Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian siirtymäsäännöt

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitos / kieliteknologia

Kieliteknologian siirtymäsäännöt

Tässä kuvatut siirtymäsäännöt koskevat siirtyjiä eli opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ns. vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti ja haluavat erityisestä syystä vaihtaa suorittamaan uuden asetuksen mukaista tutkintoa.

Kieliteknologian tiedotustilaisuus siirtymäsäännöistä järjestetään 2.9.2005 klo 11-12 ls 334D.

Ns. vanha tutkintoasetus (221/1991) on voimassa 31.7.2005 asti ja ns. uusi tutkintoasetus (794/2004) astuu voimaan 1.8.2005. Kieliteknologian opiskelia voi jatkaa opintojaa vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti 31.7.2008 asti, jolloin viimeistään tulee siirtyä uuden tutkintoasetuksen piiriin, ellei sitä ennen tutkinto ole valmistunut. Keskeneräisten kokonaisuuksien (esim. perus- ja aineopintojen) suorittamista valmiiksi suositellaan ennen uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon siirtymistä. Uuden asetuksen mukaiseen tutkintoon siirtyvän opiskelijan ("siirtyjän") opintoviikot kerrotaan kahdella opintopisteiden saamiseksi. Seuraavassa esitellään oppiaineen siirtymäsäännöt perus- aine- ja syventävien opintojen osalta. Opintokohteiden vastaavuustaulukko löytyy osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/kit/2005s/vastaavuustaulukko.shtml.

Kieliteknologian oppiaineessa tarjotaan opetus uusien tutkintovaatimusten mukaisina, lukuunottamatta joitakin poikkeuksia, joista ilmoitetaan erikseen opetusohjelmasivulla verkossa. Kurssien opintopistemäärä ei tällöin riitä kattamaan vanhojen tutkintovaatimusten kurssikohtaisia vaatimuksia. Opiskelija, joka aikoo suorittaa opintokokonaisuuden vanhassa tutkintojärjestelmässä, voi tarpeen mukaan suorittaa lisätehtäviä kursseilla ja saada näin täyteen vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset opintoviikot. Jos opiskelijalla kuitenkin on muita suorituksia, esim. vapaavalintaisia kursseja riittävästi, jotta opintokokonaisuuden edellyttämät opintoviikot tulevat täyteen, voi hän halutessaan suorittaa kursseja uusien tutkintovaatimusten laajuudessa. Tällöin opintokokonaisuuksista tulee helposti isompia kuin minimivaatimukset edellyttävät. Opiskelijan kannattaa tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä oppiaineen edustajan kanssa nähdäkseen, mitä vaikutuksia vanhoista tutkintovaatimuksista poikkeamisella on kokonaisuuteen.

Perusopinnot

Vanhan tutkintoasetuksen mukaan kieliteknologian perusopinnot on voinut suorittaa 15-35 opintoviikon laajuisina. Siirtyjän perusopinnot muuttuvat täten 30-70 opintopisteen laajuisiksi uuden tutkintasetuksen mukaisessa tutkinnossa. Tavallisesti perusopinnot suoritetaan kuitenkin 20 opintoviikon laajuisina, eli uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon siirrettyinä ne ovat 40 opintopisteen laajuiset.

Kieliteknologian opiskelijan, jonka perusopintojen suorittaminen on kesken ja joka haluaa siirtyä uuteen tutkintojärjestelmään suorittamatta niitä valmiiksi vanhojen tutkintovaatimusten mukaan kannattaa tehdä erillinen opintosuunnitelma yhdessä oppiaineen edustajan kanssa. Uuden tutkintoasetuksen mukaisissa perusopinnoissa uutena pakollisena osioina suoritetaan opintokohta Rakenteisten dokumenttien perusteet (Clt132). Muilta osin vanhan ja uuden tutkintoasetuksen vaatimukset vastaavat sisällöllisesti toisiaan opintokohteiden vastaavuustaulukon mukaisesti.

Aineopinnot

Vanhan tutkintoasetuksen mukaan kieliteknologian aineopinnot on voinut suorittaa 35-60 opintoviikon laajuisina, sisältäen perusopinnot. Siirtyjän aineopinnot (sisältäen perusopinnot) muuttuvat täten 70-120 opintopisteen laajuisiksi uuden tutkintoasetuksen mukaisessa tutkinnossa.

Siirtyjältä vaadittavien aineopintojen laajuus riippuu paitsi suoritettujen perusopintojen laajuudesta myös niiden sisällöstä. Kieliteknologian aineopintoihin jatkava, uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvä pääaineopiskelija suorittaa aineopinnot siten, että uusien vaatimusten mukaiset pakolliset kohdat tulevat täytetyiksi joko osana kieliteknologian perusopintoja, vanhan tutkintoasetuksen aikana suoritettuja kursseina tai uuden tutkintoasetuksen aikana suoritettavina opintokohteina. Erikseen edellytetään tietysti, että kieliteknologian perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on riittävä. Enimmillään siirtyvältä pääaineopiskeijalta edellytetään aineopintoja 40 opintopistettä ja sivuaineopiskelijalta 35 opintopistettä. Perusopintojen lisäksi suoritettavien aineopintojen laajuus on yleensä vähintään 10 opintopistettä (Clt240 Proseminaari 4 op ja Clt214 Kandidaatintutkielma 6 op). Muita uuden tutkintorakenteen mukaisten aineopintojen pakollisia osioita, joita ei perusopintoihin tavallisesti ole sisällytetty, ovat Clt232 Rakenteisten dokumenttien käsittely, Clt270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät, Clt271 Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog sekä Clt220 Puhesynteesin perusteet.

Siirtyjän perus- ja aineopinnot ovat pääaineopiskelijan tutkinnossa yhteensä vähintään 70 opintopistettä ja sivuaineopiskelijan tutkinnossa vähintään 60 opintopistettä. Siirtyvä pääaineopiskelija, joka on suorittanut 20 opintoviikon perusopinnot suorittaa siis aineopintoja vähintään 30 opintopistettä: tutkijan taitoja 10 opintopistettä sekä 20 opintopistettä muita opintoja.

Syventävät opinnot

Vanhan tutkintoasetuksen mukaiset perus- ja aineopinnot suorittanut siirtyjä tekee syventävien opintojensa aluksi opintosuunnitelman (Clt380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työelämäorientaatio) oppiaineen edustajan kanssa. Aineopintovaiheessa on ollut mahdollista suorittaa syventävien opintojen opintokohteita, ja opintosuunnitelmassa kartoitetaan puuttuvat pakolliset syventävät opinnot. Siirtyjä suorittaa vähintään 80 opintopistettä syventäviä opintoja, joihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma.