MKP-maisteriohjelman opintojaksot

 

 

Valmentavat osiot

Clt230 Ohjelmoinnin perusteet (3 op)

Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)

Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)

Clt234 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (3 op)

Clt236 XML (4 op)

Clt260 Morfologinen jäsennys (3 op)

Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op)

Clt255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

Clt220 Puhesynteesin perusteet (3 op)

Syventävät opinnot

Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3/6 op)

Clt361 Kieliopin rakentaminen (3/6 op)

Clt350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3/6 op)

Clt351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3/6 op)

Clt340 / PS2 / Ikk351 Seminaari (10 op)

Ikk323 Konekäännös ja monikieliset korpukset (6 op).

Ikk312 Monikielinen kieliteknologia (6 op)

FS1 Puheen analyysi (6 op)

FS2 Puhesynteesi (6 op)

Mkp380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (1 op)

Clt381 Työelämään orientoivat opinnot (5 op)

Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

Clt310pro Projektinhallinta (2-5 op)

Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

Clt310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)

Clt310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)

Clt310semw Semantic Web (3-5 op)

Clt310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)

Clt310ont Ontologiat (3-5 op)

Clt800 / PS7 / Ikk800 Pro gradu -tutkielma (40 op)

 

 

Valmentavat osiot

 

Opintojakso

Clt230 Ohjelmoinnin perusteet (3 op)

 

Tunniste

401058

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.

 

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija jakson suoritettuaan hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja kykenee kirjoittamaan ohjelmia ja testaamaan niiden toimivuutta.

 

Sisältö

Tekstin ja muun tiedon käsittely laatimalla lyhyitä ohjelmia, ohjelmissa olevien virheiden etsiminen ja korjaaminen, ohjelmoinnin perusasiat sekä niihin liittyvät käsitteet, kuten toisto, ehdollisuus, aliohjelma ja parametri.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Unix-järjestelmän käytön sekä Emacs-editorin perustuntemus

 

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)

 

Tunniste

40471

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.

 

Tavoite

Opiskelijat oppivat käyttämään opintojaksossa Clt230 oppimiaan ohjelmointitaitoja yksinkertaisten luonnollisen kielen käsittelyyn liittyvien tehtävien suorittamiseen.

 

Sisältö

Tekstistä tunnistetaan yksinkertaisia rakenteita, aluksi irrallisia sanoja ja myöhemmin sanaluokkia ja syntaktisia rakenteita (fraaseja).

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet, esimerkiksi Clt230 Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot. Suositeltavia esitietoja ovat myös yleisen kielitieteen perustiedot, esimerkiksi Cyk110 Yleisen kielitieteen perusteet, Clt140 Kieliteknologian johdantokurssi (tai muuten hankitut kieliteknologian perustiedot) sekä perustiedot syntaksista, esimerkiksi Cyk140 Syntaksin harjoitukset.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)

 

Tunniste

40472

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.

 

Tavoite

Opiskelijat siirtyvät opintojaksolla Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet opitusta sanojen käsittelystä lauseiden ja virkkeiden käsittelyyn.

 

Sisältö

Kontekstittomien kielioppien (context-free grammar) kirjoittaminen ja jäsentäminen, puurakenteet, osittava (top-down) ja kokoava (bottom-up) jäsennys, taulukkojäsennys, leksikko, puurakenteet ja piirrerakenteet.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Perustiedot ohjelmoinnista, esimerkiksi Clt230 Ohjelmoinnin perusteet; syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat, esimerkiksi Clt231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet ja tietoja syntaksin teorioista, esimerkiksi Cyk140.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt234 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (3 op)

 

Tunniste

404019

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen.

 

Tavoite

Opiskelijat siirtyvät opintojaksolla Clt233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät opitusta lauseiden ja virkkeiden käsittelystä muille, esimerkiksi semantiikkaan ja diskurssiin liittyville sovellusaloille.

 

Sisältö

Jäsentämisen ajankohtaiset työkalut ja niiden käyttö kieliteknologian sovellusaloilla.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

 

Opintojakso

Clt236 XML (4 op)

 

Tunniste

40473

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda rakenteisia XML-dokumentteja sekä hallitsee tavallisimmat transformaatiot sekä osaa validoida dokumentteja.

