Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektin hallinta

Projektien hallinta (project management (A: 18-19)) on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden/metodien käyttämistä projektitoiminnassa. Tavoitteena on saavuttaa tai ylittää projektin sidosryhmien tarpeet ja odotukset projektin suhteen.

Projektihallinassa on paljolti kyse kilpailevien vaatimusten tasapainottamisesta. Projektilla on tietyt tavoitteet laajuuden, ajan ja kustannusten suhteen, ja projektinhallinta pyrkii huomioimaan ja tasapainottamaan nämä tarpeet. Vastaavasti yhtenä haasteena on niiden sidosryhmien havaitseminen, joiden tarpeet ja odotukset eroavat toisistaan. Tarpeet tässä kontekstissa tarkoittavat julkilausuttuja vaatimuksia; julkilausumattomat vaatimukset puolestaan ovat odotuksia.

Projektin hallinnan tiedollisista osa-alueista puolestaan tulee huomioida ainakin seuraavat (A: 20):

 • projektin integrointi organisaation muuhun toimintaan
 • laajuus
 • aika
 • kustannukset
 • laatu

Projektin hallinnan prosessit

Projektinhallinnan päätehtävät ovat projektin elinkaaren aikana seuraavat (A: 22):

 1. määrittely ja käynnistys
 2. suunnittelu
 3. toteutus
 4. seuranta ja ohjaus
 5. päättäminen

Nämä samat tehtävät toistetaan kussakin projektin vaiheessa, ja ne jakautuvat aliprosesseihin.

Projekti määrittely ja käynnistys sisältää seuraavat vaiheet (A: 24):

 • ongelman tai mahdollisuuden toteaminen
 • päämäärän ja tavoitteiden määrittely
 • onnistumiskriteerien määrittely
 • oletusten, riskien ja esteiden määrittely
 • projektiehdotuksen tai -suunnitelman laatiminen

Ensimmäistä vaihetta seuraa suunnittelu (yksityiskohtainen projektisuunnitelma):

 • projektitoimintojen identifiointi (mietitään, mitä kaikkea oikeastaan pitää tehdä)
 • toimintojen keston arviointi
 • resurssitarpeiden arviointi
 • projektiverkon luonti ja kriittisten kohtien analysointi

Kun suunitelma on tehty, voidaan siirtyä toteutukseen (A: 22). Tällöin uusiksi faktoreiksi tulevat myös esimerkiksi henkilöstö ja käytännön resurssit:

 • projektitiimin organisointi
 • tiimin toiminnan periaatteiden määrittely
 • projektin resurssien hankinta ja jako
 • työpakettien (WP) aikatauluttaminen
 • työpakettien tarkempi määrittely

Jokainen projekti vaatii myös seurantaa ja ohjausta:

 • etenemisraportoinnin periaatteiden määrittely
 • muutoksen hallinnan työkalujen valinta
 • mahdollisten ongelmien eskaloinnin käsittelyn määrittely ( milloin kuka tekee mitä)
 • projektin etenemisen seuranta projektisuunnitelman suhteen
 • projektisuunnitelman säätäminen ja korjaus

Vaikka itse työn tultua tehdyksi voisi näyttää siltä, että on aika sirtyä laakereille lepäämään, näin ei missään nimessä ole. Projektin päättäminen on yhtä olennainen vaihe kuin kaikki siihen johtaneet prosessit. Sen olennaisimpia toimintoja ovat:

 • projektin tuotoksen luovuttaminen asiakkaalle
 • asiakkaan hyväksynnän varmistaminen
 • projektin dokumentoinnin saattaminen päätökseen
 • projektin arviointi
 • lopullisen projektiraportin laadinta

Pohdittavaa

 1. Kuvaile lyhyesti projektinhallinnan pääkenttiä.