versio 0.04, 15.9.2005 klo 15.20

KIT-tutkijakoulun viisi tutkijakoulutettavan paikkaa haettavana

Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT-tutkijakoulu) on päättämässä ensimmäistä kauttaan 2002-2005 ja se on saanut viisi tutkijakoultettavan paikkaa seuraavaksi kaudeksi 2006-2009, ks. uutta jaksoa koskevaa KIT-tutkijakoulun organisaatiota ja sen toimintasuunnitelmaa erillisillä verkkosivuilla. Hakijoiden on syytä perehtyä näihin huolellisesti.

KIT-tutkijakoulu julistaa haettavaksi viisi tutkijakoulutettavan paikkaa 1.1.2006 alkavaksi kaudeksi. Tämän ns. tohtorikoulun varsinaisten tutkijaopiskelijoiden palkka määräytyy opetusministeriön 14.7.2005 tekemän päätöksen 146/528/2004 mukaan, (noin 1700 euroa/kk).

Hakijoilta edellytetään jatko-opiskelun pohjaksi soveltuva lisensiaatin, maisterin, kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa, jossa pääaineena on kieliteknologia, sitä lähellä oleva aine tai kieliteknologian ilmeinen sovellusala. Ohjelmaan voidaan hyväksyä riittävien näyttöjen perusteella ehdollisesti myös valmistumisvaiheessa olevia hakijoita, joiden perustutkinto valmistuu viimeistään 31.12.2005. Tällainen hakemus raukeaa, ellei tutkinto valmistu kyseiseen päivään mennessä.

Opiskelija, joka on aiemmin ollut opetusministeriön tutkijakoulun varsinaisena tutkijaopiskelijana täyden nelivuotiskauden, ei voi hakea KIT-tutkijakoulun varsinaiseksi tutkijakoulutettavaksi. Jos aiempi kausi on ollut lyhyempi, voi opiskelija hakea neljästä vuodesta puuttuvaksi osaksi varsinaista paikkaa tästä tutkijakoulusta.

Aiotun tohtorinväitöskirjan tulee liittyä kieliteknologiaan. Paikkojen tarkoituksena on, että väitöskirjat valmistuvat haetun kauden aikana. Paikkaa voi hakea 1, 2, 3 tai 4 vuodeksi jatko-opintojen vaiheen mukaan. Tutkijakoulun johtoryhmä päättää valinnan yhteydessä myös kullekin hakijalle myönnettävän kauden pituudesta. Tutkijaopiskelijoilla on velvollisuus raportoida edistymistään vuosittain. Suunnitelmansa mukaan edistyvän tutkijaopiskelijan määräys annetaan/uudistetaan vuodeksi kerrallaan myönnetyn kauden aikana.

Samassa haussa ja alla olevien ohjeiden mukaan voi myös hakea ns. omarahoitteisen tutkijakoulutettavan paikkaa, jos hakijalla on rahoitus järjestettynä jo muista lähteistä. Jos hakijalla on muussa opetusministeriön tutkijakoulussa rahoitettu paikka, hän ei voi hakea yllämainittuja olevaa varsinaista eikä omarahoitteista paikkaa, vaan ns. liitännäisjäsenen paikkaa, jollaisella olevat voivat osallistua KIT-tutkijakoulun tilaisuuksiin, mutta jotka eivät voi saada rahallista tukea KIT-tutkijakoulusta.

Hakemus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja se koostuu seuraavista tiedoista ja liitteistä (seuraavassa järjestyksessä):