 

Sisältö

XML-standardi yksityiskohtaisemmin (yksiselitteiset tunnukset, linkitys, nimiavaruudet); XML-jäsennin ja validointi; DTD ja skeemat; XSLT-muunnokset.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

XHTML ja CSS -kielten tuntemus, esimerkiksi Clt132 Verkkotekniikat.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt260 Morfologinen jäsennys (3 op)

 

Tunniste

401061

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..

 

Tavoite

 

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kielen rakenteeseen morfologisten jäsentimien kannalta, morfologisen jäsennyksen syötteisiin ja sen tulostuksena syntyviin esitysmuotoihin ja kieliopillisiin piirteisiin ja opitaan, miten morfologisia jäsentimiä voidaan hyödyntää osana tietojenkäsittelyä.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Richard Sproat, Morphology and Computation (osia),

Verkkomateriaalia

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Yleisen kielitieteen perustiedot, esimerkiksi yleisen kielitieteen perusteet Clt110, kieliteknologian perustiedot, esimerkiksi Clt140 Kieliteknologian johdanto, sekä perustietoja morfologiasta, esimerkiksi Cyk130 Fonologian ja morfologian harjoitukset

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op)

 

Tunniste

401063

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot.

 

Tavoite

Opiskelija oppii laatimaan annettujen työkaluohjelmien (esimerkiksi XFST:n) avulla pienimuotoisen morfologisen jäsentimen sekä ymmärtämään transduktorileksikon rakenteen, morfofonologisten sääntöjen laatimisen ja kuinka nämä komponentit toimivat yhdessä.

 

Sisältö

Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien perusasiat, kurssilla käytettyjen työkaluohjelmien (esimerkiksi XFST:n) merkintätapojen ja käytön omaksuminen, morfologisen jäsentimen leksikon rakenne sekä käytetty sääntöformalismi.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003, (osia),

Verkkomateriaalia

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet esimerkiksi Clt230, Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat esimerkiksi Clt260

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

 

Tunniste

40474

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..

 

Tavoite

Tavoitteena on antaa kieliteknologeille riittävät todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perustaidot, joita tarvitaan syventävillä evaluointikursseilla ja tilastollisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla.

 

Sisältö

Tilastollisen testaamisen perusteet; tavallisimpia tilastollisia testejä ja tilastollisten testien tekeminen; tilastollinen merkitsevyys; kielenkäsittelymoduulien tuotos tilastollisena aineistona.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalia ja oheislukemistona osia teoksista: (1) R. H. Baayen, Word Frequency Distributions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001. (2) http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf 96 s.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet, esimerkiksi Clt230 tai vastaavat tiedot ja taidot.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt220 Puhesynteesin perusteet (3 op)

 

Tunniste

401065

 

Tyyppi

Valmentavat opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen niille opiskelijoille, joilta puuttuu syventävien opintojen pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot..

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja niiden käyttämistä tekniikoista.

 

Sisältö

Puhesynteesin historia, formanttisynteesiin, tekstin analyysi, difonikonkatenaatio ja unit selection -tekniikat sekä TTS (Text-to-Speech)-menetelmä.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Kielentutkimuksen perusteet, Johdanto fonetiikkaan, Johdanto kieliteknologiaan, Kieliteknologian ATK-ympäristö (tai vastaavat taidot)

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Martti Vainio

 

 

Syventävät opinnot

 

Opintojakso

Clt370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3/6 op)

 

Tunniste

401077

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille 3 opintopisteen laajuisena. Mahdollinen lisäsuoritus 3 op sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteittäin äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyylin ja on perehtynyt erinäisten äärellistilaisten jäsennysmenetelmien toimintaperiaatteisiin.

 

Sisältö

Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyyliä ja sitä, miten erilaisia jäsennysmenetelmiä on toteutettu tällaisilla menetelmillä.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Alfred J. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1986. (osia).

Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds.), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997. (osia).

