KPK-maisteriohjelman tutkintovaatimukset 2007–2009

Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma

Kieli- puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma (KPK) on kolmen laitoksen, yleisen kielitieteen laitoksen (kieliteknologian oppiaineen), käännöstieteen laitoksen (kieli- ja käännösteknologian oppiaineen) ja puhetieteiden laitoksen (fonetiikan oppiaineen) yhteinen opinto-ohjelma. Kaksi ensin mainittua laitosta on humanistisessa ja kolmas käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Maisteriohjelman tavoitteena on tarjota laaja-alaiset tiedot ja taidot kielen automaattisen käsittelyn alalta sekä ammatillisesti suuntautuvia että myös tutkijan uralle tähtääviä varten.

Opintojen rakenne

KPK-maisteriohjelman opinnot koostuvat alla luetelluista osioista. Valmentavia opintoja (1) opiskelija tarvitsee, jos hänen kandidaatintutkintoonsa ei sisälly tarvittavia maisteriohjelman pakollisten opintojen (2)-(4) esitietoja. Valinnaisten opintojen (6) laajuus määräytyy sen mukaan, miten paljon valmentavia opintoja opiskelija suorittaa.

(1) Kieliteknologian, puheteknologian ja käännösteknologian valmentavat opinnot (2) kieliteknologian teoriat ja menetelmät, (3) puheteknologian teoriat ja menetelmät, (4) käännösteknologian teoriat ja menetelmät, (5) ammatillisuus ja tutkijan taidot, (6) valinnaiset opinnot ja (7) Pro gradu -tutkielma

Opinto-ohjaus, opintojen kulku ja suoritustavat

Maisteriohjelman opiskelijalle nimetään henkilökohtainen opettajatuutori, jonka kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman heti opintojen alkaessa. Opiskelija keskustelee opettajatuutorin kanssa opinnostaan säännöllisesti ja opintosuunnitelma tarkistetaan jokaisen lukuvuoden lopussa.

Opintojen kulku

Tässä taulukossa esitetään pakollisten ja valmentavien opintojen suoritusjärjestys. Paksureunaiset laatikot edustavat pakollisia opintokohteita ja ohutreunaiset laatikot puolestaan joidenkin opiskelijoiden mahdollisesti tarvitsemia kursseja, joilta voi hankkia tarvittavia esitietoja pakollisille kursseille. Nämä aineopintotasoiset suoritukset kirjataan tutkintovaatimuksien kohtaan (1) valmentavat opinnot.

Suoritustavat

Opintokohteet voi suorittaa monella eri tavalla. Tavallisin muoto on luentokurssi ja/tai harjoitukset sekä luentokuulustelu, mutta myös essee, harjoitustyö tai kirjatenttivaihtoehto ovat usein mahdollisia. Suoritustapavaihtoehdot kannattaa tarkistaa opinto-ohjelmasta, josta löytyvät myös opintokohteiden vastuuhenkilöt, joiden kanssa suoritustavasta sovitaan.

 

KPK-maisteriohjelman opintokokonaisuuksien rakenne

 

(1) Kieliteknologian, puheteknologian ja käännösteknologian opintoihin valmentavat opinnot, (0-28 op, valitaan HOPSiin sisältyvien syventävien opintojen esitietovaatimusten perusteella)

Clt230 Ohjelmoinnin perusteet (3 op)

Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)

Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)

Clt236 XML (4 op)

Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (3 op)

Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op)

Clt255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

Clt220 Puhesynteesin perusteet (3 op)

Java ohjelmointitaito

 

MPK300 Pakolliset opinnot (52 op)

 

(2) Kieliteknologian teoriat ja menetelmät (12 op)

          Pakolliset osiot 3op seuraavista:

Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3/6 op)

Clt361 Kieliopin rakentaminen (3/6 op)

          Valinnaiset osiot:

Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teorian laajennusosio (3 op)

Clt361 Kieliopin rakentaminen laajennusosio 3 op

Clt350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3/6 op)

Clt351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3/6 op)

 

(3) Puheteknologian teoriat ja menetelmät (12 op)

FS1 Puheen analyysi (6 op)

FS2 Puhesynteesi (6 op)

 

(4) Käännösteknologian teoriat ja menetelmät (12 op)

Ikk323 Monikieliset korpukset ja konekäännös (6 op)

Ikk312 Monikielinen kieliteknologia (6 op)

 

(5) Ammatillisuus ja tutkijan taidot (16 op)

Clt340/FS4/Ikk351 Seminaari (10 op)

Clt380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op)

Clt381 Työelämään orientoivat opinnot (5 op)

 

(6) Valinnaiset opinnot (0 - 31 op)

Clt310hist Kieliteknologian historia (2-5 op)

Clt310pro Projektinhallinta (2-5 op)

Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

Clt310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)

Clt382 Työharjoittelu (3-5 op)

Clt310sem Semantic Web (3-5 op)

Clt310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)

Clt310dia Dialogin mallinnus (3-5 op)

Clt310ml Koneoppiminen (3-5 op)

Clt310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)

Clt310 Muu kieliteknologinen osio (2-7 op)

 

(7) Clt800/PS7/Ikk800 Pro gradu -tutkielma 40 op