Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma

Humanistisen tiedekunnan yleisen kielitieteen laitos (s.o. sen kieliteknologian oppiaine), käyttäytymistieteellisen tiedekunnan puhetieteiden laitos (s.o. sen fonetiikan oppiaine) ja humanistisen tiedekunnan käännöstieteen laitos Kouvolassa (s.o. sen kieliteorian jä käännösteknologian oppiaine) ovat yhdessä perustaneet kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman, joka aloitti toimintansa syyslukukaudesta 2005. Maisteriohjelma on uuden, Bolognan mallin mukaisen tutkinnon mukainen ja koostuu kahden vuoden aikana suoritettavista kursseista, pro gradu -työstä ja muista opinnoista.

Mitä on kieli-, puhe- ja käännösteknologia?

Katso lisätietoja aiheesta esim. yleisen kielitieteen laitoksella ylläpidetyltä Suomen kieliteknologian dokumentointikeskuksen (FiLT) sivuilta.

Keille tarkoitettu?

Maisteriohjelma on tarkoitettu soveltuvien aineiden kuten esimerkiksi kieliteknologian, puhetieteiden, käännöstieteiden, kieliaineiden, tietojenkäsittelytieteiden ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kieliteknologian perusopintoja vastaavia opintoja (katso tarkemmin valintavaatimuksiset alla) ja jotka ovat kiinnostuneet maisteriohjelman teemasta ja maisteriopintojen suorittamisesta tehokkaasti kahdessa vuodessa. Kandidaatintutkinnon tulee olla suoritettu hakuvaiheessa.

Koulutuksen tavoitteet

Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiantuntijoita kieliteknologian asiantuntijoita erilaisiin ammattitehtäviin sekä antaa hyvä pohja mahdolliselle tutkijanuralle. Kieli-, puhe- ja käännösteknologian taitoja tarvitaan hyvinkin monenlaisissa nykyisissä ja tulevissa sovelluksissa, jollaisia ovat mm. (1) kirjoittajan apuvälineet (tavujako, oikeinkirjoituksen tarkistus, jne.), (2) tiedonhaku (ja tiedon eristäminen, tiivistäminen, termien tunnistus ym.), (3) puheteknologia (puheentunnistus, puhesynteesi), (4) vuorovaikutus luonnollisella kielellä (erilaiset puhetta hyödyntävät palvelut kuten aikatauluneuvonta), (5) kielen oppiminen ja opettaminen kieliteknologian avustamana sekä (6) kielen kääntämisen apuvälineet ja automaattien kielen kääntäminen. Valmistuvat maisterit sijoittuvat erlaisille tieto- ja kieliteollisuuden aloille, kieliteknologian yrityksiin tai tutkijan uralle.

Jatkokoulutuskelpoisuus

Valmistuvat maisterit saavat jatko-opintokelpoisuuden yhteen (mutta mahdollisesti aiempien opintojensa ansiosta useampaankin) seuraavista oppiaineista: (a) kieliteknologia, (2) fonetiikka ja/tai (c) kieliteoria ja käännösteknologia.

Koulutuksen sisältö, muodot ja osapuolet

Maisteriohjelman opinnot (80 + 40 op) voidaan kohdistaa pääosiltaan kieli-, puhe- ja käännösteknologiaan, mikä poikkeaa tavallisista yksittäisen aineen pääaineopinnoista, joihin sisältyy sivuaineopintoja (40 op). Käytettävissä oleva laajuus varmistaa sen, että eri pohjalta tulevat opiskelijat voivat täydentää puuttuvia tietojaan osana normaaleja maisteriopintojaan ja valmistua ongelmitta alan asiantuntijoiksi ja ammattilaisiksi.

Pääosa opinnoista on kursseja, joita suoritetaan tiiviisti ensimmäisen vuoden aikana, jolloin pääosa toisesta lukuvuodesta jää pro gradu -tutkielman (40 op) ohjattuun tekemiseen. Tarkoitus on, että opiskelijat sitoutuisivat omasta puolestaan tähän suunnitelmaan valmistua kahdessa lukuvuodessa. Maisteriohjelman opinnot on järjestetty siten, että tämä on myös mahdollista. Osa kursseista tarjotaan verkko-opetuksena.

Osallistuvat kolme laitosta tarjoavat yhteisesti maisteriohjelman pakolliset kurssit ja muut opinnot. Laitokset myös tarjoavat pääosan maisteriohjelman valinnaisista opinnoista, mutta niitä voidaan suorittaa myös Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston (KIT-verkoston) kautta useissa muissa yliopistoissa ja laitoksissa.

Hakumenettely ja hakuaika

Hakuohjeet, valintavaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivulta. Sekä humanistiseen tiedekuntaan (kieliteknologia, kieliteoria ja käännösteknologia) että käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan (fonetiikka) haetaan samalla hakulomakkeella, joka toimitetaan humanistisen tiedekunnan opintopalveluihin 16.5.2008 klo 16.15 mennessä. Hakulomakkeeseen merkitään tieto siitä, mihin tiedekuntaan ja oppiaineeseen hakija ensisijaisesti haluaa hakea.

Valintavaatimuksissa luetellaan kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman pakollisten osioiden edellyttämät esitiedot sisältöinä. Näitä sisältöjä ovat kielitieteen sisällöt, tietoteknisten taitojen sisällöt, kieliteknologian sisällöt ja puheteknologian sisällöt. Tietotekniset sisällöt edellytetään suoritetuksi viimeiseen hakupäivään mennessä. Tarkempia tietoja sisällöistä löydät sivulta Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman esitietovaatimukset.

Hakemukseen liitetään opintosuunnitelma, jonka tekemistä varten kannattaa tutustua maisteriohjelman tutkintovaatimuksiin ja kuluvan lukuvuoden opetusohjelmaan. Molemmat löytyvät tämän sivun sivupalkin linkkien kautta.