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustehtävien muodossa sekä seminaarimaisesti. Tueksi tarjotaan taustakirjallisuutta ja luentoja.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat: Clt260 tai vastaavat tiedot, Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät: Clt270 tai vastaavat tiedot.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt361 Kieliopin rakentaminen (3/6 op)

 

Tunniste

40475

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille 3 opintopisteen laajuisena. Mahdollinen lisäsuoritus 3 op sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa englannin kieltä kuvaavia kielioppeja ja näiden pohjalta opiskelijat kykenevät myöhemmin soveltamaan oppimiaan taitoja myös muiden kielten kielioppeihin. Opiskelijat tulevat hallitsemaan lingvistiset periaatteet ja teoriat (erityisesti HPSG), joiden varaan kieliopit rakennetaan.

 

Sisältö

Perehdytään yhteen lingvistiseen teoriaan (esim. HPSG:hen), ja verrataan sitä muihin lingvistisiin nykyteorioihin. Rakennetaan valitun teorian mukaisia kielioppeja laajasti käytetyillä työkaluilla, esim. LKB:lla, joka on kehitetty Cambridgen ja Stanfordin yliopistoissa. Laajennusosa koostuu opiskelijan kanssa sovitusta aineistotyöstä, jonka tekemisessä sovelletaan pakollisen osion aikana hankittuja tietoja ja taitoja.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Sag, I. & Wasow, T. & Bender, E., Syntactic Theory: A Formal Introduction, CSLI Publications, 2003. 2nd edition.

Copestake, A. Implementing Typed Feature Structure Grammars, CSLI Publications, 2002.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät esim. Clt233 tai vastaavat tiedot.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3/6 op)

 

Tunniste

401078

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakson voi suorittaa 3 opintopisteen tai 6 opintopisteen laajuisena täydentämään kieliteknologian teorioiden ja menetelmien moodulia 12 opintopisteeseen.

 

Tavoite

Pakollisen osion jälkeen opiskelija osaa käyttää erilaisia tilastollisiin menetelmiin perustuvia luonnollisen kielen käsittelyn työkaluja raakatekstin käsittelyyn. Vapaavalintaisessa osiossa opiskelija oppii tilastollisten menetelmien periaatteita ja käyttöä useilla sovellusaloilla.

 

Sisältö

Pakollinen osio 3 op:

Opiskelijat oppivat käyttämään seuraavia NLP-työkaluja: saneistimia (tokenizers), sanaluokkajäsentimiä (POS-taggers), tiedon eristämistä (mm. Named Entity Recognizers), probabilistisia jäsentimiä (Probabilistic Parsers) sekä näiden työkalujen erityisiä versioita seuraavista vapaan koodin työkalupakeista (toolkits): GATE, Open NLP-tools, Stanford NLP-tools. He oppivat myös asettamaan ne laajempaan viitekehykseen, jonka nimi on UIMA (Unstructured Information Management Architecture).

 

Vapaavalintainen laajennusosio 3 op:

Tilastollisen kieliteknologian merkitys ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa. Kirjoittajan apuvälineiden, vuorovaikutteisten sovellusten, tiedonhaun, kielen oppimisen ja kielen kääntämisen tärkeimmät tilastopohjaiset kieliteknologiset apuvälineet.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalia ja oheislukemistona osia teoksista: (1) Christopher D. Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999, (2) Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000.

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Pakollinen osio edellyttää Java-ohjelmointitaitoa (esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintokohteet Ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmointi) sekä XML-kielen hallintaa.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Graham Wilcock

 

 

Opintojakso

Clt351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3/6 op)

 

Tunniste

40477

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakson voi suorittaa 3 opintopisteen tai 6 opintopisteen laajuisena täydentämään kieliteknologian teorioiden ja menetelmien moodulia 12 opintopisteeseen.

 

Tavoite

Opintokohteen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja arvioida testiasetelmia eri kieliteknologian sovellusalueilla. Hän osaa evaluoida omia tuloksiaan ja muiden raportoimia tuloksia sekä tieteellisessä että kaupallisessa viestinnässä.

