Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Projektiryhmä

Ryhmän identiteetin luominen

 • tavoitteena projektiryhmän jäsenten sitouttaminen projektin tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti
 • säännölliset kokoukset
 • työntekijöiden sijainti lähellä toisiaan
 • yhteisiä työn etenemiseen liittyviä juhlistuksia ja muita aktiviteetteja
 • projektilla on oma nimi
 • palkitsevuusjärjestelmä: projektin puitteissa on saatavissa etuisuuksia kuten matkoja tai vapauksia työajoissa

Projektiryhmän toimintaan vaikuttavat tekijät (A: 110-111)

 • tehtävään liittyvät tekijät

  • kyky aikaansaada laadukkaita tuloksia aikataulun ja budjetin mukaisesti
  • kyky innovatiiviseen toimintaan
  • muutoshalukkuus
 • ihmisiin liittyvät tekijät

  • kommunikaation järjestely
  • sitoutuneisuus projektiryhmään sekä projektin tavoitteisiin
  • kyky ratkaista ristiriitoja
  • keskinäinen luottamus
 • johtamiseen liittyvät tekijät

  • muodollisesti määritellyt johtamisasemat
   • projektipäälliköt
   • erikoisasiantuntijat
   • ryhmänvetäjät
  • dynaamisesti henkilökohtaisista valta-asemista (power base) syntyvät johtamisasemat
  •  - asiantuntijuus
  • luottamus
  • kunnioitus
  • uskottavuus
  • ystävyys
  • empatia
  • henkilökohtaiset johtamisasemat ovat yleensä pitemmän päälle ratkaisevia johtamisen onnistumisen kannalta
 • organisaatioympäristöön liittyvät tekijät

  • organisaation yleinen ilmapiiri
  • taloudellinen tilanne
  • arvot
  • alueellinen kulttuuri
  • komento- ja auktoriteettirakenteet
  • toimintatavat

Projektiryhmien organisaatiotyypit (A: 113-117)

Isomorfinen ryhmärakenne

 • projektin lopputuotteella ja projektiryhmällä on sama, isomorfinen rakenne
 • projekti jakautuu melko itsenäisiin osaprojekteihin
 • riski: osaprojektit eivät välttämättä sovi täysin yhteen
 • osaprojektien koordinointi ja integrointi kokonaisuudeksi projektipäällikön vastuulla
 • organisatorisesti yksinkertainen, koska kommunikaatiokanavia vähän
 • vastuualueet selvät
 • osaprojektien itsenäisyys tekee niiden samanaikaisen toteutuksen mahdolliseksi
../pics/163.gif

Erikoisosaamiseen perustuva ryhmärakenne

 • matriisirakenteen sovellus
 • projektiryhmän jäsenen työpanosta sovelletaan projektin eri osien toteuttamisessa aina, kun tällä on työtehtävään liittyvää oleellista erikoisosaamista
 • ongelmana usein se, että erikoisosaajat eivät ole yksinomaan projektin käytettävissä -> projektipäälliköllä toisaalta vastuu projektin toteutumisesta, muttei selkeää vaikutusvaltaa projektin edellyttämiin resursseihin
 • useampi työntekijä saattaa työskennellä saman osaprojektin kimpussa -> vastuualueet epäselvät
 • työnjako voi olla epätasaista
../pics/165.gif

Tasa-arvoinen ryhmärakenne

 • ryhmällä ei selkeää johtohahmoa
 • päätökset konsensusperiaatteella
 • projektin lopputuloksessa heijastuu projektiryhmän kaikkien jäsenten työpanos ja näkemys -> kunnia kollektiivista -> vaikea erottaa selkeästi eri työntekijöiden työpanosta toisistaan
 • vaarana on että ryhmä menettää perspektiivin ja tavoitteet saattavat liukua
 • sopii perustutkimusprojekteihin, joissa oltava erittäin luova ja ryhmällä on vahva koheesio
../pics/167.gif

Leikkaussali/kapellimestari- tyyppinen ryhmärakenne

 • projektin käytännön toteuttaminen pyörii yhden johtohahmon ympärillä, jota toiset työntekijät avustavat
 • tasa-arvoisen ryhmärakenteen vastakohta
 • johtohahmon tehtävänä keskittyä ydintoimintaan -> avustajat hoitavat kaikki muut tehtävät
 • hallinnolliset tehtävät
  • johtohahmolla on varamies, joka voi astua johtohahmon saappaisiin tarvittaessa (sairaus, onnettomuus, kuolema)
 • tehokas projektin komponenttien integroinnissa
 • vaarana kokonaisjohdon hajaantuminen, jos tiedonkulku ei suju
 • soveltuu suunnittelutehtäviin (esim. ohjelmointi)
../pics/169.gif

Pohdittavaa

 1. Määrittele lyhyesti
  1. Isomorfinen ryhmärakenne
  2. Erikoisosaamiseen perustuva ryhmärakenne
  3. Tasa-arvoinen ryhmärakenne
  4. Leikkaussali/kapellimestari- tyyppinen ryhmärakenne
 2. Millainen on tehokas projektiryhmä?