Kieliteknologian opetuksen verkostosopimus vuosiksi 2004-2005

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen kohteena olevan kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT-verkoston) tarkoituksena on edistää valtakunnallista ja alueellista kieliteknologian ja sitä lähellä olevien oppiaineiden yliopistotasoisen opetuksen yhteistyötä vuosina 2001-2003 toimineen aiemman, samannimisen verkoston hengessä.Tämä sopimus määrittelee kohteena olevan verkoston päämäärää palvelevan yhteisen opetuksen ja opiskelijavaihdon periaatteita sekä verkoston osapuolten velvollisuuksia ja oikeuksia.

2. Sopimuksessa käytettyjen käsitteiden määrittely

Verkoston laitos:
Tähän sopimukseen sitoutunut yliopiston laitos, laboratorio tai muu opetusta antava yksikkö.
Verkoston yliopisto
Tämän sopimuksen allekirjoittanut yliopisto, jossa on yksi tai useampi verkoston laitos.
Verkoston johtoryhmä:
Verkoston toimintaa edistävä ja ohjaava ryhmä.
Verkoston opetus:
Verkoston laitosten antama tai järjestämä, verkoston johtoryhmän tällaiseksi hyväksymä kieliteknologian tai sen lähialan opetus.
Lähettävä laitos:
Verkoston laitos, jonka opiskelija osallistuu toisen verkoston laitoksen antamaan verkoston opetukseen. Laitoksen opiskelijana pidetään sen pää- ja sivuaineopiskelijoita sekä laitoksen opintoja suorittaneita opiskelijoita.
Vastaanottava laitos:
Verkoston laitos vastaanottaessaan verkoston toisen laitoksen opiskelijoita saamaan laitoksensa järjestämää verkoston opetusta.
Verkoston opiskelija:
Opiskelija, joka on suorittanut verkoston opetukseen kuuluvia kursseja tai opintokokonaisuuksia tai jonka hakemusta osallistua verkoston opetukseen toisella verkoston laitoksella lähettävä laitos on puoltanut.
Ristikkäisopiskelu:
Verkoston opiskelijan osallistuminen verkoston opetukseen, jonka on järjestänyt muussa kuin omassa yliopistossa oleva verkoston laitos.
Verkoston koordinaattori:
Koko verkoston yhteistoimintaa koordinoiva työntekijä.

3. Verkoston lähtökohdat ja tavoitteet

Verkoston toiminnan lähtökohtina ovat sekä opetusministeriön työryhmämuistio Kieliteknologian koulutuksen laajentaminen, 23:1999 että yliopistojen ja opetusministeriön välisiin tulossopimuksiin liittyvät suunnitelmat ja perustelut, joiden mukaan opetusministeriön kieliteknologian koulutuksen erityistä hankerahoitusta on myönnetty vuosiksi 2001-2005, sekä erinäisten yliopistojen vuosiksi 2001-2003 solmima kieliteknologian opetuksen verkostosopimus.

Verkoston tavoitteena on laajentaa ja kehittää kieliteknologian yliopisto-opetusta nykyistä ja tulevaa työvoiman tarvetta vastaavaksi toisaalta liittämällä kieliteknologian opetusta ja opintokokonaisuuksia kieliteknologiaa hyödyntävien alojen tutkintoihin ja toisaalta laajentamalla kieliteknologian pääaineopetusta. Erityisesti tavoitteena on:

 1. kehittää verkoston laitosten välistä työnjakoa ja verkoston opetusta sekä määrällisesti että laadullisesti sekä
 2. edistää eri yliopistojen, laitosten ja eri oppiaineiden välistä ristikkäisopiskelua ja yhteistyötä, johon sisältyvänä erityisenä arvona pidetään myös teknis-matemaattisten ja humanististen aineiden välistä yhteistyötä,
 3. luoda mahdollisuus missä tahansa sopimuksessa olevassa yliopistossa oleville verkoston opiskelijoille suorittaa verkoston puitteissa kieliteknologian perusopintoja tai niitä vastaavia kokonaisuuksia,
 4. vakiinnuttaa verkoston toiminta siten, että vuodesta 2006 alkaen toiminta jatkuu yliopistojen tavanomaisen rahoituksen ja toiminnan osana.

Verkoston toiminnan onnistumista voidaan arvioida määrällisesti toisaalta verkoston opetuksen, opintosuoritusten sekä opiskelijoiden ja toisaalta ristikkäisopiskelun määrällä.

Verkoston laitokset sitoutuvat toiminnassaan edistämään mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan verkoston tavoitteiden toteutumista.