 

Sisältö

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen evaluointi ja näiden mittarit. Aineiston suunnittelu ja koostaminen. Sovellusalueet: tekstiteknologia (morfologia, syntaksi, sanojen alamerkityksen ratkaiseminen), puheteknologia (tunnistus, synteesi), tiedonhakujärjestelmät, käännösjärjestelmät ja dialogijärjestelmät.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti osallistumalla seminaarityppisiin tapaamisiin ja sovittujen materiaalien lukemista sekä palauttamalla vaadittavat harjoitustyöt. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.3 op:n suoritus edellyttää edellisen lisäksi evaluointisuunnitelman tekemisen ja esittämisen. 6 op:n suoritus edellyttää edellisten lisäksi evaluointisuunnitelman toteuttamisen sovittavassa laajuudessa valitulla järjestelmällä ja tuloksen raportoinnin.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

Kieliteknologian tilastomenetelmien tuntemus, esimerkiksi Clt255.

 

Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista istuntoihin sekä vaadittavien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt340 / PS2 / Ikk351 Seminaari (10 op)

 

Tunniste

401079 / 473653 / 401279

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa erikoisalan tieteellistä tekstiä ja kykenee tuottamaan ja esittelemään pro gradu -tutkielman.

 

Sisältö

Laajempien harjoitustöiden ja pro gradu -tutkielman tekijöille, jossa voidaan raportoida suunnitelmia ja työn eri vaiheiden tuloksia ja ongelmia.

 

Suoritustavat

Osallistuminen seminaari-istuntoihin ja esitelmä.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi, Martti Vainio, Lauri Carlson

 

 

Opintojakso

Ikk323 Konekäännös ja monikieliset korpukset (6 op).

 

Tunniste

 

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Jakson tavoitteena on perehtyä konekäännöksen menetelmiin, sovelluksiin ja laadun arviointiin sekä tutustua monikielisiin korpuksiin aineistona.

 

Sisältö

 

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Arnold, D.J.–Balkan, Lorna–Meijer, Siety–Humphreys, R. Lee–Sadler, Louisa, Machine Translation: an Introductory Guide, Blackwells-NCC, London, 1994 ja Hutchins, W. H., Machine Translation: Past, Present, Future, Johansson, S. & Oksefjell, S. (eds.) Corpora and Cross-linguistic Research: Theory, Method and Case Studies. Amsterdam: Rodopi, Botley, S. P., McEnery, A. M. & Wilson, A. (eds.), Multilingual corpora in teaching and research. Amsterdam: Rodopi. 

 

Suoritustavat

Luennot, demoja ja loppukuulustelu sekä aineistotyö.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko

 

Vastuuhenkilö

Lauri Carlson

 

 

Opintojakso

Ikk312 Monikielinen kieliteknologia (6 op)

 

Tunniste

401272 

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opiskelija perehtyy monikielisen kieliteknologian osa-alueisiin ja tieteen tilaan.

 

Sisältö

Kielentunnistus, monikieliset korpukset, monikielinen terminologia, käännösmuistit, konekäännös, monikielinen generointi, monikielinen tiedonhaku, monikielinen puheteknologia.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Tiedonhaku ja essee.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko

 

Vastuuhenkilö

Lauri Carlson

 

 

Opintojakso

FS1 Puheen analyysi (6 op)

 

Tunniste

464619

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija oppii kehittämään eri tekniikoihin perustuvia puhesynteesijärjestelmiä ja käyttämään niiden kehittämiseen käytettäviä työkaluja.

 

Sisältö

Kielellisten ja ei-kielellisten piirteiden toteutuminen foneettisina (artikulatorisina, akustisina ja auditiivisina) muuttujina ja kyky tutkia niitä.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Raporttia tukeva kirjallisuusvalikoima. 

 

Suoritustavat

Raportti valitusta aiheesta.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko

 

Vastuuhenkilö

Martti Vainio

 

 

Opintojakso

FS2 Puhesynteesi (6 op)

 

Tunniste

464617

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opintokohteen suoritettuaan opiskelijalla on kielen fonologisten kategorioiden ja sääntöjen akustisen parametrisaation vastaavuuden tuntemus sekä omakohtainen analyysitaito.

 

Sisältö

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Esim. Harrington, J. & Cassidy, S., Techniques in Speech Acoustics.

