Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Organisaatiotyyppejä

Projektiorganisaatiot noudattavat aina tiettyä perusrakennetta (A:59-60). Projektipäällikkö on vastuussa projektin menestyksellisestä läpiviennistä. Projektin ydintiimi on mukana projektissa kaikissa vaiheissa alusta loppuun, eivät tosin välttämättä kokopäiväisesti projektin parissa. Projektipäällikön lisäksi projektilla voi olla esimerkiksi ”pääsuunnittelija” tai ”taiteellinen johtaja”.

Projektin alihankkijat ja tukijat ovat mukana vain ”lainattuina” resursseina joissakin projektin työvaiheista. Toimintaa ohjaa projektin johtoryhmä, jossa voi projektin asiakkaasta riippuen olla myös yrityksen strategisen johdon tai organisaation ulkopuolisen asiakkaan edustaj(i)a.

Projektit organisaatioissa

Projektit ovat uniikkeja tarpeita varten koottuja organisaatioyksiköitä, jotka ”lainaavat” tarvitsemansa resurssit pysyvämmältä organisaatiolta. Ympäröivillä organisaatiolla voi olla eri rakenteita (A: 61-69) ja ne esitellään tässä osiossa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ympäröivä organisaatio tarjoaa vastuunkantajat sekä resurssien tarjoajat eli tekijät.

Funktionaalinen organisaatio

 • henkilökunta järjestetään hierarkisesti erikoisalueiden mukaan
  • tuotanto
  • markkinointi
  • tekninen suunnittelu
  • strateginen suunnittelu ja hallinto
 • puhtaimmillaan funktionaalisessa organisaatiossa projekteilla ei ole itsenäistä identiteettiä
  • projektit syntyvät käytännössä organisaatioyksiköistä toiseen siirtyvien toimenpiteiden sarjana
  • projekteilla ei ole omaa päällikköä koordinoimassa projektin etenemistä
  • projektipäällikkyys osapäiväistä
../pics/143.gif

Hyvää:

 • mahdollisuus kehittää erikoisosaamisalueita
 • jokainen ymmärtää ja hallitsee oman tehtävänsä
 • vakaa
 • funktioiden sisäinen standardisointi mahdollista

Huonoa:

 • funktioiden välisen yhteistyön hallinta -> aika
 • korkeampi projektien epäonnistumisriski
 • funktioiden välinen kommunikaatio vaikeaa

Projektiorganisaatio

 • henkilökunta järjestetty pääsääntöisesti projektien mukaan
  • projekteilla täysipäiväiset tekijät
  • täysipäiväiset projektipäälliköt
 • projektipäälliköillä on linjavastuu omien projektiensa henkilökunnasta
 • pysyvät organisaatioyksiköt ovat tukiroolissa
 • projektipäälliköillä on täysimääräinen vastuu projektien etenemisestä ja niiden käyttämistä resursseista
../pics/145.gif

Hyvää:

 • projektipäälliköllä resurssien täysi kontrolli
 • jokainen ymmärtää oman projektinsa kokonaisuuden
 • vastaanottavainen uusille ideoille
 • suurempi henkilökohtainen näkyvyys
 • sopeutuvuus
 • suunnitelmien ja aikataulujen muutokset helpommin toteutettavissa
 • parempi kustannusten hallinta

Huonoa:

 • resurssien tehoton käyttö (oman projektin ulkopuolella)
 • vaatii johdon jatkuvaa seurantaa
 • vähemmän mahdollisuuksia kehittää omia osaamisalueita
 • ei selkeitä etenemisreittejä

Matriisiorganisaatio

 • yhdistävät funktionaalisten ja projektiorganisaatioiden piirteitä
  • projektipäälliköt vastaavat projektien toteutuksesta
  • funktionaaliset päälliköt vastaavat resurssien kehittämisestä ja saatavuudesta
  • projektit lainaavat resursseja
  • työntekijöillä sekä funktionaalinen että projektiesimies (mahdollisesti useita projekteja) -> ristiriitainen ohjaus ja tavoitteet
 • heikko matriisiorganisaatio muistuttaa funktionaalista organisaatiota, tasapainoinen tai vahva projektiorganisaatiota
 • yleisin organisaatiomuoto nykyisin
../pics/147.gif

Hyvää:

 • parempi osaamistarpeiden arviointi ja resurssien käyttö
 • hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan
 • joustava ja sopeutuvainen muuttuviin tilanteisiin
 • vähäiset kommunikaatio-ongelmat kaksittaisen raportoinnin johdosta
 • kaikki ymmärtävät työn kokonaisuudessaan
 • projektin tavoitteet selvästi nähtävissä
 • tuottaa tulevaisuuden projektipäälliköitä
 • projektien käynnistämiset ja päättämiset sujuvia

Huonoa:

 • johdon epäselvät vastuualueet
 • työntekijöillä kaksi esimiestä
 • ristiriitaiset tavoitteet
 • valtapelit -> poliittiset intrigit
 • projektipäälliköt joutuvat taistelemaan keskenään parhaista resursseista

Projektitoiminnan organisatoriset piirteet (A: 103-104)

 • epäselvät lojaliteetit: funktionaaliselle vai projektiesimiehelle?
 • organisaation tulos tehdään projekteissa, mutta organisaation osaamisen ja resurssien kehitys tehdään funktionaalisessa organisaatiossa
 • matalammat organisaatiorakenteet = vähemmän hierarkiaa ja organisaatioportaita
 • heikommat urakehitysmahdollisuudet perinteisessä mielessä
 • projektien organisaatioyhtymien vaihtuvuus

Kullakin projektilla on oma organisaationsa. Työntekijät siirtyvät projektien päättyessä organisaatioyhtymästä toiseen. Työntekijät saattavat olla yhtä aikaa osa useampaa projektiorganisaatiota.

Pohdittavaa

 1. Määrittele lyhyesti
  1. funktionaalinen organisaatio
  2. matriisiorganisaatio
  3. projektiorganisaatio
 2. Erittele eri organisaatiotyyppien soveltuvuutta erilaisiin tehtäviin.