4. Sopimuksen allekirjoittaminen, voimassaolo ja muuttaminen

Tämä sopimus allekirjoitetaan erillisinä samansanaisina kopioina, joista kunkin kopion allekirjoittavat toisaalta kukin verkoston laitokseksi sitoutuva yksikkö ja/tai vastaava verkoston yliopisto ja toisaalta Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos (ynnä Helsingin yliopisto) yhdessä kahtena kappaleena. Liite 1 on elimellinen osa tätä sopimusta. Verkoston koordinaattori tiedottaa verkoston laitoksille ajan tasalla olevan listan verkoston laitoksista.

Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat hyväksymään muiksi osapuoliksi ja siten muiksi verkoston laitoksiksi ainakin liitteessä 1 luetellut yksiköt ja verkoston yliopistoiksi niiden yliopistot, sikäli kun ne allekirjoittavat sopimuksen 31.1.2004 mennessä.

Sopimuksen allekirjoituksella kyseinen yksikkö sitoutuu tämän sopimuksen velvoituksiin ja tunnustaa yllä mainitussa yksiköiden luettelossa olevat, tähän sopimukseen 31.1.2004 mennessä sitoutuneet yksiköt verkoston laitoksiksi.

Sopimukseen voidaan myöhemminkin ottaa tasavertaisiksi osapuoliksi edellä mainittuja tai muita laitoksia kaikkien siihenastisten allekirjoittajien kirjallisella suostumuksella.

Sopimus on voimassa kunkin allekirjoittajan osalta allekirjoitushetkestä vuoden 2005 loppuun saakka.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuksen kaikkien allekirjoittajien kirjallisella sopimuksella.

Helsingissä/Jyväskylässä/Joensuussa/Oulussa/Tampereella/Turussa/Vaasassa x.x.200X

allekirjoitukset


Liite nro 1 KIT-verkoston verkostosopimukseen

1. Verkoston johtoryhmä ja koordinaattori

Verkoston johtoryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin sellaisesta yliopistosta, jossa on yksi tai useampi verkoston laitos. Tällaisessa yliopistossa olevat verkoston laitokset nimeävät yhdessä yliopistonsa edustajan johtoryhmään ja tälle yhden tai useamman henkilökohtaisen varajäsenen.

Verkoston johtoryhmän tehtävänä on koordinoida ja edistää verkoston käynnistymistä ja toimintaa sekä seurata sen tavoitteiden toteutumista. Johtoryhmä ohjaa verkoston toimintaa antamalla suosituksia verkoston laitoksille ja tekemällä esityksiä verkoston toiminnan tehostamiseksi ja järjestämiseksi jatkossa. Johtoryhmä vahvistaa verkoston laitosten esittämän verkoston tarkoituksia palvelevan kieliteknologian ja sen lähialojen opetuksen verkoston opetukseksi (mm. verkoston toiminnan arviointia ja tilastointia varten). Johtoryhmä toimii tavanomaisella enemmistöperiaatteella.

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos palkkaa verkoston koordinaattorin, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

2. Verkoston opetus ja tutkintovaatimukset

Verkoston laitokset suunnittelevat tämän verkoston piiriin kuuluvan kieliteknologian ja kieliteknologiaan liittyvien oppiaineiden tutkintovaatimukset keskenäisessä yhteistyössä sellaisiksi, että verkoston opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisesti sisällyttää muiden verkoston laitosten järjestämän verkoston opetuksen kursseja tai opintokokonaisuuksia tutkintoihinsa.

Verkoston laitokset suunnittelevat tämän verkoston piiriin kuuluvan kieliteknologisen ja kieliteknologiaan liittyvän opetuksen yhteistyössä siten, että verkoston opiskelijat pystyvät suorittamaan tutkintoihinsa tarkoituksenmukaisesti liittyviä verkoston opetuksen kursseja ja opintokokonaisuuksia myös käytännössä. Opetuksen suunnittelulla ja keskenäisellä työnjaolla pyritään välttämään tarpeettomat päällekkäisyydet ja aukot opetustarjonnassa.

Verkoston opetukseksi ehdotettavista kursseista laaditaan verkoston johtoryhmän suositusten mukainen kurssikuvaus, joka toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa verkoston koordinaattorille, joka mm. avustaa opetuksesta tiedottamisessa sekä kokoaa näistä johtoryhmälle esityksen vahvistettavaksi verkoston opetukseksi.

Verkoston laitokset tiedottavat opiskelijoilleen em. tutkintovaatimusten mahdollisuuksista ja verkoston opetuksesta sekä tarvittavista käytännön järjestelyistä siten, että verkoston opetus on mahdollisuuksien mukaan yhtä hyvin tarjolla ja näkyvillä opiskelijolle kuin paikallinenkin opetus.

Verkoston laitokset pyrkivät yhteistyössä toistensa ja verkoston koordinaattorin kanssa järjestämään mahdollisuuksiensa mukaan opetustaan ristiinopiskelun kannalta suotuisaksi eri tavoin, mm.

