
Ajoitus
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)
Tunniste 401089
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Kurssin tavoitteena on kokemusperäisesti tarkastella, miten korpuksia voidaan käyttää kielen tutkimuksessa, minkälaisia tutkimuskysymyksiä korpuksille kannattaa esittää, miten korpuksia kannattaa tutkia sekä mitä tulosten pohjalta voidaan sanoa kielestä.
Sisältö
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit.
Suoritustavat Luennot ja tentti tai oppimispäiväkirja.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia.
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310semw Semantic Web (3-5 op)
Tunniste 401084
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.
Tavoite
Sisältö Keskeisiä Semantic Web-tekniikoita ja kuvauskieliä ja niiden yhdistämistä kieliteknologiaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. Ei opeteta joka lukuvuosi.
Edeltävät opinnot Java-ohjelmointi, XML, XML Schema, XHTML, relaatiotietokannat ja SQL
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)
Tunniste 401086
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.
Tavoite
Sisältö Tutustuminen luonnollisen kielen tuottamiseen: ongelmat, tekniikat, tehtävät, arkkitehtuurit, tekstin ja dialogin generointi. Johdatus generointiin, generointiarkkitehtuurit, generointivaiheet, templaattipohjainen generointi, pinta-ja syvägenerointi, XML-pohjainen generointi, dialogin generointi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Verkkomateriaalit
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. Ei opeteta joka lukuvuosi.
Edeltävät opinnot Java-ohjelmointi, XML, XML Schema ja XSLT, Ant, SQL, WordNet, yleisen kielitieteen perustiedot: morfologia, syntaksi, semantiikka
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi
 
Opintojakso Clt310ont Ontologiat (3-5 op)
Tunniste 401277
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää käsitehierarkioista ja käsitteiden välisistä suhteista koostuvia järjestelmiä eli ontologioita kieliteknologiassa.
Sisältö Syventävä kurssi ontologioista ja niiden käytöstä kieliteknologiassa. Ontologiastandardit ja työkalut ja näiden sovellukset semantiikkaan ja terminologiaan. Määritelmiä, historiaa, ontologioita, ontologiakieliä, Resource Description Framework, Protège, työkaluja, sovelluksia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Sowa, J.F., Knowledge Representation: Logical, Philosophical and Computational Foundations, Brooks Cole Publishing Co.
Suoritustavat Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.
Edeltävät opinnot Ei esitietovaatimuksia
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Lauri Carlson
 
Opintojakso Clt800 / PS7 / Ikk800 Pro gradu -tutkielma (40 op)
Tunniste 401094 / 473658
Tyyppi Syventävät opinnot
Kohderyhmä Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Tavoite
Sisältö Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa opiskelijan kykyä ymmärtää ja soveltaa kieliteknologisia menetelmiä. Tutkielman pituus on tavallisesti 40–70 sivua. Tutkielman suunnitelma aikatauluineen tulee hyväksyttää ohjaajalla, jotta työn edistyminen voidaan varmistaa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Suoritustavat
Ajoitus Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.
Edeltävät opinnot
Arviointi Yleinen arviointiasteikko.
Vastuuhenkilö Kimmo Koskenniemi, Martti Vainio, Lauri Carlson