Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulun
viisi tutkijakoulutettavan paikkaa haettavana

Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT-tutkijakoulu) julistaa haettavaksi viisi tutkijakoulutettavan paikkaa, 1.1.2002 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Tämän ns. tohtorikoulun varsinaisten opiskelijoiden palkkaluokka on A18, mutta kouluun voidaan hyväksyä myös kriteerit täyttäviä ns. omarahoitteisia jatko-opiskelijoita, joilla on realistinen rahoitus muuta kautta laitokseltaan tai esim. jonkin hankkeen kautta.

Hakijoilta edellytetään jatko-opiskelun pohjaksi soveltuva lisensiaatin, maisterin, kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa, jossa pääaineena on kieliteknologia, sitä lähellä oleva aine tai kieliteknologian ilmeinen sovellusala. Ohjelmaan voidaan hyväksyä poikkeuksellisen vahvojen näyttöjen perusteella myös valmistumisvaiheessa olevia hakijoita, jolloin palkkaus alkaa (maisterin tai diplomi-insinöörin) tutkinnon valmistumispäivää seuraavan kuukauden alusta. Aiotun tohtorinväitöskirjan tulee liittyä kieliteknologiaan. Paikkojen tarkoituksena on, että väitöskirjat valmistuvat haetun kauden aikana. Paikkaa voi hakea 1-4 vuodeksi jatko-opintojen vaiheen mukaan.

Hakemus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja se koostuu seuraavista tiedoista ja liitteistä (seuraavassa järjestyksessä):

 1. Henkilötiedot: (a) sukunimi, (b) etunimet, (c) syntymäaika ja -paikka, (d) kansalaisuus, (e) kotiosoite, (f) mahdollinen osoite oman ylipioston laitokselle, (g) puhelin kotiin/töihin, (h) sähköpostiosoite, (i) mahdollinen nykyinen työpaikka ja asema siellä.
 2. Lyhyt ansioluettelo eli CV, jonka yhteydessä tai erikseen luettelo mahdollisesti pidetyistä esitelmistä.
 3. Selvitys tähänastisista tutkinnoista ja opinnoista, (a) tutkintotodistusten jäljennökset, tarvittaessa (b) opintosuoritusrekisteriote jatko-opinnoista tai muista tutkintoon kuulumattomista merkittävistä opinnoista, sekä (c) mahdollinen tieto jatko-opiskelijan asemasta: yliopisto, myöntövuosi, laitos, ohjaaja(t).
 4. Luettelo mahdollisista julkaisuista: (a) artikkelit tai teokset kansainvälisissä arviointimenettelyä noudattavissa lehdissä tai sarjoissa, (b) artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa ja (c) muut julkaisut.
 5. Tohtorinväitöskirjatyön ohjaaja(t) KIT-tutkijakoulussa: ehdotetun pääohjaajan ja mahdollisten sivuohjaajien nimet. Suostumus ohjaamisesta hankittava etukäteen. Ohjaajiksi kelpaavat mm. KIT-tutkijakoulun ohjaajapoolin jäsenet tai muut väitöskirjan ohjaajaksi sopivat, jotka suostuvat omasta puolestaan liittymään KIT-tutkijakoulun ohjaajapooliin sikäli, kun hakemus hyväksytään. Kustakin ohjaajasta (a) nimi, (b) yliopisto ja laitos, (c) puhelin ja (d) sähköpostiosoite
 6. Tohtorinväitöskirjan tutkimussuunnitelma, jonka edellisessä kohdassa mainitut ohjaajat ovat tarkastaneet ja jota he ovat puoltaneet. Tutkimussuunnitelma saa olla enintään 2 sivun mittainen ja siihen tulee liittyä aikataulu työn edistymiseksi, josta käy ilmi, moneksiko vuodeksi tutkijakoulutettavan paikkaa haetaan.
 7. Joko (a) selvitys siitä, että hakija jo on pääohjaajansa yliopiston ja laitoksen opiskelija, tai (b) sitoumus siitä, että hakija kirjoittautuu pääohjaajansa yliopistoon ja laitokseen, jos hakemus hyväksytään ja hakija ottaa vastaan tutkijakoulutettavan paikan KIT-tutkijakoulussa.

KIT-tutkijakoulun ohjaajapooliin kuuluvat allaolevat opettajat (lista maaliskuulta 2001). Mm. näiden opettajien alat voivat tulla kyseeseen edellä mainittuna "kieliteknologiana tai sitä lähellä olevana alana".

Hakemukset on toimitettava kirjallisena siten että ne ovat perillä viimeistään maanantaina 5.11.2001 klo 16.00 osoitteessa:

   Kimmo Koskenniemi
   Yleisen kielitieteen laitos
   PL 9 (Siltavuorenpenger 20, III krs)
   00014 Helsingin yliopisto
kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi