Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Kieliteknologian seminaari - 2005-2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Gradua koskevia ohjeita

Seminaarin aloitusistunnossa viime keväänä päädyttiin seuraavanlaisiin suositukseen graduntekijöille. Suositus sisältää neljä työvaihetta ja kolme välietappia:

Lähtötilanne:
Graduntekijällä on yleisluontoinen idea siitä, mistä teemasta saattaisi ryhtyä tekemään graduaan. Useinkin gradu pohjautuu kandidaatintyössä tai jossakin hankkeessa tehtyyn käytännölliseen ohjelmointia tai muuta käytännön työtä sisältäneeseen työhön.
Työvaihe 1:
Alustava suunnittelu, jossa luetaan kirjallisuutta ja pyritään kiinnittämään tulevan gradun teema.
Esisuunnitelma:
Tulokseksi alustavasta suunnittelusta graduntekijä tekee (sähköpostiviestiksi tai verkkosivuksi) lyhyen esisuunnitelman, jossa on:
  • ehdotus gradun otsikoksi,
  • muutaman virkkeen mittainen kuvailu aiotun gradun sisältämistä asioista sekä
  • aiottu pääasiallinen lähdeteos, jota aikoo käyttää.
Rajauskeskustelu:
Yhdessä gradun ohjaajan kanssa pidettävässä palaverissa muotoillaan ja tarkennetaan tätä dokumenttia. Kummankin osapuolen hyväksymänä tämä muodostaa pohjan jatkolle, johon sekä tekijä että ohjaaja ovat sitoutuneet.. Tarvittaessa palataan alustavaan suunnitteluun.
Työvaihe 2:
Noin 2 viikon aikana graduntekijä laatii tarkemman suunnitelman gradulleen.
Gradusuunnitelma:
Gradun tekijä hahmottelee tarkemmassa suunnitelmassaan:
  • realistisen aikataulun gradunsa kirjoittamiseksi ja ottaa aikataulussa huomioon tarvittavan työmäärän, joka on n. 20 ov, sekä tarkoitukseen omistettavissa olevan ajan sekä
  • alustavan sisällysluettelon grandunsa tekstille.
Tuloksena syntyvä verkkosivun muotoon laadittu tai konvertoitu dokumentti.
Suunnitelmapalaveri:
Laadittu suunnitelma käydään gradun ohjaajan ja tekijän välisessä palaverissa lävitse ja tehdään siihen tarvittavia muutoksia. Myöhemminkin tilanteen mukaan gradusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan todellisuutta. Olennaisista muutoksista sovitaan yhteisesti tekijän ja ohjaajan kesken.
Työvaihe 3:
Gradun kirjoittamista vähintään 4 työviikkoa.
Seminaariesitelmä:
Työn senhetkisen vaiheen, erityisesti rajauksen ja disposition esittely. Keskustelua ja rakentavia edotuksia.
Työvaihe 4:
Kirjoittamisesta enintään 8 työviikon verran jäljellä tässä vaiheessa. Puuttuvat osat kirjoitetaan ja gradu viimeistellään.
Lopputulos:
Gradu valmis ja jätetty tarkastettavaksi noin 20 työviikon tuloksena..