 1. valitsemalla opetuksen kalenteriajankohdan siten että samalle kuulijakunnalle aiottu verkoston eri laitosten opetus ei mene päällekkäin,
 2. järjestämällä opetusta tiiviinä yhtäjaksoisena periodina (esim. internaattikurssina),
 3. hyödyntämällä opetuksessa tietoverkkoa ja opetusteknologian eri keinoja,
 4. laatimalla kurssimateriaalit siten, että eriasteinen itseopiskelu on mahdollista tai saman kurssin pitäminen eri paikoissa on helpompaa,
 5. edistämällä opettajien liikkuvuutta ja
 6. tukemalla toiselle paikkakunnalle verkoston opetukseen osallistuvia verkoston opiskelijoita matkojen ja majoituksen kustannuksissa.

3. Verkoston opiskelijat ja ristikkäisopiskelu

Verkoston laitoksen tulee huolehtia siitä, että sen piirissä tiedetään, kuinka voidaan tarvittaessa anoa oikeutta osallistua verkoston opetukseen muilla verkoston laitoksilla. Verkoston laitoksen tulee puoltaa omien opiskelijoittensa hakemuksia, ellei niiden epäämiseen ole erityistä syytä.

Kaikki verkoston laitokset toimivat mahdollisuuksiensa mukaan sekä lähettävinä että vastaanottavina laitoksina.

Vastaanottavan laitoksen tulee omalta osaltaan varmistaa, että sen omassa yliopistossa on käytössä järjestely, joka takaa kaikkien verkoston lähettäviltä laitoksilta tulevien verkoston opiskelijoiden mahdollisuuden suorittaa verkoston opetukseen liittyviä kursseja, opintokokonaisuuksia ja muita opintosuorituksia.

Vastaanottava laitos (tai sen yliopisto) ei saa periä lähettävältä laitokselta, (sen yliopistolta) eikä verkoston opiskelijoilta maksuja verkoston opintoja varten myönnetyistä opinto-oikeuksista eikä verkoston opintojen suorituksista. Vastaanottava laitos avustaa tarvittaessa verkoston opiskelijoita opinto-oikeuden saantiin liittyvien muodollisuuksien hoitamisessa.

Vastaanottavan laitoksen tulee hyväksyä kursseilleen lähettävistä laitoksista tulevat verkoston opiskelijat omien opiskelijoidensa vertaisina, mikäli epäämiseen ei ole perusteltua syytä.

Pitkällä tähtäyksellä verkoston laitokset pyrkivät vastavuoroisuuteen ja likimääräiseen tasapainoon muilta osapuolilta saadun ja muiden osapuolten opiskelijoille annetun opetuksen suhteen. Hankerahoituksen aikana vuosina 2004-2005 verkoston laitokset pyrkivät kuitenkin ensisijaisesti edistämään verkoston vakiintumista ja tehokasta toimintaa.

4. Kirjaamiset ja tilastot

Verkoston kautta muualta tulevat opiskelijat rekisteröidään vastaanottavaan yliopistoon ja heidän opintosuorituksensa kirjataan vastaanottavan yliopiston opintosuoritusjärjestelmään. Opintokokonaisuutta tai tutkintoa koostava verkoston laitos hyväksilukee toiseen yliopistoon kirjatut verkoston opintojen suoritukset oman yliopistonsa rekisteriin. Verkoston laitokset pyrkivät helpottamaan hyväksilukemista myös opintosuoritusten arvosteluasteikkojen osalta.

Verkoston laitokset sitoutuvat pitämään riittävällä tarkkuudella kirjaa ja tilastoa:

 1. oman laitoksensa piirissä olevista verkoston opiskelijoista,
 2. oman laitoksensa antaman verkoston opetuksen opintosuorituksista kaikkien verkoston opiskelijoiden osalta sekä
 3. oman laitoksen järjestämästä verkoston opetuksesta mukaanlukien tiedot luennoijista, kurssin opetuksen muodosta ja osallistujamääristä.

Kukin verkoston laitos toimittaa johtoryhmän ohjeiden mukaan tarvittavia tietoja verkoston koordinaattorille verkoston toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden toteutumisen arviointia varten. Verkoston koordinaattorin tulee käsitellä toimitettuja tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti niiltä osin kuin tiedot eivät ole julkisia tai julkiseksi tarkoitettuja.

5. Verkostoon hyväksyttävät laitokset

Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat hyväksymään muiksi allekirjoittajiksi ja siten muiksi verkoston laitoksiksi ainakin seuraavat yksiköt sikäli kun ne tai niiden yliopistot allekirjoittavat sopimuksen 31.1.2004 mennessä:

kieliteknologia@ling.helsinki.fi
Päivitetty: