HAKEMUS

 

 

1 TUTKIJAKOULUN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN ORGANISOINTI

(korkeintaan kaksi sivua)

 

Luvun 1 tiedot tulee täyttää lomakkeeseen, joka on rtf-muodossa Suomen Akatemian verkko­sivuilla osoitteessa www.aka.fi > Lomakkeet.

 

1.1 Tutkijakoulun perustiedot

Tutkijakoulun nimi suomeksi ja/tai ruotsiksi

Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu/Språkteknologiska forskarskolan i Finland

Tutkijakoulun nimi englanniksi

Graduate School of Language Technology in Finland

Tutkijakoulun www-osoite

http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/

1.2 Tutkijakoulun vastuullinen johtaja

Nimi ja virka- tai toiminimike

Kimmo Koskenniemi, prof.

Puhelin

(09)191 29300

E-mail

kimmo.koskenniemi@helsinki.fi

Virkapaikka

Yleisen kielitieteen laitos, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hakemuksen liitteenä tulee olla tutkijakoulun vastuullisen johtajan ansioluettelo.

1.3 Hakemuksen luonne

 uuden tutkijakoulun perustaminen           nykyisen tutkijakoulun jatkorahoitus

1.4 Haettavien tutkijaopiskelijapaikkojen määrä                                      5

1.5 Nykyinen tutkijaopiskelijoiden määrä

Opetusministeriön rahoittamien paikkojen määrä (2002-2005)                         5

Opetusministeriön rahoittamien paikkojen määrä (2003-2006)                         0

Muiden päätoimisten tutkijaopiskelijoiden määrä (2004)                                  1

Muiden kuin päätoimisten opiskelijoiden määrä (2004)                                    11

1.6 Tutkijakoulun toiminta-ajatus lyhyesti

KIT-tutkijakoulu on kieliteknologian monitieteinen, valtakunnallinen tutkijakoulu, joka toimisi osana muotoutuvaa pohjoismaista kieliteknologian tutkijakoulutusta. Sen pyrkimyksenä on kasvattaa uusi kieliteknologian ja sen lähiaineiden tutkijoiden ja opettajien sukupolvi, joka on entistä paremmin valmentautunut laadukkaaseen monitieteiseen tutkimukseen ja yhteistoimintaan eri tieteiden kesken ja siten turvaisi kansalliset tarpeet ja alan kehittymisen tulevaisuudessa.             

1.7 Tutkijakoulun tutkimusalat Akatemian tutkimusalaluokituksen mukaan      5110, 5270

1.8 Tutkijakoulun taustaorganisaatiot

Vastuullinen yliopisto

Helsingin yliopisto

Tutkijakouluun kuuluvat yhteistyöyliopistot, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot (ml. elinkeinoelämä)

Helsingin yliopisto

Teknillinen korkeakoulu

Tampereen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Joensuun yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Turun yliopisto

Oulun yliopisto

Åbo Akademi

1.9 Tutkijakoulun toiminnan organisointi, johdon ja taustaorganisaatioiden työnjako

KIT-tutkijakoululla on:

(1) johtaja (Koskenniemi),

(2) osa-aikainen oto koordinaattori (Hanna Wester­lund, jolle ei ollut rahoitusta, mutta joka on hoitanut yhdessä pohjoismaisin rahoin palkattujen ),

(3) johtoryhmä (ks. al), jossa edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kultakin monitieteisen tutkijakoulun pääalaueelta: (a) kieliteknologia, kielitiede, dialogi ja kääntäminen; (b) tietojenkäsittelytieteet; (c) oppivat järjestelmät kielen mallinnuksessa; (d) puheteknologia, signaalinkäsittely ja fonetiikka; (e) tiedonhaku, indeksointi ja tekstien luokitus; (f) kieliteknologia-avusteinen kielen oppiminen ja opettaminen; (g) kognitio ja ihmisen kielen käsittelyn mallintaminen); johtokuntaan nimetään myös yritysmaailman edustaja,

(4) tutkija­koulutettavien keskuudestaan valitsema kurssin vanhin, joka osallistuu johtoryhmän kokouksiin ja työskentelyyn puheoikeudella ja

(5) tutkijakoulutettavien säännölliset kokoukset.

Tutkijakoulun johtoryhmä täydentää tarvittaessa itseään yllä mainittujen periaatteiden puitteissa, jos sen jäsen tai varajäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta työskentelyyn.

1.10 Johtoryhmän kokoonpano

Nimi ja virka-asema

Yliopisto/Organisaatio

(a) Kimmo Koskenniemi, prof. (pj)

(varalla Lauri Carlson, prof. HY)

Helsingin yliopisto

(b) Helena Ahonen-Myka, prof. ma.

(varalla Tapio Salakoski, prof. TY)

Helsingin yliopisto

(c) Krista Lagus , TkT, opettava tutkija

(varalla Mikko Kurimo, dos., akatemiatutk., TKK)

Teknillinen korkeakoulu

(d) Paavo Alku, prof.

(varalla Stefan Werner, prof. ma, JoY)

Teknillinen korkeakoulu

(e) Ari Pirkola, yhteiskuntat. YTT,

(varalla Eero Sormunen, prof., TaY)

Tampereen yliopisto

(f) Peppi Taalas, FT, tutkija

(varalla Leena Kuure, FT, yliass., OY)

Jyväskylän yliopisto

(g) Olli Aaltonen, prof. ma.

Turun yliopisto

(varalla Christina Krause, prof., HY)

 

1.11 Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on: (1) hyväksyä tutkijakoulun ohjaajapooliin mahdollisia uusia jäseniä, (2) koordinoida yhteistyötä tutkijakoulun ja paikallistason sekä muiden, erityisesti kansain­välisten yhteistyötahojen kanssa, (3) päättää tutkijakoulun varoilla pidettävistä kursseista, (4) päättää niistä perusteista, joilla tutkijaopiskelijoita valitaan kouluun sekä tehdä opiskelijoiden valinta, (5) arvioida opiskelijoiden menestymistä ja ohjausta sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, (6) päättää rahoitussuunnitelmasta ja tehdä vuosiraportti. Johtoryhmä voi tarvittaessa kokoontua myös sähköpostitse, puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden kautta.