 

Suoritustavat

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana

 

 

Edeltävät opinnot

Fonetiikan peruskurssi. Kansainvälisen foneettisen kirjoituksen tuntemus. Puheen akustiikan perusteet ja esim. Praat-ohjelman harjoituskurssi, jotka molemmat opetetaan esim. osana kieliteknologian perusopintojen kurssia Clt131 Tekstityökalut.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko

 

Vastuuhenkilö

Martti Vainio

 

 

Opintojakso

Mkp380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (1 op)

 

Tunniste

401068

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on pohtinut omia vahvuuksiaan ja haasteitaan opiskelijana ja oppijana, tietää mitä tutkinnosta vielä puuttuu ja minkälaisella aikataululla hän voi suorittaa ne loppuun sekä on miettinyt sivuainevalintojensa vaikutusta tutkintoonsa ja omia tavoitteitaan suhteessa aineen ja tutkinnon oppimistavoitteisiin.

 

Sisältö

Opiskelija pohtii ohjatusti opintojaan kokonaisuutena, tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja aineen asettamiin tavoitteisiin FM-tutkinnolle sekä tutustuu aiempien opiskelijoiden opinnäytetöihin. Opiskelija keskustelee opinnoistaan ja tavoitteistaan muiden opiskelijoiden ja HOPS-ohjaajan kanssa.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Laitoksen HOPS-lomakkeet ja -ohjeet, tiedekunnan opinto-opas ja muuta HOPS-ohjaajan jakamaa materiaalia.

 

Suoritustavat

Osallistuminen hops-tapaamisiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, ja yksilökeskustelut HOPS-ohjaajan kanssa.

 

Ajoitus

Opintojakso suoritetaan heti opintojen alussa, jolloin opiskelija keskustelee henkilökohtaisen opettajatuutorinsa kanssa opinnoistaan ja tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. HOPSia tarkistetaan seminaarin yhteydessä toisena opiskeluvuonna.

 

Edeltävät opinnot

 

Arviointi

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista yhteisiin ryhmätapaamisiin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja yksilöllisiä ohjauskeskusteluja.

 

Vastuuhenkilö

Henkilökohtainen opettajatuutori

 

 

Opintojakso

Clt381 Työelämään orientoivat opinnot (5 op)

 

Tunniste

40478

 

Tyyppi

Syventävät opinnot.

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet syventää omaa asiantuntijuuttaan, tehdä suunnitelmia, päätöksiä ja valintoja ja hakeutua työmarkkinoille suunnitelmallisesti.

 

Sisältö

Opintojaksossa kehitetään itsetuntemusta sekä työelämän tuntemusta, määritellään omia tavoitteita työelämänäkökulmasta tai opitaan suunnittelemaan työtehtäviä ja projekteja. Jos opintojakso suoritetaan harjoitteluna, se tehdään työnantajan ohjauksessa ja tavalla, joka edistää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämäorientoitumista.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla opintojaksoilla tai näiden yhdistelmillä: Clt310pro Projektinhallinta, Clt310ipr Tekijänoikeudet, Clt310com Teknologian kaupallistaminen, mikäli opiskelija ei ole suorittanut ko. opintojaksoa aineopinnoissa. Jakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti työharjoitteluna Clt382 Työharjoittelu.

 

Ajoitus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden aikana.

 

Edeltävät opinnot

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi.

 

 

Opintojakso

Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

 

Tunniste

401092

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuden järjestelmään ja keskeisiin käsitteisiin yleisellä tasolla sekä antaa valmiuksia soveltamaan immateriaalioikeutta kieliteknologin tai lingvistin tyypillisesti kohtaamissa käytännön tilanteissa.

 

Sisältö

Tekijänoikeus ja lähioikeudet, teollisoikeudet, immateriaalioikeudet ja korpukset, internet, kieliteknologiatuotteet ja tutkimus.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

 

Ajoitus

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310pro Projektinhallinta (2-5 op)

 

Tunniste

49030031

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää projektinhallinnan lainalaisuudet, projektinhallinnan käsitteet ja käytännöt sekä hänellä on perustiedot käytännön projektinhallinnasta.

 

 

Sisältö

Projektin suunnittelu ja aikataulutus, projektin organisatorinen konteksti, projektin sidosryhmien hahmottaminen, teoreettinen lähestymistapa edellä mainittuihin (WBS, OBS, CBS jne.).

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

Opintojakso

Clt310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

 

Tunniste

401092

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.

 

 

Tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuden järjestelmään ja keskeisiin käsitteisiin yleisellä tasolla sekä antaa valmiuksia soveltamaan immateriaalioikeutta kieliteknologin tai lingvistin tyypillisesti kohtaamissa käytännön tilanteissa.

 

Sisältö

Tekijänoikeus ja lähioikeudet, teollisoikeudet, immateriaalioikeudet ja korpukset, internet, kieliteknologiatuotteet ja tutkimus.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

 

Ajoitus

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)

 

Tunniste

401090

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille. Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksolla Clt381 Työelämään orientoivat opinnot tai sen osana.

 

Tavoite

 

Sisältö

Kieliteknologisen ja kielitieteellisen teorian kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen liittyvät erityiskysymykset ja yleiskuva kieliteknologiaan pohjautuvasta liiketoiminnasta Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Luennot ja tentti tai oppimispäiväkirja.

 

Ajoitus

 

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)

 

Tunniste

401089

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on vapaavalintainen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Kurssin tavoitteena on kokemusperäisesti tarkastella, miten korpuksia voidaan käyttää kielen tutkimuksessa, minkälaisia tutkimuskysymyksiä korpuksille kannattaa esittää, miten korpuksia kannattaa tutkia sekä mitä tulosten pohjalta voidaan sanoa kielestä.

 

Sisältö

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit.

 

Suoritustavat

Luennot ja tentti tai oppimispäiväkirja.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia.

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310semw Semantic Web (3-5 op)

 

Tunniste

401084

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

 

Sisältö

Keskeisiä Semantic Web-tekniikoita ja kuvauskieliä ja niiden yhdistämistä kieliteknologiaan.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. Ei opeteta joka lukuvuosi.

 

Edeltävät opinnot

Java-ohjelmointi, XML, XML Schema, XHTML, relaatiotietokannat ja SQL

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)

 

Tunniste

401086

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

 

Sisältö

Tutustuminen luonnollisen kielen tuottamiseen: ongelmat, tekniikat, tehtävät, arkkitehtuurit, tekstin ja dialogin generointi. Johdatus generointiin, generointiarkkitehtuurit, generointivaiheet, templaattipohjainen generointi, pinta-ja syvägenerointi, XML-pohjainen generointi, dialogin generointi.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Verkkomateriaalit

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. Ei opeteta joka lukuvuosi.

 

Edeltävät opinnot

Java-ohjelmointi, XML, XML Schema ja XSLT, Ant, SQL, WordNet, yleisen kielitieteen perustiedot: morfologia, syntaksi, semantiikka

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi

 

 

Opintojakso

Clt310ont Ontologiat (3-5 op)

 

Tunniste

401277

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on valinnainen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää käsitehierarkioista ja käsitteiden välisistä suhteista koostuvia järjestelmiä eli ontologioita kieliteknologiassa.

 

Sisältö

Syventävä kurssi ontologioista ja niiden käytöstä kieliteknologiassa. Ontologiastandardit ja työkalut ja näiden sovellukset semantiikkaan ja terminologiaan. Määritelmiä, historiaa, ontologioita, ontologiakieliä, Resource Description Framework, Protège, työkaluja, sovelluksia.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Sowa, J.F., Knowledge Representation: Logical, Philosophical and Computational Foundations, Brooks Cole Publishing Co.

 

 

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.

 

Edeltävät opinnot

Ei esitietovaatimuksia

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Lauri Carlson

 

 

Opintojakso

Clt800 / PS7 / Ikk800 Pro gradu -tutkielma (40 op)

 

Tunniste

401094 / 473658

 

Tyyppi

Syventävät opinnot

 

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

 

Tavoite

 

Sisältö

Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa opiskelijan kykyä ymmärtää ja soveltaa kieliteknologisia menetelmiä. Tutkielman pituus on tavallisesti 40–70 sivua. Tutkielman suunnitelma aikatauluineen tulee hyväksyttää ohjaajalla, jotta työn edistyminen voidaan varmistaa.

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus

 

Suoritustavat

 

Ajoitus

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.

 

Edeltävät opinnot

 

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko.

 

Vastuuhenkilö

Kimmo Koskenniemi, Martti Vainio, Lauri Carlson