 1. Henkilötiedot: (a) sukunimi, (b) etunimet, (c) syntymäaika ja -paikka, (d) kansalaisuus, (e) kotiosoite, (f) mahdollinen osoite oman yliopiston laitokselle, (g) puhelin kotiin/töihin, (h) sähköpostiosoite, (i) mahdollinen nykyinen työpaikka ja asema siellä.
 2. Lyhyt ansioluettelo eli CV, jonka yhteydessä tai erikseen luettelo mahdollisesti pidetyistä esitelmistä ja mahdollinen aiempi osallistuminen muihin tutkijakouluihin.
 3. Selvitys tähänastisista tutkinnoista ja opinnoista, (a) tutkintotodistusten jäljennökset, tarvittaessa (b) opintosuoritusrekisteriote jatko-opinnoista tai muista tutkintoon kuulumattomista merkittävistä opinnoista, sekä (c) mahdollinen tieto jatko-opiskelijan asemasta: yliopisto, myöntövuosi, laitos, ohjaaja(t).
 4. Luettelo mahdollisista julkaisuista järjestyksessä: (a) artikkelit tai teokset kansainvälisissä arviointimenettelyä noudattavissa lehdissä tai sarjoissa, (b) artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa ja (c) muut julkaisut.
 5. Tohtorinväitöskirjatyön ohjaaja(t) KIT-tutkijakoulussa: ehdotetun pääohjaajan ja mahdollisten sivuohjaajien nimet. Suostumus ohjaamisesta hankittava etukäteen. Ohjaajiksi kelpaavat mm. KIT-tutkijakoulun ohjaajapoolin jäsenet (ks. toimintasuunnitelmassa oleva luettelo) tai muut väitöskirjan ohjaajaksi sopivat, jotka suostuvat omasta puolestaan liittymään KIT-tutkijakoulun ohjaajapooliin sikäli, kun hakemus hyväksytään. Kustakin ohjaajasta (a) nimi, (b) yliopisto ja laitos, (c) puhelin ja (d) sähköpostiosoite.
 6. Tohtorintutkinnon tutkimussuunnitelma, jonka edellisessä kohdassa mainittu pääohjaaja on tarkastanut ja jota tämä pitää aikatauluineen realistisena. Tutkimussuunnitelmalla tulee olla väitöskirjatyötä kuvaileva nimi ja suunnitelman rakenne on seuraava: (1) ensimmäinen sivu sisältää suunnitelman otsikon, yllä mainitut yhteystiedot sekä tutkimussuunnitelman tiivistelmän , (2-4) toinen, kolmas ja neljäs sivu sisältävät itse suunnitelman (jonka osat ovat johdanto, menetelmät, tavoiteltavat tulokset sekä kirjallisuusviitteet) sekä (5) viides sivu on projektisuunnitelma aikatauluineen eli miten edellä kuvattu tutkimussuunnitelma uskottavasti toteutetaan. Tutkimussuunnitelman ensimmäiseltä sivulta yhteystietojen jälkeen tulee käydä ilmi, moneksiko vuodeksi (1, 2, 3 tai 4) tutkijakoulutettavan paikkaa haetaan ja minkä tyyppiset paikat tulevat kysymykseen (varsinainen palkallinen paikka ja/tai omarahoitteisen paikka tai liitännäisjäsenen paikka). Suunnitelman kirjasinkoon tulee olla vähintään 12 pistettä.
 7. Joko (a) selvitys siitä, että hakija jo on pääohjaajansa yliopiston ja laitoksen opiskelija, tai (b) sitoumus siitä, että hakija kirjoittautuu pääohjaajansa yliopistoon ja laitokseen, jos hakemus hyväksytään ja hakija ottaa vastaan tutkijakoulutettavan paikan KIT-tutkijakoulussa.

Hakemukset on toimitettava kirjallisena siten että ne ovat perillä viimeistään maanantaina 17.10.2005 klo 16.00 osoitteessa:

   Kimmo Koskenniemi
   Yleisen kielitieteen laitos
   PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A, III krs)
   00014 Helsingin yliopisto

KIT-tutkijakoulun johtoryhmä arvioi hakemukset ja suorittaa valinnan. Valintaperusteena käytetään hakijan edistymistä opinnoissaan, mahdollista tähänastista julkaisutuotantoa, tutkimussuunnitelmaa sekä muuta näyttöä siitä, että väitöskirja ja tohtorintutkinto valmistuisivat esitetyn suunnitelman mukaisessa ajassa. Johtoryhmä ilmoittaa hakijoille valinnan tulokset viimeistään 15.11.2005.

kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi