Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT255: Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä - lukuvuosi 2012-2013

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus:

Kurssin oppimistavoitteet

Kurssin tavoitteet, joiden saavuttamiseen perustuu myös kurssin arvostelu:

 1. Opiskelija hallitsee kieliteknologiassa hyödyllisiä todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perustaitoja.
 2. Opiskelijalla soveltaa näitä taitoja määrällistä tietoa käsittelevässä harjoitustyössä.
 3. Opiskelija osaa esittää ja arvioida määrällistä tietoa sisältäviä tuloksia kuvaillessaan harjoitustyötä.
 4. Opiskelija palauttaa esseen, raportin, artikkelin tai opinnäytteen osan luonnoksen, johon sisällyttää esityksen em. harjoitustyön suorittamisesta.

Suoritustapa:

 • Luennoilla annettujen harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen ja lopussa tilastomenetelmiä käyttävä essee tai harjoitustyö.

Sisältö

Sisältö WebOodin mukaan: "Kvantitatiiviset aineistojen, niiden esittäminen havaintomatriisina, aineiston kartoittaminen ja visualisointi, satunnaisten tai systemaattisten virheiden tunnistaminen sekä korjaaminen, johtopäätösten tekeminen ja testaaminen sekä merkitsevyys. Artikkelin, tutkielman tms. rakenne ja tulosten esittäminen."

Sisällön erittely:

Ydinaines:

 • teoreettinen ydinaines: todennäköisyyslaskennan ja kvantitatiivisten aineistojen esittämisen perusteet, aineiston kartoittaminen ja visualisointi
 • ammatillinen ydinaines: R-ohjelman käyttö, kvantitatiivisten aineistojen esittäminen havaintomatriisina, satunnaisten ja systemaattisten virheiden tunnistaminen ja korjaaminen.

Täydentävä aines:

 • täydentävä teoreettinen aines: tilastollisten johtopäätösten tekeminen ja testaaminen sekä merkitsevyys
 • täydentävä ammatillinen aines: artikkelin tai raportin laatiminen.

Erityistietämys:

 • erityinen teoreettinen tietämys:
 • erityinen ammatillinen tietämys: R-ohjelman yhdistäminen muihin ohjelmiin. Muut ohjelmat.

Arviointi:

Yleinen arviointiasteikko. Arviointikriteerinä on oppimistavoitteiden toteutuminen:

 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; syvää tietämystä ydinaineksesta ja laajaa täydentävää tietämystä; itsenäistä ja luovaa ajattelua; ylittää vakiintuneet ratkaisut.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; ydinaineksen lisäksi täydentävää tietämystä.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyvin; ydinaines hallinnassa.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyväksyttävästi ja keskimäärin tyydyttävästi
 1. tavoitteet täyttyvät välttävästi
 1. tavoitteet eivät täyty

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.